10 Phuong Phap Tuyen Dung Sai Lam Can Tranh

Text-only Preview

10 phng phap tuyn dng sai lm cn
tranh

Hu ht chung ta u thich nhng b phim kinh d,
nhng i vi cac nha tuyn dng thi khong iu
gi "kinh hoang" hn vic tuyn dng sai ngi.
Nhng ngi nay thot u co v nh hoan toan
thich hp vi cong vic, nhng ri khong lau sau
o h tr thanh thm ha. Hin nay cac t chc
a s dng nhiu phng phap tuyn dng
phong tranh iu nay.
Vy ti sao cac nha lanh o nen tranh nhng
phng phap tuyn dng nguy him? Di ay la
nhng hu qu ca vic s dng nhng phng phap tuyn dng khong ung:
Tuyn dng sai lam tng t l nhan vien ngh vic
Co nhiu nguyen nhan khin nhan vien ri b v tri, nhng th phm ln nht la do ap lc cong
vic. Vy au la nguyen nhan ca ap lc? iu nay din ra khi mt nhan vien khong thich hp
vi cong vic, ngi qun ly hay vn hoa ca t chc.
Tuyn dng sai lm lam gim nng sut lam vic
Mt nhan vien khong co kh nng hay khong hoan thanh cong vic s nh hng n nhng
nhan vien khac. Nhng nhan vien co nng lc s b phan tam va nhng nhan vien kem s phm
sai lm va gay hi cho t chc. Nhan vien kem b ri li phia sau va cn tr cong vic ca nhng
nha qun ly vn d khong tin tng h.
Tuyn dng sai lm gay tn kem
Thay i mt nhan vien s tn ca bn khong 25% tin lng nhan vien nh k. Hay can nhc
n chi phi tuyn dng, phng vn, i li va ao to. Tt c nhng khon nay u la chi phi thay
th nhan vien cng nh thi gian b d cong vic, du v tri o trng hay phi co ngi danh
cong sc ao to nhan vien mi.
Tuyn dng sai lm gay thit hi tai sn
Vy con nhng chi phi khac? Cac t chc tn hang triu o gii quyt vic oi n bu ca
nhan vien. Theo lu y ca cac chuyen gia, cac t chc thng tn rt nhiu tin trong vic gii
quyt nhng khiu ni ca nhan vien sau khi s vic a xy ra hn la ngn nga vn ngay luc
ban u. S th nao nu co ngi trong t chc ca bn chu trach nhim m bo mi trang thit
b u phu hp vi nhan vien va cong vic? Khi o, mi th u vn hanh tt va tt c nhan vien
u co th s dng trang thit b mt cach hiu qu va an toan. iu nay nghe co v n gin,

nhng ngi nhan vien chu trach nhim phi luon mt n mi iu trong t chc la du nh
nht nht.
Vy cac t chc co th lam gi phong tranh vic tuyn dng sai lm ? Nhng t chc hang u
luon co mt quy trinh tuyn dng nht quan va ap dng i vi mi ng vien. Ben cnh o, h
s dng nhng phng phap anh gia k nng va hanh vi a ra nhng thong tin nht quan va
khach quan nht v ng vien, sau o bao cao li cho cac nha tuyn dng. Nh co nhng thong tin
nay, cac nha tuyn dng phng vn hiu qu hn va chn c ung nhan vien vao ung v tri.
10 phng phap tuyn dng sai lm cn tranh:
1. Ch tuyn dng nhng ngi ging nh bn
2. Tuyn dng ngay ng vien u tien
3. Hi nhng cau hi v tinh trng hon nhan, gia inh,ton giao, chng tc
4. Khong kim tra nhng thong tin lien h trong h s hay n xin vic
5. Noi qua nhiu va khong lng nghe ng vien
6. Hi nhng cau hi qua ngn (Co/Khong)
7. Tuyn dng da tren cm tinh hn la cht lng ca ng vien
8. Tim hiu qua it thong tin v ng vien
9. Ngng tuyn dng sau khi chn c ngi tt nht
10. Tuyn dng ch da tren bn nng

Ngun : Profiles International
Tags: Bi Quyt Phng Vn, Tuyn Dng Hiu Qu
Truy cp http://www.profilesvietnam.com/ hay http://blog.profilesvietnam.com/blog bt them
chi tit