3-Mubtada'

Text-only Preview


ﻪﻝﺁﻭ ﻥﻴﻠﺴﺭﻤﻝﺍ ﺩﻴﺴ ﻰﻠﻋ ﻡﻠﺴﻭ ﻲﻠﺼ ﻡﻬﻠﻝﺍ .ﻡﻴﺤﺭﻝﺍ ﻥﻤﺤﺭﻝﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ
ا

ح
ﺏﺎﺘﻜ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﻐﻝﺍ ﻁﻘﻨﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻤﺠﺭﺘﻝﺍ ﻩﺫﻫ
ا
ر ن هد
ز
أ
ا

...............................................................

ِءاَدَﺗْﺑُﻣْﻟا ُبﺎَﺑ
Bab al Mubtada


..............................
AL MUBTADA
Berkata tÄ fÉÇ{t}| ﷲ ﻪﻣﺣ
ر :


ﺔﻴﻅﹾﻔﱠﻠﻝﺍ ِلﻤﺍﻭﻌﹾﻝﺍ ﻥﻋ ﻱﹺﺭﺎﻌﻝﺍ ﻉﻭﹸﻓﺭﻤﹾﻝﺍ ﻡﺴِﻹﹾﺍ ﻭﻫ ﺀﺍﺩﹶﺘﺒﻤﻝﺍ

Takrif : Mubtada’ ialah isim, marfu’(berbaris depan) dan tidak mengandungi awamil al-
lafziah1. Difahami di sini bahawa terdapat 3 syarat atau rukun bagi mubtada’ iaitu
1. Isim – iaitu kata nama. Oleh itu terkeluar dari skop mubtada’ feel dan huruf, maka
kedua-duanya tidak akan menjadi mubtada’.

2. Marfu’- iaitu berbaris depan. Oleh itu sesuatu yang berbaris mansub (atas), berbaris
majrur yang asli (bawah) atau berbaris jazam (mati) terkeluar dari ruang lingkup
mubtada’.

3. Al ‘Ari ‘an awamil al-lafziah – tidak mengandungi awamil al-lafziah. Contoh ayat
yang mengandungi awamil al-lafziah seperti fael dan naib fael.2 Maka kedua2 ini
tidak akan menjadi mubtada’.
...


1 Mufradnya amalah (
) Mengikut Mu’jam al Wasit ; dari segi bahasa ialah yang memberi kesan terhadap
sesuatu. Dari segi nahu - sesuatu yang meninggalkan kesan dari segi I’rab dalam kalam. Contohnya banyak seperti
fael, naib fael, Kaana dan saudaranya dan lain-lain.

2 Asas sesuatu ayat jumlah ismiah ialah mubtada’ dan khabar, contohnya
ز . Awamil pula suatu yang
memberi kesan I’rab dalam satu kalam. Apabila dimasukkan salah satu dari awamil al-lafziah seperti feel (
) ke
dalam ayat itu, ayat menjadi
ا ز . Maka secara automatik kalimah Zaid yang asalnya mubtada’ menjadi
fael kerana kemasukan amil iaitu feel. Jadi hilanglah hukum mubtada dalam ayat tersebut. Oleh itu sebagai syarat
utama mubtada’ ialah tiada awamil sebelum mubtada’.
1
www.studyarab.blogspot.com
ﻪﻴﹶﻝِﺇ ﺩﹶﻨﺴﻤﻝﺍ ﻉﻭﹸﻓﺭﻤﹾﻝﺍ ﻡﺴِﻹﹾﺍ ﻭﻫ ﺭﺒﹶﺨﹾﻝﺍﻭ
Takrif: Khabar ialah isim marfu’ yang bersandar dengan mubtada’.


Mubtada dan Khabar Mufrad (bilangan satu)


ﻡِﺌﺎﹶﻗ ﺩﻴﺯ :ﻙﻝﻭﹶﻗ ﻭﺤﹶﻨ


Ini merupakan contoh mubtada’ dan khabar yang mufrad, iaitu:

ﻡِﺌﺎﹶﻗ ﺩ ﻴﺯ

Ketahuilah, bahawa (ﺩﻴﺯ) Zaid ialah isim marfu’ (berbaris depan) yang tidak
mengandungi awamil al-lafziah, oleh itu ia mubtada’ berbaris depan dengan ibtida’. A’mil ini
adalah ma’nawi dan bukannya lafzi.

Adapun (ﻡِﺌﺎﹶﻗ) ialah isim marfu’ yang disandarkan ke mubtada’, iaitu khabar yang
berbaris depan. I’rabnya:
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﺩ:
ﻴﺯ
ﺓ.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒ
ﺨ ﻡ:ِﺌﺎﹶﻗ

Mubtada dan Khabar Musanna (bilangan dua)

ﻥﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ ﹺﻥﺍﺩﻴﺯﻝﺍﻭ

Ini merupakan contoh mubtada’ dan khabar yang musanna (2 orang). I’rabnya:
ﻰﹼﻨﺜﻤ ﻪﻨﻷ ﹸﻑِﻝَﻷﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﹸﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺀﺍﺩﹶﺘﺒﻤﻝ ﺍ ﹺﻥ
: ﺍﺩﻴﺯﻝﺍ
ﻰﹼﻨﺜﻤ ﻪﻨﻷ ﹸﻑِﻝَﻷﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒ
ﺨ ﹺﻥ
: ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ

Mubtada dan Khabar Jama’ Muzakkar Salim (lelaki ramai)

ﻥﻭﻤِﺌﺎﹶﻗ ﻥﻭﺩﻴﺯﻝﺍﻭ

Ini merupakan contoh mubtada’ dan khabar jama’ muzakkar salim, I’rabnya:
.ﻡﻝﺎﺴﻝﺍ ﺭﹼﻜﺫﻤﻝﺍ ﻊﻤﺠ ﻪﻨﻷ ﻭﺍﻭﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﹸﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺀﺍﺩﹶﺘﺒﻤﻝ ﺍ ﻥ
: ﻭﺩﻴﺯﻝﺍ
ﻡﻝﺎﺴﻝﺍ ﺭﻜﺫﻤﻝﺍ ﻊﻤﺠ ﻪﻨﻷ ﻭﺍﻭﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ : ﻥ
: ﻭﻤِﺌﺎﹶﻗ2
www.studyarab.blogspot.comPembahagian Mubtada’

ﻩﺭﹾﻜِﺫ ﻡﺩﹶﻘﺘ ﺎﻤ ُ ِه َ ﺭﻤﻀﻤﻭ ﺭﻫﺎﹶﻅ ِن َ ْ ِ ﺀﺍﺩﹶﺘﺒﻤﹾﻝﺍﻭ

1. Zahir

Mubtada’ terbahagi kepada dua seperti Fael iaitu; zahir dan mudhmar. Zahir telah
dibincangkan pada perbahasan lalu. Zahir ialah yang nyata pelakunya tanpa qarinah, ertinya ia
dapat dikenali dengan melihat kepada zat yang dimaksudkan. Contoh:

ﻥﻭﺩﻴﺯﻝﺍﻭ ﹺﻥ
, ﺍﺩﻴﺯﻝﺍﻭ ,ﺩﻴﺯ
Misalnya jika kita berkata ‘Zaid’ maka kita tidak maksudkan orang selain daripadanya.
Selain itu kita tidak memerlukan sesuatu qarinah atau penghubung untuk memahami zat Zaid
tersebut.

2. Mudhmar
Iaitu yang berbentuk dhamir (kata ganti diri), yang menunjukkan kepada seseorang,
sama ada yang mutakallim (yang sedang berkata-kata), mukhatab (yang sedang diajukan
perbualan) dan ghaib (yang tidak hadir dalam perbualan). Contohnya: ﻭﻫ ﺕ
/ ﻨﺃ ﺎ/ﻨﺃ.3


Mudhmar secara am terbahagi kepada muttasil (yang bersambung) dan munfasil
(yang terputus). Dhamir-dhamir yang menjadi mubtada’ adalah dhamir munfasil sahaja, seperti
yang akan diterangkan sebentar lagi.

Pecahan dhamir:

- Muttasil
Iaitu ialah dhamir yang mesti berhubung dengan amilnya iaitu feel, contohnya:
ﺎﻨﺒﺭﻀ ﺕ
/ ﺒﺭﻀ .


3 Dhamir secara umum terbahagi kepada munfasil dan muttasil. Dhamir Munfasil ada 3 iaitu ;

ا 3
(
ا 2
(
ّ
ا 1
(
ه
أ
أ
ه
أ

ه
أ

ه
ِ أ

ه
أ

ه
أ


3
www.studyarab.blogspot.com- Munfasil
Iaitu dhamir yang harus menjadi mubtada’. Kemudian Syeikh menghalusi kalamnya
dengan katanya:


ﻥﹸﺘﹾﻨَﺃﻭ ﻡﹸﺘﹾﻨَﺃﻭ ﺎﻤﹸﺘﹾﻨَﺃﻭ ﺕﹾﻨَﺃﻭ ﹶﺕﹾﻨَﺃﻭ ﻥﺤﹶﻨﻭ ﺎﹶﻨَﺃ ﻲﻫﻭ ،ﺭﹶﺸﻋ ﻰﹶﻨﹾﺜِﺇ ﺭﻤﻀﻤﹾﻝﺍﻭ

ﻥﻫﻭ ﻡﻫﻭ ﺎﻤﻫﻭ ﻲﻫﻭ ﻭﻫﻭ

Mudhmar (dhamir yang harus menjadi mubtada’) ada 12 dhamir. Ia terbahagi kepada 3
bahagian:
-
Mutakallim
-
Mukhatab
-
Ghaib

Pertamanya mutakallim :
1. ﺎﹶﻨَﺃ
Iaitu dhamir mutakallim4. Contohnya: ﻡﺌﺎﻗ ﺎ
ﹶﻨﺃ, I’rabnya:
ﺀ ﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﺎ:ﹶﻨﺃ
ﺓ.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒ
ﺨ ﻡ:ﺌﺎﻗ


2. ﻥﺤﹶﻨ
Iaitu dhamir mutakallim. Contohnya: ﻥﻭﻤِﺌﺎﹶﻗ ﻥ
ﺤﹶﻨ, I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﻥ
: ﺤﹶﻨ

. ﻝﺎﺴﻝﺍ ﺭﻜﺫﻤﻝﺍ ﻊﻤﺠ ﻪﻨﻷ ﻭﺍﻭﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﻥ
: ﻭﻤِﺌﺎﹶﻗ


Bahagian kedua : mukhatab
.
3. ﹶﺕﹾﻨَﺃ
Iaitu dhamir mukhatab (kamu untuk lelaki). Contohnya: ﻡﺌﺎﻗ ﹶﺕ
ﻨ ﺃ,I’rabnya:

ﺍﺩﺘﺒ ﻤﻊﻓﺭ لﺤﻤ ﻲ ﻓﺔﺤﺘﻔﻝ ﺍﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﹶﺕ:
ﻨﺃ
.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒ
ﺨ ﻡ:ﺌﺎﻗ

4 Dhamir mutakallim ialah yang untuk individu yang sedang bercakap. Ia terbahagi kepada dua ; iaitu أ dan
.
4
www.studyarab.blogspot.com


4. ﺕﹾﻨَﺃ
Iaitu dhamir mukhatabah (kamu untuk perempuan). Contohnya: ﹲﺔﻤﺌﺎﻗ ﺕ
ﻨ ﺃ,I’rabnya:

ﺍﺩﺘﺒ ﻤﻊﻓﺭ لﺤﻤ ﻲ ﻓﺓﺭﺴﻜﻝ ﺍﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﺕ:ﻨﺃ
ﺓ.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﹲﺔ:ﻤﺌﺎﻗ
5. ﺎﻤﹸﺘﹾﻨَﺃ
Iaitu dhamir mukhatab yang menunjukkan bilangan dua (kamu dua orang), untuk
muzakkar (lelaki) dan muannas (perempuan). Contohnya: ﻥﺎﺘﻤﺌﺎﻗ ﺎ
ﻤﺘﻨ ﺃ,I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒ ﻤﻊﻓﺭ لﺤﻤ ﻲ ﻓﻥﻭﻜﺴﻝ ﺍﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﺎ:
 ﹸﺘﻤﻨﺃ
ﻰﹼﻨﺜﻤ ﻪﻨﻷ ﻑﻝﻸﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﹺﻥ
: ﹶﺘﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ
6. ﻡﹸﺘﹾﻨَﺃ
Iaitu dhamir mukhatab yang menunjukkan bilangan jama’ muzakkar (lebih dari dua
untuk lelaki). Contohnya: ﻥﻭﻤﺌﺎﻗ ﻡ
ﺘﻨﺃ, I’rabnya:

ﺀﺍﺩﺘﺒ ﻤﻊﻓﺭ لﺤﻤ ﻲ ﻓﻥﻭﻜﺴﻝ ﺍﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﻡ:
ﹸﺘﹾﻨَﺃ
.ﻝﺎﺴﻝﺍ ﺭﻜﺫﻤﻝﺍ ﻊﻤﺠ ﻪﻨﻷ ﻭﺍﻭﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﻥ
: ﻤ
ﻭ ِﺌﺎﹶﻗ

7. ﻥﹸﺘﹾﻨَﺃ
Iaitu dhamir mukhatab yang menunjukkan bilangan jama’ muannas (lebih dari dua
untuk perempuan), contohnya: ﺕﺎﻤﺌﺎﻗ ﻥ
ﺘﻨ ﺃ , I’rabnya:

ﺍﺩﺘﺒ ﻤﻊﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﺔﺤﺘﻔﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﻥ:ﹸﹾﻨﺘَﺃ
ﺓ.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﹲﺕ
: ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ


Bahagian ketiga : ghaib.
8. ﻭﻫ
Iaitu dhamir ghaib yang menunjukkan bilangan satu untuk muzakkar (dia untuk lelaki).
Contohnya: ﻡﺌﺎﻗ ﻭ
, I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﺔﺤﺘﻔﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤ
ﻀ ﻭ
: ﻫ
.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒ
ﺨ ﻡ:ِﺌﺎﹶﻗ


5
www.studyarab.blogspot.com


9. َ ِه
Iaitu dhamir ghaib yang menunjukkan bilangan satu untuk muannas (dia untuk perempuan).
Contohnya:
ﺔﻤﺌﺎﻗ ﻲ
ﻫ , I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﺔﺤﺘﻔﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﻲ
: ﻫ
ﺓ.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﹲﺔ:ﻤِﺌﺎﹶﻗ

10. ﺎﻤﻫ
Iaitu dhamir ghaib yang menunjukkan bilangan dua untuk muzakkar dan muannas
(mereka untuk dua orang) . Contoh: ﻥ
ﺎﻤﺌﺎﻗ ﺎ ﻤﻫ, I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﹾﺎ:ﻤﻫ
ﻰﹼﻨﺜﻤ ﻪﻨﻷ ﻑﻝﻸﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒ
ﺨ ﹺﻥ
: ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ

11. ﻡﻫ
Iaitu dhamir ghaib yang menunjukkan bilangan jama’ untuk muzakkar (mereka untuk
lelaki). Contoh:

ﻥﻭﻤﺌﺎﻗ ﻡ ﻫ, I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﺴﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ : ﻡ ﻫ
ﻡ.ﻝﺎ
ﺴ ﺭﻜﺫﻤ ﻊﻤﺠ ﻪﻨﻷ ﻭﺍﻭﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﻥ
: ﻤ
ﻭ ِﺌﺎﹶﻗ
12. ﻥﻫ
Iaitu dhamir ghaib yang menunjukkan bilangan jama’ untuk muannas (mereka untuk
perempuan). Contoh:

ﺕﺎﻤﺌﺎﻗ ﻥ
ﻫ , I’rabnya:
ﺀﺍﺩﺘﺒﻤ ﻊ
ﻓﺭ لﺤﻤ ﻲﻓ ﺔﺤﺘﻔﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ لﺼﻔﻨﻤ ﻊﻓﺭ ﺭﻴﻤﻀ ﻥ
: ﻫ
ﺓ.ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭﺒﺨ ﹲﺕ
: ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ

Kemudian pengarang mengulang semula contoh mubtada mudhmar dengan katanya:

َ َِذ ﻪﺒﹾﺸَﺃ ﺎﻤﻭ َن ُ ِ َ ﻥﺤﹶﻨﻭ ،ٌِ َ ﺎﹶﻨَﺃ : َ ِْ َ ﻭﺤﹶﻨ

I’rabnya telah diutarakan pada helaian yang lepas.

…………………………………………………………………………………….
6
www.studyarab.blogspot.com
August 18, 2009, 4:39:33 PM

7
www.studyarab.blogspot.com