1. Asbab al-Nuzul

Text-only Preview

14/01/2012
PENDAHULUAN
`ULUM AL-QUR'AN
*
Menurut al-Zarqani[1], al-Qur'an mempunyai dua
bahagian:
1. Ayat yang diturunkan tanpa terikat dengan
sebarang sebab yang tertentu. Ia semata-mata
merupakan petunjuk Allah untuk menuju
kebenaran. Ayat-ayat ini mewakili sebahagian
besar dari al-Qur'an.
ASBAB AL-NUZUL
2. Ayat yang diturunkan berkaitan dengan sebab
tertentu, ia juga merupakan petunjuk dari Allah.
[1] al-Zarqani, Muhammad `Abd al-`Azim (1986), Manahil al-`Irfan fi `Ulum al-
Qur'an, (terj.) Che Jaffar Che Ahmad, Alor Setar: Pustaka Ikhwan,hlm. 68.
PENDAHULUAN
Adakah semua nas mempunyai
Asbab al-Nuzul ?
* Memahami Asbab al-Nuzul merupakan
syarat penting bagi memahami nas-nas al-
Tidak semua nas mempunyai Asbab al-
Qur'an.
Nuzul.
* Melalui Asbab al-Nuzul, pengkaji al-Qur'an
boleh memahami latar belakang
penurunan sesuatu ayat al-Qur'an.
APAKAH PENGERTIAN ASBAB AL-
APAKAH PENGERTIAN ASBAB AL-
NUZUL ?
NUZUL ?
* Dari sudut bahasa:
* Dari sudut istilah:
Asbab al-Nuzul diterjemahkan sebagai
pengetahuan tentang sebab-sebab turun ayat
sebab-sebab penurunan sesuatu ayat dan
sama ada yang mengandungi sebab atau yang
surah al-Qur'an atau boleh juga
menjawab persoalan yang ditimbulkan atau
diterjemahkan sebagai ilmu mengenai
menjelaskan sesuatu hukum ketika berlakunya
latar belakang penurunan sesuatu ayat
sebab itu tadi[i].
dan surah al-Qur'an.
[i]al-Zarqani, Muhammad `Abd al-`Azim (2001), Manahil al-`Irfan fi `Ulum al-
Qur'an, (pnyt.) Ahmad bin `Ali, Qaherah: Dar al-Hadith, Juz. 1, hlm. 95.
1

14/01/2012
PANDANGAN ULAMA MENGENAI
PANDANGAN ULAMA MENGENAI
KEPENTINGAN ASBAB AL-NUZUL
KEPENTINGAN ASBAB AL-NUZUL
1. Dr. Subhi al-Saleh[i]
2. Ibn Taymiyah
Sesetengah ulama tidak membenarkan
Mengetahui Asbab al-Nuzul ayat
mereka yang jahil tentang Asbab al-Nuzul
menolong seseorang pembaca al-Qur'an
untuk menafsirkan sebarang ayat al-
memahami makna ayat kerana
Qur'an.
mengetahui kejadian turunnya itu
memberikan dasar untuk mengetahui
penyebabnya[ii].
[ii]Ibn Taymiyah (2005), Pengantar kepada Usul al-Tafsir, Terj. Zulkifli Mohd
[i]Subhi al-Saleh, Dr. (2000), Mabahith fi `Ulum al-Qur'an, Beirut: Dar al-`Ilm
Yusoff & Abdurrahim Yapono, Petaling Jaya: Intel Multimedia And
li al-Malayin, hlm. 129-130.
Publication, hlm. 17.
PANDANGAN ULAMA MENGENAI
PANDANGAN ULAMA MENGENAI
KEPENTINGAN ASBAB AL-NUZUL
KEPENTINGAN ASBAB AL-NUZUL
3. Ibn Daqiq al-`Id
4. Al-Wahidi
Mengetahui sebab turun ayat merupakan
Sesuatu ayat yang tidak mungkin dapat
jalan yang terang ke arah memahami
ditafsirkan dengan sempurna tanpa
makna al-Qur'an[iii].
terlebih dahulu diketahui latar belakang
cerita mengenainya dan memiliki
keterangan-keterangan turunnya sesuatu
ayat[iv].
[iii]al-Suyuti, Jalal al-Din `Abd al-Rahman (t.th), al-Itqan fi `Ulum al-Qur'an,
(pnyt.) Taha `Abd al-Ra'uf Sa`ad, Qaherah: al-Maktabat al-Taufiqiyyah,
[iv] al-Wahidi, `Ali bin Ahmad (1989), Asbab al-Nuzul, Beirut: al-Maktabat
hlm. 96.
al-Thaqafiyyah, hlm. 4.
ULAMA & PENULISAN ASBAB AL-
4. Al-Imam Abu al-Hassan `Ali Ibn Ahmad
NUZUL
al-Wahidi al-Nisaburi - Asbab al-Nuzul
1.
Sheikh al-Muhadithun `Ali Ibn al-Madini - Asbab al-
Nuzul.
2.
`Abdul Rahman Ibn Muhammad al-Andalusi - Al-Qasas
wa al-Asbab allati Nuzila min Ajliha al-Qur'an.
3.
Al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani dalam buku
beliau Asbab al-Nuzul.
4.
Prof. Madya Dr. Zulkifli bin Haji Mohd Yusoff -
Beberapa Diskusi Tentang Asbab al-Nuzul dlm.
Monograf Syari`ah 2, Mei 1994, Universiti Malaya.
2

14/01/2012
5. Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuti - Lubab
Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuti - Lubab al-Nuqul
al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul (Bahasa Arab)
fi Asbab al-Nuzul (Terjemahan)
BENTUK-BENTUK PERISTIWA YANG
Firman Allah:
MENGANDUNGI ASBAB AL-NUZUL
1. Peristiwa pertelagahan sekumpulan bani Aus
dan Khazraj.
(

#e?e& t

I%(c)!$# z

Ii $Z)Isu (

#aeIUe? I) (

#at#u t

I%(c)!$# $pr't


t


II x. oa3IoyI) y

/et/ a.-Sat |=tGA3o9$#
- Berpunca dari fitnah yang dilakukan oleh
orang-orang Yahudi.
(Al-Imran :100)
- Kedua-dua kumpulan ini hampir-hampir
mengangkat senjata.
- Berikutan peristiwa ini turun ayat:
BENTUK-BENTUK PERISTIWA
BENTUK-BENTUK PERISTIWA
- Berikitan itu turunlah ayat:
2. Peristiwa berbentuk kesalahan yang dilakukan.
- Peristiwa seorang yang mabuk mengimamkan
3


"ts3TM ocFr&u n

4n=A9$# (

#c/to)s? Y
(

#at#u t


I%(c)!$# $pr't
sembahyang yang membaca:


t

a9a)s? $t (

#n=/es? 4(R)Lym


t


c7/es? $t c6oar& I
aI x6o9$# $pr't oe%
(al-Nisa' : 43
)
(Al-Kafirun :1-2)

3

14/01/2012
BENTUK-BENTUK PERISTIWA
Ayat hijab
3. Angan-angan (tamanna) atau keinginan


r& H

I) AcE<9$# |

Nac/ (

#e=azos? Y
(

#at#u
terhadap sesuatu perkara:

I%(c)!$#


$pr't

/
aSIaS #sOEI) oA3s9u c9tI) t

IIat u

oxi B$yesU 4
'n<I) oa3s9 sOE/a
(Maqam Ibrahim)

I) 4 B]IptI: t

AIotGoa Yu (#cAtF$$su ocFoIesU #sOEI*su (#e=az/S$$su
Y!$#u ( oa6I A/tFouSsu E<9$# "IOE/a t

%Y2 oa3I9sOE
I ee=tosu $YetFt ecGo9r'yTM #sOEI)u 4 Ed,yso9$# z
I A/tFoo...( '~?|Aa zIto/I) I$s) I (
...
#aIB$#u


%x. $tu 4 II/e=%u oa3I/e=a)I9 ayoUr& oa6I9sOE 4 5>$pgEo I!#u`u
.I ... cy_uo--r& (

#sA3s? r& I
u
!$# ^
TMu` (

#eOE/e? r& o
(Al-Baqarah : 125)
a6s9
al )
-


$SIata
!$# y

Ia t

%Y2 oa3I9sOE I) 4 #t/r& yII/et/
(Ahzab : 53

Cemburu isteri Rasulullah
BENTUK-BENTUK PERSOALAN YANG
MENGANDUNGI ASBAB AL-NUZUL
a3Ii #Zoyz %uo--r& y...a&s!Io7a r& a3s)=sU I) y...c/u` 4

|ta
1. Persoalan tentang perkara-perkara


;
MysIxyTM ;NyI7ta BMt6Ixs? ;MtFIs% ;MuI/* ;MuI>oa
lepas.#Y`%s3o/r&u ;Mt6IhSrO
(al-Tahrim : )
5
-Contohnya persolan tentang raja Dhul
Qarnain.

- Berikutan dari persoalan itu turun ayat
dari surah al-Kahfi yang menceritakan
siapakan Dhul Qarnain:
Firman Allah:
BENTUK-BENTUK PERSOALAN YANG
MENGANDUNGI ASBAB AL-NUZULc
/Ii a3oSn=tae (

#e=o?r'yTM oe% ( E/tos)o9$# "IOE ta te=toou
2. Persoalan tentang perkara semasa.


#o2IOE
- Contohnya persolan tentang ruh.
(al-Kahfi : 83)
- Turun ayat dari surah al-Isra'.


cFI?e& !

$tu 'In1u` Ior& oI y"9$# Ee% ( Cy"9$# Cta te=toouWSI=s%

I) Eu=Ieo9$# zIi
(al-Isra' : 8 )
5

4

14/01/2012
KRITIKAN TERHADAP RASULULLAH
BENTUK-BENTUK PERSOALAN
TENTANG PERSOALAN RUH
3.Persoalan tentang perkara yang akan
H


I) #xi
I
9sOE xIa$su 'IoI) >o"($tI9 s9a)s? Y
u
datang. Contohnya persoalan tentang hari

r& #


|ta oe%u |


MSAn #sOEI)

-
/` a.oOE$#u 4
!$# u

!$to r&
qiamat. Lantas turun ayat dari surah al-

#Yx(c)u` #xy oI z


>to%L{ 'In1u` CtIot
Nazi`at:
(Al-Kahf 023-024)$y9yTMoa t


$-r& Ita$9$# Cta y

7te=too

(An-Nazi'at : 42)

Asbab al-Nuzul Menyingkap Kesamaran
Terjemahannya:
Nas

r& t

TM6Ita (
#s?r& !
$yI/ t

amto t t


I%(c)!$# t|otrB Y
"Jangan sekali-kali engkau menyangka (wahai
zIi ;y--$x yI/ a]u;|otrB Y
su (

#e=yeo t os9 $oyI3 (#yota
Muhammad, bahawa) orang-orang yang
bergembira dengan apa yang mereka telah

OSI9r& e>#xta os9u ( E>#xyeo9$#
lakukan, dan mereka pula suka dipuji dengan
apa yang mereka tidak lakukan - jangan sekali-
kali engkau menyangka mereka akan terselamat
dari seksa, dan mereka pula akan beroleh azab
yang tidak terperi sakitnya".
(Ali-`Imran 3:188)
Asbab al-Nuzul Menyingkap Kesamaran
Asbab al-Nuzul Menyingkap Kesamaran
Nas
Nas
* Ibn Abbas menjelaskan bahawa ayat ini
* Marwan Ibn al-Hakam mengatakan bahawa ayat
diturunkan mengenai Nabi s.a.w. menyeru
ini merupakan satu amaran dan janji azab dari
orang-orang Yahudi. Nabi bertanya kepada
Allah kepada setiap orang mukmin yang
mereka mengenai sesuatu perkara. Mereka
bergembira dengan sesuatu yang diperolehinya
menyembunyikan perkara itu kepada Nabi
dan suka dipuji kerana sesuatu yang tidak
s.a.w. dan memberitahunya suatu perkara yang
dilakukannya[i].
lain. Di samping itu mereka memperlihatkan
kepada Nabi bahawa mereka sepatutnya
diberikan pujian atas jawapan yang diberikannya
itu dan mereka amat gembira kerana berjaya
[i] Ibn Kathir, Isma`il bin `Umar (1990), Tafsir al-Qur'an al-`Azim, , Beirut: Dar
menipu Nabi dengan menyembunyikan perkara
al-Khayr, juz. 1, hlm. 472-473.
yang sebenar".
5

14/01/2012
Ayat yang diturunkan tanpa Asbab al-
KESIMPULAN
Nuzul
1. Cerita umat dahulu kala dengan nabi
* Kejahilan tentang sebab-sebab turun
mereka.
sesuatu ayat boleh menyeret seseorang
kepada tidak memahami hikmat sebenar
2. Ayat-ayat yang menggambarkan segala
kejadian yang berlaku pada zaman silam.
sesuatu ayat diturunkan.
3. Ayat-ayat yang menceritakan cerita-cerita
ghaib yang akan berlaku pada masa depan.
6