สารบัณ ๐๑-๐๖-๑๒ การขโมยความคิดของสมาค มลั

Text-only Preview

- " - "" " " "
- "
"... '')*+'' - " , - "', , ++0 (...);
)', +')'6* (...), '' - ", '' - "'6' - "'. " [ :]
"+)'* - " - ", '* - "6 (...); +, 0* - "*' (*
), B*C+B)'." (...). [C :]
"0' (...), ', 0, G)'*++ (..); '*',
)', ; '*', )+'J (...), +' - " K
'." (...) [ :]
"**'B*' (..)! ) (..); :
K (...), )' ? ... 'C, )'+ (...)..." [
:]
"... '', )'*+ (...) 'G)'' (...), *+)'OP'." [
:]
"... )'G')' - "'6 +'..." [ :]
"0*B+ ' (...) 6'*+ +* (...); +*+B'
+ ()..." [ :]
"... +6*)B+' (BC)..." [ :]
"+K' (BC) U'' (...), O' - "+B
*)'B - " - "' - "* - ")' (...)." [ :]
+, ))B* (BC) , ')', + ,
, )'+)')6' (...), G+ (...)." [ :]
"... K (...); +B)6 (...) (...), B+)'G'*C*;
'*', - "* - " (...) )6 6'G)' (BC)." [
:]
"''6'6 +; BK (...) )'''K, K''
*)'G' (..); ')'G': *'6' , B - ")'+' (),
'B+, '*', ')C0 ( )?" [ :]
! +K6'J
# " *+
-
' Cory J Christensen
-
6C*'K 'B++
-
'* : B'C* - "0
-
* YouTube ') YouTube.com/aloun777
. ..1
* ..

"

0 : '
. . : +0+
1. : 6 - "* - " (...) - 5!655"

I. *C* : ' - "*'')K' - ...

II.
C*G : 6 - ...

III.
GG - " : ...

IV. ) : - ...
2. : )'G' (...) - 5

I.
*C*
) : '*)'G'*P - ...

II.
0*C* : ...

III.
* : - ..
. 11. . : "C*" . ")'G'"
1. 15.6 1 1 1 :
1 (
C* )

1 (


)'G' )
2.
." 16116.# "16 1 "

I.
)' - " - " - "C* : ' - "'0 - "**C*6 ... ' )'B+ ...
(C*G)

II.
* - " : ' - "' + 0' ...
3. 1 #!9

I.
)' - " - " - "C* : P = '6+)G - ", *, *'
- "

II.
* - " : P = '*'* ...
4. .. : ...( .. )
I. : B +).. ' :

a.
)' - " - " - "C* : ...( ...( , , - " - "+ ))

b.
* - " : ...( ...( ... ) ...( ... ) ..C. )
II. : +) BG.. ) :

a.
)' - " - " - "C* : = G', G*C*6 ) - "', G
... ), G6

b.
* - " : = G*C*6 ..., G0*C)'G', G'*
III. : " " G)6" :
a.
)' - " - " - "C* : = G, G" ', G6

, G - " *, G***
b.
* - " : ... = G*C*6, G*C*'*)'G',

' - "' ; ' - "'0
5. 1 "!" #*615.51
I. *G* - "'K* - "** :

a.
)' - " - " - "C* : ...( ...( , , - " - "+ ))

b.
* - " : ...( ...( ... ) ...( ... ) ..C. )
II. ' - "' "C*" BG B) - " - "6'') :

a.
)' - " - " - "C* : ... " " * = C* ( ... )

b.
* - " : ... " " * = ...
III. ' - "' "C*" BG6+ *C*6) :

a.
)' - " - " - "C* : P = ' )' ... - "**C*6'6


b.
* - " : P = ')' ... * * ...
2

IV. ' - "'))' ()) : 0 - ", *, K
a. '*) "*" * :
i.

)' - " - " - "C* : "*" * = / *

i .
* - " : * = ... .. - ".

b. ' ... :
i.

)' - " - " - "C* : ' ... ...

i .
* - " : ' ...

V. B+ ( C - ") )'')K'' :
a. C - "* () *C*B+'' :

i.

)' - " - " - "C* : C* ( ...) ... C**
i .
* - " : C* ( ...) ... C**

b. "6 " '6)0 :

i.

)' - " - " - "C* : ... 6B ... ...

i .
* - " : ... 6 ..
c. *C*6 (...) K''*C*6 (...) B6'C*
*

i.

)' - " - " - "C* : ... C** *C*6 ... (... C**)

i .
* - " : ... *C*6 ... (... C**)
6. ?1 1*+ ...( .. - ".( * )) vs. ...( **( / * ))
I. '0 - "'*'' :

a.
)' - " - " - "C* : ...( ...( ...( ...( / * ))) ... )

b.
* - " : ...( ...( .. - ".( * )) ..C. )
II. "*" * ( / *) 6''0G*BG6)')

- " - "+

a.
)' - " - " - "C* : "*" * = / * ** G*
b.
* - " : * (.. - ".) = 6'0GBG - " - "+
III. " " * (C*) '' - " - "') B 06')
' B )+'B :

a.
)' - " - " - "C* : " " *B (...) = ... 6 / C*

b.
* - " : * (.. - ".) (...) 0+ ... G)
IV. ' - "'*+0 :

a.
)' - " - " - "C* : "" " - " - "+" 6' ... *B+

b.
* - " : +B)K6K ) (.. - ".)
V. )6)'6) :

a.
)' - " - " - "C* : ... = - " - ")6)'G' (...)

b.
* - " : ..C. = +B*) (.. - ".) (...)
VI. 6*0 (G)' ..) ' (, *, +6, , ) B :

a.
)' - " - " - "C* : ... G = ' - "'* 6')G

b.
* - " : ... * = 6K ) (.. - ".)
VII. 6G''' ( / *) ''K K )6 :

a.
)' - " - " - "C* : ...( ...( ... )) ...

b.
* - " : ...( ...( ... ) ...( ... ) ..C. )
7. ...+*+!6..+ .#"
I. ) - " ' 0' : ...( ... )

a.
* - " : - "'0

b.
* - " : - "'0*
II. )' +)5)' - " - " - "C* : , ), G' = ...( 6, , P )
III. ) - "K)6, - " ., A :)' - " - " - "C* : J = ...( 6, , P )
IV. 1 K)'0BG - " - " - " - " :- "'0 : ...( 0*C* ) ...( C*
3

G )
V. 0 *) - "B+)5 ) - "BGG*+ :

a.
)' - " - " - "C* : ...( - " - " )

b.
* - " : ...( - " - " )
VI. 0 *K" ' ) - "KB)B " "

(...):

a.
)' - " - " - "C* : ( ... ) = ( ... )
b.
* - " : ( ... ) = ( ... )

.
.
1
111
: | 0' | 66
4

________________________________________________________________________________________________
6' : 0 (0 (0 )) = (' (+6)) = '+6
...
00'* ...
...
00'6 (R)** ...
...
- " , - "', , 0 = 0K' ( )6 ...,
, ... ), ) ...
.." .
6)'G' - "C - " - " (R)**)'G' (...)
*0 ..
...
6 - ")'G' - "' - " - " - " - "' *G
- " - " - ")6 0K' ...
... 0)'G' 'U O*)'G' ..
..5.
*+ - "' '0**+''GB
...
... )'G'
. ...( ... ...(...) .
. C . );
. ...( ... ...(...) ...(...) .
. C . );
. ...( ... ...(...) ...(0(...( - " - "))) .
. . )
...
= = ..
. ' ...(G( (/*/)) ...( - " - "+(/*/)) = . . . ( - " - "+6)
. ' ...(C* ..( ()6))) ...(...( - " - "+)) = . . .
(B 6));
. ' ...( - " - "+B 6)( - " - "+6)) ) 0: ...(): ) ':
...(...(// - " - "+)): ) ': )K' ('0=0) =

. .
. ( - " - "+(P))
..
- " - "' .. - ". GB ...
...
GG - " ...
...
)' ' ' (C*) (0)''), ,
+, , C, , *, GG - " ...
...
)' ... .. - ". *)'G' ...
...
) - "'0 = , ), G' )6'6
...
... )'G' B ... B , BC,
)'G' +)')'G' ...
... )'G' (.. - ".) ()' : )*) ...
" (...) ..C. . . . . .
...
6 - "* - " ()' : ) ..
" (...) ... . . . . . .
...
**C*... * - ", *C*, , 6
) ... ... = *
) .. ... = G
..
- "* - " ' (...), *, '
'*6 )'+ (R)** ...
...
)'G' ...
...
...
5

55
... ...(6) ...( (...(0/))) ...(
" (C** ...(...(...)))) ...( (.. - ".)) ..C.
.. ...
" 55
... (...) )'G' *C* (" E1) ...(6 : - " - ")
...
5 5!655"
... ...(6) ...( 5(...(0/))) ...(

" .
. (C** ...(6 ''6(')))) ...(
(66+(**(/*/(')))))
" 5 5!655"
(...(')) C - "* *C* (..) ...(6 : - " - ") ...
: | 0' | 66
6

1 :- 'K** ) (...); )
)'G' (...)
1. : 6 - "* - " (...) - 5!655"

I. 1" . : ' - "**C*' "'" = "
)K '"
a. ..! 55. (...) : B - " )'G', (...);

i. ... : G (R)** - "*6', G*C*6, G6
G
i . ... : (..), , , G6+
i i. 5 ... : - "* - "', - "' +, ... (J), )''
G - "*'')C6 (R)*
iv.
... : *G)' 6)')* (K, 6* (R)),
*' (C*), *G)' (...), *G
C* - " - ", *G)'*, 6+ ... K)'
**
v. " 5 ... : G*C*' ..., G*C* '**, '
, ')K, ', ', '', '6*, 6B*6
C'*C**, ' - "'C*, G6+G
* ..., G), 0 (6) )'*
... ) +'*
vi. ')* :
B *
K
Petty PASSIONS
vi . ')* : the WHORE of the Earth: The Great and Abominable Church
vi i. ')* : T
op
L ist - SUPERFICIAL Reasoning Powers from the Book of Mormon
ix. ')* : T
op
S IGNS - Ripe for Destruction from The Book of Mormon
b. .A " 5 (...):
i. 0 (...)
i . '6'G - "G)
i i. * : G6* (R) (*), G)' - "*, G)'' '
)'G, *C*6), ), )
iv. )' - " - " - "C* / '6' - " - "+)
v. )6+ *
vi. *0)
vi . G+
vi i. )'*
ix. - " - "G)'' ('), 'K : 66 '
x. ')* : Anarchy and Bondage PLOT - the CUNNING LAW of the Devil
c. ." 1 ... :
i. *:
1. 66 : - "B) )', 6G'
7

)' '+'G)', 'G)'*, 'G
)' : 'K: B .
.IV
.b.i
2. : * , / *,
, , - " / )''* *, - "G
0*, )' - " *, )'6* *, *
* - ", * ** - "
3. = ..., ' = C*G (*))
i . *C* - "' ... : ... ...(6) ...(
- "*(...(
0 /
))) ...(C* ..( C** . . . (6
''6(')))) ...(G(6
6+(**(/*/(')))))
i i. "*" * : G*' G* G* G
G66+, ' - "'+
iv. *: G* ('), ' - "'*) G "*" * G
G ...
v. )*: R
idiculous SEEDS of Anarchy - T he Slackening Reins of Liberalism
: | 0' | 66
---------------------------
. " 55 : ... (...) )'G' *C* (*
*C*...) ... 6 ...
. " 5 5!655" : (...(')) C - "*
*C* () ... 6 ...
. 'K : A
.
. I ... )' - " - " - "C* - *C*
. 'K : A
.
. I ... * - " - *C*)*)'G'
. 'K : A
.
. II ... )' - " - " - "C* - C*G (6 - ...)
. 'K : A
.
. II ... * - " - 0*C* : ...
- ". 'K : A
.
. IV ... )' - " - " - "C* - ) - ...
. 'K : A
.
. III ... * - " - * : ..
. 'K : B
.
. I,III '0 - * - "'
. 'K : B
.
. II,IV 0 - *
. 'K : B
.
. I '0 - P 66 - ...
(R). 'K : B
.
. II 0 - P * - ...
. 'K : B
.
. II.a ' - ... - G )
. 'K : B
.
. II.b )'G' - ... - G0*C ..., 'P*
*
. 'K : B
.
. III.a ' / 6K - ... - " "
"
. 'K : B
.
. III.b )'G' - ... - " 6 ... "" "
. 'K : B
.
. IV.a.i ' - "') - "*" * = / *
. 'K : B
.
. IV.a.ii K - "')'GC* - * = ... .. - ".
2.
. 'K : B
.
. IV.b.i '6K'' - ... ( C**) ' ...
8

. 'K : B
.
. IV.b.ii '6K'' - ... ( C** ) ' ...
. 'K : B
.
. V.a.i B+)'' - ... ( C** ) - -
. 'K : B
.
. V.a.ii B+)'' - ... ( C** ) - -
. 'K : B
.
. V.c.i B+)'' - ... ( C** ) - *C*6 (...) K
''*C*6 (...)
. 'K : B
.
. V.c.ii B+)'' - ... ( C** ) - *C*6 (...) K
''*C*6 (...)
- ". 'K : B
.
. I.a * () '0 - "'*''
. 'K : B
.
. I.b * (.. - ".) 0 - "'*''
. 'K : B
.
. II.a "*" * ( / *) 6''0G*BG
6)') - " - "+
. 'K : B
.
. II.b * (.. - ".) 6'0GBG - " - "+
. 'K : B
.
. III.a " " * (C*) 06')'
B )+'B
(R). 'K : B
.
. III.b * (...) (.. - ".) 0+ (...) G)
. 'K : B
.
. IV.a "" " - " - "+" 6' ... *B+
. 'K : B
.
. IV.b +B)6K (.. - ".)
. 'K : B
.
. V.a ... = - " - ")6)'G' (...)
. 'K : B
.
. V.b ..C. = +*) (.. - ".) (...)
. 'K : B
.
. VI.a G ... = ' - "'* 6')G
. 'K : B
.
. VI.b * ... = +6K ) (.. - ".)
. 'K : B
.
. VII.a ''' () ' )6 - ...
. 'K : B
.
. VII.b +0P') - ..C.
C. 'K : B
.
. I ) - "'06' 1 '
. 'K : B
.
. II )'!+) - "'0
: | 0' | 66
2. : . (...) - 5
I. 1" . : '*)'G'*P (...)
a. . (...): G)'G' (...);
'*)*
i.
... : '*)'G', BG)'*, )'B
, )', KG)'')0) 0*0+, +P
*, ..., KG)'G', G*C*6)* G*
i . ... : GO0, G), 'G, ' - "'

i i. 5 ... : - "* - "C, - "*, - "C)'G' (...), )'
9

'G - "*'')C6 (R)*)'G' (...)
iv.
... : '))'G', ' - "' , KG - "'
- " - "G)' ()*P*, ', )'), *6G'
(.. - ".); GC* - " - ", *'C** (6'
... G K ' ...) )'+' - " - " B6
- "C )'* - "C) '*0*C)'G', KG)'
)'G' (...)
v. " 5 ... : *, *, 0*C, **C*...*
)'G' (...); .. - ".; )'G' (...)
vi. )* Gods COVENANT to Abraham - The Church of the LAMB of God
b. .A " (...) :
i. )'G' (...)
i . '6'G - " G)
i i. ' - "'
iv. * - " / '6' - " - "+)
v. *...*C*... () B - "'*
vi. ... K 0*C*C*6
vi . .. - ". K 0*, 0GB *
vi i. )*: Justice and Freedom FOUNDATION - The LAW of GOD
c. ." 1 ... :
i. *:
1. 66 : B) )', 6G'
)' '+'G)', 'G)'*, 'G
)' : 'K: B .
.IV
.b.i
2. : * K*, ')'* , , )'
, ')'*)' , )'6*

3. = ..., ' = .. - ". (*)
i . *C* - "' ... :
... ...(6) ...(0'(...(0/)))
...(0*C(
." 1 . .
. (
.
.
. (...)))) ...(
*(.. - ".)) ..C. .. ...
i i. *C* - "'0* ... :
( . .
. ) ...(6) ...(0'(...(0/)))
...(0*C(
.
.
. (...))) ...(*(.. - ".))
..C. .. ...
iv. )*: R
idiculous SEEDS of Anarchy - T he Slackening Reins of Liberalism
: | 0' | 66
10