CODE_OF_ETHICS_CERC.pdf

Text-only Preview

1
ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈԴԵՔՍ
Ամերիկյան կրթական հետազոտությունների ասոցիացիա
Հաստատված Ամերիկյան կրթական հետազոտությունների
ասոցիացիայի խորհրդի կողմից
Փետրվար 2011թ.
Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը կատարվել է Կրթական հետազոտությունների և
խորհրդատվությունների կենտրոնի կողմից CERC © 2015
Աղբյուրը` Educational Researcher, Vol. 40. No. 3. Pp.145-156
DOI: 10.3102/0013189X11410403
©2011 AERA.http://er.aera.net
2
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ
Ներածական ............................................................................................................................................... 4
Իրավիճակի վերլուծություն .................................................................................................................... 4
Սկզբունքներ .............................................................................................................................................. 5
Սկզբունք Ա: մասնագիտական կարողություն ................................................................................. 5
Սկզբունք Բ: Բարեվարքություն .......................................................................................................... 6
Սկզբունք Գ. Մասնագիտական, գիտական, կրթական պատասխանատվություն ................... 6
Սկզբունք Դ.Հարգանք մարդկանց իրավունքների, արժանապատվության և
տարբերությունների հանդեպ ............................................................................................................. 6
Սկզբունք Ե. Սոցիալական պատասխանատվություն .................................................................... 7
Էթիկայի ստանդարտներ ......................................................................................................................... 7
1.Գիտական, կրթական և մասնագիտական ստանդարտներ ....................................................... 7
2.Կարողություն ..................................................................................................................................... 7
3.փորձաքննության օգուտը և վնասը ................................................................................................ 8
4.Կեղծիք, սուտ և գրագողություն ....................................................................................................... 8
5.Վնասից խուսափում .......................................................................................................................... 9
6.Խտրականության ժխտում ................................................................................................................ 9
7.Շահագործման ժխտում .................................................................................................................... 9
8. Ոտնձգություններ .............................................................................................................................. 9
9.Աշխատանքային որոշումներ ........................................................................................................ 10
9.01. Աշխատանքային արդար պրակտիկա ............................................................................... 10
9.02.Աշխատողների իրավունքներ ............................................................................................... 10
10.Շահերի բախում ............................................................................................................................. 10
10.01.Մասնագիտական ստանդարտների կապվածություն ................................................... 11
10.02.Հայտնաբերում ....................................................................................................................... 11
10.03. Խուսափում անձնական շահերից ..................................................................................... 11
10.04.Աշխատավայրում որոշումների կայացում ...................................................................... 11
10.05.Աշխատավայրից դուրս որոշումների կայացում ............................................................. 12
11.Հանրային հաղորդակցություն ..................................................................................................... 12
11.01.Հետազոտողների հաղորդակցություն ............................................................................... 12
11.02.Հայտարարություններ այլ մարդկանց կողմից ................................................................. 13
12. Գաղտնիություն ............................................................................................................................. 13
12.01. Գաղտնիության պահպանում ............................................................................................ 13
12.02.Գաղտնիության սահմաններ............................................................................................... 14
12.03. Գաղտնիության և դրա սահմանների քննարկում .......................................................... 15
12.04. Ինֆորմացիայի հնարավոր օգուտների սպասում .......................................................... 15
12.05. Գաղտնի ինֆորմացիայի էլեկտրոնային փոխանցում և պահպանում ....................... 16
12.06. Աղբյուրների անանունություն ........................................................................................... 16
12.07. Նվազագույնի հասցնել անձնական տիրույթ ներթափանցումը .................................. 16
12.08. Գաղտնի ինֆորմացիայի պահպանում ............................................................................ 16
13. Տեղեկացված համաձայնություն ................................................................................................. 17
13.01. Տեղեկացված համաձայնության շրջանակ ....................................................................... 17
13.02. Տեղեկացված համաձայնության ընթացք ......................................................................... 18
3
13.03. Ենթակաների և ուսանողների տեղեկացված համաձայնություն ................................ 19
13.04. Տեղեկացված համաձայնեցում երեխաների հետ ............................................................ 19
13.05. Խաբեությունը հետազոտության մեջ ................................................................................ 20
13.06 Ձայնագրության տեխնոլոգիայի օգտագործումը ............................................................ 20
14. Հետազոտության պլանավորում, իրականացում և տարածում ............................................ 20
14.01. Պլանավորում և իրականացում ......................................................................................... 21
14.02. Երկուստեք հարաբերակցություն ...................................................................................... 21
14.03. Հետազոտության հնարավորությունների փոխանցում ................................................ 22
14.04. Օժանդակության առաջարկում հետազոտության մասնակիցներին ......................... 22
14.05. Հետազոտության մասին հաշվետվություն ...................................................................... 22
14.06. Տվյալների տարածում .......................................................................................................... 23
15 . Հեղինակային վարկ ..................................................................................................................... 24
16. Հրատարակման ընթացք .............................................................................................................. 24
16.01. Հրատարակման ձեռագրերի ներկայացում ..................................................................... 24
16.02. Տպագրման տվյալների կրկնօրինակում .......................................................................... 25
16.03. Խմբագիրների պարտավորություններ ............................................................................. 25
17. Գրախոսների պարտավորություններ ....................................................................................... 26
18. Կրթություն, ուսուցում և կրթական ծրագրերի կառավարում ............................................... 26
18.01. Կրթություն և ուսուցում ....................................................................................................... 26
18.02. Կրթական ծրագրերի կառավարում .................................................................................. 27
19. Մենթորություն ............................................................................................................................... 27
20. Հսկողություն .................................................................................................................................. 28
21. Պայմանագրային և խորհրդատվական ծառայություն ........................................................... 28
22. Ամերիկյան կրթական հետազոտական ասոցիացիայի կապվածությունը էթիկայի
ստանդարտներին ............................................................................................................................... 29
22.01 Սանձարձակություն էթիկայի բանաձևի հանդեպ .......................................................... 29
22.02. Դիմագրավում էթիկայի հարցերին ................................................................................... 29
22.03. Կողմերի արդար վերաբերմունքը էթիկայի վեճերին ..................................................... 29
22.04. Հաշվետվություն այլոց բռնությունների մասին էթիկայի հանդեպ ............................. 29
22.05. Անհիմն դժգոհություններ ................................................................................................... 30
22.06. Համագործակցում էթիկայի հանձնաժողովների հետ ................................................... 30