AC ve DC Motorlar

Text-only Preview STANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
MAKĠNE FAKÜLTESĠ
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
SĠSTEM DĠNAMĠĞĠ VE KONTROL YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI


AC VE DC MOTORLAR

Hazırlayanlar
518101017 Eyüp ÇELEBĠ
503101613 BarıĢ ÖZ

Öğretim Görevlisi
Doç. Dr. Kenan KUTLU


MART 2011ĠÇĠNDEKĠLER
ĠÇĠNDEKĠLER ............................................................................................................................ i
ġEKĠL LĠSTESĠ ........................................................................................................................ iv
1
ALTERNATĠF AKIM MAKĠNELERĠ .............................................................................. 1
1.1
ALTERNATĠF AKIM MAKĠNELERĠNĠN TEMELLERĠ ......................................... 1
1.1.1
Düzgün Bir Manyetik Alandaki Basit Bir Ġletken Çerçeve .................................. 1
1.1.2
Basit Bir Dönen Çerçevede Endüklenen Gerilim ................................................ 1
1.1.3
Akım TaĢıyan Bir Çerçevede Ġndüklenen Moment .............................................. 4
1.2
ASENKRON MOTORLAR ........................................................................................ 7
1.2.1
Bir Fazlı Asenkron Motorlar ................................................................................ 7
1.2.1.1
Yolverme Düzenleri ...................................................................................... 8
1.2.2
Üç Fazlı Asenkron Motorlar ................................................................................ 9
1.3
ASENKRON MOTORLARIN YAPISI .................................................................... 11
1.4
ASENKRON MOTORUN TEMEL KAVRAMLARI .............................................. 14
1.4.1
Asenkron Motorun ÇalıĢma Prensibi ve Hızı .................................................... 14
1.4.2
Asenkron Motorda Rotor Kayması Kavramı ..................................................... 14
1.4.3
Rotorun Elektriksel Frekansı .............................................................................. 16
1.5
ASENKRON MOTORUN EġDEĞER DEVRESĠ ................................................... 16
1.5.1
Asenkron Motorun Transformatör EĢdeğer Devresi .......................................... 17
1.6
ASENKRON MOTORLARDA GÜÇ VE MOMENT .............................................. 20
1.6.1
Kayıplar ve Güç AkıĢ Diyagramı ....................................................................... 20
1.6.2
Asenkron Motorda Güç ve Moment ................................................................... 22
1.6.3
Asenkron Motor Moment-Hız Eğrisi Üzerine Yorumlar ................................... 24
1.6.4
Asenkron Motorlara Yolverme Yöntemleri ....................................................... 26
1.6.4.1
Direk Yolverme .......................................................................................... 27
1.6.4.2
Ön Direnç Ġle Yolverme .............................................................................. 27
1.6.4.3
Oto-Trafo Ġle Yolverme .............................................................................. 28
1.6.4.4
Rotora Direnç Bağlayarak Yol verme ......................................................... 30
1.7
SENKRON MOTORLAR ......................................................................................... 31
1.7.1
Senkron Motor ÇalıĢma Prensibi ....................................................................... 31
1.7.2
Senkron Motor EĢdeğer Devresi ........................................................................ 32
1.7.3
Manyetik Alan BakıĢ Açısından Senkron Motor ............................................... 33
1.8
SENKRON MOTORUN SÜREKLĠ DURUM ÇALIġMASI ................................... 35
i


1.8.1
Senkron Motor Moment-Hız Karakteristik Eğrisi ............................................. 35
1.9
SENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERĠ ................................... 37
1.9.1
KalkıĢ Motoru ile Yol Verme ............................................................................. 37
1.9.2
Senkron Yol Verme ............................................................................................ 37
1.9.3
Asenkron Yol Verme ......................................................................................... 38
1.9.3.1
Senkronlama ............................................................................................... 39
1.9.4
Senkron Makinenin ĠĢletme Biçimleri ve Reaktif Güç Ayarı ............................ 40
1.9.5
Senkron Motorda V-Eğrileri .............................................................................. 41
2
DOĞRU AKIM MAKĠNELERĠ ....................................................................................... 42
2.1
DOĞRU AKIM MAKĠNELERĠNĠN TEMELLERĠ ................................................. 42
2.1.1
Eğimli Kutup Alınları Arasında Dönen Basit Bir Ġletken Çerçeve .................... 42
2.1.2
Dönen Çerçevede Ġndüklenen Gerilim ............................................................... 43
2.1.3
Dönen Çerçevede Ġndüklenen Moment .............................................................. 46
2.2
DOĞRU AKIM MAKĠNELERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI ................................ 48
2.2.1
Sargı ve kutuplara göre sınıflandırma ................................................................ 48
2.2.2
Uyarma geriliminin sağlanma Ģekline göre sınıflandırma ................................. 48
2.3
DOĞRU AKIM MAKĠNELERĠNĠN BÖLÜMLERĠ ................................................ 49
2.3.1
Endüvi ................................................................................................................ 49
2.3.2
Stator .................................................................................................................. 50
2.3.3
Kollektör ve Fırçalar .......................................................................................... 50
2.4
DOĞRU AKIM MAKĠNELERĠNĠN ÇALIġMA PRENSĠBĠ ................................... 51
2.4.1
Komütasyon ....................................................................................................... 51
2.4.2
Endüvi Reaksiyonu ............................................................................................ 52
2.4.3
Endüvide Endüklenen Gerilimin Ġfadesi ............................................................ 52
2.5
DOĞRU AKIM MOTORLARI ................................................................................. 53
2.5.1
Doğru Akım Motorlarının Sürekli ÇalıĢma (Kararlı Durum) Hali .................... 54
2.5.2
Doğru Akım Motorlarının Uyarma Geriliminin Sağlanma ġekillerine Göre
Sınıflandırılması ................................................................................................................ 55
2.5.2.1
Serbest Uyarmalı Doğru Akım Motorları ................................................... 55
2.5.2.2
ġönt Uyarmalı Doğru Akım Motorları ....................................................... 56
2.5.2.2.i ġönt Motorlarda Hız-Akım Karakteristiği ................................................ 57
2.5.2.2.ii Doğru Akım ġönt Motorlara Yol Verme ................................................. 61
2.5.2.3
Seri Uyarmalı Doğru Akım Motorları ........................................................ 64
2.5.2.3.i Doğru Akım Seri Motorlara Yol Verme ................................................... 66
ii


2.5.2.4
Kompunt Uyarmalı Doğru Akım Motorları ................................................ 67
2.5.3
Doğru Akım Makinelerinde Güç AkıĢı Ve Kayıplar ......................................... 70
2.5.3.1
Doğru Akım Makinelerindeki Kayıplar ...................................................... 71
2.5.3.1.i Elektriksel Veya Bakır Kayıpları .............................................................. 71
2.5.3.1.ii Fırça Kayıpları ......................................................................................... 72
2.5.3.1.iii Demir Kayıpları ...................................................................................... 72
2.5.3.1.iv Mekanik Kayıplar ................................................................................... 73
2.5.3.1.v Dağılma Kayıpları .................................................................................... 73
2.5.3.2
Doğru akım motorlarında güç akıĢ diyagramı ............................................ 73
2.5.4
Doğru Akım Motorlarında Hız Kontrol Yöntemleri .......................................... 74
2.5.4.1
Endüvi Devresine Kademeli Direnç Ekleyerek Yapılan Hız Kontrolü ...... 75
2.5.4.2
Alan Akımı DeğiĢtirilerek Yapılan Hız Kontrolü ....................................... 76
2.5.4.3
DeğiĢken Gerilim Uygulanarak Yapılan Hız Kontrolü............................... 77
2.5.4.3.i Ward-Leonard Sistemi Ġle Hız Kontrolü .................................................. 77
2.5.4.4
Yarı iletkenler ile Hız kontrolü ................................................................... 80
2.5.4.4.i Bir fazlı sürücülerle kontrol ...................................................................... 80
2.5.4.4.ii Üç Fazlı Sürücülerle Kontrol ................................................................... 81
2.5.4.4.iii Kıyıcı (Chopper) sürücüler ..................................................................... 81
2.5.4.5
Darbe GeniĢlik Modülasyonu Ġle Hız Kontrolü .......................................... 83
KAYNAKLAR ......................................................................................................................... 84

iii


ġEKĠL LĠSTESĠ
ġekil 1.1.1 - Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan bir makine .......................................... 1
ġekil 1.1.2 - Manyetik alan ve gerilimin fazör diyagramları ..................................................... 2
ġekil 1.1.4 - Manyetik alan ve kuvvetin fazör diyagramları ...................................................... 4
ġekil 1.1.3 - Rotorun manyetik alan içerisindeki yeri ................................................................ 4
ġekil 1.2.1 - Bir fazlı asenkron motorun pozitif ve negatif (fren) moment özeğrileri ve bileĢke
moment özeğrisi ......................................................................................................................... 7
ġekil 1.2.2 - a)YöndeĢ motorun b)KarĢı motorun c)Tek fazlı asenkron motorun eĢdeğer
devreleri ...................................................................................................................................... 8
ġekil 1.2.3 - Yardımcı sargı devresinde a)Kondansatör b)Direnç c)Endüktans kullanılması .... 9
ġekil 1.2.4 - Yol verme düzenleri .............................................................................................. 9
ġekil 1.3.1 - Stator sargılarını gösteren tipik bir asenkron motorun statoru ............................ 11
ġekil 1.3.2 - a)Kafes rotorun taslak çizimi ............................................................................... 12
ġekil 1.3.3 - a)Tipik kafes rotorlu küçük asenkron motorun kesiti b) Tipik kafes rotorlu büyük
asenkron motorun kesiti ........................................................................................................... 12
ġekil 1.3.4 - Asenkron motorlar için tipik bilezikli rotorlar.(Rotor sargılarını bileziklere
bağlayan çubuklara ve bileziklere dikkat ediniz) ..................................................................... 13
ġekil 1.3.5 - Bilezikli bir asenkron motorun kesit diyagramı. Fırça ve bileziklere dikkat ediniz
.................................................................................................................................................. 13
ġekil 1.5.1 -
dönüĢtürme oranlı ideal bir transformatör ile bağlı stator ve rotorun olduğu
bir asenkron motor eĢdeğer devresi .......................................................................................... 17
ġekil 1.5.2 - Bir asenkron motor ile transformatörün karĢılaĢtırılmalı mıknatıslanma eğrisi .. 18
ġekil 1.5.3 - : direnci üzerinde yoğunlaĢtırılan tüm frekans etkilerini gösteren rotor devre
modeli ....................................................................................................................................... 19
ġekil 1.5.4 - Bir asenkron motorun faz baĢına eĢ değer devresi .............................................. 20
ġekil 1.6.1 - Bir asenkron motorun güç akıĢ diyagramı ........................................................... 21
ġekil 1.6.2 - Asenkron motor için tipik moment-hız karakteristik eğrisi ................................. 24
ġekil 1.6.3 - Asenkron motorun geniĢletilmiĢ iĢletme aralıklarını (frenleme bölgesi ve
generatör bölgesi) gösteren moment- hız karakteristik eğrisi ................................................. 25
ġekil 1.6.4 - Asenkron Motorun 'L' EĢdeğer Devresi ............................................................... 26
ġekil 1.6.5 - Hattan çekilen akımın efektif değerinin zamana göre değiĢimi .......................... 27
ġekil 1.6.6 - DıĢ Karakteristik DeğiĢimi .................................................................................. 28
ġekil 1.6.7 – Oto trafo Ġle Yolverme Bağlantı ġeması ............................................................. 29
ġekil 1.6.8 - DıĢ Karakteristik DeğiĢimi .................................................................................. 29
ġekil 1.6.9 - DıĢ Karakteristik DeğiĢimi .................................................................................. 30
ġekil 1.7.1 - Ġki kutuplu senkron motor ................................................................................... 32
ġekil 1.7.2 - a)Üç fazlı senkron motorun tam eĢdeğer devresi b) Faz baĢına eĢdeğer devre ... 33
ġekil 1.7.3 - a) Geri güç faktöründe çalıĢan bir senkron generatörün fazör diyagramı; b)
KarĢılık gelen manyetik alan diyagramı ................................................................................... 34
ġekil 1.7.4 - a) Bir senkron motorun fazör diyagram; b) KarĢılık gelen manyetik alan
diyagramı .................................................................................................................................. 34
ġekil 1.8.1 - Bir senkron motorun moment-hız karakteristiği. ................................................. 36
ġekil 1.9.1 - Senkron Motorda değiĢik yük momentleri için elde edilen V-eğrileri ................ 41
iv


ġekil 2.1.1 - Temel doğru akım makinesi ................................................................................ 42
ġekil 2.1.2 - Dönen çerçevede indüklenen gerilim .................................................................. 43
ġekil 2.1.3 - Rotor ve kutup yüzey alanları .............................................................................. 45
ġekil 2.1.4 - Doğru akım makinesine bağlı bir batarya ............................................................ 46
ġekil 2.1.5 - Doğru akım makinelerinde moment kavramı ...................................................... 46
ġekil 2.3.1 - Endüvi .................................................................................................................. 49
ġekil 2.3.2 - Stator .................................................................................................................... 50
ġekil 2.3.3 - Kollektör .............................................................................................................. 50
ġekil 2.3.4 - Motorun Ġç Yapısı ................................................................................................ 51
ġekil 2.5.1 - Motor endüvi ve uyarma devresi modelleri ......................................................... 54
ġekil 2.5.2 - Serbest uyarmalı doğru akım motorun elektriksel eĢdeğer devresi ..................... 55
ġekil 2.5.3 - Doğru akım Ģönt motorun elektriksel eĢdeğer devresi......................................... 56
ġekil 2.5.4 - Doğru akım Ģönt motorda endüvi momentinin endüvi akımı ile değiĢimi .......... 57
ġekil 2.5.5 - DC Ģönt motorun kademeli değiĢen endüvi direncine ait karakteristikler ........... 59
ġekil 2.5.6 - DC Ģönt motorun kademeli değiĢen endüvi gerilimine ait karakteristikler ......... 60
ġekil 2.5.7 - DC Ģönt motorun kademeli değiĢen alan akımına ait karakteristikler ................. 61
ġekil 2.5.8 - ġönt motora bir kademeli yol verme ................................................................... 62
ġekil 2.5.9 - Üç kademeli yol verme ........................................................................................ 63
ġekil 2.5.10 - ġönt motorun hız-akım yol verme karakteristiği ............................................... 64
ġekil 2.5.11 - ġönt motorun e.m.k-akım yol verme karakteristiği ........................................... 64
ġekil 2.5.12 - Doğru akım seri motor elektriksel eĢdeğer devresi ........................................... 65
ġekil 2.5.13 - DC seri motorun yol verme halindeki n-I karakteristiği .................................... 66
ġekil 2.5.14 - DC seri motorun yol verme halindeki E-I karakteristiği ................................... 66
ġekil 2.5.15 - DC seri motorun yol verme halindeki -I karakteristiği ................................... 66
ġekil 2.5.16 - Uzun Ģönt uyarma .............................................................................................. 67
ġekil 2.5.17 - Kısa Ģönt uyarma ............................................................................................... 67
ġekil 2.5.18 - Arttırmalı ve azaltmalı kompunt motor için indüklenen momentin endüvi
akımına bağlı değiĢimi ............................................................................................................. 68
ġekil 2.5.19 - Arttırmalı ve azaltmalı kompunt motor için hızın endüvi akımına bağlı değiĢimi
.................................................................................................................................................. 69
ġekil 2.5.20 - Kompunt motorun moment-hız değiĢimi ........................................................... 70
ġekil 2.5.21 - Doğru akım motorları için güç akıĢ diyagramı .................................................. 74
ġekil 2.5.22 - DC Ģönt motorun endüvi devresine direnç ilave edilerek elde edilen ayar
karakteristikleri ......................................................................................................................... 76
ġekil 2.5.23 - DC seri motorun endüvi devresine direnç ilave edilerek elde edilen ayar
karakteristikleri ......................................................................................................................... 76
ġekil 2.5.24 - Ward-Leonard DC motor hız kontrol devresi .................................................... 78
ġekil 2.5.25 - Ward-Leonard sistemiyle elde edilen sabit güç ve tork eğrisi ........................... 78
ġekil 2.5.26 - Bir fazlı DC konvertörlü sürücü ........................................................................ 80
ġekil 2.5.27 - Üç fazlı yarım dalga konverterli sürücü devresi ................................................ 81
ġekil 2.5.28 - Kıyıcı devresi ile hız kontrol devresi ve gerilim-zaman eğrisi .......................... 82
ġekil 2.5.29 - DeğiĢken görev saykılına sahip PWM sinyal .................................................... 83
v


1 ALTERNATĠF AKIM MAKĠNELERĠ
1.1 ALTERNATĠF AKIM MAKĠNELERĠNĠN TEMELLERĠ
Alternatif akım makineleri, mekanik enerjiyi alternatif akım elektrik enerjisine dönüĢtüren
generatörler ve alternatif akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüĢtüren motorlardan
oluĢur. Alternatif akım makinelerinin temel prensipleri çok basittir. Fakat gerçek makinelerin
karmaĢık yapıları nedeniyle bu basitlik net olarak görülmez. Bu bölümde önce basit örneklerle
alternatif akım makinelerinin çalıĢma prensipleri ele alınacak sonra da gerçek alternatif akım
makinelerinin imalatındaki bazı zorluklara değinilecektir.
1.1.1 Düzgün Bir Manyetik Alandaki Basit Bir İletken Çerçeve
Alternatif
akım
makinelerinin
incelenmesine düzgün bir manyetik
alanda dönen basit bir iletken çerçeve ile
baĢlayacağız. Düzgün bir manyetik
alandaki bir iletken çerçeve, sinüsoidal
bir alternatif gerilimi üretebilecek en
basit makinedir. Bu durum, gerçek
ġekil 1.1.1 - Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan bir
alternatif akım makinelerini temsil
makine
etmez. Çünkü gerçek alternatif akım makinelerindeki akı hem yön hem de genlik açısından
sabit değildir. Bununla birlikte, çerçeve üzerindeki gerilim ve momenti kontrol eden
büyüklükler, gerçek alternatif akım makinelerindeki gerilim ve momenti kontrol eden
büyüklüklerle aynı olacaktır.
ġekil 1.1.1 esas itibariyle sabit ve düzgün bir manyetik alan üreten sabit büyük bir mıknatısla
bu alan içerisinde dönen bir çerçeveden oluĢan basit bir makineyi göstermektedir. Makinenin
dönen rotordaki gerilimleri hesaplayacağız
1.1.2 Basit Bir Dönen Çerçevede Endüklenen Gerilim
Eğer bu makinenin rotoru döndürülürse, sargı uçlarında bir gerilim endüklenecektir. Gerilimin
Ģekli ve genliğini hesaplamak için, ġekil 1.1.2‟yi inceleyiniz. Gösterilen çerçeve,
ve

kenarları kağıt düzlemine,
ve
kenarları ise kağıt düzlemine paralel olan bir
dikdörtgendir. Manyetik alan, yönü sayfa boyunca soldan sağa doğru olan sabit ve düzgün bir
alandır.
1


Çerçeve üzerindeki toplam gerilimi

hesaplamak için, çerçevenin her bir parçasını
ayrı ayrı inceleyecek ve nihai gerilimleri
toplayacağız. Çerçevenin her bir parçası
ġekil 1.1.2 - Manyetik alan ve gerilimin fazör
diyagramları
üzerindeki gerilim Denklem 1.1.1 ile verilir.
(1.1.1)

1.
parçası : Bu parçada çerçevenin hızı dönme yönüne teğettir. Bu durumda

manyetik alanı Ģekil 1.1.2.b‟deki gibi sağa doğrudur.
vektörünün yönü sayfanın
içine doğru ve
parçası ile aynı yöndedir. Bu nedenle, çerçevenin bu parçası
üzerinde indüklenen gerilim Ģu Ģekilde, sayfanın içine doğru olur.
(1.1.2)

2.
parçası : Bu parçanın ilk yarısında
vektörünün yönü sayfanın içine doğru,
ikinci yarısında ise sayfadan dıĢarıya doğrudur. uzunluğu sayfa düzlem içinde
olduğu için
değeri parçanın her iki kısmı için ‟ya diktir. Bu yüzden

parçasındaki gerilim sıfır olur.
(1.1.3)

3.
parçası : Bu parçada, sargının hızı dönme yönüne teğettir. Manyetik alan
ise
ġekil 1.1.2.c‟de gösterildiği gibi sağa doğrudur.
büyüklüğü sayfaya doğru olup,
parçası ile aynı yöndedir. Bundan dolayı sargının bu parçası üzerinde indüklenen
gerilim Ģu Ģekilde sayfadan dıĢa doğru olur.
(1.1.4)

4.
parçası :
parçasındaki gibi,
‟ye diktir. Bu yüzden bu parçadaki
gerilim de sıfır olacaktır.
(1.1.5)

Çerçeve üzerinde indüklenen gerilim
bu kenarların her biri üzerindeki
gerilimlerin toplamına eĢit olur.
2

(1.1.6)

ve
olduğunu tekrar edersek indüklenen
gerilim Ģu Ģekilde olur.
(1.1.7)

Tek çerçeveli sistemin davranıĢından hareketle daha büyük bir sistemin, yani gerçek alternatif
akım makinelerinin davranıĢı ile iliĢkilendirilen Denklem 1.1.7‟yi ifade etmenin baĢka bir
yolu daha vardır. Bu alternatif ifadeyi türetmek için ġekil 1.1.2‟nin tekrar incelenmesi uygun
olacaktır. Eğer çerçeve sabit bir açısal hız ile dönüyorsa, bu durumda, çerçevenin açısı
zamanla, doğrusal olarak artacaktır. Bir baĢka ifadeyle açısı ve çerçevenin kenarlarının
çizgisel hızı Ģöyle ifade edilebilir.
(1.1.8)

(1.1.9)

Burada , dönme ekseninden çerçevenin dıĢ kenarına doğru ölçülen yarıçapı,
ise
çerçevenin açısal hızını göstermektedir. Bu ifadeleri Denklem 1.1.7‟de yerine koyarak Ģu
ifade elde edilir.
(1.1.10)

ġekil 1.1.1.b‟den çerçevenin A alanının
‟ye eĢit olduğuna dikkat edilecek olursa
gerilim ifadesi revize edilmiĢ olur.
(1.1.11)

Son olarak; çerçeve, manyetik akı yoğunluğu kuvvet çizgilerine dik olduğunda,
çerçeve içinde maksimum akı meydana gelir. Bu akı çerçevenin yüzey alanı ile çerçeve
içindeki akı yoğunluğunun çarpımına eĢittir.
=AB
(1.1.12)
Bu nedenle, gerilim denkleminin en son Ģekli aĢağıdaki gibi olur.
3


(1.1.13)

Buna göre, çerçevede üretilen gerilimin genliği içindeki akı ile hızının çarpımına eĢittir.
Bu ifade alternatif akım makineleri için de geçerlidir. Genelde, herhangi bir gerçek
makinedeki gerilim, üç faktöre bağlıdır.
1. Makine içindeki akıya
2. Dönme hızına
3. Makinenin yapısını gösteren bir sabite (çerçeve sayısı vs.)

1.1.3 Akım Taşıyan Bir Çerçevede İndüklenen Moment
ġimdi, çerçeveden yapılmıĢ olan rotorun manyetik
alana göre keyfi bir açısında olduğunu ve ġekil
1.1.3‟te gösterildiği gibi bir akımının da çerçeveden
geçirildiğini kabul edelim. Eğer çerçeveden bir akım
akarsa, çerçeve üzerinde bir moment indüklenir.
Momentin genlik ve yönünü hesaplamak için ġekil
ġekil
1.1.4‟i inceleyiniz. Çerçevenin her bir parçası
1.1.3 - Rotorun manyetik alan
içerisindeki yeri
üzerindeki kuvvet Denklem 1.1.14 ile verilir.

ġekil 1.1.4 - Manyetik alan ve kuvvetin fazör diyagramları
4


Document Outline

 • 0
 • ÿ^
  • ÿ
   • ÿ
  • 1.2 ASENKRON MOTORLAR
   • ÿ
   • ÿ
  • 1.3 ASENKRON MOTORLARIN YAPISI
  • 1.4 ASENKRON MOTORUN TEMEL KAVRAMLARI
   • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
   • ÿ
   • ÿ
    • 1.6.4.1 Direk Yolverme
    • ÿ
  • 1.7 SENKRON MOTORLAR
   • ÿ
   • ÿ
   • ÿ
   • ÿ
   • 1.9.2 Senkron Yol Verme
   • 1.9.3 Asenkron Yol Verme
    • 1.9.3.1 Senkronlama
   • ÿ
  • ÿ
   • ÿ
  • ÿ
   • ÿ
   • ÿ
   • 2.3.2 Stator
  • ÿ
   • ÿ
  • ÿ
   • ÿ
    • ÿ
     • ÿ
     • ÿ
   • ÿ
     • ÿ
     • ÿ
     • ÿ
   • ÿ
    • ÿ
     • ÿ
     • ÿ
     • ÿ
 • KAYNAKLAR