Borang Permohonan Kad Hijau

Text-only Preview

Lembaga Pembangunan
BORANG
GAMBAR
Industri Pembinaan Malaysia
UPP
DIBERI PERCUMA
Sila tampal satu keping
CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD
1

gambar warna terbaru
Ibu Pejabat CIDB, Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, No 72, Jalan Pahang,
Pin.1/2008
53000 Kuala Lumpur. Tel 03 2617 0200, Faks: 03 4043 0801
berukuran gambar
BORANG PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN
http:/www.cidb.gov.my
kad pengenalan dengan
Program Pendaftaran Personel Binaan ini adalah berpandukan kepada Pekeliling
gam. Jangan 'staple'
PEMOHON PERLU MENGISI BORANG DENGAN LENGKAP.
Program Kad Hijau CIDB Bil.1/2000 dan Bil.1/2001.
gambar ini.
Sila √ yang berkenaan. Bagi pembaharuan, maklumat A, F & G wajib diisi dan sertakan Arahan Umum:
bersama salinan kad pengenalan/pasport & permit yang telah disahkan.
GAMBAR
- Borang ini dibaca bersekali dengan 'Keperluan & Prosidur Pendaftaran Personel
MESTILAH
PENDAFTARAN BARU
Binaan'
PEMBAHARUAN
JELAS.
A. MAKLUMAT PEMOHON
No.Kad Pendaftaran CIDB
(Sertakan salinan k.p. yang disahkan)
Tarikh
Nama penuh:
lahir:
(Dengan huruf besar seperti di k.p./pasport)
No.k.p
No.k.p
Warganegara:
baru:
lama:
MAKLUMAT TAMBAHAN UNTUK DIISI OLEH PEKERJA ASING
No.
Tarikh
pasport:
tamat permit:
Bangsa:
Agama:
(Sertakan salinan pasport dengan permit kerja yang sah dan disahkan oleh majikan di dalam permit kerja)
Jantina:
Lelaki
Perempuan
Taraf perkahwinan:
Bujang
Berkahwin
Duda/Janda/Balu
Alamat surat menyurat:
Alamat tetap jika berbeza:
Poskod
Poskod
No tel.
No tel.:
bimbit:
B. KELAYAKAN AKADEMIK/KEMAHIRAN
(Sertakan salinan Sijil Teknikal (bertanda **) jika ada)
Lain-lain (sila nyatakan)
Rendah
SRP/LCE
SPM
SKM**/
Politeknik**
Diploma**
Ijazah**
Ijazah**
Doktor **
/PMR
/MCE
SPVM**
Sarjana Muda
Sarjana
Falsafah
C. MAKLUMAT PEKERJAAN
Lain-lain (Sila nyatakan)
Pekerja
Pekerja
Pekerja
Penyelia
Penolong
Pengurus
Pelatih
Personel
Am
Binaan
Mahir Binaan
Tapak Binaan
Pengurus Binaan
Tapak Binaan
Binaan
Pentadbiran
Pendapatan harian/bulanan:
Amaun gaji dalam RM
Harian
<29
30-39
40-49
50-59
60-79
80-99
100-1119
120-139
140 atau
Bulanan
<499
500-749
750-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-2999
3000-3999
4000 lebih
Bulanan
Harian
Bidang tugas & jumlah tahun pengalaman (sila rujuk senarai tred dari lampiran)
1.
Tahun
2.
Tahun
3.
Tahun
4.
Tahun
5.
Tahun
Tahun
6.
D. MAKLUMAT MAJIKAN
No. pendaftaran kontraktor dengan CIDB:
Nama syarikat & alamat:
Sila √ jika bekerja sendiri
-
No
No
tel:
Faks:
No.tel.
Poskod
bimbit:
E. MAKLUMAT PEWARIS
F. PENGAKUAN PEMOHON
G. PENGESAHAN
(Sila isikan jika pemohon berumur antara 16 dan 65 tahun)
Dengan ini saya membuat akuan bahawa segala
(Pengesahan boleh dibuat oleh pegawai seperti yang
maklumat yang diberikan dan salinan dokumen yang
dinyatakan di prosidur pendaftaran. Bagi pekerja asing,
Nama:
dikembarkan di dalam borang ini adalah benar dan
pengesahan hanya boleh dibuat oleh majikan yang
No k.p./
sah. Permohonan/Pendaftaran akan terbatal dengan
tertera di permit kerja).
Jantina:
Sijil kelahiran
sendirinya jika maklumat didapati palsu dan
Lelaki Perempuan /pasport (jika ada)
tindakan termasuk tindakan undang-undang boleh
Saya mengesahkan bahawa
Pertalian
diambil.
maklumat yang diberikan adalah benar.
keluarga
No Tel:
COP
Alamat tetap jika berbeza dari alamat pemohon:
PENGESAHAN
Tandatangan & tarikh
Tandatangan & tarikh
Poskod
Nama
Nama

FI PENDAFTARAN
FI PEMBAHARUAN
Tarikh terima: ........…...........................
Bayaran: RM ................................
No. Resit: ....................................................................................
Pekerja tempatan
RM50
RM50 (2 TAHUN)
Borang Bermasalah Pengesyoran Kategori & Tred
Pekerja tempatan RM50
Pekerja asing
berumur antara
RM70 (3 TAHUN)
Bayaran kurang/tiada
Maklumat pewaris tidak diisi
16 dan 65 tahun
GW
Pembaharuan
dengan permit kerja RM25

RM100 (5 TAHUN)
setahun atau kurang
Salinan k.p. tiada
Salinan sijil ....................................
CW
Tukar Kategori
E
J
A
B
A
T
Pekerja asing
Pekerja tempatan
tidak disertakan
P
Tukar Tred
SW
dengan permit kerja
berumur 65 tahun
RM50 (5 TAHUN)
RM50
Salinan pasport/permit tiada
lebih setahun
dan ke atas
Tiada pengakuan pemohon
SS
Tambah Tred

Bayaran mestilah menggunakan Pekerja asing
Permit kerja syarikat lain
Tiada pengesahan majikan
AM
KIV
wang pos atau deraf bank atas
dengan permit kerja RM25 (MENGIKUT
G
U
N
AAN
PERMIT)
setahun atau kurang
Permit kerja bukan binaan
MG
nama CIDB Malaysia. Bayaran
KE
Lain-lain:
tunai juga diterima bagi
Pekerja asing
Gambar tiada/tidak sesuai
LT

pembayaran di kaunter CIDB
dengan permit kerja RM50 (MAKSIMA
.................................................................
2 TAHUN)
AD
lebih setahun
Semakan Ke2: