Energia Regenerabila - Legislatie

Text-only Preview


Legisla£ia specificăDirectiva 2001/77/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind promovarea energiei
electrice produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă, reprezintă prima acţiune
concretă a Uniunii Europene de atingere a obligaţiilor de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de
seră la care s-au angajat prin ratificarea Protocolului de la Kyoto.

România a fost printre primele ţări candidate la Uniunea Europeană care a transpus în
legislaţia proprie prevederile Directivei 2001/77/CE ( H.G. nr. 443/2003, cu modificarea din H.G.
958/2005) şi-a stabilit ţinta orientativă pentru anul 2012 de 33%, reprezentând ponderea E-SRE din
consumul intern brut de energie electrică.

Legislaţia primară în domeniul surselor regenerabile de energie
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743
din 3 noiembrie 2008, modificată şi completată ulterior;
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 23
ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul de reglementare
pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse
în cogenerare;
Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică
reglementează desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor publice de alimentare cu
energie termică utilizată pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum, respectiv
producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în
condiţii de eficienţă şi la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de
energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului;
Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare prevede obligaţia
operatorilor de distribuţie a gazelor naturale de a asigura accesul terţilor la sistemele de
distribuţie în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de distribuţie, cu respectarea
regimurilor tehnologice, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE;
Legea nr. 199/2000, republicată în Monitorul Oficial nr. 954 din 27 noiembrie 2006 privind
utilizarea eficientă a energiei. Aceasta are drep scop crearea cadrului legal necesar pentru
elaborarea şi aplicarea unei politici naţionale de utilizare eficientă a energiei, în conformitate

cu prevederile „Tratatului Cartei energiei”, ale „Protocolului Cartei energiei” privind
eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu şi cu principiile care stau la baza dezvoltării
durabile;
H.G. nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse
regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2003. Aceasta
implementează în legislaţia română Directiva 2001/77/EC privind promovarea producerii de
energie electrică din surse regenerabile de energie şi stabileşte cadrul legal necesar
promovării programului de creştere a contribuţiei surselor regenerabile de energie la
producţia de energie electrică;
H.G. nr. 1535/2004 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de
energie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 7 ianuarie 2004;
H.G. nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi
autorizaţiilor în sectorul energiei electrice;
H.G. nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la
consumatori;
H.G. nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei
electrice produse din surse regenerabile de energie;
H.G. nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie a introdus sistemul de cote obligatorii combinat
cu tranzacţionarea certificatelor verzi drept mecanism suport de promovare a producţiei de
electricitate din SRE;
H.G. nr. 958/2005 pentru modificarea H.G. nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de
energie electrică din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie;
H.G. nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi
regenerabili pentru transport prevede că MECMA informează publicul în legătură cu
avantajele utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili;
H.G. nr. 638 /2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze
naturale;
H.G. nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie;
HG 1479 /2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie;

H.G. 835 /2010 privind modificarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei
energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-
2010, aprobat prin HG nr. 1661/2008
O.G. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii 220 /2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Legislaţia secundară în domeniul surselor regenerabile de energie
Ordinul ANRE nr. 2243/2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind
sprijinirea investiţilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distributţe a energiei
electrice şi gazelor naturale;
Ordinul ANRE nr. 1/2010 privind Standardul de performanţă pentru furnizarea de energie
electrică;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 22/2006;
Regulamentului pentru calificarea producţiei prioritare de energie electrică din surse
regenerabile de energie, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 39/2006
Regulament de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică din
surse regenerabile;
Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze
naturale;
Procedura pentru monitorizarea pietei de certificate verzi, aprobată prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 38/2006;
Metodologia de stabilire a valorilor minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor
verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2005;
Norma tehnică “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru
centralele electrice eoliene” aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2009.