Column Leon de Winter

Text-only Preview

Alleen vrijheid voor gelijkgezinden
De leeghoofden, leugenaars en lafaards hebben de afgelopen week vermomd als

commentatoren de pagina’s van de kranten en de nieuwsprogramma’s op tv en radio beheerst.
Ten aanzien van gebeurtenissen in het Midden-Oosten herhalen ze de fouten van 1979 – een
verschrikkelijk jaar in de geschiedenis van de mensheid.
Onder omstandigheden die aan het vertrek van de sjah doen denken, vertrekt nu een andere verlichte
dictator uit zijn paleis. Net als toentertijd in Iran schuilt achter de demonstraties een radicale macht. In Iran
was het de sjiitische geestelijkheid, in Egypte is het de soennitische Moslimbroederschap die de macht gaat
grijpen. En net als toen willen onze beschaafde progressieve commentatoren ons doen geloven dat er niets
aan de hand is.
Ze proberen ons de fictie te verkopen dat de Moslimbroederschap geen antiwesterse, antichristelijke,
antisemitische groepering is maar een soort padvindersclubje voor moslims met aanpassingsproblemen.
Opgericht als een islamitisch-fascistische organisatie werkte de Broederschap samen met de nazi’s. Een van
de belangrijkste theoretici was Sayyid Qtub, die in 1966 in Egypte werd opgehangen. De
Moslimbroederschap voerde een guerrillaoorlog tegen het Egyptische bewind, dat de groepering verbood.
Dwarsverbanden
De werken van Qtub werden in het Perzisch vertaald door een jonge geestelijke, Ali
Khamenei, op dit moment de hoogste leider van het tirannieke Iran. De dwarsverbanden zijn
er in overvloed, maar volgens de deskundigen staan soennieten en sjiieten nog steeds
vijandig tegenover elkaar. Hun haat ten opzichte van het Westen en Israël is echter sterker
dan hun wederzijdse afkeer, die gebaseerd is op oude theologische conflicten.
Willen de mensen in de straten van Cairo dan geen vrijheid en democratie? Het vervelende antwoord is:
eh, nou, misschien niet zoals wij willen. Zeker, ze willen in grote meerderheid vrijheid en democratie voor
gelijkgezinden, maar niet voor andersdenkenden.
Het Pew Research Center publiceerde in december jl. een onderzoek naar opvattingen en
waarden onder Arabieren en moslims, een recent rapport dus. De cijfers over Egypte zijn
schrikbarend. Ik haal er één uit.
Aan de Egyptenaren werd door de vragenstellers van Pew voorgelegd wat er met mensen moet gebeuren
die de islam verlaten. Vierentachtig procent antwoordde dat het verlaten van de islam met de dood moest
worden bestraft.
Van elke honderd demonstranten die u op televisie ziet, vinden er vierentachtig dat een afvallige moet

worden gedood. Zo vooruitstrevend en vrijheidslievend zijn ze daar. Zo democratisch en liberaal zijn de
opstandelingen. Ja, ze willen een democratie om de verlichte dictator, die slechts in schijn een vrome
moslim was, af te zetten en vervolgens hun middeleeuwse opvattingen over een rechtvaardige staat in
voeren: dood de afvallige, stenig de overspelige, hak de handen af van de dief.
Pew vroeg de Egyptenaren of zij zich meer met hervormers of met fundamentalisten
identificeerden. Zevenenvijftig procent antwoordde: met de fundamentalisten. Zevenentwintig
procent zei: met de hervormers – maar de helft van de hervormers bleef van mening dat een
afvallige moest worden gedood.
De extremistische Moslimbroederschap is dus geen ’Fremdkörper’ in de Egyptische samenleving. Het is echt
een volksbeweging die precies uitdrukt wat onder het volk leeft: wrok, haat, rancune, overgoten met een
dikke saus islamisme met vette brokken geloofswaanzin. Een derde van de bevolking is analfabeet.
De Moslimbroederschap staat aan het begin van bewegingen als Al-Qaeda – ze zijn oom en neef van
elkaar. De Broeders zijn diep verankerd in het Egyptische volk, en vrije verkiezingen zullen dat straks
aantonen.
Als Egyptenaren zichzelf willen regeren als een antieke tirannie, dan is dat hun keuze waarvan
ze de gevolgen zelf moeten dragen: een permanente staat van repressie,
vrouwenvijandigheid, retoriek over het einde der tijden, armoede. Dat is democratie ten
voeten uit: verantwoordelijk zijn voor wie je over je laat regeren. Als ze de duistere
middeleeuwen in willen, laat de Egyptenaren hun gang gaan en Iran kopiëren.
Maar helaas is het islamisme niet tevreden met het territorium waarop het zijn vlag heeft gepland. Het
islamisme is expansief.
Islamisten voeren een globale oorlog. Het gaat om de wereldheerschappij. Hun strijd is erop gericht het
Westen te verwoesten. Onze manier van leven wordt door hen beschouwd als een belediging van hun
heilige gedragsregelen en dus van hun god.
Turkije geeft aan hoe moderne islamisten opereren: netjes burgerlijk in het pak, maar extremistisch in het
hart, op weg naar de onderwerping van Europa en Amerika.
Nee, ik sla niet door. Wat we in Egypte zien gebeuren, is niet een positieve ontwikkeling naar een open,
vrije samenleving maar een poging van extremisten om de armoede en repressie voor zich te laten werken.
Ook daar zullen de nuttige idioten die, terecht, in opstand waren gekomen tegen de dictator, straks en
masse geëxecuteerd worden, zoals in het gidsland Iran na de revolutie gebeurde. Er zijn miljoenen
hervormingsgezinde mensen in Egypte die de laatste week van januari 2011 de rest van hun leven zullen
betreuren.
President Obama heeft dit in twee jaar voor elkaar gekregen. Hij heeft van Amerika’s macht en loyaliteit
een grap gemaakt. Moebarak was een trouwe bondgenoot van Amerika, en ja, hij was een boef, zoals elk
Arabische staat, ook die staten die in het verleden door de Sovjet-Unie werden gesteund, door een boef
wordt geëxploiteerd. Maar hij was onze boef en geen wrede stalinist zoals Saddam Hoessein of papa en
zoon Assad van Syrië. En het alternatief voor hem was de Moslimbroederschap.
Mooi, die krijgen we nu. Al-Qaeda in een maatkostuum. De anti-imperialist Barack Hoessein Obama heeft
Amerika’s macht serieus beknot – wat zal hij tevreden zijn.
Salonfähig
Ik weet niet hoe het verder moet. Islamistische fascisten worden nu door westerse
journalisten en politici als ’salonfähig’ omschreven. Gelovigen, die denken dat ongelovigen
moeten worden gedood, worden aangezien voor vrijheidsdenkers. De instelling van een
religieuze tirannie wordt democratie genoemd. De rigide onderwerping aan Allah heet vrijheid.

En wat hebben de bevlogen leiders van onze Europese Unie gedaan om het tij te keren? Niets. Het noorden
van Afrika en het hele Midden-Oosten zullen straks door radicale islamisten worden beheerst, direct aan
Europa’s zachte onderbuik.
En Israël? Het zal alleen kunnen overleven door het bezit van nucleaire wapens. Daar staan straks Iraanse
kernwapens en vermoedelijk ook door Al-Qaeda geproduceerde massavernietigingswapens tegenover. De
kans is dramatisch toegenomen dat ze op een dag in naam van Allah zullen exploderen.
Wat een rampzalige week. Knijp in m’n arm en zeg me dat dit alleen maar een nare droom is. Zeg me dat
de cijfers van Pew vals zijn en de meeste demonstranten liberale en humane democraten.