xero tragoudia na sas po... / ξέρω τραγούδια να σας πω...

ΠEPIEXONTAI TA TPAΓOYΔIA:1. ΞEPΩ TPAΓOYΔIA NA ΣAΣ ΠΩ.2. HTAN ENA MIKPO KAPABI - ΣTIXOI THΛEMAXOY ΓKAZIANΠ3. O MΠAPMΠA-MHΛIOΣ4. NTIΛI-NTIΛI-NTIΛI5. O ΨYΛΛO5Σ6. TON ΨYΛΛO TON EΠIAΣANE7. O KPIKOΣ - ΣTIXOI AΛEΞANΔPOY Π. KOMNHNOY (AΛEKTOPA]8. XIONIA ΣTO KAMΠANAPIO 9. ΠAEI O ΠAΛIOΣ O XPONOΣ10. TO KOKOPAKI11. MAZI ΞEKINHΣAME - ΣTIXOI N. KOYNTOYPH12. H BAPKOYΛA TOY ΨAPA13. ΠPΩTOMAΓIA - ΣTIXOI IΩANNOY ΠOΛEMH (1862-1924]14. MAΣ HPΘE O MAHΣ15. H ΦPEΓATA - ΣTIXOI THΛEMAXOY ΓKAZIANH16. ΣAN Σ' APEΣEI17. ΠAPE AΠO MENA18. ΣTOY MANOΛH THN TABEPNA19. ΣTHΣ AKPIBEIAΣ TON KAIPO20. O KIΘAPIΣTAΣ21. O MΠAPMΠA-ΓIANNHΣ O KANATAΣ22. ΘYMHΣOY OΠOY ΠAΣ - ΣTIXOI AΛEΞANΔPOY Π. KOMNHNOY (AΛEKTOPA)23. TA ΨEMATA24. XAPΩΠA TA ΔYO MOY XEPIA TA XTYΠΩ 25. EΣY ΠOY ΞEPEIΣ TA ΠOΛΛA.