Aniva Special Issue on Narendra Dabholkar

Text-only Preview

RNI No.: MAHMAR/2000/02965
gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013
df(c) 23 do/ AH$ 9-10/ gmJbr / n>o 80
qH$_V - 100 e$.
S>m. Za| Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$
hm AV Zmhr...


{dZ_ A{^dmXZ!
OY_ : 1 Zmoih|~a 1945
_Ey : 20 AmJnQ> 2013
{a S>mSQ>a,
Vw_Mm {ddoH$dmXr dmagm
Amahr gd(c)OU
Vw_AmM {MH$mQ>rZo
d H$VrerbnUo
nwT>o Mmbdy..
gd(c) H$m(c)H$V}
_hmami> AYlOm {Z_y(c)bZ g{_Vr
01

A{^dmXZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
gnmXH$s- h_ g~ Vma h& . . . . . . . . . . . . 4
Eogo H$go Pmbo ^m|Xy- S>m.Za| Xm^mobH$a . . . . . 5
S>mSQ>amMo eodQ>Mo ~mob . . . . . . . . . . . . . . . . 10
_hmami> AYlOm {Z_y(c)bZ g{_VrMo _wInI. .
df(c) 23 do AH$ 9-10
gQ>|~a-AmSQ>m|~a 2013
S>m.Za| Xm^mobH$a
A{^dmXZ {deofmH$
gmWr, ghH$mar, {hVqMVH$ Am{U {_I
gnmXH$
... am. n. am. AmS>}
nmbmb gwamUm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ghgnmXH$
... amOrd XoenmS>o
am. EZ. S>r. nmQ>rb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

... S>m. AmewVmof _wuo
H$m. JmoqdX nmZgao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

... gO gmdaH$a
idnWmnH$s gnmXH$* ... amhb WmoamV
^mB(c) dU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
(* nr.Ama.~r.H$mUmZwgma gnmXH$s O~m~Xmar id. gnmXH$
S>m. lram_ bmJy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
amhb WmoamV mAmda Amho.)
~m~m AmT>md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
AH$ {Z{_(c)Vr
... gwhmg ndma
am.J.OmYd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AH$ {dVaU
... gwhmg amoS>H$a
_w{V emoYZ
... am. {dOHw$_ma OmoIo
nwinm ^mdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
`wIn> d AH$ _mS>Ur
... [`qbX Omoer
S>m. Am. h. gmiwIo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
S>m. gXmZX _moao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1 OmZodmar 2013 nmgyZMo ZdrZ dJ(c)Ur XanIH$
Amnmgmho~ VWm gm.ao.nmQ>rb . . . . . . . . . . . 25
dJ(c)Ur
i$s
gnWm
A{Zb AdMQ>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
dm{f(c)H$ e.
200
250
gXm{ed A_amnyaH$a . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Udm{f(c)H$ e.
400
500
Idm{f(c)H$ e.
600
750
hm AH$ aH$meH$ amhwb gy(c)H$mV WmoamV mZr
Hw$_ma qaQ>g(c), _wH$ AmEUmgmho~ H$moao,
AmUmo{JH$ dgmhV, gmJbr oWo N>mnyZ _hmami--
AYlOm {Z_y(c)bZ g{_VrgmR>r "Mmdm(c)H$', 260/1-6,
OwZm Hw$ndmS> amoS>, gmJbr-416416. oWo a{gO Ho$bm.
Aja OwidUr A{Zdm H$mawQ>g(c), gmJbr oWo Ho$br.
For legal action subject to sangli jurisdiction
02
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI / S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013

AZwH$_{UH$m
Xoe^amVyZ....
{d{dY aeZ{bnQ gnWm . . . . . . . . . . . . . . . 54
_mYda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
dkm{ZH$ ahUVmV....
S>m.OV ZmairH$a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
gwZrb Xoe_wI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zaoe XYrM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
a{V_m Omoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ho_y A{YH$mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
gUm Zao-ndma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Xoe-{dXoemVyZ.....
{dbmg dmK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
OJ^amVrb _mU_mVyZ. . . . . . . . . . . . . . . . 59
AVwb noR>o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
O_(c)Z gemoYH$ OmZ $H$ . . . . . . . . . . . . . . 62
har ZaHo$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
gw^mf WmoamV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
S>m.aXrn nmQ>H$a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
eaX _hmOZr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
amOm {eaJwno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hw$_ma gafu, S>m. aH$me Am_Q>o . . . . . . . . . . 42
gO ndma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
hoa~ Hw$bH$Uu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ggXoVyZ.....
amAg^oMm emoH$anVmd . . . . . . . . . . . . . . . 64
amAg^oV H$m KS>bo? . . . . . . . . . . . . . . . 64
Im. S>m. OZmX(c)Z dmK_mao. . . . . . . . . . . . . . . 65
Im. {gVmam_ oAwar . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
H$mXm Pmbm....
gnmXH$smVyZ....
H$mUmMo ame$n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Hw$_ma Ho$VH$a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ym.MeoIa Y_m(c){YH$mar . . . . . . . . . . . . . . 74
CIm_ H$m~io. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
H$mm(c)UjmMo _ZmoJV . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
{ZIrb dmJio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Xm^mobH$a Hw$Qw>{~mMo _ZmoJV . . . . . . . . . . . . 78
kmZoe _hmamd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AIoaMm {Zamon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
gO AmdQ>o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI / S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013
03

gnmXH$s
`Jidma {XZmH$ 20 AmJnQ>Mr
AmnUmg dmMmdmg {`iob.
gH$mi. AmH$memV nyd(c)
JY, Q>monr, {Q>im d
{jVrOmda gy(c) CJdV hmoVm.
aJrV doo nmKaUmao Xm{^H$
bmb aJmMr aH$memMr
~wdm ho$ gEnwe$f H$go?
CYiU H$arV hmoVm.
nU g`mOmVrb `|T>ao
mM doir nwEmV
EmZm gVnX XoVmV
_hfu {dC>b
ho H$Qw> dmnVd Amho.
am_Or qeXo nwbmda
Aem `|T>amZm OmJo
S>m. Za| Xm^mobH$a
H$aEmMo H$m(c) Xm^mobH$amZr
mAmda JmoumMm dfm(c)d
hmVr KoVbo. gmZo Jwe$Or,
Pmbm. {dMmagy(c) O{`Zrda
H$`(c)dra ^mD$amd nmQ>rb, Jmonmi
H$mogibm d bmb a$mZo 'y$Q>nmW
JUoe AmJaH$a, JmS>Jo~m~m, ~m~m
{^OyZ Jobm.
h` g~ Vma h! Am`Q>o, AmXr g`mOgwYmaH$mMm dmagm EmZr
Xm^mobH$amMo `maoH$ar dmydoJmZo ngma
nwT>o Mmb{dbm. H$moU gV Am{U H$moU ~wdm
Pmbo. EmM doJmZo hr ~mV`r `hmami>mAm
mVrb ^oXmMr ``(c)Jmhr {M{H$Egm Vo Amnem
H$mZmH$monemnV ngabr. XyaXe(c)Zda Xm^mobH$amAm
boIZmVyZ d ^mfUmVyZ H$arV. Am{U mM`wio ~wdm-
IwZmMr d EmAm H$V(c)EdmMr `hmMMm(c) gd(c) MZobda gwe$
~m~m d EmZm gmW XoUmao gaXm XImdbo. EmZrM m
Pmbr. `Z hobmdyZ Q>mH$Umao OZjmo^mMo Xe(c)Z gdmZm hmoV
{ddoH$mAm XrnnV^mbm {dPdbo AgUma.
am{hbo. `maoH$emAm {Y$mamAm a{V{H$m XyaXe(c)Zda
gKQ>Z H$mee, boIZ d d$Ed Aem {d{dY
XmI{dem Joem. {deofV: Ve$UmB(c)Zo m KQ>ZoMm {ZfoY H$aVmZm
H$meemMm EmAm {R>H$mUr gJ` Pmbm hmoVm. nU m gdmAm
Omo A^yVnyd(c) a{VgmX {Xbm Vmo bjmV KoVm AmnU R>m`nUo ahUy
`wimer hmoVr `mZdr H$e$Um d AkmZ^oXmMr Vi`i.
eH$Vmo H$s, Xm^mobH$amMo `maoH$arM `obo. Xm^mobH$a A`a Pmbo.
~wdm~mOrbm '$gbobo bmoH$, igZmbm ~ir nS>bobr Ve$UmB(c),
S>mQ>a Xm^mobH$amAm i$s`EdmV Ago H$moUVo
OmVrAm OmMmbm ~ir nS>boem `wbr mAm iWmZr Vo
agmZ hmoVo H$s, Am`wio EmZr {V{`amVyZ VoOmH$S>o OmUmam
AndnW hmoV. nmmbm q^Jar ~mYyZ Vo `hmami>mV {'$aV d
`hmami> KS>dEmMm gH$en Ho$bm? {ddoH$mAm dmQ>oda hOmamo
MidirVrb {`ImZm aoaUm XoV. OmV, Y`(c) d Xi> aWm mAm
H$m(c)H$EmZm AmH${f(c)V H$e$Z AY{didmgmMm AYma Zmhrgm
a^mdmImbr hmoUmao mZ emofU, Am{W(c)H$ emofU d Owby` mAm
H$aEmMm aEZ Ho$bm? ~Q>mS> agob m {did{dmV VEdkmZo
{damoYmMr bT>mB(c) aIa H$aEmgmR>r EmZr OmXyQ>moUm {damoYr
ahQ>bo Amho, "VrZ aoaUmZr `mPo OrdZ imnyZ am{hbo Amho.
H$mXm ihmdm ahUyZ gVV 18 df} gKf(c) Ho$bm. hm H$mXm hmoUo
CEH$Q> ao`, CEH$Q> kmZbmbgm d Anma H$e$Um'. wOmZo ^JnV ho A{ZgMo e Amho. nU Iar bT>mB(c) nwT>oM Amho. Y`(c){Zanoj
OJmV AUwwOmMr ^rVr dmT>V AgVmZm agob AUwwOmAm
emofU{da{hV ami> H$s XheVdmXr Y`(c)ami> hm ^{diH$mimVrb
{damoYmV dmAm 89 im dfu Vwe$JmV Jobm. AkmZ,
`moR>m gKf(c) Agob. m gKfm(c)gmR>r Vma AgUo Xm^mobH$amZm
AY{didmg, Ym{`(c)H$ doS>onUm d Hy$aVm mAm {damoYmV Anma
A{^aoV hmoVo.
H$e$Um d CEH$Q> ao`mAm aoaUm KoD$Z Xm^mobH$amZr `hmami>mbm
dkm{ZH$ X{i>H$moZmMm AmJh Xm^mobH$amZr gVV
kmZm{Y{>V {ddoH$mMr dmQ>Mmb H$amdmg n'y$Vu {Xbr. 1980
Yabm. {dkmZ VImZo Ia Va Am{Ib `mZd OmVrMo ^m{VH$ aiZ
nmgyZ Vo EmAm `EynV AIS> 25-30 df} EmMm
gmoS>{dVm oUo e Ho$bo Amho. OmV, Y`(c) mda AmYmarV JQ>-
A{ddoH$mAm {damoYmV gJa Mmby hmoVm.
VQ> d gKfm(c)Mr m {dkmZ wJmV JaO Zmhr. g`Vm d YmmAm
AmPH$ A{g`mih m {dkmZ boIH$mZo "AkmZmAm
AmYmamda ^maVr g`mO C^m H$aUo ^maVr KQ>ZoAm gm`Im(c)Zo
`hmgmJamVrb {ddoH$mMm XrnnV^' Ago gEnwe$fmMo dU(c)Z Ho$b. e Amho. EmgmR>r aEZerb ahmUo ho Xm^mobH$amZm A{^aoV
S>m.Xm^mobH$a ho OmVrVm, Y`mYVm, AYlOm m d AemM
Agbobo ndZ hmoVo.Vo nwao H$aEmMr O~m~Xmar Amnemda Amho.
A{ddoH$mAm gmJamVrb {ddoH$mMm XrnnV^ hmoVo. EmAm
Y`mYmMm {Z^(c)nUo `wH$m~bm H$aEmgmR>r "h` g~ Vma h!'
H$mm(c)Mo g`J Xe(c)Z "{V{`amVyZ VoOmH$S>o' m EmAm JWmVyZ
04
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI / S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013

S>m. Za| Xm^mobH$a
~wdm, ~m~m, `hmamO, ^JdmZ mMr ^mS>m'$moS> H$aUmar gKQ>Zm AerM AYlOm {Z`y(c)bZ MidirMr AmoiI Amho.
S>m.Xm^mobH$amZrhr AZoH$ ~wdm, ~m~mer XmoZ hmV Ho$bo. EmAm~amo~a Am`Zo-gm`Zo dmX KmVbo, EmAm M`EH$mamMr
^mS>m'$moS> Ho$br. m ~wdm~mOr~Ob EmZr Amnem {bImUmVyZ g`JnUo `mS>Urhr Ho$bobr Amho. EmM gX^m(c)Vbm
EmMm EH$ boI Amahr nwZ(c)aH$m{eV H$arV AmhmoV.
~wdm, ~m~m, ndm_r,
Ago Pmbo Zmhr Am{U gnyU(c)
_hmamO, Jwe$ mdarb {didmg
OrdZ^a amT> ~Zbobo _yb
hm Iao Va lOoMm _m_bm
~mbH$ma_mUoM, bhmZ
AgVmo. Am Jwe$da, ~m~mda
dma_mUoM AmB(c)-dS>rbmda
_mPr lOm AgVo {Vbm _mAm
H$m_Mo Adb~yZ amhy bmJbo
H$emUm{dfr nyU(c) AmnWm
Va amT> ahUyZ Pmboem
Amho. _mPo H$emU {VAm
EmAm {dH$mgm~Ob
hmVmV gwa{jV Amho, Aer
Amnembm eH$m oB(c)b.
^$mMr ^mdZm AgVo.
~m~mAm nmmda Amnbo C^o
_hmamOmAmda ^$ nyU(c)V:
OrdZ Hw$~m(c)Z H$aUmem
{dg~yZ AgVmo. ndm_r AWdm
^$mAm~m~V hoM KS>V
_hmamO Amnembm XJm XoVrb
AgVo. ~m~mMo {ei ahUdyZ
hr H$enZmhr Vmo ghZ H$e$ eH$V Zmhr. bhmZ _wbmMr
KoUmao amT>nUrhr eaXe; Amnbo ~mbH$Ed OnV AgVmV.
AmB(c)~mnmda Oer lOm AgVo, VgoM hm _m_bm AgVmo. AmB(c)-
lOoMm hm AmH$Vr~Y Agm AgVmo H$s, lOm i$sda AgVo.
~mn _wbmbm AZoH$Xm amJmdVmV, _maVmV d _wbmAm Ni>rZo
Am i$sda lOm AgVo Vr i$s lOmiy ^m{dH$mMo {hV
A{a H$E H$aVmV. EmMo amoOZ Em _wbmbm H$iV ZgVo.
OnUmar Amho m~Ob ^m{dH$mAm _ZmV H$moUVrhr eH$m ZgVo.
naVw ho AZw^d nmoQ>mV [aMdyZhr AmB(c)-~mnmAm Amnemda
hr lOm Agboem AdnWoV Em lOoMo am_mE AZw^dmAm
Agboem ewO ao_m{dfr _wbmbm Oo AmidmgZ AgVo, Em_wio
AmYmao {gO H$aVm oV ZgVo. AZoH$Xm {dgJV dm {dnarV
AmB(c)-~mnmdarb EmMr lOm {Q>Hy$Z amhVo. AmB(c)-~mn hr AIoa
AZw^d oVmV, Varhr lOm amImdr bmJVo. lOmnWmZ Agboem
_mUgoM AgVmV, Am{U EmZmhr EmAm AkmZmAm,
i$sMo kmZ dMm[aH$ e$s, H$V(c)Ed, lOmiy i$sAm e$sAm
Ag_W(c)VoAm, ndmWm(c)Am _m(c)Xm nS>boem AgVmVM. _yb amT>
AmdmSmVbo ZgVo, ahUOo CKS>nUo EH$ lo>-H${Z>VoMo ZmVo
hmoVo Voihm Embm ho gd(c) g_OVo Am{U EmMr AmB(c)-~mnmda
ApnVEdmV AgVo. EImXo {dYmZ nwaogm nwamdm Agob Va Vo gE
lOm CaV Zmhr. ao_, AmXa, H$VkVm m ^mdZm amhVmV. naVw
Amho ahUyZ AmnU ndrH$maVmo Am{U Vgo Zgob Va Em
EmAmVrb ZmVo AmVm amT>, g_mZ _mUgm_Yrb ZmVo ~ZVo.
{dYmZmbm AgE _mZVmo. {dYmZ nwaoem nwamimAm A^mdmZo
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI / S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013
05

gE R>aV Zgob Va lOoZo EmMo gEEd
e$sZo _mZdr kmZe$snbrH$S>Mo kmZ {Vbm {Xbo Amho Ago
ndrH$maEmMm aiZM ZgVmo; Am{U lOoZo Oo
^$ _mZVmo. AmVm B(c)ida Amho H$s Zmhr Am{U _mZdr
{dYmZ gE ahUyZ ndrH$maEmV oVo, Vo nwamimZo
kmZe$snbrH$S>o kmZ Amho H$s Zmhr, ho _mhrV ZgVmZm A_yH$
gE ahUyZ {gO Pmbobo Zgemg Vo gE ahUyZ
EH$ i$s Em kmZmMr A{YH$mar Amho ho H$go H$iVo? Ago
ndrH$maUo A{ddoH$s dImrMo R>aob. nU _mZdr _Zmoimnma
H$iUo ho AZw^d, VH(c)$ Am{U nwamdm mAmnbrH$S>o CS>r _maUo
bjmV KoVm lOoAm e$nmVrb XmoZ ^oX m {R>H$mUr H$amdo
Amho, naVw aEjmV OmJmoOmJ Amnmnbo ~m~m, ~wdm, Jwe$,
bmJVmV. ZmoQ>m AmnmoAmn XnQ> H$e$Z {_iEmMr BAN>m,
_hmamO mAmda lOm R>odyZ ^$ Aer CS>r _maV AgVmV.
A_yH$-V_yH$ H$_(c)H$mS> Ho$emZVa {ZpiMVnUo A_yH$V_yH$ bm^
{d{ei> i$sAm A{YH$mamda lOm H$er R>odbr, mMo CIma
hmoVrb Aer ^mdZm, mMm nJS>m _Zmda ~gem_wio {Z_m(c)U
^$mAmH$Sy>Z Ago {Xbo OmVo, H$s A_yH$-A_yH$ _mUyg
Pmbobr A{ddoH$s dImr Am{U _mZdr H$emUmMo A{V_ Xe(c)Z
A{YH$mar Amho mMm nwamdm {_iy eH$V Zmhr; nU Aer IyU
EImUm _hmamOm_m\(c)$V hmoVo Vo g_OyZ KoEmV Am{U Ema_mUo
_bm {_imbr Amho Ago VrdVoZo OmUdVo. naVId nne(c) ahUm,
AmMaU H$aEmV OrdZmMo na_H$emU Amho Aer lOm
B(c)idamMm H$nmagmX ahUm, kmZ|{mn{bH$S>Mo kmZ g_Om, ho
~miJUmar A{ddoH$s dImr mAmV \$aH$ H$amdm bmJob. ho Xgao
gd(c) qH$dm mnH$s H$mhr A{YH$mar i$sAm OrdZmV AmhoM
lOoMo e$n A{YH$ JwVmJwVrMo Amho Am{U AZoH$ ~m~mAm
mAm ImUmIwUm ^$mbm OmUdVmV. AmVm m ImUmIwUm
~m~VrV m nde$nmMm a{VdmX EmMo g_W(c)H$ H$aV AgVmV;
ahUOo nwamdm Zmhr, Em_wio Em ImUmIwUmda {dg~yZ ~m~mAm
ahUyZ WmoS>cm-A{YH$ Vn{ebmV Vo g_OyZ mdmg hdo.
godoV ndV:bm PmoHy$Z XoEmgmR>r lOm R>odyZM CS>r mdr bmJVo.
lOo_Uo NT>Vobm _hEd AgVo Vo m_wioM. AmVm MidirAm
lOoZo _hmamO AWdm Jwe$ mAm_m\(c)$V Oo gE ndrH$maVmV Ni>rZo _hEdmMm aiZ mnwT>Am Q>mda {Z_m(c)U hmoVmo. m
EmMr ^y{_H$m gd(c)gmYmaUnUo Aer AgVo H$s H$mhr H$mhr
ImUmIwUm H$moUEm? naVEdmZo nne(c) Ho$emZVa hr _mUgo BVa
gEmMo kmZ _mZdr kmZe$sAm n{bH$S>Mo Amho. ho kmZ
amH$V _mUgmgmaIr amhy eH$Uma ZmhrV. ho doJionU XmoZ
gd(c)lo> _mZdr H$emU gmYEmgmR>r AEmdiH$ Amho.
aH$maMo Agy eH$Vo. Aer i$s Agm_mY AgVo, Vr M_EH$ma
A{YH$mar i$sH$Sy>Z Vo bmoH$H$emUmgmR>r(na_oida H$noZo) aJQ> H$aVo, ^{di dV(c)dVo Am{U Vo Iao R>aVo. {VZo Cmabobm eaX
hmoVo. Aem A{YH$mar i$sMo AV:H$aU, ~wOr nyU(c)nUo ewO
AmnmoAmn gE ~ZVmo hm Pmbm EH$ aH$ma. Xgem aH$mamV
Pmbobr AgVo. ho kmZ qH$dm m kmZmMm Ame Agbobr
Aem i$s namH$moQ>rAm gXdV(c)Zr, gXJwUr d gmZ AgVmV.
{dYmZo gE qH$dm AgE AmhoV, ho {gO H$aUo _mZdr e$sAm EmMo OrdZ ho doJum aH$maMo doJum nmVirdaMo OrdZ
nbrH$S>Mo Amho. naVw A{YH$mar nwe$fmda lOm AgemZoM ho
AgVo, ho gm_mY _mUgmZm {Xgy eH$Vo. ~wO qH$dm {1/4nV,
kmZ a_mU ahUyZ ndrH$mabo OmVo. Aem ~m~mMo, ndm_tMo,
VwH$mam_ AWdm JmS>Jo~m~m hr m nde$nmMr CXmhaUo AmhoV. m
_hmamOmMo WmoS>SmV a{VnmXZ Ago AgVo H$s, "_r Oo gmJV
XmoYhr aH$maAm ImUmIwUm emoYEmMo AO~ AmH$f(c)U ~hVoH$mZm
Amho Vo Vw_Am AmH$bZe$sAm nbrH$S>Mo Amho. Vwahr
AgVo, Am a_mUmV {dYmZmZm AZwHy$b nwamdm Agob, Em
_mAmdaAm lOoZo ho a{VnmXZ gE ahUyZ ndrH$mam.' A{YH$mar a_mUmVM gE ahUyZ EmMm ndrH$ma H$amdo, m VEdmV
nwe$fmMo gm_mY _mUgmZm COoeyZ Ho$bobo ahUUo Ago AgVo
{ddoH$dmXmMo gma Amho. Am{U Em_Uo lOobm nWmZ Zmhr.
Am{U m dImrZoM gm_mY _mUgo EmMm ndrH$ma H$aVmV. hr
Aem lOo{edm _mUgo CEH$i> gO(c)Zerb {Z:ndmWu nOVrZo OJy
^y{_H$m _ybV: AV{d(c)gJV Amho. _mZdr kmZe$snbrH$S>o
eH$VmV ho {gO Pmbo Amho. XgarH$S>o lOoZo A{YH$mar nwe$fmUmam
Agbobo gE AgVo Am{U EmMo kmZ Varhr _mUgmbm hmoD$
AVrVmnV CS>r KoEmMr Imob adImr _mZdr _ZmV Amho ho
eH$Vo, Ago {VAmV JhrV Yabo Amho. hm H$mhrgm ndV:Am
AmVmnVAm gnH$VrAm B{Vhmgmde$Z {XgVo. Aer lOm hr
H$mVS>r_YyZ ~mhoa CS>r KoEmgmaIm aH$ma Pmbm. _wbmbm AmB(c)-
_mUgmMr _yb^yV adImr Amho H$m, hm ~hM{M(c)V {df Amho.
~mn {XgVmV. EmZm Vo g_OV hmoVo Vo _wbmbm EmAm amT>nUr
lOm hm _ZwiamEmAm "_mUyg' ahUyZ Pmboem
g_Oy bmJVo Am{U Vo Amnembm bhmZnUr g_Oy eH$bo ZgVo, {dH$mgmgmo~VM EmAm _ZmMo AJ^yV d{eiQ>c ahUyZ OY_mbm
hohr g_OVo. naVw gd(c)k Agbobm H$moUr Amho, Ago H$moUmhr
Ambobr YmaUm Amho. {VMo e$n VH(c)$e$ser {dgJV Agob;
_mUgmZo ndV: gd(c)k Agem{edm g_OUo mo1/2 Zmhr. Voihm
{dH$V, _Vb~r, {ddoH$hrZ Agob; Va
gd(c)k e$s_mZ Agm na_oida qH$dm
Em {damoYmV gKf(c) H$amdmgM hdm. naVw
B(c)idamMm gXoe {_imbobr A{YH$mar
_mUgmAm _ZmMo d{eiQ>c Agbobr
i$s Amho ho lOoZo ndrH$mamdo bmJVo.
_mUgmAm _ZmMo d{eiQ>c gO(c)Zerb lOm {dkmZ{Z>m{damoYr
mVhr J_V Aer H$s, B(c)ida Amho;
AgmbmM hdr Ago Zmhr. m AWm(c)Zo
Am{U EmZo A_yH$-V_yH$ _hmamOmZm
Agbobr gO(c)Zerb lOm lOm hr adImr _mZdr aH$VrMm KQ>H$
A{YH$ma {Xbm Amho ho _mhrV Pmem_wio
{dkmZ{Z>m{damoYr
~ZVo, Aerhr EH$ _mS>Ur Amho. gwgnH$V
g~{YV i$sbm A{YH$mar _mZrV
AgUo mMm AW(c) _mUgmMo ndV:er AY
ZmhrV; Em i$sbm A{YH$mar _mZV
AgmbmM hdr Ago Zmhr. _mUgmer Am{U {ZgJm(c)er Agboem
Agem_wio B(c)ida AWdm AY H$moUr
06
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI / S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013

ZmEmAm{dfr gd(c) nm(c)r eSVm UmZmV ~miJyZ OJUo. m
OrdZmMo H$moQ>H$emU hmoB(c)b; Am{U hm ^dgmJa Ve$Z OmVm
eSVm {^ OrdZaH$ma gm_moao AmUVmV. EmMm AmXa
oB(c)b, Agm gXoe gVV q~~dbm OmVmo. m_wio ^$ hm H$S>dm
H$amdmg hdm. naVw _mUyg Am{U {did mAm{dfrMo ho
g{ZH$ ~ZVmo. ~wdm~mOr hr EH$ A^oU iyhaMZm ~ZVo. Vr
kmZ aEoH$ _mZdr i$sbm g_Vm{Y>rV MmJbo OrdZ
{Q>H$dyZ YaEmgmR>r gVV ~oZ dmqeJ d H${S>eqZJ Mmby amhVo.
OJEmAm A{YH$mamer gwgJV H$amdmg hdo. H$moUEmhr
m_YyZ ^$mbm g_mo{hV H$aUmao dmVmdaU Vma hmoVo. g_mo{hV
Jwe$darb H${WV lOmhr {Zam_ Amho, H$m {dH$V diUmda
AdnWoa_mUoM _mUgmMr {M{H$EgH$ ~wOr VhHy$~ hmoVo.
C^r Amho, ho m {ZH$fmda R>admdmg hdo. m "j' {H$aU
H$mhrdoim Va ^$mMr _hmamOmdarb Vrd ^$s, arVr m_wio Vmo
{M{H$EgoVyZM ~m~mdarb lOoMm doY mdmg hdm.
g_mohZgNe AdnWoV OmUo ghO eS hmoVo. gdoXZmMo ^_ Vma
hmoD$ eH$VmV. AmOy~mOybm H$mhrM ZgVmZm MXZmMm dmg oVmo.
ewO ew{M^y(c)V OrdZ ho EH$ CAM Uo Amho; nU Vo gmU
XdVmMo _Oyi nda H$mZr nS>VmV. \$maM ^m1/2dmZ Agob Va
H$aEmgmR>r ~m~mbm eaU OmUo ho H$moUEmM AWm(c)Zo CnH$maH$
XodmMo Xe(c)Zhr KS>Vo; AWdm _hmamO XodmAm e$nmV Xe(c)Z XoVmV.
R>aEmMr eSVm Zmhr. _mUgmAm _ZmVrb H$m_dmgZm Am{U
Xdr M_EH$mambm gmjr ~ZEmMo na_nwE bm^Vo. ~m~mMm eaX
A{^bmfm mMr OmUrd i$sbm ndV:bm am_m{UH$nUo
OUy _mojmMo Xma CKS>V Amho, Ago dmQy> bmJVo. ^me$Z Q>mH$Umao
ihmdmg hdr. g_Vm, i{$ndmVI, _ZmVem eH$mMo g_mYmZ dmVmdaU Am{U ^mamdbobm ^m{dH$ mgmR>r gXoe EH$M AgVmo,
H$aEmgmR>r aiZ {dMmaEmMo ndmVI mZm _hEd {Xbo Omdmg ^$mAm OrdZmMr nyU(c) O~m~Xmar ~m~mZr KoVbr Amho hr
hdo. ndm^m{dH$ ^mdZmda {Z_(c)bm_mVoa_mUo H$S>H$ Q>rH$m H$aUo;
na_^m1/2mMr Jmoi> Amho. OrdZmVrb qMVm {_Q>em AmhoV. AmVm
AWdm aOZremAma_mUo A{Z~Y _moH$ionUm XoUo, ho XmoYhr
gwIemVr, g_mYmZ, g_Or mMo _hmUma Iwbo hmoUma Amho,
MyH$M. _mZdr ndmVI Am{U {ZU(c) m_wio _mUyg ndAN>XnUo
~m~mAm H$nmAm{edm(c)XmZo ^$mbm ^m{VH$, ^md{ZH$,
AmwimMm Cn^moJ KoVmo. Em_wio Embm m_YyZ {Z_m(c)U hmoUmem AmUmpE_H$, nmabm{H$H$ gd(c) AmYma EH$mMdoir ama Pmbo
ndamMmamnmgyZ dmMdmbm H$moEm ~m~m, ~wdm, _hmamO mAm
AmhoV.
AUmpE_H$ Xe(c)ZmMm bJm_ hdm, hr Jmoi> _mUyg ahUyZ
ihmdmAm {dH$mgmbm \$maer CnH$maH$ Zmhr. AUmE_mMm gmam
Am AmUmpE_H$ H$emUmgmR>r ~m~mAmH$S>o OmdmMo Vo
AmQ>m{nQ>m Am AmE_nyVu Xe(c)ZmgmR>r MmbVmo, EmgmR>rhr _mZdr
AmUmpE_H$ H$emU ahUOo H$m, mMr EH$dmSVm Agbobr
_ZmMo ndmVI AmdiH$ Amho, gnyU(c) eaUmJVr Ziho ho bjmV
EH$gY _mS>Ur Zmhr. nU Varhr, "OoWo {dkmZ gnVo VoWo
mdmg hdo.
AUmE_ gwe$ hmoVo', ho dmS AmdS>rZo EoH$dbo OmVo. VgoM
AmUmpE_H$ endr OrdZ hoM OrdZgmW(c)H$ _mZbo OmVo.
aEjmV ~wdm, ~m~m H$m H$aV AgVmV, mMm Aamg
EmgmR>r Amnmnem Jwe$Mm Am{edm(c)X dm gEgJ bmJVmoM.
Ho$bm Va H$m {MI {XgVo? m XoemV gVmZr Y_m(c)Am
aEoH$ Y_m(c)Mo, nWmMo AUmE_ doJdoJio AgVo. AZoH$Xm Vo
_mU_mVyZ _mZdVoMm d H$e$UoMm _mJ(c) gm{JVbm; d H${Verb
{damoYrhr AgVo. Vo i$sgmnoj Va AgVoM AgVo. Varhr
AmMe$Z XmIdbm. _mUgmZm Amnem ZmXr bmdUmao ~wdm,
~m{OH$ a{VdmXmZo _mUgmAm _ZmVrb m H${WV
~m~m, ndm_r, _hmamO ho gV gm{hEmMm dmna Amnem
AmUmpE_H$VoMm a{VdmX H$aUo AdKS> ~ZVo Agm AZw^d Amho.
gmorgmR>r H$aVmV. _mI _wImVyZ gVmAm eaXmMm H$moaS>m CXKmof ahUyZ KQ>H$m^a AUmE_mMm nman[aH$ d gd(c)_mY AW(c) KoD$ m.
H$aUmar hr _S>ir aEjmV dV(c)ZmV H$_mbrMr _Vb~r AgVmV. Vmo Agm Amho H$s, m {didmV, {didmVrb aEoH$mV EH$ MVY
EmAm_m\(c)$V naVIdmAm _mJm(c)da nmD$b Q>mH$Uo AeS. ho gd(c) Amho. i$sAm OrdZmV AgVmo Vmo AmE_m, {did imnyZ
~m~m, ~wdm ndV:_Uo {dbjU JwVbobo AgVmV. EmMr gd(c)
am{hbobm Vmo na_mE_m. i$sAm OrdZmV AgVo ho ~ah.
AmIUr i{$_hmEa dmT>dUmem VImMr AgVo. ~m~mAm
{didmV Amho Vo na~ah. i$sAm OrdZmVrb ho AmE_VEd
^$mMo {d{ei> aJmMo H$nS>o, {d{ei> aJmAm _mim, N>mVrda
Am{U {didMVYmVrb na~/ VEd EH$_oH$mbm ^oQ>Uo ahUOo
_hmamOmMm \$moQ>mo Agbobm {~m, VgoM noZ, ~m~mZr {Xbobm
{Odm{edmMr JmR> nS>Uo Am{U "AmZXmMo S>mohr AmZX VaJ',
OrdZ COe$Z ZoUmam EImXm -_moR>m _I mVyZ aW_ EH$OwQ>rMr
Aer AdnWm {Z_m(c)U hmoUo. ndV:Am g{XmZX e$nmMr AmoiI
^mdZm {Z_m(c)U hmoVo. m ^mdZoV EH$ g_mYmZ d gm_I(c) AgVo.
hmoUo. ahUOoM ho e$n gE Amho, emidV Amho Am{U AIS>
nwT>o nwT>o m gd(c) dmVmdaUmMr gd hmoVo. EmAm{edm amhUo
AmZX nde$n Amho. mMr a{MVr nmhUo. AmVm mnojm AmUIr
AeS ~ZVo. qH$dm Ver BAN>m EImUm ^$mbm PmbrM Va
H$m hdo? naVw hm Pmbm ZwgVm eaX~~minUm. EmnbrH$S>o
Emda MmH$moar~mhoa Z dmJEmMr g$s Ho$br OmVo. gd(c)
OmD$Z Iam AmUmpE_H$ nwe$f AmoiImdmMm H$gm? EmMr
H$ma^mamV EH$ aH$maMr JwaVm AgVo. _R>, {Ma Za|
gmonr IyU Aer, H$s Aer i$s OrdZmV g_r Am{U
_hmamOmMm Agmo dm ndV:bm ^JdmZ g_OUmem Amoemo AmMm(c) gXmMmar AgVo. An[aJhr amhVo. ^m{VH$ gwImnbrH$S>Mo
aOZremMm. a{H$m hrM AgVo, _hmamOmMr ^$s gmoSy>Z gd(c)
OrdZmMo log Amho; d ^m{VH$ gwImnojm Vo AZV nQ>rZo _mobmMo
OrdZ iW(c) Amho, Ago dmQ>Uo hr OrdZmMr B{VH$V(c)iVm ~ZVo.
Amho, Ago m i$sbm dmQ>V AgVo. _mI m gJumMm S>mJmoam
_hmamOmZm {damoY H$aUo _hmnmn R>aVo. EmZm {damoY H$aUmem
{nQ>V Vr i$s ~gV Zmhr. Va Vr H$e$UoZo _mZdgY_wI H$Vr
XO(c)ZmMm Zme nwEXmr _mZbm OmVmo. _hmamOmAm AZwJhmZoM
H$aVo. AUmE_ hr Em i$sAm AmV[aH$ _mZ{gH$ {dH$mgmMr
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI / S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013
07

gmYZm AgVo. Em_wio {VAm OrdZmV Or ew{MVm
_mAm ~wOrZo _mI _bm XJm XoD$ Zo ahUOo Pmbo.' Y_(c) Am{U
d nm{dI oVo EmMm ghOaE BVamZm oVmo. Oo
g_mO m joImV Amnem XoemV nwiH$i ~m{OH$ Jwbm_{Jar
AmMaUmV oVo Vo AUmE_. ~mH$sMr gd(c) nmoH$i
hmoVr; d AOyZhr Amho. nanaoZo MmbV Ambobo Vo CIm_ Amho.
~S>~S> dm nmonQ>nMr. idhmamV Z{VH$NiQ>cm OmJo
Em~m~V Am{U EmAm AZwfJmZo oUmem BVa Jmoi>tAm~m~V
R>odVo Vo Zm_n_aU. ~mH$sMm XoImdm AWdm Zm_mMm JOa.
{M{H$Egm ZH$mo, _J gwYmaUm Va XyaM am{hbr Aer ^mdZm Amho.
WmoS>SmV, m {ZH$fmda _hmamOmMr AmUmpE_H$Vm VnmgVm
H$mhr ~Xb H$amdmMmM Agob Va Vmo B(c)idar AdVmamZo H$amdm,
oVo. Vnmgmdmg hdr. mgmR>r JmS>Jo~m~mAmgmaIo MmJbo
ho m g_mOmAm _Zmda q~~bo Amho. m_wio Amnem H$V(c)EdmZo
CXmhaU emoYyZ gmnS>Uma Zmhr. AJR>m~hmOya ~m~mZr H$moQ>cdYr
H$mhr {_idyZ g_W(c) d g_O ihmdo, mEodOr ndVI akobm
e$no O_dbo, IM(c) Ho$bo. n Z nMm {hemo~ MmoI R>odbm.
gmoS>{MC>r XoD$Z H$moUm {d^yVrbm eaU Omdo hr ImoS>M g_mOmbm
Amwi^a qMUm Am{U S>moSmdaMm ImnamMm VwH$S>m. ndV: ngo bmJbr Amho. Aem {d^yVr ~wdm~m~mAm e$nmZo JmdmoJmdr _mOyX
{_idyZ ~mYboem EH$m Y_(c)emioVrb EH$m ImobrV {eiJUmZr
AmhoV; Am{U bmoH$hr Amnbr ~wOr JhmU Q>mHy$Z Hw$Qw>~, g_mO
Amnem nEZrbm ahmdmg OmJm {Xbr ho g_OVmM EmZr {Vbm d ami> m{dfr CXmgrZ hmoD$Z Amnbo VZ, _Z, YZ
VoWyZ VamVam ~mhoa H$mT>bo. ho dam1/2 Am{U AUmE_ EH$m
~m~mAmH$S>o JhmU Q>mH$V AmhoV. ~wdm Am{U EmAm
~mOybm, Va Xgem ~mOybm Za| _hmamOmMr H$mhr bmImMr
OmVHw$irVrb ~m~m, _hmamO, ndm_r Aem bmoH$mZr ~wOr-hEm
A{bemZ JmS>r, {Z_(c)bm_mVm XodtMo XoemoXoer ngabobo ^i
H$aEmMm H$maImZmM OUy Mmbdbm Amho. mVyZ m g_mOmMr
gJ_adar amgmX, gEgmB(c)~m~mMm aMS> ^nH$m, ndV:Mo
gwQ>H$m H$Yr hmoUma Am{U H$er hmoUma, hm EH$ Aidb XOm(c)Mm
{d_mZVi, EdT>oM H$embm, kmZoidarMm gamh KmbUmao
gm_m{OH$ aiZ Amho. ~hg ~m~m bmoH$ hoM gmJV gwQ>bobo
h.^.n._hmamOXoIrb bmImAm KamV {~XmJr KoUmao Am{U
AgVmV H$s, ho OJ {_Im Amho, _mm Amho, jU^Jwa Amho.
{Z_m(c)U Ho$bobo {didnV {ZYr Amnem KaAmAm _wR>rV R>odUmao. m_wio g_mOmMr {Okmgm _aVo. {ZdImr dmT>Vo. namH$_mMm Omo_
g_, gXmMma, An[aJh, ew{MVm, Mm[aI m Iem
CaV Zmhr. XddmX, XoddmX, AY{didmg ~moH$miVmV. "R>o{dbo
AmUmpE_H$ H$gmoQ>cm _mZem Va H${WV ~m~mMo Am{U Jwe$Mo
AZVo Vgo{O ahmdo, {MImr Agy Umdo g_mYmZ' Ago VEdkmZ
dohaU \$ma bdH$a d nni>nUo hmoD$ eH$Vo.
a_mU R>aVo. AYmmMr MrS>, a{VH$mam{dfr Vi_i,
g_mOmbm ndH$V(c)EdmZo ~XbEmMr nwe$fmWu dImr, m Om{Udm
~wdm~mOrMo AZW(c) bjmV KoD$Z Em {damoYmV Mmby
~wdm~mOr IwSy>Z Am{U IUyZ H$mT>VmV. ~wdm^$ ~Zbobm g_mO
Agbobm gKf(c) hm naV naV H$amdm bmJV Agbm Var
Amier ~ZVmo. ndV:Mm anM, g_mO, ami> m{dfr CXmgrZ
_hmami>mbm Vmo ZdrZ Zmhr. ~wdmemhr{de$O {Z_m(c)U Pmboem
hmoVmo.
~wdmemhr {dUdg gKmAm g^mgXmMr 1935 gmbmVrb hr
a{Vkm nhm. EmH$mir _hmami>mV a^mdr Agboem {H$bm}nH$a
AZoH$ eVH$mAm dmQ>MmbrVyZ {Z_m(c)U Pmboem Amnem
_m{gH$mZo m H$m_mbm MmbZm {Xbr hmoVr Am{U g^mgXmAm
XoemVrb m gm_m{OH$ _mZ{gH$Voda Joem XeH$mV
adoenIH$mMm Z_wZm N>mnbm hmoVm Vmo Agm. "Amnem g_mOmV
OmJ{VH$sH$aUm_wio CX^dboem A^yVnyd(c) n[apnWVr_wio AmVm
~wdm d _hmamO mAm ZmXr bmJUmao ~wdm~mO or-nwe$f nwiH$i AmUIr EH$ H$b_ Pmbo Amho. OmJ{VH$sH$aU, ImOJrH$aU
AmhoV. ho ~wdm~mO bdH$aM ~wdmemhr CEn H$aVmV. m
Am{U CXmarH$aU hr Zd^mS>dbemhrH$Sy>Z oUmar AmH$_Uo
~wdmemhr_wio _Zwi akmhV hmoVmo; Amier ~ZVmo d CUmoJ Z
AmhoV. ~oH$mar aMS> dmT>V Amho. Am{W(c)H$ Agwa{jVVm \$ma
H$aVm ~wdmAm agmXmZo gd(c) ama ihmdo ahUyZ ~wdmAm ZmXr
_moR>cm a_mUmV {Z_m(c)U Pmbr Amho. Xgem ~mOybm MJidmXr
bmJVmo. Amnem g_mOmAm d ami>mAm CEH$fm(c)g AS>Wim
Cn^moJ gnH$VrMm aVr~ {d{dY agma_mU_mAm Umam amoO Kar
CEn H$aUmar hr ~wdmemhr Amho. Vr nyU(c) Zmhrer ihmdr, Ago
AmUyZ Q>mH$bm OmV Amho. Am{W(c)H$ VmU Agmo dm MJidmXmMm
_mPo _V AgemZo m gKmMm g^mgX hmoV Amho.'
^wb^wbaem; XmoYhr ~mOyZo _Z:emVrMr JaO _moR>cm a_mUmV
{Z_m(c)U Pmbr Amho. ndmUm, {gO gmYg, aoH$s, ghO{gO
_Zwi d ney mZm Amhma, {Zm, ^, _WwZ hr gmaIrM
moJ, ~R>H$, Hw$S>{bZr OmJVr BEmXr _mJmZr bmoH$mZm
AmhoV. neynojm _Zwim_Uo A{YH$ H$mi Amho Vmo ahUOo
{MImemVrnmgyZ Am{W(c)H$ g_OrnV eoH$S>mo Jmoi>r {_idyZ XoEmMo
{ddoH$, ahUOoM ~aodmB(c)Q> OmUEmMr e$s. ho H$m_ ~wOrMo
Xmdo H$aUmem emor, ~mny, lrlr,
Amho. ~wdm~mOrV AS>H$bobm _mUyg
gXJwe$, {didgV a^VtMo Ajae: nod
Amnem ~wOrMr ndV:M hEm H$aVmo; d
neynojm _Zwim_Uo
\w$Q>bo Amho. ho COmaU Zdgm_mAemhr
_Zwi Am{U ney mVrb AVa Zmhrgo
AmH$_Umbm AZwHy$b dmVmdaU {Z_m(c)U
H$aVmo. Am(c) MmUSmZo _wmamjg
A{YH$ H$mi Amho Vmo
H$aEmgmR>r CR>dbo Jobo Amho, Ago EH$
ZmQ>H$m_Uo EH$m agJr Ago ahQ>bo Amho
ahUOo {ddoH$, ahUOoM a{VnmXZ Amho. Xgao a{VnmXZ Ago H$s
H$s, "_mPo Amaoi> Jobo, gJogmoao Jobo,
_U_dJm(c)Zo AmYw{ZH$VoAm ZmdmZo
bmo^m{di> hmoD$Z Ambobo bmoH$ Jobo;
~aodmB(c)Q> OmUEmMr e$s. nmiMmE OrdZebr Odi Ho$br. nU
gY Jobo, ngm Jobm Var ~ohIma nU
EmMdoir Amnbr nmio_wio {Q>H$dyZ
08
0
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI /
AYlOm {Z_y(c)bZ dmVm(c)nI
S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ / gQ>|~a-AmSQ>mo~a 2013
S>m. Xm^mobH$a A{^dmXZ {deofmH$ /