Himmelumer Aldefurd en Noardwalde: In tal aspekten fan de skiednis fan in eardere gritenij (Rige steds-, doarps- en streekskiednissen)