ghj

Text-only Preview

A'dan Z'ye Java

Java sayesinde; animasyonlar, kayan yazılar, web sayfalarında chat, hesap makinesi,
oyunlar, şifreleme programları, interaktif web sayfaları, müzik, kelime işlemci, küçük
internet appletleri, kocaman paket programlar, resim işleme programları, tercüme
programları, sipariş sistemleri, saatler, yazım kontrol programları yapılabilir.
HTML'de Java
Bir applet hazırladığınızda, bunu bir HTML dökümanına yerleştirmelisiniz. HTML 3.2 ile
birlikte, Java appletlerin kullanılmasını sağlayan iki yeni eleman çıktı. Bunlar APPLET ve
PARAM. Diğer HTML elemanları gibi bu iki elemanın da birçok özellikleri mevcuttur. Fakat
ideali, sadece gerekli olan özelliklerin kullanılmasıdır.
APPLET Elemanının kullanılması
APPLET elemanı, HTML dökümanına yerleştirdiğiniz appletin tanımlanmasını ve
özelliklerinin tanımlanmasını sağlar. Her HTML elemanı gibi, APPLET elemanının da bir
başlangıç tagı <APPLET> ve bitiş tagı </APPLET> vardır.
APPLET elemanı için gerekli olan özellikler: CODE, WIDTH ve HEIGHT'tir. CODE özelliği
kullanılacak appleti, WIDTH özelliği appletin genişliğini (pixel), HEIGHT özelliği ise
appletin yüksekliğini (pixel) belirlemenizi sağlar. Aşağıda gerekli olan özellikleri ile bir
appletin HTML dökümanına bağlanmış şeklini görüyorsunuz.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Maximum Bilgi </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET CODE="maximumbilgi.class" WIDTH=300 HEIGHT=100>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
Yukarıdaki örnekte HTML dökümanı ve "maximumbilgi.class" adlı java appleti aynı dizinde
bulunmalıdırlar. Şayet java appleti farklı bir dizinde ise, opsiyonel CODEBASE özelliğini
kullanmanız gerekir.
CODEBASE özelliği, appletin bulunduğu URL‘yi belirtmenizi sağlar. Aşağıdaki örnek,
yukarıdaki örneğin hemen hemen aynısıdır. Tek farkı, java appleti başka bir dizinde
bulunduğu varsayılarak CODEBASE özelliği kullanılmıştır.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Maximum Bilgi </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET CODE="maximumbilgi.class"
CODEBASE=""http://www.maximumbilgi.com/java/classlar/"" WIDTH=300
HEIGHT=100>
</APPLET>

</BODY>
</HTML>
Diğer opsiyonel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
ALIGN
Appletin konumunu belirlemizi sağlar. Alabileceği değerler ABSBOTTOM, ABSMIDDLE,
BASELINE, BOTTOM, CENTER, LEFT, MIDDLE, RIGHT, TEXTTOP, TOP'tır.
HSPACE
Appletin altında ve üstünde ne kadar boşluk bırakabileceğinizi belirleyebilirsiniz.
HSPACE‘e vereceğiniz değer, pixel olarak işlenir. Örnek: HSPACE=10
VSPACE
Appletin sağında ve solunda ne kadar boşluk bırakabileceğinizi belirleyebilirsiniz.
VSPACE‘e vereceğiniz değer pixel olarak işlenir. Örnek: VSPACE=20
ALT
Appletleri gösteremeyen browserlarda, appletin yerine alternatif bir yazı çıkmasını
sağlayabilirsiniz.
NAME
Applete bir isim vermenizi sağlar.
PARAM Elemanının kullanılması
PARAM elemanı ile applete parametre gönderebilirsiniz. PARAM elemanının sadece
başlangıç tagı vardır: <PARAM>. Applete göndermek istediğiniz her parametre için bir
<PARAM> tagı kullanmalısınız. PARAM taglarını başlangıç tagı <APPLET> ile bitiş tagı
</APPLET> arasına yerleştirmelisiniz.
Appletler, <PARAM> tagında belirtilen parametrelere "getparameter()" metodu ile
ulaşırlar. <PARAM> tagının gerekli iki özelliği vardır. NAME ve VALUE. NAME özelliği ile
parametrenin adı belirtilir ki "getparameter" metodu ile bu isme göre aranır. VALUE
özelliği ise parametrenin değerini verir. Aşağıda, applette kullanılacak resmi, parametre
ile girilen bir HTML dökümanı örneği verilmiştir.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Maximum Bilgi </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET CODE="maximumbilgi.class" WIDTH=300 HEIGHT=100>
<PARAM NAME=Resim VALUE="logo.gif" >
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
Java appletinde, resim parametresinin değeri; Resim_logo=getparameter("Resim")
komutu ile okunur.

Veri Tipleri
Java'da her şey bir nesnedir. Tek istisna veri tipleridir. Java veri tipleri, bütün
platformlarda standart büyüklüğe sahiptir. Bu standart Java'nın taşınabilirliğini sağlıyor.
Aşağıda Java'da bulunan veri tipleri ve büyüklükleri listelenmiştir.
Veri tipi
Büyüklük
byte
8-bit
short
16-bit
int
32-bit
long
64-bit
float
32-bit kayan nokta
double
64-bit kayan nokta
char
16-bit Unicode

Eğer C/C++ programcısı iseniz "unsigned" tipinin olmadığı dikkatinizi çekmiştir. Byte tipi
ise C/C++'daki "char" tipinin yerini almıştır. Java'daki char tipi 16 bittir. Çünkü Java
karakter verisinde Unicode karakter setini temel alır.
Unicode, uluslararası karakterleri destekleyen bir standarttır. Programlarınızın değişik
platformlarda ve ülkelerde çalıştırılacağında Unicode çok uygundur. Yukarıdaki tabloda
olmayan diğer bir veri tipi ise boolean'dır. Bir boolean, değişken numerik değere
çevrilemez ve sadece iki değer alabilir. Bu değerler "true" ve "false" tur.
Literaller
Literaller, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Integer'lara C/C++ benzer biçimde
değer atanır. 25 gibi tamsayı atayabilirsiniz. Hexadecimal bir tamsayı atamak için, sayının
önüne "0x" ifadesi koymanız gerekir. Örneğin, 15 sayısını hexadecimal olarak 0xF
şeklinde atamalısınız. 8'lik tabanda bir sayı atamak için "0" ifadesini, sayının önüne
koymalısınız.
Kayan noktalı sayıları ise direkt 5.2345 şeklinde atayabilirsiniz. Bunlar 32 bit float veya
64 bit double olarak saklanabilirler. Belirtmezseniz, varsayılan 64 bit double'dır. Belirtmek
için yapacağınız tek şey, sayının arkasına float için F, double için D koymaktır. Örneğin
5.323 F veya 5.323 D.
Karakterler, tek tırnak içinde atanırlar. Örneğin 'a'gibi. Escape karakterleri için slash (\)
kullanılır. Bunlar da tırnak içinde belirtilir. \t=tab, \n=satır atlama gibi. Stringler için çift
tırnak kullanılır. "Maximum Bilgi" gibi. Satır atlaması yapmak istiyorsanız "Maximum Bilgi
\n" kullanmalısınız.
Değişkenler
Java'da 3 tip değişken vardır: instance, class ve local. Lokal değişkenler, metodların ve
blokların içinde tanımlanabilirler. Blok, "{" ile başlayan ve "}" ile biten ifadeler
topluluğudur. Blok içinde tanımlanan lokal değişkenler, blok sonuna kadar geçerlidir.
Genel formatı <tip> <değişken adı> şeklindedir. Örneğin double tipinde pi adlı değişkeni
tanımlayalım: double pi; bir değer de atayabilirdik: double pi=3.1415.

Değişkenler; harf, sayı, dolar işareti, alt çizgi ile başlayıp bu karakterlerle devam edebilir.
Ama komutlar, operatörler değişken ismi olarak kullanılamazlar.
Açıklamalar
Programlarınıza açıklama koymak için, Java'da kullanabileceğiniz iki stil vardır. Birincisi
çift slash ( // ). Çift slash'tan satır sonuna kadar olan kısımda bulunan her şey açıklama
olarak kabul edilir.
Đkincisi ise slash ve yıldız ( /*) ile başlar yıldız ve slash ile biter. Bunlar arasındaki her
şey, açıklama olarak kabul edilir. Örnek 1: double pi; // pi değişkeni double olarak
tanımlandı. Örnek 1: /* Bu programın amacı sayısal loto tahmini yapmaktır.
Operatörler
Java'da bulunan operatörler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kategori
Operatör
Aritmetik
+ - * / %
Đlişkisel
< > >= <= == != && ||
Bit işlemeri
& | ^ << >> >>> ~ &= |= ^=
Artırma
++
Azaltma
--

Aşağıda iki değişken tanımlanıp, bunlara değer atanıyor. Daha sonra ise bu iki değişkenin
içeriği toplanıyor:
int x,y ;
x= 3 ;
y=4 ;
int z=x+y ;
Z 'nin değeri yedidir. Operatörlerin öncelik sırası aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
[] ()
++ - ! ~
* / %
+ -
<< >> >>>
< > <= >=
== !=
& ^
|
&&
||

= ve diğerleri
Bit işlemleri

Ayrılmış Kelimeler
Aşağıdaki tabloda, Java'nın komutları olarak kullanılan kelimeler listelenmiştir. Bu
kelimeler, Java için ayrılmıştır. Yani bu kelimeleri değişken ismi gibi şeyler için
kullanamazsınız. Bunlar sınıf tanımlaması, değişken tipi belirleme, koşul, döngü gibi
işlemler için kullanılır.
Abstract
boolean
break
byte
byvalue
case
catch
char
class
const
continue
default
do
double
else
extends
false
final
finally
float
for
goto
if
implements
import
instanceof
int
interface
long
native
new
null
package
private
protected
public
return
short
static
super
switch
synchronized
this
threadsafe
throw
transient
true
try
void
while

Karşılaştırmalar
Karşılaştırmalar, genelde bir karşılaştırmanın sonucuna göre belirtilen komut veya
komutları çalıştırırlar. Eğer birden fazla komut kullanılacak ise blok içinde olmalıdır. Tek
bir komut için buna gerek yoktur. Örneğin; a değişkenin değerinin bir olup olmadığını
kontrol ediyoruz. Eğer a=1 ise a=2, değil ise a=1.

Görüldüğü üzere karşılaştırma, boolean bir değer döndürmelidir. Yani true (doğru) veya
false (yanlış) değerini döndürmelidir ki bu değere göre işlenecek komutlar belirlenebilsin.
Java'da karşılaştırma yapmak için "if...else..." kullanılır. Formatı şu şekildedir:
if (karşılaştırma)
{ karşılaştırmanın sonucu
doğru ise işlencek komutlar
}
else
{ karşılaştırmanın sonucu
yanlış ise işlencek komutlar
}
Yukarıdaki örneği java formatında yazarsak :
if (a==1) // Java'da = operatörü atama için kullanılır.
// Karşılaştırma için == operatörünü kullanılır.
a=2;
else
a=1; // Tek komut olduğu için blok içine alınmasına gerek
yoktur.
Eğer birçok karşılaştırma varsa, iç içe karşılaştırmalar (if ) kullanılabilir. Sonucu nümerik
olan karşılaştırmalar için "switch...case..." komutu kullanılır. Bu komut, sadece nümerik
değerler için kullanılır. Formatı şu şekildedir:
switch (değişken)
{
case 1: // değişkenin değeri 1 ise
break;
case 2:{
// değişkenin değeri 2 ise
break;
}
default: // yukarıdaki değerler haricindeki değer ise
break;
}
Döngüler
Java 'da üç tane döngü işlemi vardır. "for" döngüsünün yapısı aşağıdaki şekildedir. for (ilk
değer; test; değer artırma/azaltma) Bu yapıda görülen ilk değer ifadesi, değişkeninizin
alacağı ilk değerdir. Test ifadesinde ise basit veya kompleks bir karşılaştırma
kullanabilrisiniz. Değer arttırma veya azaltma ise değişkeninizin o anki değerini
değiştirecek bir ifadedir. "for" döngüsünü örnek kullanımı:
for (sayac=0;sayac<3;sayac++)
Bu örnekte, sayaç değişkenine ilk değer olarak sıfır verilmiş ve her döngüde bir
arttırılması istenmiş. Döngüden çıkma koşulu ise sayaç değişkeninin 3 ve daha yukarı
değerleri olarak belirlenmiş. Bu durumda sayaç değişkeni 0,1,2 değerleri için döngüye
girecektir. "for" döngüsünden sonra bir komut veya blok komutları gelebilir. "while"
döngüsünün yapısı şu şekildedir: while (test). Test ifadesi "for" döngüsündeki ile
eşdeğerdir. Örnek:

sayac=0;
while (sayac<3)
{
//komutlar
sayac++;
}
"do" döngüsünün yapısı:
do
{
//komutlar
} while (test);
"do" döngüsünün "while" döngüsünden farkı en az bir kere döngüye girmesidir.
Tüm döngülerde "break" komutu döngüden çıkılmasını, "continue" komutu ise bir sonraki
değere geçmeyi sağlar.
Diziler
Java'da diziler nesnedirler, C'deki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Java 'da
diziler, C 'ye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler
atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer
atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da C'de çıkan hafıza bozulmalarını
önler. Java'da dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin
büyüklüğü belirtilmez.
int numbers[]; // Integer diziler için
String myStrings[]; // String diziler için
Diğer metod ise tipin arkasına köşeli parantez koymaktır.
String[] myStrings; // String diziler için
Đkisi de tanımlamada aynıdır. Her ikisi de kullanılabilir. Size hangisi daha kolay geliyorsa
onu kullanın. Java dizileri örneklerden de görüldüğü üzere tüm veri tipleri için
kullanılabilir. Sonraki adım ise dizinin "new" operatörü kullanılarak yaratılmasında, bu
adımda dizinin büyüklüğü de belirtilir.
int numbers[] = new int[5]; // 5 büyüklüğünde integer dizi
String myStrings[] = new String[20]; // 20 büyüklüğünde string dizi.
Bu adımdan sonra diziler yaratılmış oldu. Dizinin her bir elemanına varsayılan değer
atanır. Varsayılan değerler integer veri tipi için "0 (sıfır)", string veri tipi için "null"
değeridir. Dizi elemanlarına bu adımdan sonra değer atamak çok kolaydır. C++ 'da
olduğu gibi Java 'da da dizilerin elemanları sıfırdan başlayan tamsayı değerleridir. Dizinin
ilk elemanına değer atamak için:
myStrings[0] = "ilk dizim";
numbers[0] = 10;
Java'da bir dizinin eleman sayısını (büyüklüğü) bulmak için "length" metodu kullanılır. Bu
metodun döndürdüğü değer "int" tipindedir.

int boyut=numbers.length // boyut=5 olur
Java'da çok boyutlu diziler yoktur. Fakat bu tür diziler dizi içinde dizi oluşturularak simüle
edilebilir.
int k[][] = new int[5][4]; // 5-4 boyutunda bir dizi
k[1][3] = 999; // Değer atama
Bilgi Alma ve Yazdırma
Ekrandan bilgi almak için BufferReader sınıfını kullanacağız. BufferReader giris=new
BufferReader( new InputStreamReader (System.in)); Bu sınıfın readLine() metodunu
kullanarak bilgiyi alıyoruz:
try {
String girilen=giris.readLine();
} catch (IOException e ) { System.out.prinln(e);}
try-catch bloğu olası bir hatayı yakalamak için kullanılıyor. Eğer bir hata oluşursa hatayı
ekrana yazacak. Şimdi de girileni yazdıralım. Ekran birşey yazdırmak için System.out
sınıfının println metodunu kullanacağız :
System.out.println ("Girdiğiniz şey : " + girilen );
println metodu ekrana verilen parametredeki yazıyı yazdıktan sonra imleci bir alt satıra
geçirir. Şayet imlecin bir alt satıra geçmesini istemiyorsanız print metodunu kullanın.
Ama bu metodu kullandığınızda ekrana bilginin çıkması için akabinde flush metodunuda
kullanmalısınız. Şu şekilde :
System.out.print("Ali ");
System.out.flush();
Java Sertifikası
Java internet ortamına girdiğinde, javayı destekleyen browserlardaki buglar yüzünden
çoğu kullanıcı java özelliğini kapatmak durumunda kalmıştı. Günümüzde javanın
güvenliği artmış durumda. Bunda browserların buglarının azalmasının rolü olduğu gibi
sertifika kavramınında büyük rolü vardır.
Sertikasız/Đşaretsiz Appletler Neler Yapabilir?
Kullanıcıların bilgisayarında istenmeyen işlemlerin yapılmasını engellemek için, her
browserın güvenlik sınırlamaları vardır. Bu güvenlik sınırlamasının türü browsera göre
değişir. Günümüzdeki browserların java appletlerin için aşağıdaki güvenlik sınırlamaları
vardır:
- Appletler kullanıcının bilgisayarından veri okumaz ve yazamazlar.
- Kullanıcının bilgisayarında program çalıştıramazlar.
- Ağ bağlantısı sadece appletin bulunduğu server ile kurulabilir.
- Sistem ayarlarını değiştiremezler.
Bu güvenlik sınırlamalarına bakıldığı zaman normal bir applet sadece grafik veya yazı
gösterme, ses ve animasyon işlemlerini yapabilir. Büyük işler için normal appletler uygun
değildir ki küçük bir veri girişi dahi olamadan dişe dokunur uygulama yapmak mümkün
değildir.

Sertifikalı ve Đşaretli Nedi?
Appletlerin web sayfalarını daha görsel hale getirmekten başka bir işe yaramadığı çabuk
anlaşıldı. Ama daha fazlasını; mesela kulanıcıdan bilgi almak ve yazmak; yapabilmek için
güvenlik sınırlamalarını kaldırmak gerekiyordu. Fakat bunun mümkün olduğu güvenli
olması için, appletler yeni browserlar için işaretlenebiliyor.
Bunun için applet geliştiricisinin amacını belirten sertifaya ihtiyacı vardır. Sertifa browser
okuyabileceği şekilde açıktır ve geliştiricinin adını ve kontrol kodu içerir. Bu sertifaka ile
geliştirici appleti güvenli olarak işaretler. Başka hiç kimse bu sertifikayı kullanarak bir
appleti işaretletyemez. Çünkü geliştirici appleti işaretlemek için sertifika ile birlikte verilen
özel kodu kullanır.
Kullanıcı, appleti çalıştırdığında ( applet olan bir web sayfasını çağırdığında ) browser
appletin işareti ile sertifikayı karşılaştırır. Böylece appletin işareti sertifaka ile uyumlu ise
çalıştırır. Bu şu anlama geliyor: Doğru işaretli bir appletin geliştiricisini kullanıcı applet
yüklenirken görür. Ama sadece applet yüklenirken.
Đşaretli Appletler Neler Yapabilir?
Đşaretli bir applet yüklendiğinde kullanıcının karşısına bir pencere gelir. Bu pencerede
sertifika hakkında bilgiler vardır ve kullanıcı onayı istenir. Kullanıcı bu bilgiler ışığında
appletin çalışmasına izin verir veya vermez. Kullanıcının çalışmasını onaylamış bir applet
normal programların yapabildiği her şeyi yapabilir.
Bu Durumdaki Güvenlik
Buradaki problem onaylama işleminin ya hep ya hiç mantığında işlemesidir. Bunun anlamı
onayladığınız bir appletin gerçek amacının dışındaki verileride okuyabildiği veya
istenmeyen bir yere veri yazabildiğidir. Tam anlamıyla erişim haklarının belirlenmesi
programcılara ağır geldiği için çoğu programcı tarafından yapılmıyor. Yine de Microsoft ve
Netscape'in browserları için erişim haklarının değişik şekilde belirlenmesi karşısında
programcılar minimum düzeyde erişim hakkıyle yetiniyorlar.
Đkinci bir problem ise sertifikanın gerçekliğidir. Gerçek sertifikalar, programcı tarafından
değil, programcının güvenilirliğine kefil olan şirketler tarafından oluşturulmuş
sertifikalardır. Bu şirtketler para karşılığında sertifika oluşturmaktadır. Bir sertifika en az
$200 başlayıp sertifikaya göre artmaktadır. Programcı yıllık olarak $100 başlayan
fiyatlarıda ödemek zorundadır. Çoğu programcı için bu fiyatlar aşırı pahalı gelmektedir.
En azından herkes bedava kendi sertifasını oluşturabilir. Fakat böyle bir sertifa,
programcının gerçekte kim olduğunu ve amacının doğruluğunu belirtmez. Hatta test
sertifikaları diye anılanlar istenen herhangi bir isim ile oluşturulabilir. Her ne kadar insanı
korkutsada, bilinmeyen bir shareware programı denemekten daha güvenlidir. Appleti
onaylamak veya onaylamamak bizim elimizde değil mi?
Sertika Şirketleri
Gerçek sertifakalar sertifa şirketleri ( Certificate Authority kısa CA ) tarafından veriliyor.
Bu şirketler programncının yada şirketlerin amacını kontrol ettikten sonra sertifika
veriyorlar. En tanınmış sertifika şirketleri VeriSign, Thawte ve BelSign.
Her CA, vereceği sertifikaları kendi sertifikası altına tanımlar ki daha önceden güvenliğ
belirlenmiş kendi sertifikaları gibi işlem grösünler. CA'lar kendilerine ait sertifikaları daha
önceden browserlara tanımlanmış ve kurulmuştur. Maalesef bu şirketlerin verdikleri

hizmetin bedeli yüksek. Bir defaya mahsus ücret $200 dan başlıyor, yıllık ücretler ise
100$ dan. Şuana kadar işaretli appletlerın yaygınlaşmamasının en büyük nedeni bu olsa
gerek.
Test Setifikaları
Test sertifikası herkes tarafından beş kuruş ödenmeden oluşturulabilen sertifikalardır.
Ama programcının amacını gerçek olarak ispatlamayan sertifikalar bunlar. Bu
sertifikalarda browsera göre değişiyor. Bir Netscape ve birde Microsoft için oluşturmak
gerekiyor. Sun'ın HotJava browserına hiç girmeyeceğim burda, belki ileride onuda ele
alırım.
Microsoft Browser Đçin Test Sertifakası
Microsoft browser sertifikası oluşturmak için, Microsoft'un sitesinden bedava
indirebileceğiniz " Software Developer's Kit ( SDK) " e ihtiyacınız var. Bu yazılım kitinin
içindeki programların tek tek indirilememesi tabii ki çok kötü bir durum. Bu kitin içindeki
herhangi bir program için 20 MB büyüklüğündeki bu kiti indirmek zorunda kalıyorsunuz.
Ama bu kiti CD olarakta sipariş edebiliyorsunuz.
Bu kit ile gelen ingilizce dökümantasyon tam olarak okunmalı, nitekim olmazsa olmaz
birçok önemli parametre mevcut. Burada bu kitin içindeki DOS programlarıyla sertifika
oluşturulmasını kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu sadece başlangıç için yardım
niteliğindedir. Gerisini dökümana bırakıyorum.
makecert ile Private/Public Key oluşturun. Sertifika için gerekli olan .cer uzantılı bir
dosya oluşacaktır.
cerrt2spc ile sertifikayı oluşturun. Birinci adımda oluşturduğunuz .cer uzantılı dosyadan
.spc uzantılı bir dosya oluşturur.
cabarc ile class dosyalarınızı cab dosyası haline getirin. Bu cab dosyası Internet Explorer
tarafından indirilecek dosyadır.
Oluşturduğunuz cab dosyasını signcode ile işaretleyin. Bu işlem sırasında
oluşturduğunuz .spc uzantılı dosyada kullanılacaktır.
Netscape Browser Đçin Test Sertifakası
Netscape programcıların işini biraz daha kolaylaştırmış Microsoft'a göre, sertifika için
gerekli olan "Signtool" uğraşmadan indirebilecek ve Microsoft'un kitine göre daha kolay
kullanımı var. Signtool Win95 ve Unix sürümleri var. Kısaca adımlar:
• signtool ile Private ve Public Key oluşturmak için -G parametresini kullanın.
• Bu işlem ile x509.cacert adlı bir dosya oluşacaktır.
• signtool ile class dosyalarınızı jar dosyası haline getirin.
Bu işlemleri batch dosyası ile de yapabilirsiniz.
JAVA PLUG-IN
Bundan birkaç yıl önce Sun, HotJava adlı web browserı piyasaya çıkardı. Sun'ın bu web
browserı, Java'yı destekliyordu. Buda içine java nesneleri gömülebilen uygulamaların ilk
örneğini teşkil ediyordu. Bunun ardından Netscape kendi web browserınada Java
desteğini ekledi. Ardından da MS.