Borang Permohonan Akreditasi CIDB

Text-only PreviewBORANG PERCUMA


Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD
UAP 1/2008

PERMOHONAN AKREDITAS
I P E
K
E R
J
A
BI
N
A A
N
M
A
H
I R T
E
M
P A
T
A
N


Skill test applicatio
n
f o
r
l o
c a
l c
o
n
s
t r u
c t
i o
n
w
o
r k
e
r

A. MAKLUMAT PERSONEL BINAAN


GAMBAR PHOTO


/
/

No. Pendaftaran Kad Hijau CIDB Tarikh Tamat Tempoh Kad Hijau / Tarikh Permohonan Kad Hijau


Satu keping gambar
CIDB Green Card Registration No.( if Available) Green Card Expiry Date / Green Card Application Date

warna terbaru saiz


Kad Pengenalan
* Sila sertakan 1(satu) salinan kad hijau

. MAKLUMAT PEMOHON A. PARTICULARS OF APPLICANT

One recent i.c size


colour photograph


Nama Penuh Full Name

_


_

UNTUK KEGUNAAN
No. K.P (Baru) New I.C No. No
. K.P (Lama) Old I.CNo.
PEJABAT CIDB
/

/TARIKH TERIMA


Tar
ikh Lahir Date of Birth Warganegara Nationality

……………/……..……/20……..…


Jantina, sila tanda Lelaki Perempuan
SILA TANDA-
Sex, please tick

Male Female
BAGI KADAR BAYARAN
No. Dihubungi Contact No.


Tajaan

Alamat Untuk Dihubungi Contact Address
Bayaran

1.
Yuran tred
2.
Proses borang

Alamat Untuk Dihubungi Contact Address
Amaun : ......................

No. Resit:.....................
Jika pernah mengikuti program Latihan Kemahiran CIDB, sila tanda Belia Personel Akreditasi
catatan :
If involve in any CIDB Skill Training Programme Youth Personnel Accredit
________________________


Tarikh Kursus/Ujian : ____________________ Tred : __________________________
________________________
Date of Course/Test Trade


PERMOHONAN
Kelayakan Akademik :______________________________ * sila sertakan 1(satu)salinan sijil-sijil peperiksaan yang disahkan
DISERTAKAN PERKARA-
B. PENGALAMAN EXPERIENCE
PERKARA BERIKUT:-

Pengalaman dalam bidang :
 surat permohonan
daripada majikan
Experience in the field


Tempoh Pengalaman :
sila tanda Jika bekerja sendiri
 1 (satu)salinan kad
Duration of experience please tickIf self employed
pengenalan yang

disahkan oleh
* sila sertakan bukti pengalaman dalam bidang berkaitan yang disahkan oleh majikan
majikan/CIDB
c. TRED KEMAHIRAN YANG DIPOHON B. TYPE OF TRADE (Please refer ‘List of Trades)


 1 (satu) salinan kad

hijau yang sah tempohlaku
Tred Dipohon Skill Trade Applied Ko
d Code Tah
ap Level
- Jika pemohon

mengemukakan UPP1
Pilihan Tempat Ujian, sila tanda ABM ABM ABM ABM ABM ABM
bersama, sila nyatakan

Venue of Skill Test, please tick Tengah Utara Selatan Timur Sabah Sarawak
tarikh penerimaan:

D. MAKLUMAT MAJIKAN EMPLOYER’S INFORMATION
Tarikh: _______________


o Nyatakan lain-lain
dokumen, jika ada
Nama Syarikat Company’s Address


……………………………….......

……………………………….......
No. Pendaftaran Kontraktor CIDB CIDB’s Contractor Registration No. Gred Grade


……………………………….......NAMA PEGAWAI
Alamat Syarikat Company’s Address
PENERIMA:-


……………………….………………….

Alamat Syarikat Company’s Address
TARIKH : ……………………………ULASAN :-


-
……………………………………………
No. Telefon Syarikat Company’s Tel No. No. Faks Fax no.
………………………………………..………………………………………………

SEMAKAN PEMERIKSA:
Pegawai Dihubungi Contact Person


……………………………………………
E. PENGAKUAN PEMOHON DECLARATION BY THE APPLICANT
T.TANGAN & NAMA
Dengan ini, saya membuat akuan dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan dan fotostat dokumen yang dikembarkan di

dalam borang ini adalah betul dan benar. Permohonan ini akan terbatal dengan sendirinya sekiranya ada maklumat yang palsu.

I declare and confirm that the informations given and photostated copies of documents submitted as requested are authentic. The application
TARIKH : ......................
will be rejected for any false information.
/

/
Tandatangan Signature Tarikh Date