Giant Steps Perdomo

Text-only Preview

Giant Steps Perdomo
4 OE oe#
oe
b oen
oeTM OE boe

&4 TM J oe oe OETM TM oe O oeTM J oe oeTM
J OE
6

j

& oejOE OE
boe
B
D
G
B
E
A
D
G
B
15
OE OE OE oe#J oe OE oe# noe boe
b

&
J oeTM J oe oe# oe oe oe# oe oeboe oe oe OE O

E
F(c)
B
F
B
E
A
D
G
21
oe#
b

&

J oeJ oe# oe oe oe# oe# oe# oe# OE
OE
oej oej # OE
TM
oe oe oeJ oeJ OE oenTM
C(c)
F(c)
B
F
B
E
C(c)
F(c)
B
D
G
B
27
oe b OE oe oe
oe
TM
oe oe# oeboe

&
J oe oe
J oe oe w


oe# oe oen
E
A
D
G
B
E
F(c)
B
34
oen b
oe oe
bJ oe oe# oe #oe oe OE

& oe oe n OE

J oe
J oe oe oe oe oe# oe oe J
F
B
E
A
D
G
C(c)
F(c)
39
OE boe oeboe
O OE

&
boe oe oe oe O

boe
TM
oe#j oe# oe##oe oe#oe#oe#oe oe
B
F
B
E
C(c)
F(c)
B
D
44


&
j


#oe#oe#oe oe boe noeboe oeboeboe oenboenoeboe boenoe oe oenoe oeboe oe
G
B
E
A
D
G
B
E
F(c)
49
oe oe# oeboe
b

oe oe oe b oe oen
n

&
boe oen oen oen oe oe oejOE
oe#joeoeoeboe
oe oe oe# oe oe oe
3
B
F
B
E
A
D
54
oe#
noe oeboe b oen oe#
TM
oe#
oen oe
oen boenoeboe

&
J oe# oe# OE
boe oen oe oe oen oe oe oe oeboe oe oe#

2
G
C(c)
F(c)
B
F
B
58
oe oe
boenoe oe# oen oeboe

&
oen oe# oe oe oe oe# oe oe# oe oe##oe oe# oe# #oe oe# oe# oenoenoe oe# oen oeboe
E
C(c)
F(c)
B
D
G
B
62
oe oeboe
oe# oe# oe#
oe oe oe

&
oen oe oe oe


oe# oen oen OE oe oe oenboe
E
A
D
G
B
E
F(c)
67
oe b
b oe oe oen
oe oe oe oen oeboe noe oe oe

& J oe oe oe oe oe
oe oe oe oe oeJ oe oe oe#
boe
oe
B
F
B
E
A
D
boe
71
b noeboenoe#oenoe
oe
J oe oe oeboe oe oe oe oe oeboe oe oe# oe

& oe# oe# oe# oe# oe#j oenJ oe
G
C(c)
F(c)
B
F
B
oe #oe oe
75
#oe oe oe#oe oe oe# oe# oe oe oe oe# oe noe oen oe# oe#
b oe oe oeboenoeboe

&
oe#oe oe# oe oe# oen oe
3
E
C(c)
F(c)
B
D
G
B
E
79
oeboe
b

& boe oen oe oe oen oe oe# oe oe oe# oe# oe oe oe# oe oe# oe# oe# oe# oen oen oe oe oe oe
A
D
G
B
E
F(c)
B
F
B
84
oe
oe oeboenoe oe#oe oe oe
boeboeoenoe oe# oe

&

J
oe# oe# oe# oe oe oen oen oeboe3
E
A
D
G
C(c)
F(c)
89
boe oen oen b

& boenoe oe oe oe oe oe oe oeboe oe oe# oe oe oe oen oe# oe oe oe oe# oe oe# oe oe# #oe oen
B
F
B
E
C(c)
F(c)
B
D
93
boe
n
b
oe# oe

&
noe boe oen oenoe oe oen oen oe oe

oe##oe oe oe# oe#noe
boe
J oe oe
G
B
E
A
D
G
B
E
F(c)
98
oe oe
#oeJ oeJ oe
#J oeJ boe

&
oe oe#J oe#J oeJ oe oe oe# oe noe
J oe
J
TM
J oe#J oe oe
B
F
B
E
A
D
103
oe
#J oeJ boe
#J oeJ boe
#J

& J oe#J oe OE oe
J oeJ oe#J oe oe
J oeJ oe#J oe oe

3
G
C(c)
F(c)
B
F
B
107
oeJ boe
#J oeJ boe
#J oeJ boe

&
J oeJ OE oe
J oeJ oe#J oe oe
J oeJ
E
C(c)
F(c)
B
D
G
B
E
111
noe
#
oe# #J oeJ boe bJ boe J oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oeboeboe oeboe oeboe

& J oe oe
J oeJ oe
A
D
G
B
E
F(c)
B
#oe oe
oe
116
#oe noe
oe
oe# oe oen oen oe oe#boenoe #oe
#oenoe #oe oe#oe oe#noenoe #oenoe#oe#oe oe oe oe

&
F
B
E
A
D
G
boe
n oe
#oe oe
120 noe noe
oe#
noe
oe
oe
J oe oe boeboenoe noe oe oe oe
oe oe O J oe oe oe oe

&
C(c)
F(c)
B
F
B
E
oe oe#oe oe#oe oe #oe oe
oe
124
#oe
noe
oe n
J
oe oe oe oe#oe boe noe oe oeboe oen boe oeoe oeboe OE

&
3
C(c) F(c)
B
D
G
B
E
A
D
G
B
E
F(c)
B
F
B
E
128

&

A
D
G
C(c)
F(c)
B
F
B
E
C(c)
F(c)
B
D
G
B
E
138

&

A
D
G
B
E
F(c)
B
F
B
E
A
D
G
C(c)
F(c)
B
148

&

F
B
E
C(c)
F(c)
158

&

168

&

178

&


4
188

&

198

&

208

&

218

&

228

&

238

&

248

&

258

&

268

&

278

&

288

&