Διοικητι& #954;ή διαίρεση της χώρας

Text-only Preview

17367
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1292
11 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα»,
Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
Αριθμ. 45892
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι−
τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010
και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές
Άρθρο 1ο
κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο
Παραθέτουμε αναλυτικά κατωτέρω όλους τους Πρω−
οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελ−
τοβάθμιους (Δήμους) και Δευτεροβάθμιους (Περιφέ−
λιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης.
ρειες) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ν. 3852/2010.
Η καταγραφή γίνεται με την πρόταξη της Περιφέρειας,
Έχοντας υπόψη:
ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες που την αποτε−
1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 283, παρ. 11 του Ν. 3852/2010 «Νέα λούν, κατ’ αλφαβητική σειρά, και τέλος, αναγράφονται
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
οι Δήμοι, οι Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες.
μένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
Καταγράφονται όλοι οι Δήμοι, όπως αυτοί προκύπτουν
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση κδ΄ του από τις συνενώσεις άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, κα−
Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υπο−
θώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία
ψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και μεταβολή. Επίσης, καταγράφονται οι Δημοτικές και οι
δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
Τοπικές Κοινότητες που συγκροτούνται σε κάθε Δήμο,
3. Την υπ’ αριθμ. 6821/Γ5−908/4.6.2002 κοινή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010.
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Ο Πληθυσμός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενο−
Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Κύρωση των αποτε−
τήτων, Δήμων, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων προ−
λεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής κύπτει από τη τελευταία απογραφή του πραγματικού
της 18ης Μαρτίου 2001» (Β΄ 715).
πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001.
4. Την υπ’ αριθμ. 35297/2010/24.6.2010 κοινή απόφαση
Πραγματικός
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
Πληθυσμός
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κύρωση
(2001)
αποτελεσμάτων πραγματικού πληθυσμού σε Δήμους
με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ανά δημοτικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
10.964.020
διαμέρισμα» (Β΄ 920).
Πραγματικός
5. Την υπ’ αριθμ. 45546/10.8.2010 απόφαση του Υπουρ−
Πληθυσμός
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
(2001)
κυβέρνησης «Ένταξη σε εκλογικές περιφέρειες του
αντίστοιχου δήμου των υφιστάμενων τοπικών διαμε−
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ρισμάτων Ελικίστρας, Μοίρας και Σουλίου του Δήμου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
611.067
Πατρέων, Βασιλείων, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυ−
Α1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
103.975
ρακίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Τερψιθέας 1. ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Έδρα: Καλαμπάκι)
17.481
του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και των οικισμών των
ανωτέρω δήμων που έχουν απογραφεί αυτοτελώς α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ
11.000
κατά την απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, οι οποίοι Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου
3.465
δεν ανήκουν χωρικά σε δημοτικά διαμερίσματα αυ−
Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου
3.739
τών» (Β΄ 1289).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
Δημοτική Κοινότητα Κυρίων
2.471

17368
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τοπική Κοινότητα Αγοράς
192
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Έδρα: Παρανέστι)
5.925
Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου
851
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
4.279
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων
282
Τοπική Κοινότητα Αδριανής
1.371
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
6.481
Τοπική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου
195
Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου
3.489
Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου
546
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
501
Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς
964
Τοπική Κοινότητα Καλαμώνος
786
Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης
483
Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου
724
Τοπική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς
376
Τοπική Κοινότητα Φτελιάς
981
Τοπική Κοινότητα Υψηλής Ράχης
344
2. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα)
56.062
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
1.646
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
55.632
Τοπική Κοινότητα Θολού
228
Δημοτική Κοινότητα Δράμας
43.485
Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου
1.256
Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου
2.777
Τοπική Κοινότητα Σίλης
162
Δημοτική Κοινότητα Χωριστής
2.625
5. ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |(Έδρα: Προσοτσάνη)
16.481
Τοπική Κοινότητα Καλλιφύτου
1.149
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
11.215
Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού
1.216
Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης
2.077
Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων
885
Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης
3.937
Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού
146
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου
155
Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου
84
Τοπική Κοινότητα Γραμμένης
460
Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου
714
Τοπική Κοινότητα Καλής Βρύσης
1.065
Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου
598
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
626
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου
866
Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων
779
Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου
778
Τοπική Κοινότητα Μικροπόλεως
1.102
Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρας
309
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος
89
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
430
Τοπική Κοινότητα Πύργων
318
Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου
346
Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης
607
Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής
84
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
5.266
3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολις
755
(Έδρα: Κάτω Νευροκόπι)
8.026
Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης
563
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου
2.072
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου
427
Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας
86
Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου
340
Τοπική Κοινότητα Βαθυτόπου
416
Τοπική Κοινότητα Περιχώρας
366
Τοπική Κοινότητα Βώλακος
1.190
Τοπική Κοινότητα Σιταγρών
998
Τοπική Κοινότητα Γρανίτου
102
Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους
1.817
Τοπική Κοινότητα Δασωτού
224
Α2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
149.354
Τοπική Κοινότητα Εξοχής
179
1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Τοπική Κοινότητα Καταφύτου
165
(Έδρα: Αλεξανδρούπολη Ιστορική Έδρα: Βήρα) 65.894
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βροντούς
528
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 52.720
Τοπική Κοινότητα Λευκογείων
573
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης
49.176
Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας
141
Τοπική Κοινότητα Άβαντος
497
Τοπική Κοινότητα Μικρομηλέας
62
Τοπική Κοινότητα Αισύμης
367
Τοπική Κοινότητα Οχυρού
510
Τοπική Κοινότητα Κίρκης
116
Τοπική Κοινότητα Παγονερίου
231
Τοπική Κοινότητα Μάκρης
1.674
Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου
833
Τοπική Κοινότητα Συκορράχης
890
Τοπική Κοινότητα Ποταμών
413
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
3.335
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου
301
Τοπική Κοινότητα Ανθείας
1.308


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
17369
Τοπική Κοινότητα Δωρικού
413
Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος
1.157
Τοπική Κοινότητα Λουτρού
1.148
Τοπική Κοινότητα Φυλακίου
947
Τοπική Κοινότητα Νίψης
466
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
21.730
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
9.839
Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος
17.194
Δημοτική Κοινότητα Πέπλου
2.001
Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων
574
Δημοτική Κοινότητα Φερών
5.461
Τοπική Κοινότητα Βάλτου
565
Τοπική Κοινότητα Αρδανίου
401
Τοπική Κοινότητα Θούριο Θουρίου
706
Τοπική Κοινότητα Δορίσκου
800
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας
410
Τοπική Κοινότητα Καβησού
643
Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου
621
Τοπική Κοινότητα Πυλαίας
231
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
1.437
Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου
302
Τοπική Κοινότητα Χανδρά
223
2. ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Έδρα: Διδυμότειχο) 23.484
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
6.656
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
18.998
Τοπική Κοινότητα Άρζου
433
Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου
8.924
Τοπική Κοινότητα Δικαίων
1.177
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου
2.372
Τοπική Κοινότητα Ελαίας
532
Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων
302
Τοπική Κοινότητα Θεραπειό
133
Τοπική Κοινότητα Ασημένιου
424
Τοπική Κοινότητα Κομάρων
774
Τοπική Κοινότητα Ισαακίου
540
Τοπική Κοινότητα Μαρασίων
198
Τοπική Κοινότητα Καρωτής
723
Τοπική Κοινότητα Μηλέα
104
Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου
958
Τοπική Κοινότητα Ορμενίου
807
Τοπική Κοινότητα Κυανής
557
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου
665
Τοπική Κοινότητα Μάνης
767
Τοπική Κοινότητα Πετρωτών
312
Τοπική Κοινότητα Πετράδων
405
Τοπική Κοινότητα Πλάτης
601
Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού
551
Τοπική Κοινότητα Πτελέας
477
Τοπική Κοινότητα Πραγγίου
362
Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου
443
Τοπική Κοινότητα Πυθίου
747
4. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Σαμοθράκη)
2.723
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου
440
5. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Έδρα: Σουφλί)
17.768
Τοπική Κοινότητα Σοφικό
926
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ
6.146
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
4.486
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου
2.103
Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου
474
Τοπική Κοινότητα Αμορίου
552
Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου
630
Τοπική Κοινότητα Κυριακής
163
Τοπική Κοινότητα Βρυσικών
566
Τοπική Κοινότητα Λαβάρων
1.580
Τοπική Κοινότητα Δόξης
527
Τοπική Κοινότητα Μάνδρας
191
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου
544
Τοπική Κοινότητα Μαυροκκλησίου
437
Τοπική Κοινότητα Λάδης
253
Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου
1.120
Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων
914
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
7.519
Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου
578
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου
5.009
3. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ορεστιάδα)
39.485
Τοπική Κοινότητα Δαδιάς
823
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ
8.184
Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλεάς
579
Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης
2.844
Τοπική Κοινότητα Λαγυνών
478
Τοπική Κοινότητα Καβύλης
1.494
Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος
630
Τοπική Κοινότητα Καστανεών
1.295
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ
4.103
Τοπική Κοινότητα Ριζίων
1.684
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού
2.031
Τοπική Κοινότητα Στέρνας
867
Τοπική Κοινότητα Λευκίμμης
342
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ
2.915
Τοπική Κοινότητα Λύρας
246
Τοπική Κοινότητα Ζώνης
811

17370
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τοπική Κοινότητα Προβατώνος
1.097
Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου
162
Τοπική Κοινότητα Φυλακτού
387
Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος
159
Α3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ
13.765
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
15.678
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Έδρα: Θάσος)
13.765
Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης
8.004
Δημοτική Κοινότητα Θάσου
3.140
Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς
48
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου
1.748
Τοπική Κοινότητα Γέροντα
450
Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης
1.282
Τοπική Κοινότητα Γραβούνης
849
Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων
2.452
Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού
178
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς
1.262
Τοπική Κοινότητα Ερατεινού
883
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου
1.361
Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς
594
Τοπική Κοινότητα Μαριών
559
Τοπική Κοινότητα Ξεριά
503
Τοπική Κοινότητα Παναγίας
849
Τοπική Κοινότητα Παραδείσου
429
Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου
720
Τοπική Κοινότητα Πέρνης
941
Τοπική Κοινότητα Σωτήρος
392
Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής
530
Α4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
131.289
Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου
476
1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα)
74.120
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου
1.793
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
63.293
3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολη)
33.683
Δημοτική Κοινότητα Καβάλας
60.802
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
11.401
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης
2.301
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης
6.116
Τοπική Κοινότητα Χαλκερού
190
Τοπική Κοινότητα Αμισιανών
1.122
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
10.827
Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων
1.073
Δημοτική Κοινότητα Ζυγού
2.101
Τοπική Κοινότητα Κηπίων
657
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων
3.295
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος
1.746
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος
1.697
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου
687
Τοπική Κοινότητα Κορυφών
76
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
7.376
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου
619
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου
2.489
Τοπική Κοινότητα Λιμνιών
372
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου
314
Τοπική Κοινότητα Λυδίας
832
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου
1.152
Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας
135
Τοπική Κοινότητα Ελευθερών
1.325
Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου
43
Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου
496
Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου
761
Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης
1.003
Τοπική Κοινότητα Φιλίππων
896
Τοπική Κοινότητα Φωλεάς
597
2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Χρυσούπολη)
23.486
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
5.140
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
6.039
Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου
697
Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής
2.111
Τοπική Κοινότητα Γαληψού
433
Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος
1.158
Τοπική Κοινότητα Καριανής
985
Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς
1.734
Τοπική Κοινότητα Ορφανίου
774
Τοπική Κοινότητα Πηγών
1.036
Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου
1.302
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ
1.769
Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου
949
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά
60
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
4.764
Τοπική Κοινότητα Διποτάμου
106
Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης
2.451
Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου
34
Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής
706
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου
118
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
1.607
Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου
522
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ
5.002
Τοπική Κοινότητα Λεκάνης
608
Τοπική Κοινότητα Αυλής
556


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
17371
Τοπική Κοινότητα Δωματίων
590
Τοπική Κοινότητα Κομνηνών
332
Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου
512
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
494
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς
412
Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς
228
Τοπική Κοινότητα Μεσ&