Chon sim so dep gia re the nao

Text-only Preview

Chon sim so dep gia re the nao?
* Nhu vay khach hang chi con chua day 20 ngay nua de hoan tat cac thu tuc khai
bao va cat sim so dep vuot qua so luong 3 sim so dep cho phep neu khong
muon bi mat lien lac.Theo thong bao cua Viettel, thuoc dien dang ky lai thong
tin ca nhan la nguoi so huu tren 3 so dien thoai va duoc kich hoat truoc ngay
10/8/2009. Trong do, khach hang dang dung dich vu nhung chua khai bao
thong tin hoac dang su dung sim di dong do nguoi khac dung ten se phai den
khai bao lai thong tin.
Cac mang xu ly ra sao?
* Cac mang di dong con lai dang lo thu tuc can thiet de yeu cau khach hang toi
cac diem giao dich khai bao lai thong tin. Thoi gian du kien vao tuan toi. Phia
Cong ty sim MobiFone va sim VinaPhone cung gui tin nhan 'thuc' cac sim so
dep dang so huu qua so luong 3 sim di dong toi khai bao lai thong tin. dong
thoi, de khuyen khich khach hang som hoan tat cong tac khai bao thong tin, hai
mang di dong nay con tang cho moi sim so dep 30.000 dong. Ca 3 mang di
dong dai gia gom Viettel, VinaPhone va MobiFone deu tuyen bo giu lai toan bo
tien trong tai khoan cho khach hang trong qua trinh chuyen doi dich vu.
Nhung gi sim so dep mang lai?
* Theo uoc tinh co khoang 40 trieu sim so dep nam trong danh sach co nguy co
bi xoa so khoi he thong. Danh sach sim so dep Mobifone, sim dep, so dep, so
VIP cua Mobifone 3G, so dep di dong gia re.
Ket luan
* Con nhung ca nhan so huu vuot qua so luong 3 sim cho phep se phai toi lam
thu tuc chuyen quyen so huu hoac cat so ra khoi he thong. Hom qua, hang da
gui tin nhan den tung ca nhan thong bao so luong sim so dep dang so huu va
yeu cau toi cac cua hang dai ly lam thu tuc. Khach hang co so luong sim so dep
vuot qua quy dinh 3 so se duoc chon lua phuong an sang ten cho nguoi khac
hoac chap nhan bi xoa so tren he thong. Viettel la don vi dau tien 'xuong tay'
voi khach hang va khang dinh se hoan tat thu tuc khai bao thong tin ca nhan
truoc thoi han quy dinh 31/12.