Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi

Text-only Preview


123
OT Sistematik Botanik Dergisi
16, 1, 123-142, 2009-ISSN 1300-2953

Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi

Onur KOYUNCU & Ö. Koray YAYLACI & Süleyman TOKUR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Botanik Anabilim Dalı, 26480 Meşelik, Eskişehir-Türkiye, [email protected]
Özet
Bu çalışmada Geyve (Sakarya) ve çevresinin etnobotanik özellikleri araştırılmıştır.
Araştırma alanında Mart 2002-Eylül 2005 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sırasında elde
edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, 41 familya ve 69 cinse ait 84 bitkinin yerel adı,
kullanım amaçları ve kullanım şekilleri tespit edilmiştir. Çalışma bölgesinde 34 bitkinin
beslenmede, 41 bitkinin halk tıbbında, 8 bitkinin süslemede, 23 bitkinin de yakacak, kereste ve
çeşitli eşyaların yapımında kullanıldığı belirlenmiştir. Bölgede besin olarak en yaygın kullanılan
bitkiler Trachystemon orientale (L.) G. Don, Malva neglecta Wallr. Cynara scolymus L. Rosa
canina L. Polygonum cognatum Meissn., Papaver rhoeas L., Urtica dioica L., Smilax excelsa L., ve
Rumex acetosella L.’dir. Halk tıbbında en yaygın olarak kullanılan bitkiler ise; Sambucus ebulus L.,
Urtica dioica L., Plantago lanceolata L., Cydonia vulgaris L., Malva neglecta Wallr., Mentha
arvensis L., Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.) V. Engler, Malva slyvestris L., Zea mays,
Morus nigra L., Ajuga chamaepitys (L.) Schreber ve Papaver rhoeas L.’dır.
Bulduru Sözcükleri: Etnobotanik, Geyve, Sakarya, Türkiye

A Study on Geyve (Sakarya) and its Environs in Terms of Ethnobotanical Aspects
Abstract
In this study, a research has been made on ethnobotanical aspects of Geyve (Sakarya) and its
environs. As a result of evaluation of the information obtained during the field activities performed
in the survey area between March 2002 and September 2005, local names, purposes of use and
types of use for 84 taxa, which belong to 41 families and 69 species, have been determined. In the
study area, it has been determined that 34 plants are used for nutrition, 41 plants for folk medicine,
8 plants for ornamentation and 23 plants for production of fuel, timber and various goods. Plants,
which are commonly used as nutrition in the region are Trachystemon orientale (L.) G. Don, Malva
neglecta Wallr. Cynara scolymus L. Rosa canina L. Polygonum cognatum Meissn., Papaver rhoeas
L., Urtica dioica L., Smilax excelsa L., and Rumex acetosella L. Plants, which are commonly used
in the folk medicine are Sambucus ebulus L., Urtica dioica L., Plantago lanceolata L., Cydonia
vulgaris L., Malva neglecta Wallr., Mentha arvensis L., Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.)


124
V. Engler, Malva slyvestris L., Zea mays, Morus nigra L., Ajuga chamaepitys (L.) Schreber and
Papaver rhoeas L.
Key words: Ethnobotany, Geyve, Sakarya, Türkiye

Giriş

Etnobotanik terimi, geniş anlamda “evrim süreci içinde insan-bitki ilişkileri” daha dar
anlamda ise “bir yörede yaşayan halkın yakın çevresinde bulunan bitkilerden çeşitli
gereksinimlerini karşılamak üzere yararlanma bilgisi ve o bitkiler üzerine etkisi” olarak
özetlenebilir (1).

Bitkilerden yararlanma insanlık tarihi kadar eskidir. İlkçağlardan beri insanlar çevrelerindeki
bitkileri kullanarak dertlerine şifa aramışlardır. Faydalı gördükleri bitkileri tanımış, tanıtmış ve
hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır. Bitkilerin bu tür kullanımları gün geçtikçe artarak devam
etmektedir (2).

Bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımlarının yanı sıra besin olarak, çeşitli eşyaların yapımında, süs
çiçekçiliğinde, kerestecilikte, yakacak olarak, hayvan hastalıklarının tedavisinde, hayvan yemi,
boya yapımı, vb. kullanımları da oldukça yaygın olup ekonomik açıdan büyük değerlere sahiptir.

Ülkemiz yaklaşık 12.000 bitki ile oldukça zengin bir floraya sahiptir. Bunlardan yaklaşık
500 kadarı tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Dünyada tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin sayısı hakkında
kesin bilgi olmayıp tahminler 20.000 ile 75.000 arasında değişmektedir. Dünya sağlık örgütünün
tahminlerine göre dünya nüfusunun % 80’i yalnızca tıbbi bitkilere dayalı yöntemlerinden
yararlanabilmektedir (3).

Son yıllarda, ülkemizde bitkileri sistematik açıdan inceleyen çalışmaların yanı sıra, bitkileri
etnobotanik yönden ele alan çalışmalar da artmış durumdadır. Bu çalışmaları derleyen bir
etnobotanik arşivi İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde oluşturulmuş ve sürekli
güncellenmektedir (4).

Araştırma alanı olarak seçilen Geyve (Sakarya) ve çevresi, 40° 30’ 00.0’’40° 45’ 00.0’’
kuzey boylamları ile 030° 15’ 00.0’’-30° 45’ 00.0’’ doğu enlemleri arasında, Bilecik-Sakarya
karayolu üzerinde Geyve ile Adapazarı arasında kalan Geyve Boğazı ve boğazın her iki yanında yer
alan 1 ilçe, 1 belde, 30 köy, 23 köy mahallesi ve çevresinden oluşmaktadır (Geyve, Alifuatpaşa,
Doğançay, Eşme, Epçeler, Akkaya, Kulfalar, Doğantepe, Burhaniye, Saraçlı, Bağcağız, Koru,
Güney, Setçe, Kamışlı, Dereköy, Kızılkaya, Örencik, Fındıksuyu, Maksudiye, Kışlaçay, Karaçam,
Nuriosmaniye, Şerefiye, Bağlarbaşı, Köprübaşı, Kıncılar, Akıncı, Melekşeoruç, Melekşesolak,
Dedeyeri, Sarayköy, Celaller, Duraklar, Yayalar, Karaoğlanlar, Klavuzlar, Küçüksaraçlı, Kırmalık,
Balaban, Yukarıbağlarbaşı, Kayıkbaşı, Kaşıkcılar, Kadirler, Kırcalar, Kuzyaka, Hacılar, Hocalar,


125
Hıramadanlar, Madanlar, Solaklar, Kalaycı, Seferler, İlimbey, Belpınarı). Davis kareleme sistemine
göre araştırma alanı A3 karesi içinde yer almaktadır (5), (Şekil 1).Şekil 1: Araştırma Alanının Haritası.

Araştırma bölgesindeki halkın geneli, etnik yapı bakımından Kafkas, Karadeniz ve Balkan
kökenlidir. Değişik zamanlarda göç etmek suretiyle bölgeye yerleşen halk zaman içinde hem kendi
kültürlerini çevrelerine, hem de çevresel faktörleri kendi kültürlerine katarak yaşamlarını
sürdürmektedir. Bölge halkı geçimini başta sebze, meyve üretimi olmak üzere tarım, hayvancılık,
ormancılık, ticaret, işçilik ve memurluk ile sağlamaktadır. Halkın büyük bir kısmı orta seviyede bir
gelire sahiptir.
Materyal ve Metod

Araştırma bölgesinde Mart 2002-Eylül 2005 tarihleri arasında, uygun mevsimlerde yapılan
toplam 42 günlük arazi çalışmasında etnobotanik veriler toplanmıştır. Çoğunlukla 2, bazen de 3
kişiden oluşan çalışma ekibi araştırma alanındaki tüm yerleşim yerlerinde mevsimsel olarak
görüşmelerde bulunmuştur. Kaynak kişiler; yöre halkının özellikle de muhtar, öğretmen ve köyün
ileri gelenlerinin yönlendirmesiyle, konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi olduğu bilinen ve yörede bu
özellikleri ile tanınan kişilerden seçilmiştir. Veriler bazen kaynak kişiler ile birlikte yapılan arazi


126
çalışmaları sırasında arazide, bazen de araziden toplanan bitki örneklerinin kaynak kişilerin
bulunduğu kahvehane, köy meydanı ve ev gibi mekanlara getirilmesi ile yüz yüze görüşmeler
yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler arazi defterine yazılarak kaydedilmiştir. Aynı çalışma
gününde farklı kaynak kişilerle 1-2 görüşme yapılmıştır. Araştırma süresince toplam 78 farklı
kaynak kişi ile görüşülmüştür. Etnobotanik bilgilerin toplanmasında geleneksel yöntemler
kullanılmıştır; öncelikle kaynak kişilerin adı, soyadı, yaşı ve cinsiyeti kaydedildikten sonra halkın
bitkilere verdiği yöresel isimler, bitkilerin kullanılan kısımları, bu kısımların hangi amaçlarla nasıl
kullanıldığı, kullanıma hazırlanırken hangi işlemlerden geçirildiği ve bu işlemler sırasında nelere
dikkat edildiği gibi etnobotanik veriler tespit edilmiştir (6,7,8). Elde edilen bilgiler bölge halkından
farklı kişilerle de görüşülerek doğrulanmıştır. Doğrulanan veriler bilginin ilk alındığı kaynak kişi
referans verilerek düzenlenmiştir. Bölgeden elde edilen etnobotanik veriler yapılan diğer
etnobotanik çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Bölgede etnobotanik değeri olduğu belirlenen bitkilerin örnekleri de toplanıp, teşhislerin
tamamı araştırıcılar tarafından ilgili literatürden yararlanılarak yapılmıştır (5,9,10). Bu örnekler
uluslararası kurallara uygun olarak herbaryum materyali haline getirildikten sonra Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryum Merkez’inde (OUFE)
kayıt altına alınmıştır.
Yöre halkı tarafından kullanılan bitkiler; beslenme, halk tıbbı, süsleme ve yakacak-kereste-
çeşitli eşyaların yapımında kullanılanlar olarak 4 başlık altında gruplandırılmıştır. Bitkiler latince
isimlerine göre alfabetik sıra ile familyaları, yöresel isimleri, kullanım amacı, kullanım şekli ve
kaynak kişi bilgileri belirtilerek verilmiştir (Tablo 1,2,3,4).

Bulgular

Araştırma alanında yöre halkının bitkilerden başta beslenme ve halk tıbbı olmak üzere
değişik amaçlarla yararlandıkları belirlenmiştir. Bölgede yaşayan kadınların bitkilerden özellikle
beslenme konusunda, erkeklerin ise halk tıbbı konusunda bilgili oldukları görülmüştür. Ayrıca
Alifuatpaşa Beldesinde yaşayan ve bu araştırmada kaynak kişilerden biri olan Alirıza Bozkurt’un
bölgede halk tıbbı konusunda oldukça ilgili ve bilgili olduğu belirlenmiştir. Alirıza Bozkurt
etnobotanik bilgileri bir deftere yazarak kayıt altına almıştır (Fotoğraf 1,2).
Araştırma bölgesinde yapılan çalışmalarda, bölgede doğal yayılış gösteren 34 bitkinin
beslenmede (Tablo 1), 41 bitkinin halk tıbbında (Tablo 2), 8 bitkinin süslemede (Tablo 3) ve 23
bitkinin de yakacak, kereste ve çeşitli eşyaların yapımında kullanıldığı tespit edilmiştir (Tablo 4).127
Tablo 1. Araştırma Bölgesinde Besin Olarak Kullanılan bitkiler.

Tür Adı
Familya
Yöresel Adı
Kullanılan Kısmı
Kullanım Amacı ve Şekli
Kaynak Kişi Bilgileri
Allium ampeloprasum L.
Liliacaeae
Yabani
Soğan
Sarımsak yerine kullanılır
Zemihan Dişli, 55, Bağlarbaşı Köyü
sarımsak
Yaprak
Yemeği yapılır
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Allium scordoprasum L.
Liliacaeae
Yabani
Soğan
Sarımsak yerine kullanılır
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
sarımsak
Yaprak
Yemeği yapılır
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Arbutus unedo L.
Ericaceae
Kocayemiş
Meyve
Meyve olarak yenir
Osman Kanbur, 66, Fındıksuyu Köyü
Kara yaprak
Artemisia dracunculus L.
Asteraceae
Tarhun
Yaprak
Baharat olarak kullanılır
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Cerasus avium (L.) Moench
Rosaceae
Kiraz
Yaprak
Yemeği yapılır
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa Bel.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodiaceae
Sirken
Yaprak
Sebze
Emine Şerife, 72, Bağlarbaşı Köyü
Cornus sanguinea L.
Cornaceae
Yabani
Meyve
Marmelat ve hoşaf yapılır
Emine Şerife, 72, Bağlarbaşı Köyü
kızılcık
Cynara scolymus L.
Asteraceae
Enginar
Yaprak
Sebze olarak tüketilir
Fatma Gümüş, 69, Dereköy
Falcaria vulgaris Bernh.
Apiaceae
Kazağı
Genç sürgünleri
Yemeği yapılır
Ulviye Acar, 64, Dereköy
Kazbudu
Genç sürgünleri
Turşu yapılır
Fitnat Yalçıner, 70, Melekşeoruç
Kazbacağı
Köyü
Tızık
Ficus carica L.
Moraceae
İncir
Meyve
Meyve olarak yenir
Nihat Bulut 34, Akıncı Köyü
Foeniculum vulgare Miller
Apiaceae
Rezene
Yaprak
Meyve olarak yenir
Fatma Gümüş, 69, Dereköy
Tarhana otu
Yaprak
Turşu yapılır
Fatma Gümüş, 69, Dereköy
Fragaria vesca L.
Rosaceae
Dağ çileği
Meyve
Meyve olarak yenir
Ömer Gümüş, 73, Maksudiye Köyü
Meyve
Marmelat yapılır
Ömer Gümüş, 73, Maksudiye Köyü
Laurocerasus officinalis
Rosaceae
Karayemiş
Meyve
Meyve olarak yenir
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Roemer
Taflan
Laurus nobilis L.
Lauraceae
Defne
Yaprak
Baharat olarak kullanılır
Sadettin Tekneci, 65, Kadirler Köyü
Malva neglecta Wallr.
Malvaceae
Ebegümeci
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
Zeki Şirin, 69, Doğançay Köyü
Devetabanı
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
İsmail Kaya, 53, Maksudiye Köyü
Katırtırnağı
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
Emine Şerife, 72, Kızılkaya Köyü
Malva slyvestris L
Malvaceae
Ebegümeci
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
Kazım Mercan, 57, Karaçam Köyü
Devetabanı
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
Osman Kanbur, 66, Fındıksuyu Köyü
Katırtırnağı
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
Hızır Bal, 33, Kayıkbaşı Köyü
Morus alba L.
Moraceae
Beyaz dut
Meyve
Meyve olarak yenir
Fatma Gümüş, 69, Dereköy
Morus nigra L.
Moraceae
Kara dut
Meyve
Meyve olarak yenir
Fatma Gümüş, 69, Dereköy
Nepeta caesarea Boiss.
Lamiaceae
Arıcık otu
Yaprak
Yemeği yapılır
Haluk Bülbül, 30, Akkaya Köyü
Ornithogalum narbonense L.
Liliaceae
Karga soğanı
Yaprak
Yemeği yapılır
Ali Aral, 64, Melekşeoruç Köyü
Papaver rhoeas L.
Papaveraceae
Gelincik
Yaprak
Yemeği yapılır
Zeki Karagöz, 63, Bağlarbaşı Köyü
Polygonum cognatum Meissn.
Polygonaceae
Madımak
Genç sürgünleri
Yemeği yapılır
Mustafa Acar, 43, Dereköy
Kuşbarik
Portulaca oleracea L.
Portulacaceae
Semizotu
Yapraklı dalları
Sebze olarak tüketilir
Mustafa Acar, 43, Dereköy
Yapraklı dalları
Yemeği yapılır
Emine Çakmak, 90, Kızılkaya Köyü
Rhus coriaria L.
Anacardiaceae
Tetre
Yaprak
Baharat olarak kullanılır
Mehmet Akif Şimşek, 71,
Melekşesolak Köyü
Rosa canina L.
Rosaceae
Kuşburnu
Meyve
Meyve olarak yenir
Abdullah Esin, 73, Seferler Köyü

Meyve
Marmelat yapılır
Hızır Bal, 33, Kayıkbaşı Köyü

Yaprak
Yemeği yapılır
Nusret Özkan, 65, Akkaya Köyü

128
Tür Adı
Familya
Yöresel Adı
Kullanılan Kısmı
Kullanım Amacı ve Şekli
Kaynak Kişi Bilgileri
Rubus sanctus Schreber
Rosaceae
Böğürtlen
Meyve
Meyve olarak yenir
Yaşar Kaya, 28, Maksudiye Köyü
Yabani çilek
Meyve
Marmelat yapılır
Yaşar Kaya, 28, Maksudiye Köyü
Kara mancar
Rumex acetosella L.
Polygonaceae
Labada
Yaprak
Yemeği yapılır
Şahin Turan, 52, Bağlarbaşı Köyü
Olabada
Yaprak
Sebze olarak tüketilir
Nuri Yıldırım, 57, Bağlarbaşı Köyü
Rumex crispus L
Polygonaceae
Labada
Yaprak
Yemeği yapılır
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
Olabada
Yaprak
Sebze olarak tüketilir
Emine Şerife, 72, Bağlarbaşı Köyü
Smilax excelsa L.
Liliaceae
Zimilaci
Genç sürgünleri
Yemeği yapılır
İzzet Özçelik, 65, Maksudiye Köyü
Zimilaçi
Genç sürgünleri
Yemeği yapılır
Kazım Mercan, 57, Karaçam Köyü
Zimbilaçi
Genç sürgünleri
Yemeği yapılır
İlyas Korkmaz, 68, Kayıkbaşı Köyü
Özbek dikeni

Melevcen
Sinapis arvensis L.
Brassicaceae
Eşek turpu
Yaprak
Yemeği yapılır
Zemihan Turan, 65, Bağlarbaşı Köyü
Hardal otu
Thymus sipyleus Boiss. subsp.
Lamiaceae
Kekik
Yaprak
Baharat olarak kullanılır
Sadettin Rüzgar, 70, Kuzyaka Köyü
rosulans L.
Trachystemon orientale
(L.) G.
Boraginaceae
Kaldirik
Çiçekli dalları
Yemeği yapılır
Ali Çınar, 57, Doğançay Köyü
Don
Kaldirek
Çiçekli dalları
Turşu yapılır
Nazmi Koz, 72, Doğançay Köyü
Galdirik
Galdirek
Tilia rubra DC. subsp.
Tiliaceae
Ihlamur
Çiçek durumu
Çayı yapılır
Yavuz Kılıç, 40, Kulfalar Köyü
caucasica (Rupr.) V. Engler
Urtica dioica
L.
Urticaceae
Gicirgen
Gövde ve yapraklar
Yemeği yapılır
Hüseyin Özkan, 55, Örencik Köyü
Cigirgen
Isırgan

Tablo 2. Araştırma Bölgesinde Halk Tıbbında Kullanılan Bitkiler.
Tür Adı
Familya
Yöresel Adı
Kullanılan Kısmı
Kullanım Amacı ve Şekli
Kaynak Kişi Bilgileri
Aesculus hippocastanum L.
Hippocastanaceae
At Kestanesi
Gövde kabuğu
Mide ağrıları; toz haline getirilerek sıcak su ile karıştırılıp içilir
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
Ajuga chamaepitys (L.)
Lamiaceae
Bozca otu
Kök
Kuvvet verici; kök sivriltilerek zayıf düşen hayvanların kulaklarında bir damara
Zemihan Dişli, 55, Bağlarbaşı Köyü
Schreber
sokularak bir gün tutulur
Anthemis tinctoria L. var.
Asteraceae
Papatya
Çiçekli ve yaprak
Akciğer kanseri; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
Nazmi Koz, 72, Doğançay Köyü,
tinctoria
Çiçekli ve yaprak
Hemoroit; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
Hikmet Kargı, 45, Karaçam Köyü,
Çiçekli ve yaprak
Nefes darlığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
Ömer Gümüş, 73, Maksudiye Köyü
Cerasus avium (L.) Moench
Rosaceae
Kiraz
Meyve sapı
Siroz; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
Galip Dede,65, Hocalar Köyü
Coryllus avellana L.
Coryllaceae
Yaban fındığı
Gövde kabuğu
Nefes darlığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
İsmail Doğan, 40, Melekşeoruç Köyü
Yaprak
Şarbon şişlikleri; çam sakızı ile şarbon şişliklerinin üzerine sarılır
İbrahim Çalış, 56, Maksudiye Köyü
Crataegus monogyna Jacq.
Rosaceae
Alıç
Meyve
Nefes darlığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2
Galip Dede, 65, Hocalar Köyü
subsp. azarelle (Gris.) Franco
su bardağı içilir
Cupressus sempervirens L.
Cupressaceae
Servi
Taze kozalak
Öksürük; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Baha Akçay, 64, Melekşeoruç Köyü
bardağı içiler
Cynodon dactylon L.
Poaceae
Ayrık
Bitkinin tamamı
Ayak şişlikleri; suda kaynatılıp süzüldükten sonra içinde ayaklar 1-2 saat bekletilir
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
Cydonia vulgaris L.
Rosaceae
Ayva
Yaprak
Soğuk algınlığı; suda kaynatılıp süzülür; ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Zeki Şirin, 46, Doğançay Köyü

bardağı içilir

Yaprak
Yüksek tansiyon; suda kaynatılıp süzülür; ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Zeki Şirin, 46, Doğançay Köyü

bardağı içilir

Yaprak
Mide rahatsızlıkları; suda kaynatılıp süzülür; ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Zeki Şirin, 46, Doğançay Köyü

bardağı içilir

Yaprak
Böbrek taşı; suda kaynatılıp süzülür; günde 1-2 su bardağı içilir
Zeki Şirin, 46, Doğançay Köyü
Ecballium elaterum A. Richard
Cucurbitaceae
Acı kavun
Meyve
Sinüzit; ilacı yapılmak üzere satılmaktadır
Zeki Şirin, 46, Doğançay Köyü


129
Tür Adı
Familya
Yöresel Adı
Kullanılan Kısmı
Kullanım Amacı ve Şekli
Kaynak Kişi Bilgileri
Ficus carica L.
Moraceae
İncir
Meyve
Kabızlık; süt ile pişirilip yenilir
Emine Atılgan, 72, Doğantaepe Köyü
Yaprak
Ülser; kurutulduktan sonra kaynatılıp içilir
Baha Akçay, 64, Melekşeoruç Köyü
Hedera helix L.
Araliaceae
Sarmaşık
Yaprak
Şeker hastalığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
İbrahim Çalış, 56, Maksudiye Köyü
Yaprak
Yanık; yanmış bölgelere sarılır
Nuri Şirin, 73, Doğançay Köyü
Hypericum perforatum L.
Hypericaceae
Kantaron
Çiçek
Ülser; kurutulup ufalandıktan sonra tülbentten geçirilerek balla karıştırılır,
Mustafa Acar 43, Dereköy
Mayasıl otu

karışımdan günde 1-2 çorba kaşığı yenilir

Yara otu
Çiçekli dalları
Yara; zeytinyağında bekletilmesiyle elde edilen karışım yaralara sürüler
Ulviye Acar, 64, Dereköy
Juglans regia L.
Juglandaceae
Ceviz
Meyve
İshal; sıcak suda haşlanıp süzüldükten sonra süzüntü günde 1 su bardağı içiler
Durmuş Bozkurt, 57, Bağlarbaşı


Köyü
Yaprak
Romatizma; ateş üstünde ısıtılarak ağrılı bölgelere günde 5-6 saat sarılır
Saliha Çakmak, 60, Kızılkaya Köyü
Juniperus excelsa Bieb.
Pinaceae
Ardıç
Taze kozalak
Öksürük; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Kemal Çelik,56, Melekşesolak Köyü
bardağı içilir
Laurocerasus officinalis
Rosaceae
Karayemiş
Yaprak
Şeker hastalığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
Şaban Yıldırım, 56, Maksudiye Köyü
Roemer
Taflan
Laurus nobilis L.
Lauraceae
Defne
Yaprak
Kalp hastalıkları; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
Musa Kara, 58, Doğançay Köyü
Malva neglecta Wallr.
Malvaceae
Ebegümeci
Yapraklı dalları
Mayasıl; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
Ali Çınar, 57, Doğançay Köyü
Devetabanı
Yapraklı dalları
Prostat; suda kaynatılıp süzüldükten sonra aç karına günde 1 su bardağı içilir
Bilal Erkan,51, Fındıksuyu Köyü
Katırtırnağı
Çiçek
Öksürük; kurutulup bal ile karıştırılarak yenilir
Nuri Yıldırım, 57, Bağlarbaşı Köyü
Çiçek
Nezle; tomurcuk suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1-2 su bardağı içilir
Nusret Odabaş, 63, Kayıkbaşı Köyü

Boğaz ağrısı; tomurcuk suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak
Nusret Odabaş, 63, Kayıkbaşı Köyü
Çiçek
günde 1-2 su bardağı içilir
Malva slyvestris L.
Malvaceae
Ebegümeci
Yapraklı dalları
Mayasıl; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
Ali Çınar, 57, Doğançay Köyü
Devetabanı
Yapraklı dalları
Prostat; suda kaynatılıp süzüldükten sonra aç karına günde 1 su bardağı içilir
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Katırtırnağı
Çiçek
Öksürük; kurutulup bal ile karıştırılarak yenilir
Nuri Yıldırım, 57, Bağlarbaşı Köyü
Çiçek
Nezle; tomurcuk suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1-2 su bardağı içilir
Nusret Odabaş, 63, Kayıkbaşı Köyü
Çiçek
Boğaz ağrısı; tomurcuk suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak
Nusret Odabaş, 63, Kayıkbaşı Köyü
günde 1-2 su bardağı içilir
Mentha arvensis L.
Lamiaceae
Nane
Kök
Soğuk algınlığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra günde 1 su bardağı içilir
Emine Şerife, 78, Dereköy
Kök
Mide ağrısı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
Emine Şerife, 78, Dereköy
Kök
Öksürük; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
Emine Şerife, 78, Dereköy
Mespilus germanica L.
Rosaceae
Yabani
Gövde kabuğu
Grip; kabuğunun altındaki zar suda kaynatılarak süzüldükten sonra ılık olarak
Hayriye Seçkin, 80, Kuzyaka Köyü
muşmula

günde 1 su bardağı içilir

Döngel
Gövde kabuğu
Öksürük; kabuğunun altındaki zar suda kaynatılarak süzüldükten sonra ılık olarak
Hayriye Seçkin, 80, Kuzyaka Köyü
günde 1 su bardağı içilir
Morus alba L.
Moraceae
Beyaz dut
Yaprak
İdrar söktürücü; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
2 su bardağı içilir
Morus nigra L.
Moraceae
Kara dut
Yaprak
Ağız yaraları; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
su bardağı içilir
Olea europaea L.
Oleaceae
Zeytin
Yaprak
Yara iyileştirici; yara bölgesine sarılır
Zeki Turan, 65, Bağlarbaşı Köyü
Papaver rhoeas L.
Papaveraceae
Gelincik
Çiçek
Öksürük; çayı yapılır
İdris Şirin, 46, Doğançay Köyü
Gelincik
Çiçek
Kas gevşetici; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2
Alirıza Bozkurt,65, Alifuatpaşa
mancarı

su bardağı içilir

Çiçek
Boğaz ağrısı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa

su bardağı içilir

Çiçek
Akciğer kanseri; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde
Ali Akgün, 65, Kulfalar Köyü

1-2 su bardağı içilir
Phytolacca americana L.
Phytolaccaceae
Dünya otu
Meyve ve yaprak
Romatizma; ağrılı bölgelere sarılır
İdris Şirin, 46, Doğançay Köyü
Pinus nigra Arn. subsp.
Pinaceae
Karaçam
Taze kozalak
Guatr; suda kaynatılıp süzüldükten sonra elde edilen su ılık ya da soğuk olarak
Nuri Yıldırım, 68, Melekşeoruç Köyü
pallasiana (Laurub) Holmboe
günde 1-2 su bardağı içilir
Pistacia terebinthus L. subsp.
Anacardiaceae
Menengiç
Gövde kabuğu
Ayak mantarı; kurutulup suda kaynatıldıktan sonra ayaklar bu suda 30-60 dakika
İdris Şirin,46, Doğançay Köyü
palaestina (Boiss.) Engler
bekletilir


130
Tür Adı
Familya
Yöresel Adı
Kullanılan Kısmı
Kullanım Amacı ve Şekli
Kaynak Kişi Bilgileri
Plantago lanceolata L.
Plantaginaceae
Damar otu
Yaprak
Siğil; bölgeye 12-24 saat sarılır
Şevki Avcı, 83, Doğançay Köyü
Yaprak
Romatizma; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içiler
İsmail Kaya, 53, Maksudiye Köyü
Yaprak
Antiseptik; iltihaplı bölgelere sarılır
Mehmet Kabil, 50, Doğançay Köyü
Yaprak
Hemoroit; suda kaynatıldıktan sonra 24 saat bekletildikten sonra günde 1 su
Osman Kanbur, 66, Fındıksuyu Köyü
bardağı içilir
Platanus orientalis L.
Platanaceae
Çınar
Meyve
Prostat; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Ömer Gümüş, 73, Maksudiye Köyü
bardağı içilir
Pyracantha coccinea Roemer
Rosaceae
Tavşan elması
Kök
Böbrek taşı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilir
İdris Şirin, 46, Doğançay Köyü
Raphanus sativus L.
Brassicaceae
Karaturp
Kök
Nefes darlığı; kökün iç kısmı oyularak içine bal konulur, 24 saat bekletildikten
Neşet Günşen, 68, Dereköy
sonra alt kısımdan bir delik açılarak, bal ile karışan bitki suyu bir kaba süzülür, bu

karışım yenilir

Öksürük; kökün iç kısmı oyularak içine bal konulur, 24 saat bekletildikten sonra alt
Neşet Günşen, 68, Dereköy
kısımdan bir delik açılarak, bal ile karışan bitki suyu bir kaba süzülür, bu karışım
yenilir
Robinia pseudoacacia L.
Fabaceae
Akasya
Çiçek
Baş ağrısı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı içilerek
Fitnat Yalçıner, 70, Doğantepe Köyü
ya da taze çiçekleri doğrudan yenilir
Rubus sanctus Schreber
Rosaceae
Böğürtlen
Yaprak
Yara iyileştirici; suyla haşlandıktan sonra bölgeye sarılır
Arif Sezin, 71, Melekşeoruç Köyü
Yabani çilek
Yaprak
Sivilce; suyla haşlandıktan sonra bölgeye sarılır
Abdullah Esin, 73, Seferler Köyü
Gövde ve Yaprakları
Ayak mantarı; kurutulup kaynatıldıktan sonra suyu süzülür, süzüntüde ayaklar 1-2
Alaattin Yeşil, 68, Melekşeoruç
saat bekletilir
Köyü
Sambucus ebulus L.
Caprifoliaceae
Livor
Yaprak
Romatizma; ateşte közlenip romatizma bölgelerine doğrudan 12-24 saat sarılır
Mehmet Keskin, 75, Akıncı Köyü
Şahmelek
Meyve
İdrar söktürücü; suda kaynatılıp süzüldükten sonra soğutulup günde 1 su bardağı
Neşet Günşen, 68, Dereköy
Şahmelik
içilir
Sorbus domestica L.
Rosaceae
Üvez
Yaprak
Soğuk algınlığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-
Neşet Günşen, 68, Dereköy
2 su bardağı içilir
Thymus sipyleus Boiss. subsp.
Lamiaceae
Kekik
Yaprak
Şeker hastalığı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-
Osman Kanbur, 66, Fındıksuyu Köyü
rosulans L.

2 su bardağı içilir

Yaprak
Hazım sorunları; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde
Osman Kanbur, 66, Fındıksuyu Köyü
1-2 su bardağı içilir
Tilia rubra DC. subsp.
Tiliaceae
Ihlamur
Çiçek
Soğuk algınlığı; çayı içilir
Yavuz Kılıç, 40, Melekşesolak Köyü
caucasica (Rupr.) V. Engler
Urtica dioica L.
Urticaceae
Gicirgen
Kök
Kanser; suda kaynatılıp soğutulduktan sonra süzülüp günde 1su bardağı aç karna
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
Cigirgen

içilir

Isırgan
Yaprak
Kanser; kurutulmuş yapraklarından yapılan çay içilir
Galip Dede, 55, Hocalar Köyü
Kök
İdrar yolu iltihabı; suda kaynatılıp soğutulduktan sonra süzülüp günde 1su bardağı
Nihat Bulut, 34, Akıncı Köyü

aç karna içilir

Tohum
Akciğer hastalıkları; bal ile karıştırılıp günde 1 çorba kaşığı yenilir
Bilal Toygar, 57, Maksudiye Köyü
Tohum
Solunum yolları; bal ile karıştırılıp günde 1 çorba kaşığı yenilir
Bilal Toygar, 57, Maksudiye Köyü
Tohum
Bağırsak kanseri; bal ile karıştırılıp günde 1 çorba kaşığı yenilir
Osman Kanbur, 66, Fındıksuyu Köyü
Tohum
Soğuk algınlığı; öğütülüp çaya karıştırılır
Şaban Çap, 68, Kızılkaya
Tohum
Depresyon; öğütülüp çorbalara katılır
Ahmet Sezai, 78, Dereköy
Viola occulta Lehm.
Violaceae
Menekşe
Yaprak
Mide ağrısı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
bardağı içilir, suyu ile pansuman yapılır, lapası ağrılı bölgeye sarılır

Baş ağrısı; suda kaynatılıp süzüldükten sonra ılık ya da soğuk olarak günde 1-2 su
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa
bardağı içilir, suyu ile pansuman yapılır, lapası ağrılı bölgeye sarılır

Zea mays L.
Poaceae
Mısır
Koçan ve püskül
İdrar yolu iltihabı; suda kaynatılıp soğutulduktan sonra süzülüp günde 2 su bardağı
Mustafa Çakmak 55, Kızılkaya Köyü
Lazut
içilir

Hemoroit; suda kaynatılıp soğutulduktan sonra süzülüp günde 2 su bardağı içilir
Mustafa Çakmak 55, Kızılkaya Köyü
Kan yapıcı; kaynatılarak içilir
Alirıza Bozkurt, 65, Alifuatpaşa131
Tablo 3. Araştırma Bölgesinde Süslemede Kullanılan Bitkiler.

Tür Adı
Familya
Yöresel Adı
Kullanılan Kısmı
Kullanım Amacı ve Şekli
Kaynak Kişi Bilgileri
Abies nordmanniana (Stev.)
Pinaceae
Köknar
Yapraklı dalları
Çelenk ve aranjman yapımı
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
subsp. bornmuelleriana
Göknar
(Mattf.) Code et Cullen
Arbutus unedo
L.
Ericaceae
Kocayemiş
Yapraklı dalları
Çiçekçilik
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Kara yaprak
Asplenium trichomanes L.
Aspleniaceae
Baldır otu
Yaprak
Aranjman yapımı, sebze-meyve tezgahları ve bahçelerde gölge elemanı
Neşet Günşen, 68, Dereköy
Asplenium cuneifolium Viv.
Aspleniaceae
Baldır otu
Yaprak
Aranjman yapımı, sebze-meyve tezgahlarında ve bahçelerde gölge elemanı
Neşet Günşen, 68, Dereköy
Buxus sempervirens L.
Buxaceae
Şimşir
Yapraklı dalları
Sepet, buket, aranjman ve çelenk yapımı
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Laurocerasus officinalis
Rosaceae
Karayemiş
Yapraklı dalları
Buket ve çelenk yapımı
İbrahim Bulut, 50, Bağlarbaşı Köyü
Roemer
Taflan
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Hypolepidaceae
Aşk merdiveni
Yapraklı dalları
Buket ve aranjman yapımı
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
Ruscus aculeatus L. var.
Liliaceae
Kokine
Yapraklı dalları
Buket ve çelenk yapımı
Bilal Erkan, 51, Fındıksuyu Köyü
angustifolius Boiss.
Fotograf 1. Alirıza Bozkurt, Alifuatpaşa Beldesi.


Fotograf 2. Alirıza Bozkurt’un Etnobotanik Bilgileri Yazdığı Defter.132
Tablo 4. Araştırma Bölgesinde Yakacak, Kereste ve Çeşitli Eşyaların Yapımında Kullanılan Bitkiler.

Yöresel
Tür Adı
Familya
Kullanım Amacı
Adı
Abies nordmanniana (Stev.)
Pinaceae
Köknar
İnşaatçılıkta ve bazı ev gereçlerinin yapımında
subsp. bornmuelleriana (Mattf.)
Göknar
Code et Cullen
Buxus sempervirens
L.
Buxaceae
Şimşir
Tahta kaşık ve bazı ev gereçlerinin yapımında
Carpinus betulus L.
Fagaceae
Gürgen
Meyve kasası ve ambalaj yapımında
Castanae sativa Miller
Fagaceae
Kestane
Bazı ev gereçlerinin yapımında
Coryllus avellana L.
Corylaceae
Fındık
Yakacak ve çeşitli ev gereçlerinin yapımında
Fagus orientalis Lipsky
Fagaceae
Kayın
Meyve kasası ve ambalaj yapımında
Juglans regia L.
Juglandaceae Ceviz
Bazı ev gereçlerinin yapımında
Pinus nigra Arn. subsp.
Pinaceae
Karaçam
Yakacak olarak
pallasiana (Laurub) Holmboe
Pinus brutia
Ten.
Pinaceae
Sarı çam
İnşaatçılıkta ve kapı-pencere yapımında
Platanus orientalis L.
Platanaceae
Çınar
Mobilya ve inşaatçılıkta kullanılmaktadır
Populus alba L.
Salicaceae
Ak kavak
Meyve kasası ve ambalaj yapımında
Populus tremula L.
Salicaceae
Dağ kavağı Meyve kasası ve ambalaj yapımında
Quercus coccifera L.
Fagaceae
Meşe
Yakacak olarak
Quercus frainetto Ten.
Fagaceae
Meşe
Yakacak olarak
Quercus robur L. subsp. robur
Fagaceae
Meşe
Yakacak olarak
Quercus petraea (Mattuschka)
Fagaceae
Meşe
Yakacak olarak
Liebl. subsp. iberica (Steven ex
Bieb.) Krassiln.
Quercus pubescens
Willd.
Fagaceae
Meşe
Yakacak olarak
Rosa pulverulenta Bieb.
Rosaceae
Yaban gülü Tahta kaşık ve benzeri ev gereçlerinin yapımında
Rosa horrida Fischer
Rosaceae
Yaban gülü Tahta kaşık ve benzeri ev gereçlerinin yapımında
Rosa canina L
Rosaceae
Yaban gülü Tahta kaşık ve benzeri ev gereçlerinin yapımında
Salix alba L.
Salicaceae
Ak söğüt
Meyve kasası ve ambalaj yapımında
Salix cinerea L.
Salicaceae
Ak söğüt
Meyve kasası ve ambalaj yapımında
Salix triandra L. subsp.
Salicaceae
Ak söğüt
Meyve kasası ve ambalaj yapımında
bornmuelleri

Tartışma ve Sonuç

Toplumların etnobotanik yapısı; araştırma, bilgi, deneyim, floristik zenginlik, etnik köken,
sosyal yapı vb. birçok faktörün etkisiyle meydana gelerek gelişmektedir. Bu bilgiler kuşaktan
kuşağa aktarılarak günümüze kadar zenginleşerek ulaşmış ve toplumların kültürleri haline gelmiştir
(11). Ülkemizde de tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımı insan yaşamında oldukça önemli bir rol
oynamaktadır (12). Etnobotanik zenginliğimizin tam olarak belirlenmesi, değerlendirilmesi, kayıt
altına alınması ve halkın bilgisine sunulması gerekmektedir.
Geyve (Sakarya) ve çevresinde yapılan bu araştırmada yöre halkının, bölgede doğal yayılış
gösteren 41 familya ve 69 cinse ait 84 bitkinin, etnobotanik özellikleri belirlenmiştir. Araştırma
alanında bitkilerden genel olarak beslenme, hastalıkların tedavisi, rahatsızlıkların giderilmesi,
çiçekçilik, sepet, merdiven, kaşık ve benzeri bir takım gereçlerin yapımı, yakacak ve kerestecilikte
yararlanılmaktadır (Tablo 1,2,3,4).

Bölgede besin olarak, çoğunlukla bitkinin taze yaprak ve gövdeleri yemek yapımında
kullanmaktadır. Bazı bitkilerin sebze, meyve olarak, bazı bitkilerin ise baharat, marmelat ve turşu
yapımında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgede beslenme amacıyla en yaygın kullanılan bitkiler;
Trachystemon orientale (L.) G. Don (Kaldirik, Kaldirek, Galdirik, Galdirek), Malva neglecta Wallr.