DRAMI-DENONOSII ok.pdf

Text-only Preview

1
100 godini Teatar SKRB I UTEHA
"DENONOSII"
DRAMI
Skopje, Makedonija
2001
Kniga sedma
TIHOMIR STOJANOVSKI
2
Edicija LICEUM
CIP - Katalogizacija vo publikacija
Narodna i univerzitetska biblioteka
"Sveti Kliment Ohridski" Skopje
821.163.3 - 2
821.163.3 - 4
STOJANOVSKI, Tihomir
Drami : "Denonosii" / Tihomir Stojanovski. - Skopje
: Kulturen centar "Skrb i uteha", 2001. - 220 str. ;
21sm.
(Edicija Liceum ; kn. 1)
"100 godini Teatar "Skrb i uteha"" -> nasl. str. - Za
makedonskite anti~ki teatri : str. 5 - 28
- Bibliografija : str. 28 - 29
ISBN 9989 - 9557 - 3 - 5
... Na Blagoj Hristov
od Jano vo, Piri n
koj otp atuva ko n
makedons kiot Oli mp ...
3
100 godini Teatar SKRB I UTEHA
100 godini
teatar
" Skrb i uteha "