Gazeta Almedicus nr.2

Text-only Preview

GAZETA ALMEDICUS
_26
...është KOHA jonë...
29
Zgjedhjet për Këshillat
Prill
Studentorë të Fakulteteve
Gazetë speciale
“ Almedicus”
vetëm për zgjedhjet
e Këshillit
Studentor në FM
dhe FI
Almedicus boton për muajin Prill një numër special të gazetës “ Almedicus” vetëm për zgjedhjet
e Këshillit Studentor të Fakultetit të Mjekësisë(FM) dhe Infermierisë (FI) për më shumë
transparencë dhe për më shumë mundësi për të njohur të gjithë kandidatët senatorë.
Almedicus fton të gjithë studentët kandidatë të dërgojnë pasaportën e tyre në
[email protected] ose [email protected] .
Pasaporta e kandidatit për senator:
Regjistrimi si kandidat

Foto

Emër
për senator kryhet në

Mbiemër

Dega, viti
rektorat deri më 27 prill

Moto

Program i shkurtër i platformës tuaj(pse dëshironi të përfaqësoni studentët dhe objektivat tuaja gjatë një viti
mandat si senator)jo më shumë se 100 fjalë
Për më shumë informacion na kontaktoni në nr. e celularit, 0693585558 ose na shkruani në adresën tonë të mail-it,
[email protected] ose [email protected]

Tetor 2009
Fakulteti i Mjekësisë , UT
GAZETA
STUDENTORE
ALMEDICU
Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti i Infermierisë, UT Botimi nr. 6, Mars 2009
S
Dep. i kurrikulave në UT
Së shpejti
Intervistë
Intervistë me prof.
Studentët vlerësojnë
Prof.Bitri
Xheladin Çeka
pedagogët
rikthehet
Krediti: Euroja e
Pyetësori do të zhvillohet
arsimit të lartë
para fillimit të sezonit
në auditor
Fq. 8
Fq. 6
Fq. 10
Godina e lëndëve
Koha për të aplikuar Për studentët e mjekësisë
paraklinike
Nga prof. Alketa Koroshi
Pse ende nuk
forma interaktive të
ka filluar
mësimdhënies
procesi
mësimor?!
Fq. 7
Nga prof. Bashkim Resuli
Fq. 6
OPINION
Blerta Hamolli
Një intervistë
virtuale për të

L vizja studentor
ë
e
vizja studentor
kuptuar problemet
në konviktet tona
Eva Sherifi
Çudira të
Të r
T e
ë r f
e o
f r
o mohet sistemi
r
zakonshme në
fakultetin tonë…
Ariela Pogaci
arsimor - shëndetësor
arsimor - sh
Rënia e
cinizmit
adhamudhian
Taulant Muka
Ku mund të
shohim notat
Faqja_2
tona?
V o l u m e 2 , I s s u e 8
Fq. 7-15
Fq. 2-5

_2
...është KOHA jonë...
...është KOHA jonë...
Ariela Pogaçi
Është KOHA jonë... filluan fjalimet tona, atë ditë
1.
Korrigjimi i shpejtë i mangësive në literaturën
5. Të shtohen ambjentet e mësimdhënies në
8. Të bëhen zgjedhjet për Këshillin Studentor të
të madhe, atë ditë kur të gjithë së bashku bëmë
mjekësore pra të plotësohen me tekste
QSUT sepse ambjentet në dispozicion të
fakultetit ku rektorati duhet të përcaktojë
që zëri ynë të dëgjohej, me 25 mars 2010!
akademike ato katedra që nuk kanë dhe
studentëve për zhvillimin e seminareve me
sa më shpejt datën e zgjedhjeve per Keshillin
katedra të tjera që i kanë tekstet e tyre, t’i
pedagogët e lëndëve klinike nuk mjaftojnë;
Studentor të çdo fakulteti.
Ishte një ditë e vrëjntur, dukej sikur nga qielli do
rifreskojnë me informacionin më të ri
në shumicën e rasteve, në këto orë të lëndëve
të fillonte përmbytja universale. Por miq e kolegë
shkencor .
klinike, studentët janë të detyruar të rrinë
9. Të vendoset një sistem wireless funksional në
të dashur, studentë e bashkë vuajtës, ne u
në koridoret ose në ballkonet e pavionit
të gjithë hapësirën e fakultetit.
mblodhëm para atij sheshi, e patëm guximin të
2. Kontrolli i njohurive të pëfshijë të gjithë
përkatës.
denoncojmë fuqishëm problemet tona!
lëndën. Kjo realizohet duke ndryshuar
10. Dixhitalizimi i sekretarisë, që do të lehtësojë
Supermacia e shpirtit tonë të pastër bëri dhe Zotin
formën e tanishme të të vlerësuarit (provim
6. Heqja e stazhit pas vitit të 6.
punën tre palëshe: sekretari-studentë-
të na mbështeste, dhe vetë dielli doli për të na
me shkrim i një teze me 3 pyetje nga e gjithë
pedagogë.
suportuar.
lënda) ose duke futur sistemin e pikëzimit
Studentët që mbarojnë studimet në Fakultetin e
ku studenti vlerësohet për gjatë gjithë vitit
Mjekësisë janë të detyruar që për një
Është e vështirë të imagjinosh një revolucionar
akademik nëpërmjet pjesëmarrjes në
periudhë disa mujore të kryejnë një periudhë
autentik pa ndjenjë të fuqishme Dashurie! Dhe
seminare apo leksione, aktivizimit gjatë orës
stazhi në ambjentet spitalore të të gjithë
ne dashurinë e kemi, e kemi të kulluar për
së mësimit apo edhe kritere të tjera si detyra
Shqipërisë dhe më pas të konkurojnë për
fakultetin tonë, për profesionin e mrekullueshëm
të ndryshme në formë teme ose studimi
specialitetin që do të zgjedhin. Kjo është një
që ne do të ushtrojmë.
shkencor.
praktikë pa një përfitim konkret për këta të
sapodiplomuar pasi 3-vjeçari i lëndeve
Lëvizjen studentore per reformimin arsimor në
3. Rritjen e numrit të provimeve të lejuara për
klinike shërben pikërisht për këtë qëllim:
fakultetin e mjekësisë e inicioi stafi i gazetës sonë,
përmirësim në çdo vit akdemik, në dy
aftësimin dhe njohjen me anën klinike të
duke qënë se këshilli jonë studentor nuk e përçoi
përmirësime në vit, pavarsisht provimeve të
profesionit të tyre.
kurr zërin tonë, nuk e ngriti e nuk e dëgjoi kurrë
mbartura dhe vitin e fundit 3 provime
atë dhe po atë ditë, për mos të zhgënjyer e mohuar
përmirësimi.
7. Organizimi i aktiviteteve shkencore si
ato fjalë të merituara që ne kemi harxhuar për
seminare, konferenca apo forma të tjera
Dr.Adhamudhin, organizonte “party”, apo festë.
4. Krijimi i kontratave me qëndra të tjera spitalore
veprimtarish specifikisht në kuadrin e
Por nuk i vë faj, është e vetmja gjë për të cilën
ku mund të ushtrohen studentët si dhe rritjen
zhvillimit akademik të studentëve të FM.
është i aftë në organizim.
e numrit të pedagogeve ku në lëndët klinike
Formë e aplikuar në shumë universitete
është e nevojshme që të ulet numri i studentëve
private në Shqipëri ku pedagogët, pse jo edhe
Pa humbur kohë me meskinë të rëndomtë, po
në raport me pedagogun përgjegjës si dhe të
në bashkëpunim me studentët, referojnë
rishpjegoj problematikat e ngritura prej nesh:
zgjerohet stafi pedagogjik i fakultetit.
tema të ndryshme shkencore.

_3
...është KOHA jonë...
Fjalën e hapjes e mbajti drejtori i Almedicus,
Jana Nano u shpreh e shqetësuar:
Stafi i Gazetës
Taulant Muka i cili u shpreh:
“‘Pas përfundimit
“Almedius”
“ Sot kemi arritur
të studimeve, sta-
të bahkohemi të
zhi prej disa mua-
gjithë studentët për
jsh i detyrueshëm
Drejtor
të kërkuar të drejtat
të kryhet nga
Taulant Muka
e mohuara. Lëvizja
studentët e sapo-
studentore lindi si
diplomuar, është
Kryeredaktor
një domosdoshmëri
një keq admi-
Ariela Pogaçi
pas shumë përpje-
nistrim i kohës së
kjeve tona me
tyre. Ata kryejnë
Blerta Hamolli
forma të tjera de-
punë klinike pë-
mokratike për të
rgjatë 3 viteve të
Redaktorët në degët:
kërkuar ndryhime
cikit të dytë.
rrënjësore në konceptimin e reformës arsimore-
Ndërkohë që do të
Mjekësi e Përgjithshme
shëndetësore
ishte mjaft pra-
Enita Metaj
ktike nqs ata do t’i nënshtroheshin menjëherë
Ajo që ka shumë rëndësi sot është fakti që po
provimit për specializim. Së dyti, kapacitetet e
Armela Molla
shfaqim fort identitetin tonë si studentet dhe që
QSUT për të përballuar fluksin e madh të
Arnel Mici
jemi student perëndimor.
studentëve ul cilësinë e përftimit të njohurive.
Kërkojmë rritje të trupës pedagogjike, kontrata
Farmaci
Kjo lëvizje lind sot më 25 mars, por të jeni të
të reja me spitale të tjera dhe rritje të ambjenteve
sigurt që do të vazhdojë deri në plotësimin e
Anisa Topoviti
të mësimdhënies. Përshëndes të gjithë studentët
kërkesës më të fundit tonën.
për kurajon, bindjen, integritetin dhe vizionin
Besiana Rudi
që treguan për të kapërcyer këto pengesa. Fakulteti
Pranvera Apostoli
Është koha jonë për të marr në dorë të ardhmen
ku studiojmë duhet të jetë dhe të mbetet një
tonë, për të treguar forcën tonë, për të bërë zërin
tempull shkence!!”
Përgjigjët e tyre:
Stomatologji
tonë të dëgjohet!
Iris Peçini
Në vazhdimësi të diskutimeve Indrit Seferi
1.
“Korrigjimi i shpejtë i mangësive në
Këto që shihni në dorën time janë peticionet e
shprehej:
literaturën mjekësore.” Na kërkuan të
Elda Dervishi
panumërta që kanë mbi një vit që trokasin në dyert
organizonim një sondazh për të gjithë
e dekanatit, rektoratit e të ministrisë dhe deri më
“Sa nga ju kanë
fakultetin tonë dhe më pas do të mblidhej
sot nuk na janë hapur. Kemi rendur për muaj të
Shëndeti Publik
lënë një provim
këshilli i fakultetit për të përpunuar e
tërë rresht duke trokitur në dyert e institucioneve
për vjeshtë sepse
korigjuar të gjitha tekstet.
Alban Hasanaj
përkatëse dhe ajo qe kemi gjetur është vetëm një
kanë marr një
Indrit Seferi
derë e përplasur në fytyrën tonë dhe gjithmonë pa
notë të pakëna-
2.
“Kontrolli i njohurive të pëfshijë të gjithë
asnjë përgjigje. Sot jemi këtu për t’i thënë mjaft
Ledja Moçi
qshme? Përse ta
lëndën.” Masat do të ishin të menjëhershme,
këtyre zotërinjve, mjaft me stërmundime pa fund.
ndjemë veten
ku do të krijohej një rregullore për
Duam repsektin që na takon!
studentë të dobët
riformulimin e të gjitha tezave të provimeve.
Infermieri
kur realisht këto
Gjergj Leka
Nuk mund të nxjerr në duart e mia fleta të tjera,
provime i kemi
3.
“Rritjen e numrit të provimeve të
për të vërtetuar protestat e shumta te studentëve
Erigelsa Mullaimeri
çuar 4 për një
lejuara për përmirësim në çdo vit akdemik.”
të fakultetit të mjekesisë, ato janë thellë të
notë të marrë 5,6,
Varet nga rregullorja e re rektoratit.
Mariglen Kashari
ngulitura në memoriet tona.
apo 7?
Pra mendoni se
4.
“Krijimi i kontratave me qëndra të tjera
Psikologji
Më lini t’ju sjellë ndërmend rastin e prof. Arian
përgjigjia e saktë për këto dilema mund të jete
spitalore ku mund të ushtrohen studentët.”
Pushi, një profesor i cili e ka bërë pronë të tij
Renina Varfaj
rritja e numrit të provimeve për përmirësim?
Ishte iniciuar nga dekanati dhe priteshim
lëndën e hematologjisë. Në nëntor të vitit të
Dixhitalizimi i sekretarisë është një problem i cili
ndryshime shumë shpejt.
Lisiana Demiraj
kaluar u ngritën në protestë mbi 100 student
pengon një informacion konkret e të përgjithshëm
Urim Breçani
duke kërkuar të gjithë njëzëri që ky profesor të
për jetën tonë studentore. Me anë të këtij
5.
“Të shtohen ambjentet e mësimdhënies
largohej. Por nuk mjaftoi zëri i tyre dhe e dini
dixhitalizimi nuk do te na duhet të presim me
në QSUT.” Kërkesë e propozuar dhe prej
pse...sepse ishte më i fuqishëm pushteti që e
orë të tëra mbrapa dyerve të pedagogëve apo
dekanatit në ministri.
mbulonte këtë zotëri..por a ka pushtet më të
sekretarisë, për të marr vesh një notë.”
fuqishëm se ne studentët?!
6.
“Heqja e stazhit pas vitit të gjashtë.”
Grafik/Design
Në perfundim Ana Topoviti theksoi:
Kërkesë e kaluar ne këshillë të fakultetit dhe
Nuk mund të jemi ne “molla e sherrit” të cilët
e propozuar në ministri, ku të gjithë studentët
Albana Muka
vuajnë mbi kurriz pasojat e debateve të
“Ne jemi elita e së
pas vitit të gjashtë të kenë të drëjtë të hyjnë
Taulant Muka
pafundeme, ndërmjet dekanatit tonë dhe
ardhmes, ne jemi e
në konkursin e specializimit, ku ata me
rektoratit. Problemet e tyre personale reflektohen
ardhmja vetë!
rezultatit më të ulët në konkurs do të
në vendimet kontradiktore dypalëshe nga klanet
Mendojmë se vetëm
merrnin specializimin si mjekë familjeje.
Kontakt
përkatëse në kurriz të së ardhmes sonë.”
informacioni i për-
Cel: 0693585558
ditshem i marrë në
7.
“Organizimi i aktiviteteve shkencore si
Është koha jonë që sot të tundim themelet e këtij
bankat e universitetit
seminare, konferenca apo forma të tjera
email: [email protected]
fakulteti për të hedhur themelet e jetës sonë
nuk është i mja-
veprimtarish specifikisht në kuadrin e
studentore. Është koha jonë për të shkundur këtë
ftueshëm për urinë
zhvillimit akademik të studentëve të FM.” U
[email protected]
ndërtesë për të ndërtuar të ardhmen tonë..”
tonë kundrejt dijes.
pranua me entuzizëm dhe shumë shpejt do
të zhvillohen aktivitete të tilla.
Fjalimet vijuan me Ariela Pogaçin:
Meritojmë standartet
e fakulteteve euro-
8.
“Të bëhen zgjedhjet për Këshillin
“Prej më shumë se 3
piane, meritojmë re-
Studentor të fakultetit.” Është një pikë që
vitesh Keshilli Stu-
spektin dhe trajtimin
nuk është në vartësi të dekanatit por të
dentor i Fakultetit të
kolegëve tanë në botën e zhvilluar, prandaj ne
ministrisë dhe pse premtuan të na
Mjekësisë është
sot ketu kerkojme: Organizim të aktiviteteve
mbështesnin në zgjidhjen e këtij problemi.
uzurpuar. Ndaj de-
shkencore si seminare, konferenca apo forma të
noncojmë, duke kë-
tjera veprimtarish specifikisht në kuadrin e
9.
“Të vendoset një sistem wireless
rkuar në mënyrë
zhvillimit akademik të studentëve të FM.”
funksional në të gjithë hapsirën e fakultetit.”
ultimative, veprime
Zbatimin e mori në çast, u premtua gjithë
konkrete për të risjellë
ashtu që dhe ndërtesa e re dhe po ashtu ajo
funksionimin e de-
Por surprizat nuk patën të mbaruar, dekani i
e farmacisë e stomatologjisë do të pajiseshin
mokracise. Me këtë
Fakultetit të Mjekësisë, z.Alfred Priftanji doli
me system wirless.
duam ti tregojmë
përpara studentëve në një bashkëbisedim të
kujtdo se për të shërbyer në mënyrë të sukseshme
zjarrtë dypalësh. Ai u dha mundësinë të gjithë
10.
“Dixhitalizimi i sekretarisë.” Iniciuar
nuk duhet të mbeshtetesh në parimin “servil me të
studentëve për t’i bërë pyetje dhe për të shprehush
nga rektorati dhe pritet zbatimi i
fortin dhe arrogant me te dobetin”. Nuk jemi të
çdo problem të tyre. Me vonë dekani z.Priftanji
menjëhershëm.
rinj aventurier por jemi student me moral të pastër,
hapi dyert për një përfaqësi gjithpërfshirëse të
që nuk perpiqen të dramatizojnë realitetin por
Fakultetit të Mjekësisë. Në atë diskutim u morën
Këto ishin përfundimet e lëvizjes sonë, levizjes së
kërkojnë zgjidhje të kesaj situate e cila ka sjellë
me rradhë të gjitha problematikat që ne kishim
studentëve të fakultetit të Mjekësisë.
mungesë prespektive dhe ka zhytur në errësirë të
parashtruar. Dekanati u tregua shume
....është KOHA jonë...
gjithë funksionimin dhe evidentimit e problemeve
bashkëpunues dhe i hapur kundrejt kërkesave
reale të fakultetit tonë.”
më në fund!
tona.

_4
...është KOHA jonë...
Sygjerimet e Lëvizjes Studentore për projekt-rregulloren e
Përgatitën:
Universitetit të Tiranës
Taulant Muka dhe Jana Nano
Neni 41
Kohët në dispozicion të studentëve për përgatitje për
së zhvillimit të atij leksioni(kjo ndihmon që studenti të
provimin të jënë minimalisht 3 dhe maksimalisht 7,
njihet me materialin e leksiont duke marrë njohuri mbi

Të shtohet fjala vetëm para regjistrit: “Vetëm regjistri
kjo në varësi të temave të leksioneve dhe seminareve .
atë që diskutohet në leksion dhe për pasoj duke u bërë
është dokument bazë për evidentimin…..”(në mjekësi
pjesë interaktive e leksionit e jo të qëndrojë pasiv)
profesorët përdorin fleta që studentët i shkëpusin nga

Të saktësohet që sezone të rregullta për studentët e
fletoret për të evidentur prezencën e tyre në leksion)
lëndëve klinike të quhen provimet pas përfundimit të

Të bëhën kontrolle të rregullta të punës së pedagogut në
ciklit
leksione të paktën një herë në muaj nga persona akademik
Neni 47
që nuk janë pjesë e atij fakulteti por janë pjesë e UT.

Për studentët e lëndëve klinike të ketë dy sezone shtesë

Çdo fakultet në fillim të vitit akademik të botojë
riprovimi përveç shtatorit(sezone të provimeve të

Të ulet numri i grupeve në lëndët klnike apo në punët
Kalendarin akademik ku përcaktohen të gjitha sezonet,
mbartura) dhjetori dhe janari të cilët të zgjasin
laboratorike dhe të shtrihet përtej orës 11 orari i
data e provimit për çdo lëndë.
minimalisht 10 ditë dhe të jenë ditë pushimi për të
zhvillimit të praktikave klinke.
gjithë studentët e lëndëve klinike(për studentët që nuk

Lëndët e vlerësuara me notën jokaluese të quhen
kanë provime të ofrohen nga fakulteti mundesi të tjera

Të rritet nr. i pedagogëve në lëndet klinike
automatikisht lëndë të mbartura dhe studenti të ketë
për pjesëmarrje në aktivitete shkencore,kulturore etj)
mundësi ta rijapë në sezonin pasardhës të provimeve të
mbartura(dmth. nqs. biostatistika jepet në sezonin e

Në pikën 2 të këtij neni të saktësohet që në çdo vit
Propozim për formën e
shkurtit dhe një student nuk e merr notë kaluese
akademik studenti ka të drejtë të mbartë deri ne 30
provimin të ketë mundësi ta rijapë në sezonin e prillit që
kredite në vitin pasardhës pavarësisht vitit kur
kontrollit të dijeve në
është sezoni pasardhës).
është zhvilluar lënda(pa kushtezim viti)
Fakultetin e Mjekësisë
Neni 49
Neni 54

Në fletën e provimit të vendoset tabela e vlerësimit

Të saktësohet që studenti ka të drejtë të përmirësojë çdo
LENDET KLINIKE
vit akademik 2 (dy) lëndë nga detyrimet e atij viti dhe
Neni 51
që ka deri në 30 kredite të mbartura.(edhe
1- provimi me shkrim- 7 pyetje zhvilluese, formuese si dhe
studentët që kanë deri në 30 kredite të mbartura të
quizz per çdo temë

Të saktësohet përbërja e komisionit ad-hoc dhe në këtë
kenë të drejtë për përmiresim)
komision të mos jetë profesori i ankimuar
Quizzi duhet të jetë i një shkalle mesatarisht të lehtë dhe i vlefshem

Për studentët e vitit 4-5-6, mqs u është lejuar të
për të kaluar me njohuri bazike që duhet të ketë studenti për
Neni 52
përmirësojnë deri në një lëndë e kjo me kushtëzim, t’u
lëndën, pra maksimumi i pikëve që mund të marrësh nga një
krijohet mundësia që 2 përmirësimet ti bëjnë e nga
zgjidhje e saktë e tyre është 40 ( pra aq sa për të kaluar)

Sugjerojmë që numër të caktuar kreditesh studenti të
vitet e kaluar;viti 1-2-3 dhe jo vetëm nga detyrimet e
mund t’i marrë përmes pjesëmarrjes në aktivite
vitit të fundit akademik
Minimumi 20 pyetje quizz; Maksimumi 40 pyetje quizz
shkencore, punës vullnetare etj.

Përmirësimi i notës të bëhet edhe ne sezonet e dhjetorit
Maksimumi i pikëve për një përgjigje të saktë të një pyetje në

Të saktësohet që në Fakultetin e Mjekësisë aplikimi i
dhe prillit të propozuara në nenin e mësipërm(neni 53)
quizz është 2; përgjigja e gabuar ose e pa plotësuar vlerësohet me
sistemit të krediteve për të kaluar nga njëri vit në vitin
zero pikë
pasardhës të hyjë në fuqi për të gjithë studentët që kanë
filluar fakultetin nga viti akademik 2008-2009 dhe
Kohëzgjatja e provimit 3-4 orë
për studentët e tjerë që kanë hyrë në Fakultet para këtij

Pro propozimit që studenti të ketë të drejtë të refuzojë
vitë të aplikohet sistemi i mëparshëm me numër
deri në një lënde çdo vit akademik
Çdo grup duhet të ketë të njëjtat pyetje dhe quizze, por të krijohen
provimesh si vijon:
minimumi tre teza me rënd të ndryshëm; kështu shmanget

Pro propozimit që në fund të vitit të 6 studenti të ketë të
kopjimi ndërmjet studenteve dhe njësohen njohuritë e testuara
a.
Nga viti 3-4 me 7 provime
drejtë të përmirësojë deri në 3 provime, pavarësisht
në çdo student
numrit të provimeve të mbartura (për vitet që nuk
b.
Nga viti 4-5 me 8 provime
janë me sistem kreditesh) apo deri në 30 nr kreditesh të
2- provim me gojë ose i kombinuar
mbartura(për studentët me sistem kreditesh)
c.
Nga viti 5-6 me 8 provime
7 pyetje shtjelluese formuese (me gojë) relativisht specifike (pyetje
sugjerojmë që kjo të aplikohet vetëm për
jo shumë të gjera) me ose pa quizz eliminator i një niveli mesatar

Sugjerojmë që 30 kreditet e mbartura të jenë nga të
studentët që kanë hyrë në fakultete para vitit akademik
,pa penalizim dhe minimalisht me 40 quize
gjitha vitet jo vetëm nga viti paraardhës
2009-2010 që nuk kanë patur mundësi për përmirësim
Kohëzgjatja e përgatitjes së studentit para vlerësimit është

në vitet e mëparshme dhe të mos aplikohet për
Sugjerojmë që për kalimin nga viti i 3 në të 4
studentët pas vitit akademik 2009-2010 përsakohë do
minimalisht 45 minuta.
kenë mundësi për 2 përmirësime viti dhe për refuzim
a.
Kalimi i studentëve të Mjekësisë nga viti 3 në
note çdo vit
**** Provimi duhet të kryhet pas përfundimit të çdo cikli ku 90%
të 4 të behët vetëm kur janë shlyer të gjitha
përcaktohet nga nota e provimit ndërsa 10 % nga pjesëmarrja(
provimet e lendeve formuese(anatomi,
Neni 82
mungesat) në cikël. Në varësi të numrit të temave lejohet që të
histologji, patologji etj) dhe të ketë mundësi të
ketë një periudhë 3-7 ditësh para provimit
mbartë vetëm ato lëndë të quajtura jo

Të saktësohet muaji i zgjedhjeve për këshillat studentorë:
formuese (sociologji, fiskulture, histroia e
propozojmë muajin maj
LENDET PARAKLINIKE
mjekesise etj).

Të shtohet:
50% e notës përfundimtare e zënë provimet e moduleve të cilët
b.
Për studentët që pas vitit të tretë kanë deri në
të jenë në formën e quizzeve pa penalizime
30 kredite të mbartura të krijohet mundësia
1.
Kryetari i keshillit studentor të fakultetit është
për një sezon shtesë për t’i shlyer këto kredite
automatikisht pjesë e këshillit të fakultetit
10% tema ose puna në laboratore (varet nga lënda)
dhe të kenë mundësi të kalojnë në vitin e 4
2.
Krytari i këshillit studentor të Universitetit
40% provimi final i cili ka minimalisht 7 pyetje shtjelluese me
c.
Kjo të hyjë në fuqi për të gjithë studentët e
është automatikisht pjesë e Senatit akademik
shkrim apo me gojë
vitit akademik 2010-2011 dhe më pas
Neni 84
Pikëzimi i notave

Në fund të vitit të 6 të krijohet mundësia për një sezon
shtesë për të gjithë studentët që mbartin deri në 30

Sugjerojmë që të percaktohet nje fond i posaçëm për
Në çdo provim të jetë e paraqitur tabela e pikëve si dhe pikët
kredite si dhe për studentët që mbartin deri në 4
aktivitetet shkencore, kulturore etj
përkatëse përkrah çdo pyetjeje.
provime(për ata që nuk janë me sistem kreditesh)
Kërkojmë që:
Vleresimi mendojmë të bëhet si më poshtë:
Neni 53

Pedagogët të jenë të detyruar të dorëzojnë materialin e
85-100 nota 10; 84-76 nota 9; 75-66 nota 8; 65-56 nota 7;

Në lëndët klnike seminaret të zhvillohen paralelisht me
leksionit në power point të paktën një javë para
55-47 nota 6; 46-40 nota 5; 39 e poshte nota 4
leksionet
zhvillimit të asaj teme leksioni
Në lëndë të veçanta si histologjia edhe anatomia etj mund të
shtohet si forme pyetje edhe plotësimi i figurave të cilat duhet të

Studentët e ciklit klinik(viti 4-5-6) të japin provimet

Leksionet e dorëzuara të publikohen në web-sit-in e
jenë të printuara me ngjyra ose në mungesë te printimit me ngjyra
pas përfundimit të ciklit e jo në qershor dhe shkurt.
Fakultetit ose Universitetit të paktën 2 ditë përpara datës
të tregohet fotoja origjinale për të gjithë studentët në projektor

_5
...është KOHA jonë...
Dr. Lori Amy
Reagimet ndaj lëvizjes:
mbështet studentët
Çfarë u vendos në senatin e UT?
I want to take this opportunity, first, to thank you –
to thank you for the courage and the integrity you
Jana Nano
show in speaking on behalf of quality education in
your faculty, in your city, in your country. The
courage you show can be a model for other students
in other faculties, in other cities. And I believe that it
is the courage and integrity with which your
generation defines the obstacles confronting you and
creatively seeks solutions to these obstacles that will
allow Albania to come through the very, very hard
times that have for so many years brought so much
suffering to so many. So, much depends on your
courage, your vision, and your integrity, and I am
proud of you for coming today to confront some of
the most immediate problems you are facing in your
university career.
I want, also, to remind all of us: we can speak up
on behalf of something, we can stand up for
what is necessary and right, in a positive,
productive way that seeks to bring out the best
potential in those around us. At a moment when
our political climate is so torn by negative attacks,
so blocked by the inability to find common ground
or the fellow humanity in our peers, your
integrity and courage can also be a model of
problem solving from which the rest of us can
learn. We MUST say, loud, and to everybody:
We need internet connectivity in order to study;
We need access to quality books – to the right
books for our subject matter, to quality
translations , to journals and the research resources
necessary for us to become experts in our fields;
Në 25 Mars të gjithë morëm përsipër të sillnim
Ditën e mërkurë , më datë 1 Prill, një përfaqësi e
përqindje vlere në notën përfundimtare. Pra, do
ndryshimin. U organizuam të gjithë në formën e
lëvizjes, ishte e ftuar drejtpërdrejtë në mbledhjen
të punohet sipas sistemit të pikëzimit. Ndarja e
We need an educational structure that rewards our
një lëvizjeje studentore në emër të përmirësimit
e senatit të UT ku po diskutoheshin e
këtyre përqindjeve do të përcaktohet nga
professors for coming to class and creating an
dhe rritje së cilësisë tonë akademike. I shkuam
aprovoheshin të gjitha nenet e rregullores së re.
rregullorja e brendshme e fakultetit. Kalimi i
intellectual, academic space in which we can flourish;
deri në fund kësaj kauze, ashtu siç 2 dekada më
Falenderojmë z. Dhori Kulen për gjithë
studentëve nga viti i 3 në të 4 do të bëhet vetëm
parë studentët e po këtij fakulteti (e me të tjerë)
mbështetjen dhe ndjeshmërinë që tregoi ndaj
pasi ata kanë kaluar në lëndët formuese të
We need a physical space that guarantees us
hodhën poshtë një sistem të tërë politik.
çështjes sonë duke na lejuar të bëheshim edhe ne
studiuara gjatë 3 viteve të para ( Lista e lëndëve
classrooms, in which we know where our classes
pjesë e vendimmarrjes në senat. Në fillim u shpall
të cilësuara formuese apo joformuese do të
will be held and when they will meet;
Dy nga profesorët tanë më të nderuar Prof. Dr.
data e zgjedhjeve të qeverive studentore: 29 Prill
përcaktohet nga rregullorja e brendshme e
Bashkim Resuli dhe Prof. Dr. Alketa Koroshi
2010
fakultetit). Është shumë e rëndësishme që këto
We need access to information – information from
botuan në dy nga mediat kryesore në Shqipëri
lënde të jenë të përvetësuara maksimalisht në këto
a secretarial staff that wants our academic and
disa mendime për rëndësinë e domosdoshmërisë
Disa nga nenet që u aprovuan, janë si më poshtë
vite. Lëndët joformuese mund edhe të mbarten
professional success, from our professors about . .
urgjente të modelit të mësimdhënies në Fakultetin
(po i përmend vetëm si çështje diskutimi,
në vitet pasardhës. Gjithsesi, sistemi i pikëzimit i
We MUST say that we NEED all of these things. And,
e Mjekësisë, duke goditur rëndë metodën aktuale
rregulloren e plotë do të keni shumë shpejt në
përmendur më lart, lehtëson punën e studentit
as we say this, we must also look with compassion,
si tepër arkaike.
dorë):
gjatë vitit duke e shpërndarë ngarkesën mësimore
through our own suffering, at the complicated
dhe shmang monopolizimin e lëndës nga shefi i
history that leaves us, at this moment, lacking so
Profesoresha Dr. Lory Amy nga universiteti i

Përfaqësia e FM hodhi idenë e
katedrës duke i dhënë rëndësi në vlerësim edhe
much that we need. When we are suffering, we so
Southern Georgia, dërgoi një letër të hapur në
domosdoshmërisë së një kalendari akademik
profesorëve të seminareve. Në lidhje me këtë po
often want to find somebody or something to “blame”
redaksinë tonë, drejtuar të gjithë studentëve të
në fillim të vitit shkollor për çdo student.
citojmë disa nga momentet kryesore ne debat:
– we want to believe that if a person, an office, an
FM duke i përshëndetur ata për kurajon,
Aty do të jenë të shënuara datat e provimeve,
institution would do this or that thing, then things
integritetin dhe vizionin që ata po tregojnë në
ditët e pushimit dhe të gjitha aktivitet e
Prof. Dr. Petrit Bare (Dekan i Fakultetit të
would be better, we would not suffer any more. But
këtë çështje.
fakultetit për atë vit. U aprovua.
Infermierisë): Zotërinj senator, duhet të shikoni
the problems we have inherited are complicated –
me kujdes shqetësimin e studentëve të FM për
they have a long history, and we will not solve them
Z. Alfred Priftanji mbështeti fuqishëm këtë lëvizje

Mbrojtëm fort idenë e shpalljes së përgjigjeve
përcaktimin e sistemit të kalimit të studentëve që
quickly. So, along with your courage, your integrity,
dhe menjëherë mori masa për të përmbushur
të pyetjeve menjëherë pas provimit nga
nuk i përkasin sistemit të krediteve. Ata duhet të
and your conviction, we need your vision. We need
disa nga kërkesat. Shumë shpejt fakulteti do të
katedra përkatëse (sidomos në provimet me
kalojnë me sistemin e vjetër dmth me nr. provimesh
a vision that is able to see deeply into both the past
ketë një rrjet të fuqishëm interneti dukë kërkuar
quizze për të shmangur arbitraritet ne
and the future, to understand how many years of
që sistemi i wireless-it të shtrihet edhe në godinën
korigjim). U aprovua.
Prof .Alfred Priftanji: ‘’Në lidhje me pikën e
suffering and deprivation have led us to today. We
e farmacisë. Në emër të dekanatit të FM, ai u

Çdo student ka të drejtën e ankimimit të
propozuar për kalimin nga viti 3 në të 4 me
need a vision for the future, that will help us to
dërgoi institucioneve përkatëse si Ministria e
notës së marrë sipas shkallës: shef
mbartjen e vetëm të lëndeve jofroumese duhet
conscientiously begin the long labor that will be
Arsimit një kërkesë për shpalljen sa më parë të
departamenti-dekan-rektor.
të na lini kohën e nevojshme për të sjellë
necessary to bring us from our present state of
datës së zgjedhjeve për këshillat studentorë.
Qe e çuditshme mendësia e disa prej
propozimet tona mbi lëndet e detyruara që
difficulty and into the futures that, here and now,
pjesëtarëve të senatit të cilët ishin shumë të
studenti i mjekësise duhet të marrë për të filluar
Mqs lëvizja jonë, fatmirësisht përkoi me fazën e
we are in the process of creating.
sertë në 2 vendimet e fundit: Pedagogu nuk
ciklin 3 vjecar klinik’’
përpilimit dhe aprovimit të rregullores së
gabon kurrë! Ndërhymë duke argumentuar
In February of last year, when I began teaching
Universitetit të Tiranës, pas kontaktit që patëm
që gabimi është njerëzor e mund ti ndodh
Gjithashtu edhe Prof .Bajram Hysa ndërhyri
in the Department of Public Health, I was
me rektorin e UT Prof. Dr. Dhori Kule, ai u shpreh
çdokujt. Si përfundim, edhe ky nen u
vazhdimisht në tematika të caktuara: ‘’Dua të
humbled by the creative intelligence, by the sheer
i entuziasmuar për ekzistencën e kësaj lëvizjeje.
aprovua.
përcjell një kërkesë të studentëve të mjekësisë-
force of will, that so many of you showed me
‘’Më në fund po shoh se studentët dinë të

Studentët kanë të drejtë të shlyejnë deri në
provimet të jenë gjithpërfshirës dhe të mos
every day. Because of you, I fell in love with this
reagojnë. Fakulteti i Mjeksësië ka qënë në
10 % të mungesave të bëra gjatë lëndës.
aplikohet një sistem arbitrar vlerësimi me 2-3
country, with a beauty that is in the land and
qendër të vëmendjes time kurdoherë. Ju

Çdo katedër ka për detyrë të afishojë datat e
pyetje për një lëndë prej 700 faqesh’’ etj.
the people of this place. In you, I see the possibility
do të jeni mjekët e ardhshëm e si rrjedhojë
provimeve si dhe oraret e konsultimeve me
for this beautiful country, rich in so many ways,
meritoni më të mirën nga ne. Do të bëjmë
studentët gjatë sezonit të provimeve.
Mbledhja e rradhës në senatin e UT do të
to live up to its potential and stand up for its
të pamundurën që të ndryshojmë dhe të

Heqja e penalizimit në vlerësimin e
zhvillohet javës tjetër. Kanë ngelur edhe disa
responsibility – potential and responsibility for
përmirësojnë atë’’-shtoi ai.
studentëve. Pavarsisht nqs përgjigjesh gabim
nene(neni53 dhe sipër) shumë të rëndësishmë
education, for agricultural production, for health
apo nuk përgjigjesh fare vlerësohesh me 0
për t’u aprovuar si ai për përmirësimin e notave
care, for employment. In your courage and
Na dorëzoi menjëherë projekt-rregulloren e na kërkoi
pikë
që t’ia dorëzonim me sygjerimet tona Mbledhja e
integrity, and in the ways you stand up to your
Në vlerësimin përfundimtar të studentit cdo
Për të gjitha të rejat do të mund
own responsibility, you clear the path for the
aprovimit të rregullores së UT u shty për disa ditë më
element, si pikët e provimeve të moduleve,
të infomoheni në adresën tonë të
vonë. Ndërkohë, kërkoi një takim urgjent me të gjithë
rest of us. I thank you for this, I applaud your
përgatitja e temave apo mungesat, do të kenë një
facebook-ut
efforts, and I wish you success.
shefat e departamentëve në FM.

_6
...është KOHA jonë...
Studentët vlerësojnë
Prof. Alketa Koroshi
pedagogët
Për studentët e Mjekësisë
Pyetësori do të zhvillohet
Ndoshta ishte leximi i një shkrimi të një akademiku të njohur në
Aplikimi i këtyre formave të kombinuara e efikase patjetër që do
një media para disa ditësh rreth formimit të mjekëve “të denjë”
ishte rezultativ vetëm nëse do kish një motivim e përkushtim të
në fakultetin e Mjekësisë që më dha shtysë të trajtoj për lexuesin
pedagogut për të mësuar studentet e tij... Dhe këtu patjetër që
para fillimit të sezonit
se si qëndron ky problem në ditët tona. Më kujtohet një thënie e
duhet pasur parasysh që edukimi dhe mësimdhënia ka një sekret
shkencëtarit të madh, Albert Ajntshajn (Einstein): “Unë nuk i
dhe ai është: të respektosh studentin.
mësoj kurrë nxënësit e mi, unë vetëm përpiqem t’u krijoj atyre
Jana Nano
kushtet që ata të mësojnë”.
Por ç’ndodh praktikisht në auditorët tona?
Në peticionet e drejtuara dekanatit, kemi shprehur nevojën e
Në institucionet tona arsimore çdo vit arsimohen me qindra të
Pa dashur të errësoj sadopak punën vetëmohuese të shumë breza
vazhdueshme për një metodë e cila do t’i mundësonte studentëve
rinj, për të shërbyer më vonë gjithë jetën e tyre në sektorin e
pedagogësh të mjekësisë që kanë bërë të mundur edukimin e
të vlerësonin punën e pedagogëve. Edhe vetë ministri i Arsimit ,
shëndetësisë që është një fushë ku luftohet për gjënë më të çmuar
plejadave të tëra mjekësh që kanë kontribuar në të katër anët e
disa kohë më parë, e mbështeti një praktikë të tillë. Rektorati i
për njeriun që është shëndeti i tij; prandaj edhe formimi dhe
vendit, por ka akoma disiplina të mjekësisë ku pedagogët me tituj
Universitetit të Tiranës i ka drejtuar Fakultetit të Mjekësisë një
edukimi i mjekëve të rinj përbën një aspekt shumë të ndjeshëm
e me shumë honore profesionale nuk kanë shkruar ende një libër
Formular Vlerësimi i cili do të aplikohet tek studentët para sezonit
për gjithë shoqërinë tonë.
bazë për studentët e tyre. Por, ka dhe të tjerë që librin e shkruar
të provimeve.
prej tyre jua japin me detyrim studentëve për ta blerë përndryshe
Çdo qytetari në jetën e vet i takon shumë herë t’u drejtohet
“stop, je i ngelur”.
Gjatë këtyre viteve ne Fakultetin e Mjekësisë, i kemi të gjithë
këtyre mjekëve për ndihmë dhe sipas nivelit e cilësisë së shërbimit
shumë mirë parasysh ato thashethemet që bëjmë gjithmonë
që ata marrin, njëkohësisht i gjykojnë ata për shkallën e edukimit
Ka dhe të tjerë që në kohën që duhet të merren me studentët e
përpara fillimit të semestrit duke shkëmbyer eksperiencat tona
të tyre profesional e qytetar.
tyre, merren me punë tjetër që s’ka lidhje me procesin e të
me njeri tjetrin apo me studentët e viteve më të larta. E kështu të
mësuarit, duke harruar që ata pikërisht për mësimdhënien
gjithë ravizojmë, ndonëse turbullt, tipologjinë e profesorit dhe
Sikurse në çdo fushë të jetës sonë ku ka plot probleme sociale,
paguhen. Dhe ndodh pasoja që lokalet e Qendrës Spitalore
lëndës që do të zhvillojmë.
ekonomike e politike që lidhen me stadin ku ne ndodhemi
Universitare janë mbushur vazhdimisht me studentë që pinë
aktualisht, edhe në procesin e edukimit dhe formimit të mjekëve
“kafe” me orë të zgjatura.
Përgjithësisht, një fenomen i vënë re sidomos në fakultetet
të rinj ka shumë gjëra që duhen përmirësuar.
shtetërore: Ekziston akoma mendësia e një hierarkie vertikale
Por ka dhe pedagogë që në të njëjtën kohë japin mësim në dy
në marrdhënien student-profesor (e trashëguar kjo nga tradita
Të mësuarit në fakultetin e Mjekësisë dhe në shkollat e tjera
fakultete të ndryshme, duke arritur padyshim rekorde që do vlente
e sistemit te vjetër arsimor). Kontakti me profesorët është
mjekësore ka tre aspekte: Mësuesit (pedagogët), studentët, dhe
të shënoheshin në librin “Guinness”.
minimal dhe mbi të gjitha i ngurtë. Është ndjesia e një barriere
mënyra e të mësuarit. Pa hyrë në problemin e seleksionimit të
të padukshme, e ftohte e cila vështirë që kapërcehet. Kjo,
pedagogëve dhe përgatitjes së tyre apo pa dashur të komentoj
Një aspekt tjetër me procesin e të mësuarit është vlerësimi që i
rrjedhimisht ndikon edhe në cilësinë e kooperimit akademik.
problemin e konkurseve për pranimin e studentëve të rinj në
bëhet studentit pas mbarimit të procesit mësimor në një disipline
Ndryshe ndodh, psh. ne fakultetet private, ku pedagogët e
fakultetin e Mjekësisë (procedura e të cilave realisht ka ardhur
të caktuar.
lëndëve janë përgjithësisht më të rinj dhe të arsimuar jasht
duke u përmirësuar vitet e fundit), është kjo e fundit, pra
vendit. Studenti dhe pedagogu pozicionohen në një hierarki
mësimdhënia e mënyra e të mësuarit hallka lidhëse ndërmjet
Duke mos lënë pa përmendur faktin që shumica e pedagogëve i
horizontale ku kanë një komunikim të lirshëm ndërmjet njeri
pedagogëve dhe studentëve.
vlerësojnë objektivisht studentët e tyre për dijet që ata kanë marrë,
tjetrit.
por ama ka edhe të tjerë që qëndrojnë në dy ekstreme të kundërta;
Pedagoget e Mjekësisë përgjithësisht përpiqen që studentët e tyre
njëra palë tregohen shumë “të rreptë” dhe i ngelin në klasë një
Jo rrallë herë, secili prej nesh, ka qënë pjesëtar qoftë i
të mësojnë sa më shumë dhe të marrin një erudicion mjekësor që
ose disa herë të njëjtët studentë, duke mos u thelluar sa duhet në
drejtpërdrejtë, qoftë jo, i konflikteve me profesorët. Arroganca,
do t’u vlejë më pas për jetën e tyre të ardhshme profesionale. Por,
arsyet pse studentët e tyre në masë nuk e marrin dot testin e
pedantizmi dhe dogmatizmi janë disa nga sëmundjet e atyre
a është e kohës dhe e vlefshme mënyra aktuale e të mësuarit dhe
provimit (ku përfshihen veç dobësisë në mësimdhënie dhe arsye
personave që e kalojnë jetën duke drejtuar intelektin e të rinjve.
mësimdhënia në shkollat tona? A duhet të marrë më shumë
të tjera jo fort të ndershme që nuk do doja t’i përmend këtu). Pala
E kështu, shpeshherë e kemi ndjerë veten të ndëshkuar
prioritet të mësuarit aktiv e bashkëpunues, në krahasim me
tjetër tregohen “kavalierë” me studentët; në gjithë grupin p.sh.,
padrejtësisht duke mos patur asnjë mundësi për të
mënyrën tradicionale të të mësuarit didaktik?
prej 20 studentësh, 19 vetë marrin notën 10 e vetëm një merr
kundërvepruar.
notën 9.
Të mësuarit didaktik përfshin kryesisht leksionet dhe tekstet të
Pyetësori është i përbërë nga tre nënndarje me pyetjet përkatëse:
ngarkuara me shumë fakte dhe instruksione, ndryshe nga
Kësisoj, kjo sërë pedagogësh tregohen “të mirë’ me studentët,
vlerësimi i lëndës ( përfshihen pyetje lidhur me eficiencën tuaj
demonstrimet praktike dhe gjetjet laboratorike.
mbahen mend për “mirë” duke mos u thelluar në faktin se nuk
në përftimin e njohurive teorike dhe praktike), vlerësimi i
seleksionohen më tej ata studentë që vlejnë vërtetë e që kanë
pedagogut ( përshkrim i sjelljes së pedagogut) dhe vlerësimi i
Nëse do ta thjeshtonim problemin, mund të thuhet që të mësuarit
studiuar më shumë nga të tjerët dhe kësisoj duke vënë një barazim
infrastrukturës (përfshihen pyetje rreth materialeve didaktike
didaktik fokusohet në instruktimin e studentit, kurse të mësuarit
tek të gjithë praktikisht zhvlerësojnë më të mirët. Ata sigurisht
ekzistuese të nevojshme për procesin e mësimdhënies). Gjithsesi,
aktiv është të mësuarit nëpërmjet punës ose veprimit praktik. Vetëm
janë të pandërgjegjshëm në detyrën e tyre.
formati përfundimtar i formularit akoma nuk është konfirmuar
leksionet dhe vetëm tekstet nuk do kishin një efektivitet të madh.
pasi po shqyrtohen sygjerimet nga fakultete të ndryshme.
Mendohet që të aplikohet ne fillim të sezonit, në çdo lëndë.
Por sidoqoftë leksionet e tekstet e shkruara mirë janë një kontribut
Pyetësori do të jetë anonim. Rezultatet e tij më pas do të
i madh në procesin e të mësuarit. Nga ana tjetër të mësuarit aktiv
përpunohen dhe interpretohen nga ekspertë të fushës. Qëllimi
është shumë i dobishëm se studentët arrijnë të zbulojnë vete ç’është
është që të kemi një tabllo të qartë të mësimdhënies në çdo lëndë
thelbësore në një problem të dhënë dhe t’i japin rendësi, në mënyrë
Do ta mbyllja shkrimin
në mënyrë që të evidentojmë të gjitha aspektet negative të saj.
krijuese ç’është më prioritare në një tematikë të caktuar.
tim me këtë këshillë që
Marrdhënia student-pedagog është e pashmangshme të jetë
Por, edhe vetëm të mësuarit në praktikë ka një rrezik: studenti
një pedagog i vjetër na
konfliktuoze në karakter!! Pikerisht këtë gjeneralizim
përpiqet të zbulojë thelbin e problemit pa ditur konceptet
kërkojmë të evitojmë. Nuk ka përse të jetë e tillë, përsa kohë
bashkëkohore në një sistem dijesh aktuale dhe rrezikon të rezultojë
jepte ne kohën kur
secila nga palët kryen detyrat që i takojnë më përgjegjësi.
në një gjetje të gabuar.
Prandaj për të qënë sa më rezultativë në këtë nismë, do të
merrnim diplomën e
ishte mirë që të mos niseshim nga ndjesitë iracionale dhe
Ndoshta mënyra më e mirë do ishte kërkimi i shembujve konkrete
mjekut: Ju jeni arsimuar
emotive të shkaktuara qoftë nga eksperiencat personale apo
në praktikën e rutinën mjekësore të përditshme të kombinuara
të dëgjuara. Objektiviteti i të gjykuarit do të lejonte një
me diskutimet në grup në orën e mësimit. Në këtë mënyrë studenti
e kjo vërtetohet tek
vlerësim më të mirë të gjendjes në fakultet dhe do të fokusonte
do ishte në gjendje të mendonte vetë brenda një limiti të caktuar
energjinë e të vepruarit në një problematikë reale që është në
të dijeve që ka.
diploma juaj. Ju mund
përfitim si për studentin ashtu edhe për pedagogun për
të mendoni se kjo
krijimin e një mardhënieje të shëndetshme mes tyre.
Brenda periudhës së mësimit praktik kombinimi i mini-leksioneve
me shembuj konkretë e prezantime rastesh tipike do ta ndihmonte
diplome është një biletë
shumë studentin të krijonte një konceptim më të qartë të problemit
që diskutohet. Kështu studenti do kishte një alternativë tjetër
për një jetë më të mirë,
interesante veç leksioneve të gjata e monotone dhe do kishte
por me lejoni t’ju
mundësinë të aplikonte dijet e tij, t’i analizonte ato, të bënte
sintezë, dhe të vlerësonte problemin realisht. Kjo do të rriste nivelin
sugjeroj një tjetër ide:
e tij të njohurive dhe të kuptuarit e çështjeve.
ajo është vetëm një
Mënyra aktive e të mësuarit mund të përfshinte gjithashtu
Be our friend!
nxjerrjen nga vetë studentët të disa artikujve më të mirë nga
biletë për të ndryshuar
interneti që lidhen me tematikën e diskutuar dhe komentimin e
pak botën...
tyre ne grup. Po ashtu, vlerë të veçantë do kishte aktivizimi me
Gazeta Almedicus
referime për tema të caktuara i studentëve në konferenca të
ndryshme me karakter profesional.

_7
...është KOHA jonë...
Prof. Bashkim Resuli: Koha për të aplikuar forma
interaktive të mesimdhënies
Tema e ditës në Arsimin e Lartë së fundmi, është
gjetjes më së fundi të rrugëve që sigurojnë
respektimin e mendimit të të tjerëve. Studenti i
Implementimi i përvojave të reja, ashtu si në ç