Ben Thang Cuoc - The Winning Side

Text-only Preview

Ben Thng Cuc
I. Gii Phong
Huy c
Smashwords Edition
*****
Published by
OsinBook2012
Copyright 2012 by Huy c & OsinBook 2
012
ISBN: 978-1-4675-5790-0
Huy c & OsinBook2012 gi bn quyn
Thit k bia va trinh bay:
Phung Vn Vinh & Trn Minh Trit
Bn giy in ti California, USA
ISBN: 978-1-4675-5791-7
Phat hanh toan cu

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above,
no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a
retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written
permission of both the copyright owner and the above publisher of this book.
Bo lu toan bn quyn. Khong in li, sao chep, tai bn, phan phat, mt phn
hay toan b cun sach, di dng in t hay giy, khi cha co s ng y bng vn
bn ca tac gi va nha xut bn.
Smashwords Edition License Notes
This ebook is licensed for your personal use only. This ebook may not be re-sold
or given away to other people. If you would like to share this book with another
person, please purchase an additional copy for each person you share it with. If you
are reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use
only, then you should return to Smashwords.com and purchase your own copy.
Thank you for respecting the author's work.
Ch c phep s dng sach in t nay cho mc ich ca nhan. Khong c ban
li hay chuyn cho ngi khac. Nu bn c mun chia s cun sach nay cho ngi
khac, xin mua them mt n bn cho tng ngi bn mun chia s vi. Nu bn c
cun sach nay va khong mua no, hoc khong mua cho rieng bn, thi bn nen tr li
Smashwords mua n bn ca minh. Chan thanh cam n bn c a ton trng
quyn s hu bn quyn ca tac gi.

"Ben Thng Cuc ca Huy c la quyn sach hay nht v lch s Vit Nam sau
1975 ma toi c bit." - Trn Hu Dng, i hc Wright, Ohio, USA
"Cun sach nay noi v nhng s tht khc lit, nhng vi rt trung thc nen no
khin ta binh tnh hn trong th gii va gia t nc khc lit ngay nay." - Nguyen
Ngc, i hc Phan Chau Trinh, Hi An, Vit Nam
"Ben Thng Cuc la tac phm `thc' nht, cho n thi im nay, ghi li mt giai
on lch s khc lit, thong qua t liu, ca dan tc t bin c 1975 n nay." -
inh Quang Anh Thai, Nht bao Ngi Vit, California, USA
"Cun sach phan tich tinh hinh Vit Nam t nm 1975 - ca mt nha bao sinh ra
va ln len trong ch cng sn - mt cach chuyen nghip va cong bng him co.
No la mt kho tang d liu quy bau, co th lam ngc nhien c nhng chuyen vien
theo doi chinh tr Vit Nam trong nhiu thp nien qua."
- Nguyn Mnh Hung, i
hc George Mason, Virginia, USA
"Huy c vit cong trinh kho cu lch s c sc nay vi lng tam trong sang
va tay ngh lao luyn ca mt nha bao chuyen nghip co trach nhim trc vn
mnh ca t nc. Co cong minh lch s mi co hoa gii dan tc thc s"
- Chu
Ho, Nha Xut bn Tri Thc, Ha Ni, Vit Nam

Thng yeu tng M c
va hai con Thch Tho, c Trung

"Suy cho cung trong mi cuc chin tranh
Ben nao thng thi nhan dan u bi"
Nguyn Duy

Mc lc
My li ca tac gi
Li cam n
Phn I: Min Nam
Chng I: Ba Mi Thang T
i t bng bin
Xuan Lc
Tng Big Minh
Tri Davis
Nguyn Hu Hnh
Sai Gon trong vong vay
Xe tng 390
u hang
Tun tit
Chng II: Ci to
Nhng ngay u
"Ngy Quyn"
"Ngy Quan"
"oan t"
"Phn ng"
Tu va ci to
"Thm Nuoi"
"Hc Tp"
Chng III: anh t sn
"Chin dch X-2"
i tin
"Gian thng"
"Ci to cong thng nghip t doanh"
Hai gia inh t sn
Kinh t mi

Chng IV: Nn Kiu
i quan th nm
Hip nh Geneva
"Chi ngn khong quet xa"
Hoang Sa
S "con nga thanh Troy"
"Nn Kiu"
"Phng an II"
"Ban 69"
V Cat Lai
Chng V: Chin tranh
Bien gii Tay Nam
Pol Pot
i day
Khmer va Campuchia dan ch
"K Thu Lch S"
Tht bi trong tn cong ngn chn (Pre-emptive War)
"Nht Bien o"
"Ao linh li khoac vao ngay"
Chng VI: Vt bien
"Vt bien"
T "tri thc yeu nc"
n "thng dan"
Trc khi ti bin
ng ti cac tri t nn
Chng VII: "Gii Phong"
Sai Gon thay i
Kinh t mi
t sach
Co rau
"Cach mng la o ln"
Long ngi

Nhng ngi c sinh ra khong ung ca
"Canh ca" Thanh nien Xung phong
"Ni lon"
"Sai Gon li bt u gh l"
Phn II: Thi Le Dun
Chng VIII: Thng nht
Nc Vit Nam la mt
"Bc hoa"
Ch ngha xa hi
"Con ng ca Bac"
"Mi ngi lam vic bng hai"
Le Dun va mi tinh min Nam
Chp chinh va chuyen chinh
Chng IX: Xe Rao
B tc
Mu dch quc doanh
May b khong, cong nhan cuc rung
Thao g
Ngh quyt Trung ng 6
Bu gia vao lng
Cm c xe rao
Khoan chui
Ong Kit xe rao, ong Linh lanh n
"Ai thng ai"
Chng X: i mi
Hi ngh a Lt
Nhom giup vic mi
Ngi ca nhng khuc quanh lch s
T chinh sach Kinh T Mi
n chc thng thanh tri bao cp
Gia-Lng-Tin
Na phao vao b tng

Khep li trang s Le Dun
Vai tro ca Mikhail Gorbachev
Tuyen ngon i mi
Ban tay Le c Th
Phut 89
Chng XI: Campuchia
"Pot u phum ta cui phum"
"Xut khu cach mng"
T tng nc ln
B co lp
Phng Bc
Hi ngh Thanh o
Campuchia thi hu Vit Nam
Ph lc 1. S tht lch s v tng 390 va tng 384
Ph lc 2. Tng Big Minh sau 1975
Tac gi
Danh mc sach tham kho

My li ca tac gi
Khong ai co th i n tng lai mt cach vng chc nu khong hiu trung thc
v qua kh, nht la mt qua kh ma chung ta can d va co phn cng ng trach
nhim.
Cun sach nay bt u bng nhng cau chuyn xy ra trong ngay 30-4-1975.
Ngay ma toi, mt cu be mi ba, trc gi hc chiu, ang vt nhau ven i thi
nghe loa phong thanh truyn tin "Sai Gon gii phong". Thay vi tip tc n thua,
chung toi buong nhau ra.
Min Nam, theo nh nhng bai hc ca chung toi, s chm dt "hai mi nm
ren xit lm than". Trong cai thi khc lch s y, trong u toi, mt sn phm ca
nn giao dc xa hi ch ngha, xut hin y ngh: phi nhanh chong vao Nam
giao dc cac bn thiu nien lm ng lc li.
Nhng hinh nh min Nam n vi toi trc c khi toi co c hi ri lang que
ngheo oi ca minh. Tren quc l Mt bt u xut hin nhng chic xe khach hiu
Phi Long thnh thong tp li ben nhng lang xom xac x. Mt anh chang toc ngang
vai, qun loe, nhy xung khach ri u ngoai canh ca gn nh ch trong mt
giay trc khi chic xe ru ga vt i. Hang chc nm sau, toi vn nh hai ch "chy
sut" bay bm, sc s sn hai ben thanh xe. Cho ti luc y, th ting Vit kh ln
ma chung toi nhin thy ch la nhng ch in hoa cng rn vit tren nhng bng khu
hiu keu gi xay dng ch ngha xa hi va anh M.
Nhng gi c a ra t nhng chic xe o Phi Long thot u tht gin n:
my chic xe p bong ln xp tren noc xe, cp nhn vang choe tren ngon tay mt
ngi lang tp kt va v Nam thm que ra, con bup be nha - bit nhm mt khi
nm nga va co th khoc oe oe - buc tren ba lo ca mt anh b i phc vien may
mn.
Nhng cun sach ca Mai Tho, Duyen Anh c cac anh b i giu di ay
ba lo a giup bn tr chung toi bit mt th gii vn chng gn gi hn Rng
Thm Tuyt Day1, Thep a Toi Th y2. Nhng chic may Akai, radio cassettes,
c nhng ngi hang xom tp kt mang ra, giup chung toi bit nhng ngi linh

Document Outline

 • ﾿
 • ﾿
  • 
  • ﾿
  • ﾿
  • ﾿
  • Ǿ
 • ﾿
  •  
  • ﾿ 
  • 
  •  
  • ﾿
  • 
  •  
 • ﾿
  • 
  • 
  •  
  • ﾿ 
 • ﾿
  • 
  •  
  • ﾿
  •  
  • ﾿ 
  • 
 • ﾿
  • ﾿
  •  
  • ﾿
  • 
  •  
 • ﾿
  • 
  • ﾿
  • ߾
  • ﾿Н
  • ﾿
  • 
  •  
  • ﾿
  •  
  • ﾿ 
  • 
 • ﾿
  •  
  • ﾿
  • 
  •  
  • ﾿
  • ﾿
  • ﾿
  • ﾿
  • ﾿ 
  • ﾿
  • ﾿
  • ߾
  • ﾿
  • ﾿
 • ﾿
  • 
  •  
  • ﾿
  • ﾿
 • ﾿