DRAMI-DENONOSII 2 ok.pdf

Text-only Preview

1
TIHOMIR STOJANOVSKI
DENONOSII 2
(drami)
Malme, [vedska
2007
EDICIJA DION
MAKEDONSKA FALANGA
2
CIP - Katalogizacija vo publikacija
STOJANOVSKI, Tihomir
Denonosii 2 (drami) / Tihomir Stojanovski; .
- Malme,[vedska : Makedonska Falanga, 2007.
- str. 224 ; 20 sm. - ( Edicija Dion).
Biografija na avtorot:: str. 222
- korica: predna i zadna - Tihomir Stojanovski kako
Aleksandar Makedonski na Vardarski Rid.
ISBN 978 - 91 - 633 - 0587 - 0
3
Pos vet a
Na M aked one cot P ier ,
koj go vo ved e kul tot
kon d evett e Muz i...