7 STATOCNYCH - letak a podpisovy harok

Text-only Preview

JE NOVO VZNIKAJUCA REGIONALNA STRANA SLOVENSKA A NASA
DEKLARACIA PRE BUDUCE LEPSIE A ZELENSIE SLOVENSKO
7 STATONYCH je za rovnopravnos regionov Slovenska a proti centralizmu, apreto vkadom
krajskom meste by malo by jedno ministerstvo a z kadeho kraja by mali by do Narodnej rady SR
1. priamo zvoleni iesti poslanci snajvyim potom hlasov vo vobach do VUC.
7 STATONYCH je za spravodlivos pre vetkych a proti vyhodam politikov, lebo politik - sluobnik,
by mal riadne vykonava najviac dve funkcie, a to najviac dve volebne obdobia po sebe.
2.
7 STATONYCH je za kompletne rodiny, pomoc starkym, slabym a proti podpore neprisposobivych.
Podporime deti, lebo maju pomaha rodiom vstarobe. Zakon o rodine musi by dosledne
3. dodriavany. Hospic v kadom krajskom meste bude znamena, e udia si zasluia nielen dostojny
ivot na naom Slovensku, ale aj dostojny odchod z tohto sveta. Davky dlhodobo nezamestnanym
podmienime odpracovanim 77 hodin verejnoprospenych prac mesane.
7 STATONYCH je za iste azelene Slovensko a proti zneisovateom naej krajiny, aby slovenske
narodne parky zostali parkami. Posadime stromy vmestach aobciach na Slovensku. Plastove fae
4. budu zalohovane.
7 STATONYCH je za ferovu pracu, podnikanie, tatny dochodok a proti klamstvam apodvodom
vekonomike, a preto plat kadeho zamestnanca do 700 sa nebude zdaova. Da zprijmu zniime
5. o najmenejsedem percent, lebo zastavime podvody s DPH.
7 STATONYCH je za vzdelane akulturne Slovensko, lebo uitelia maju ui, nie uradova". Statne,
sukromne a cirkevne koly maju by rovnocenne vo vetkom. Zavedieme ach ako predmet na
6. zakladne koly. Pre zahraninych Slovakov je a vdy bude Slovensko domovinou. Zriadime zachytku
vkadom okresnom meste.
7 STATONYCH je za zdrave Slovensko a proti nadmernemu konzumu, lebo zdravie je najvaie
bohatstvo obana aj tatu. Lekari azdravotne sestry budu za svoju pracu naleite odmeneni
7. anie dehonestovani almunou. Nedea je sviatok pohody, pokoja a rodiny, nie zbytoneho
nakupovania.
Ak chcete normalne Slovensko aj vy asuhlasite svainou bodov naej DEKLARACIE pre buduce
lepie a zelenie SLOVENSKO, pridajte* sa k regionalnej strane Slovenska
7 STATONYCH.
* Prida sa kregionalnej strane Slovenska 7 STATONYCH znamena: napr. hovori
o7 statonych, nosi klobuk 7 statonych, podpisa deklaraciu 7 statonych,
podpisa petiny harok 7 statonych, vstupi do zdruenia 7 statonych alebo
strany 7 statonych, posla SMS o7 statonych vamu znamemu alebo urobi
okovek ine apozitivne vprospech Slovenska aaj 7 statonych.

DALSIA STRANA? NACO? NEVERIM! NEVOLIM! DAJTE POKOJ!
U minimalne 7-krat Vas oklamali alebo podviedli politici a politicke strany a zrazu je tu alia politicka strana? 7 STATONYCH?
Hm... Ukradnute stovky miliard korun, podvedene miliony udi ana Slovensku sa nikomu ni doteraz nestalo... Preo je to tak?
Nu, je to zniekokych dovodov a dala by sa o tom napisa aj kniha. Na zaiatok sna, poda mojho nazoru, len tieto tri:NA NAJVYSSICH STUPOCH RIADENIA SUDNEJ MOCI (SUDY ASPOL.) BOLA A, ZIA, STALE JE VASINA UDI, KTORYCH

A. BY SOM NAZVAL ZLI UDIA.


NA NAJVYSSICH STUPOCH RIADENIA VYKONNEJ MOCI (VLADA A SPOL.) BOLA A, ZIA, STALE JE VASINA UDI,

B. KTORYCH BY SOM NAZVAL ZLI UDIA.


NA NAJVYSSICH STUPOCH RIADENIA ZAKONODARNEJ MOCI (PARLAMENT A SPOL.) BOLA A, ZIA, STALE JE VASINA

C. UDI, KTORYCH BY SOM NAZVAL ZLI UDIA.
ZLI UDIA su, poda mojho nazoru, taki udia, ktorym chyba cit a zmysel pre spravodlivos a estnos. Drviva vaina znich ila do
najvyich stupov riadenia ako chudaci - i u duchom, ale aj majetkom - a zrazu su bohai. Maju radej peniaze ako tuto krajinu
- nae Slovensko. Dokau (aj pomocou medii) u dos dlho balamuti obanov. Netitia sa nioho as cieom ziska, resp. udra si
moc su schopni zradi ako Juda - nielen Krista, ale hocikoho. Obana vaina znich zradi okamite, hne po zvoleni do funkcie.
Boie slovo je im cudzie, ale su natoko charakterni", e si sadnu do prvych lavic v Boom chrame.
Na ich slovo sa nemoete spoahnu, lebo bez hanby klamu, a to priamo do oi aj do televiznych kamier. Nemaju viziu Slovenska,
ale maju vemi jasnu viziu vlastneho ega a peazi. To je moja kratka defi nicia pojmu ZLI UDIA. Kym budu tito ZLI UDIA tvori
vainu na najvyich stupoch riadenia tohto tatu, teda zloiek sudnej, vykonnej a zakonodarnej moci, dovtedy nebude mone
poveda, e Slovensko je celkom normalna krajina. Ve predsa nie je normalne, aby klamstva apodvody boli stale
(a tak dlho) nepotrestane... Na zaiatok zmeny klepiemu vtate Slovensko by sna postaovalo, aby bolo aspo 7 statonych vo
vlade, v parlamente, na najvyom sude, vo vedeni vaej obce, mesta, dedinky.
Skuste si, mili itatelia tohto letaku (ak mate trochu asu), zobra papier a napisa mena aspo siedmich statonych udi poda
vaho nazoru, ktori vsuasnosti pracuju vo vyie uvedenych intituciach. Ak si ich napiete, tento letak moete zahodi amy sa
mylime. Ak sa vam vak napriek snahe mena aspo siedmich statonych vo vlade, parlamente, na najvyom sude, vo vaej obci
i meste napisa nepodarilo, zamyslite sa, prosim, azvate, o alej...
Niie* su uvedene mena statonych a estnych obanov - zakladateov platformy nezavislych obanov 7 STATONYCH a novo
vznikajucej regionalnej strany Slovenska.
7 STATONYCH nie je recesia ani virtualna internetova strana, nie je to fi kcia, marketingovy trik ani iny podvod. 7 STATONYCH su
obania Slovenskej republiky ako vaina z vas, ktori si po 20 rokoch od revolucie povedali: Chceme i na Slovensku, ktore bude
lepie pre vainu obanov a nielen pre par vyvolenych! Urobme pre to nieo. My sme urobili prvy krok ktomuto cieu. Kady z vas
sa moe prida aurobi vlastny krok pre nae Slovensko, pre buduce lepie a zelenie Slovensko.
Suctou, JUDr. Vladimir Gurtler
a tie* Ing. Bekiaris (KE), Ing. Blach (KE), Blichar (PO), urnekova (KE), Drabikova (KE), Koscs (BA), Ing. Lapansky (NR),
Linhart (KE), Mgr. Hajdu (KE), JUDr. Miak (KE), Moric (KE), Ing. Spernoga (KE), Ing. Tenai (KE), Ing. Vasiliin (PO), Uliny (PO),
VY - ano, Vy, ste tie statony aas dozrel!
Ak suhlasite so vznikom strany 7 STATONYCH, prosime kompletne vyplte a podpite podpisovy
harok. Ten od Vas radi osobne prevezmeme. Kontaktujte nas prosim telefonicky na isle
0944 049 816 alebo mailom na [email protected]. Vopred akujeme.
Vaeni obania, podmienkou platnosti Vaho podpisu je v zmysle zakona . 85/2005 Z. z. aj
uvedenie isla obianskeho preukazu. Tuto komplikaciu zaviedli do pravneho systemu SR suasne
politicke strany s cieom sai zbieranie podpisov pre novo vznikajuce strany.
Tejto pravnej uprave sa musime prisposobi a preto Vas zdvorilo prosime, aby ste tuto skutonos
akceptovali a kompletne a pravdivo vyplnili vetky kolonky.

e

ytnut
ch
au
y
e V
O
v
,
udeuje
2 Z. z.
acie a innos
tr
200

e len pr
ch udajo
acii.
anim osobn
S
tr
y oban v sulade
y
v
egis
o
y
.
a nebudu posk
ac
ely r
n
egis
t
r
a
anos
v
VINNA A
onom . 428/
ane osobn
ej s
v na u
dy podpisan
ormo

NEPO
Udaje budu pouit
inf
MV SR pri r
E-MAIL / TELEFONNE ISL
a
K
so zak
o ochr
suhlas so spr
udajo
politick

v
,

ytu a islo
acie a innos
znam obano
tr
PODPIS
o
aleho pob
egis
aj: z
HAROK .:
v
o
ely r

")
esu trv
CH

ybor
y
ument
n
,
adr
v na u
o
y v
n
t
r
a
dajo
v
ONY
a
T
ej s
ch dok
zvisk
A
y
T
OP *
ie
ch u

y
litick
7 S
, pr
em in
i pripr
kr
a: "
atk
aciu po
tr
i o
oje meno
anim osobn
skr
v
v
/
OBEC

edlo
o
" (
O
egis
s
ac
vrhuje zalo
A
T
9 816,
vrhu na r
t
oru na
VENSK
O

, PS, MES
y
, k
n
t
r
a
aduje k na
ej s
y
dy oban musi uvies

yboru), 0944 04
TRANA SL
a
VENSKA
ch hnutiach v pl. zneni) pr
v
,
udeuje suhlas so spr
y
v a k
vneho v
ej politick
a
v
ch udajo
YTU - ULICA, . DOMU
y
om no
t
r
anach a politick
CH REGIONALNA S
ane osobn
ALEHO POB
V

ch s
y
7 605.
ONY
A TR
ch hnutiach v platnom zneni v
T
y
splnomocnenec pripr
A
7 116 145,
T
2 Z. z. o ochr
er (
v
7 S
ADRES
r
,
090
e
o suhlasime so vznik
200
v
om
e - Se
v").
asna, 0905 84
e - Se
oic
y
,
tymt
t
r
anach a politick
/
2005 Z. z. o politick
e - Kr
oic
ch s
znam musi podpisa najmenej 10 000 obano
y
o
onom . 428/
oic
epublik
o z
ona . 85
znam obano
REGIONALNA STRANA SLO
ej r
oiciach s nazv
ent
o
a 13, 040 01 K
v
o
ensk
O
a 8, 040 01 K
v
v
o
vlik
a 26, 040 18 K
.
2011 v K
alej len z
.
9
., Ha
/
2005 Z. z. o politick
t
r
ana vznikla; t
azu (
., Urbarsk
da 7
y s
y oban v sulade so zak
, Ing., Hlink
, JUDr
o
euk
y
.
n
YBOR :
MENO A PRIEZVISK
on . 85
t
r
a
f
, Mgr
osmas
e
A
T
OCNYCH
enie 6 ods. 4 pism. a) zak
eho pr
ladimir
z
v
ej s
VNY V
, podpisani obania Slo
OP: Zak
tano
dy podpisan

a
7 ST
My
zasadnutim z
t
ori suhlasia, ab
*
(us
k
obiansk
K
politick
PRIPRA
Bekiaris K
Gurtler V
Hajdu Jo

8. bod programu 7 STATONYCH tykajuci sa miest Bratislava a Koice:
Znienie potu 17 mestskych asti v Bratislave a 22 mestskych asti v Koiciach s cieom uetri naklady na fi nancovanie
zbytone prebujnenej administrativy tychto miest. (napr. mesto New York ma 5 mestskych asti)