КРШТЕНИ Е СО ЉУБОВТА

Text-only Preview

1
Tihomir Stojanovski
TIHOMIR
STOJANOVSKI
KR[TEVAWE
SO
QUBOVTA
Skopje, Makedonija
2013
2
Kr{tevawe so qubovta Y
CIP - Katalogizacija vo publikacija
Narodna i univerzitetska biblioteka
"Sv. Kliment Ohridski", Skopje
821 . 163 . 3 - 31
STOJANOVSKI, Tihomir
Kr{tevawe so qubovta / Tihomir Stojanovski
- Skopje : KC Skrb i uteha, 2013.
- 261 str. ; 21 sm. - (Edicija Liceum)
- Slika i biografija na avtorot: str. 257
- korici fotografii: Tomis lav Stojanovski
ISBN 978 - 9989 - 198 - 06 - 9
COBISS. MK - ID 93739274
3
Tihomir Stojanovski
..."Zar od vas izleze slovoto Bo`jo?
Ili pak samo do vas stigna ? Ako
nek oj misl i deka e pr orok ili
isp olnet so duh , ne ka ra zbere
dek a o va {to vi go pi {uvam se
Gospodovi zapovedi..."
1 Pavle, Korintjanite, 14:36-37
Y