خرید فیلترشک ن

Text-only Preview

نکشرتلیف دیرخ
  
         2015     hyper   
   2015
 
    hyper       2015      
   
 
    ios     ipad iphone       ios
   
      Authentication failed Unable to register UDP traffic is probably blocked
refused by server   kerio
                cisco   
  
       kerio     cisco       
 
    Proxy       ISP Proxy      

                  

                   

   2015              ios   apple
    2015              

                

    cisco              cisco
 cisco
   kerio    Unable to register VPN connection   Authentication
failed   kerio
    kerio        kerio     
 kerio  
                  

               
  
             8      
 7
                
