Eylül Referandum Karşılaştırmalı Tablo

Text-only Preview

TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASASININ BAZI MADDELER NDE DEĞ Ş KL K YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKL F KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
22.03.2010
1982 Anayasası
Teklif Metni
X. Kanun önünde eşitlik
X. Kanun önünde eşitlik


MADDE 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, MADDE 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.


Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla

alınacak
tedbirler
eşitlik
ilkesine
aykırı
olarak

yorumlanamaz.Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması

gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
sayılamaz.


Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

A. Özel hayatın gizliliği
A. Özel hayatın gizliliği


MADDE 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı MADDE 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Üçüncü cümle mülga: hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Üçüncü cümle mülga:
3/10/2001-4709/5 md.)
3/10/2001-4709/5 md.)


(Değişik: 3/10/2001-4709/5 md.) Mil î güvenlik, kamu düzeni, suç (Değişik: 3/10/2001-4709/5 md.) Mil î güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması
veya
başkalarının
hak
ve
özgürlüklerinin
korunması veya
başkalarının
hak
ve
özgürlüklerinin
korunması
1 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak
gecikmesinde sakınca bulunan hal erde de kanunla yetkili gecikmesinde sakınca bulunan hal erde de kanunla yetkili
kılınmış merci n yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kılınmış merci n yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel
kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili
merci n kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına merci n kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına
sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat
içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Herkes, kendisiyle ilgili ki
şisel verilerin korunmasını isteme
hakkına sahiptir. Bu hak; ki
şinin kendisiyle ilgili kişisel
veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere eri
şme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
do
ğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de
kapsar. Ki
şisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde
veya ki
şinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ili
şkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
V. Yerleşme ve seyahat hürriyeti


MADDE 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
MADDE 23 – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.


Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik
gelişmeyi
sağlamak,
sağlıklı
ve
düzenli
kentleşmeyi gelişmeyi
sağlamak,
sağlıklı
ve
düzenli
kentleşmeyi
gerçekleştirmek ve kamu mal arını korumak;
gerçekleştirmek ve kamu mal arını korumak;


Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve
suç işlenmesini önlemek;
suç işlenmesini önlemek;


Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.


Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması
ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir.
veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak
2 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni

sınırlanabilir.


Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun
bırakılamaz.
bırakılamaz.

I. Ailenin korunması
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları


MADDE 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında MADDE 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında
eşitliğe dayanır.
eşitliğe dayanır.


Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özel ikle ananın ve çocukların Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özel ikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.


Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek
yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla ki
şisel ve
do
ğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karşı çocukları
koruyucu tedbirleri alır.

A. Toplu iş sözleşmesi hakkı
A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
MADDE 53. – şçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve MADDE 53. – şçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve
sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
(Ek: 23.7.1995-4121/4 md.) 128 inci maddenin ilk fıkrası
kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi
aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin

birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi
3 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı
mercilerine başvurabilir ve dareyle amaçları doğrultusunda
toplu görü
şme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda
anlaşmaya
varılırsa
düzenlenecek
mutabakat
metni
taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya
kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunun
takdirine sunulur. Toplu görü
şme sonunda mutabakat metni
imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da
taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun

takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller
kanunla düzenlenir.


Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi
Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi
yapılamaz ve uygulanamaz.
yapılamaz ve uygulanamaz.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma
hakkına sahiptirler.

Toplu sözle
şme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması
halinde taraflar Uzla
ştırma Kuruluna başvurabilir. Uzlaştırma
Kurulu kararları kesindir ve toplu sözle
şme hükmündedir.

Toplu sözle
şme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu
sözle
şmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma
şekli, usulü ve yürürlüğü, Uzlaştırma Kurulunun teşkili,
çalı
şma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla
düzenlenir.

4 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
B. Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar
B. Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar
Madde 69 - Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve Madde 69 - Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve
çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin
uygulanması kanunla düzenlenir.
uygulanması kanunla düzenlenir.


Siyasî partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
Siyasî partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.


Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması
gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî
Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve partilerin malî denetimi Sayıştay tarafından yapılır.
giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim Sayıştayca siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin
yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve
gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir.
getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu Sayıştayın bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının
açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak talebi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu
karara bağlanır.
bulunan her bir siyasî partinin beşer üye ile temsil edildiği

ve
Meclis
Başkanının
başkanlığında
oluşturulacak

Komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli

oyla vereceği izin üzerine açılacak dava, Anayasa

Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. Komisyonun bu

kararı,
yargı
denetimi
şındadır.
Reddedilen
izin

başvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir şekilde yeni bir

başvuruya konu olamaz. Siyasî parti gruplarında ve Türkiye

Büyük Millet Meclisinde izin konusunda görüşme yapılamaz

ve karar alınamaz.
Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin
dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde
temelli kapatma kararı verilir.


5 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine
aykırı eylemlerinden ötürü temel i kapatılmasına, ancak, onun bu aykırı eylemlerinden ötürü temel i kapatılmasına, ancak, onun bu
nitelikteki fi l erin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa nitelikteki fi l erin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî
parti, bu nitelikteki fi l er o partinin üyelerince yoğun bir şekilde parti, bu nitelikteki fi l er o partinin üyelerince yoğun bir şekilde
işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan
veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük
Mil et Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim Mil et Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim
kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fi l er kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fi l er
doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde
işlendiği takdirde, söz konusu fi l erin odağı haline gelmiş sayılır.
işlendiği takdirde, söz konusu fi l erin odağı haline gelmiş sayılır.

Meclis çalışmalarındaki oy ve sözler, Mecliste ileri sürülen

şünceler ve Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunların

Meclis dışında tekrarı veya açığa vurulması ile idarenin

eylem ve işlemleri, odaklaşmanın tespitinde gözetilemez.


Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkraya göre kapatma yerine,
yerine, dava konusu fi l erin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin dava konusu fi l erin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet
Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar
karar verebilir.
verebilir. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu

kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olup tek başına

dava konusu kılınamaz.


Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya Bir siyasî partinin kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep
faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin kapatmaya
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak
Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl yayımlanmasından başlayarak üç yıl süreyle bir başka partinin
süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.
olamazlar.

6 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk
uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım
alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.
alan siyasî partiler kapatılır.Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri,
kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen
yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim
harcamaları ve usul eri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla harcamaları ve usul eri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla
düzenlenir.
düzenlenir.

VII. Dilekçe hakkı
VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma

hakkı
MADDE 74 – Vatandaşlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) ve
karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden MADDE 74 – Vatandaşlar (Ek ibare:3/10/2001-4709/26 md.) ve
yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Mil et Meclisine yabancılar, kendileriyle veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri
yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Mil et Meclisine

yazıyla başvurma hakkına sahiptir.
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare:3/10/2001-
4709/26 md.) gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe
bildirilir.
sahiplerine yazılı olarak bildirilir.


Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.
Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına
sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba
şkanlığına bağlı olarak
kurulan Kamu Denetçili
ği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili
şikâyetleri inceler.

Kamu Ba
şdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
gizli oyla dört yıl için seçilir. lk iki oylamada üye
tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının
salt ço
ğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk
7 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için
dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy
alan aday seçilmi
ş olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu
Denetçili
ği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması,
inceleme

sonucunda
yapacağı
işlemler
ile
Kamu
Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve
özlük haklarına ili
şkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

5. Milletvekilliğinin düşmesi
5. Milletvekilliğinin düşmesi


MADDE 84. – (Değişik: 23.7.1995 - 4121/9 md.) stifa eden MADDE 84. – (Değişik: 23.7.1995 - 4121/9 md.) stifa eden
mil etvekilinin mil etvekil iğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu mil etvekilinin mil etvekil iğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu
Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten
sonra, Türkiye Büyük Mil et Meclisi Genel Kurulunca sonra, Türkiye Büyük Mil et Meclisi Genel Kurulunca
kararlaştırılır.
kararlaştırılır.


Mil etvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde Mil etvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde
düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula
bildirilmesiyle olur.
bildirilmesiyle olur.


82 nci maddeye göre mil etvekil iğiyle bağdaşmayan bir görev 82 nci maddeye göre mil etvekil iğiyle bağdaşmayan bir görev
veya
hizmeti
sürdürmekte
ısrar
eden
mil etvekilinin veya
hizmeti
sürdürmekte
ısrar
eden
mil etvekilinin
mil etvekil iğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit mil etvekil iğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit
eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.


Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde
toplam
beş
birleşim
günü
katılmayan
mil etvekilinin toplam
beş
birleşim
günü
katılmayan
mil etvekilinin
mil etvekil iğinin
düşmesine,
durumun
Meclis
Başkanlık mil etvekil iğinin
düşmesine,
durumun
Meclis
Başkanlık
Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye
tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.


8 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep
oldu
ğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin
kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilli
ği, bu Son fıkra yürürlükten kaldırılmaktadır.
kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandı
ğı tarihte
sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba
şkanlığı bu kararın
gere
ğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

B. Ba
şkanlık Divanı
B. Başkanlık Divanı


Madde 94. – Türkiye Büyük Mil et Meclisinin Başkanlık Divanı, Madde 94. – Türkiye Büyük Mil et Meclisinin Başkanlık Divanı,
Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekil eri, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekil eri,
Kâtip Üyeler ve dare Amirlerinden oluşur.
Kâtip Üyeler ve dare Amirlerinden oluşur.


Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı
oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî
parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.
parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.


Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama
döneminde iki seçim yapılır. lk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci döneminde iki seçim yapılır. lk seçilenlerin görev süresi iki yıldır,
devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.
ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama

döneminin sonuna kadar devam eder.


(Değişik: 3.10.2001-4709/30 md.) Türkiye Büyük Mil et Meclisi (Değişik: 3.10.2001-4709/30 md.) Türkiye Büyük Mil et Meclisi
Başkan adayları, meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı Başkan adayları, meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı
günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir. günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir.
Başkan seçimi gizli oyla yapılır. lk iki oylamada üye tamsayısının Başkan seçimi gizli oyla yapılır. lk iki oylamada üye tamsayısının
üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır;
dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur.
Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş
gün içinde tamamlanır.
gün içinde tamamlanır.


9 / 29

1982 Anayasası
Teklif Metni
Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanvekil erinin, Kâtip Üyelerinin Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanvekil erinin, Kâtip Üyelerinin
ve dare Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve ve dare Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve
usul eri, Meclis çtüzüğünde belirlenir.
usul eri, Meclis çtüzüğünde belirlenir.


Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanı, Başkanvekil eri, üyesi Türkiye Büyük Mil et Meclisi Başkanı, Başkanvekil eri, üyesi
bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde
veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan hal er veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan hal er
dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu
yöneten Başkanvekili oy kul anamazlar.
yöneten Başkanvekili oy kul anamazlar.


10 / 29