Bahasa rahsia bahasa Melayu (Siri khazanah dialek Melayu)

Secret language in Malay.