โครงงาน วิทย์

Text-only Preview
ME PAT .3/13
.. 8
.. 32

.. 35
.. 47

..
49

1 2555

3
2
3
1.
2.
3.
4.(, )
1. 10 ml 10
90 ml
(cytoplasm)

2. 5% (papain solution) 5 95 ml

DNA
3. 5% 5 100 ml
4.

5.
1.

2.
( )
3. 3/4 (
1:1 )
3
4. 10 ml. 2
3
5. DNA
6. 2
DNA
7. DNA 5%
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5f0fdf6750350745
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=botany&month=07-2007&date=19&group=1&gblog=1