Gioi thieu cong ty phan mem tai Da Nang

Text-only Preview

C´ng ty Phần mềm T.O.N.Y Việt Nam
chuyên sâu về phần mềm quản lý, các
giải pháp phần mềm giúp doanh nghiệp
nâng cao khả năng quản lý chuyên
nghiệp, gia tăng giá trị cho doanh
nghiệp. Chúng tôi tự hào đem lợi ích tối
đa tới quý khách bằng sản phẩm chất
lượng cao nhất, công nghệ tiên tiến phù
hợp, hỗ trợ sử dụng chuyên nghiệp và
nhanh chóng.

Công ty Phần mềm T.O.N.Y(Tony Software)
3 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.2201389
Fax: 0511.3647923
Email: [email protected]
Website: http://tony.vn
Nội dung

2
Giới thiệu

3
Phần mềm kế toán

7
Phần mềm quản lý bảo hành
9
Thiết kế website


Phát triển phần mềm theo yêu cầu


Phần mềm dự đoán và phân loại
10 Tư vấn, triển khai và đào tạo phần


mềm mã nguồn mở


11

Quy trình triển khai phần mềm

2
Tony Software| Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Tony Software chuyên sâu về phần mềm quản lý doanh nghiệp, mục tiêu của chúng tôi là trở thành
nhà cung cấp phần mềm quản lý chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với sản phẩm đầu tiên là phần mềm
kế toán Tony Accounting được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng, đến nay công ty phát triển
thành công các phần mềm quản lý, thiết kế website, ứng dụng tin nhắn SMS và định vị toàn cầu GPS.

Công ty chúng tôi luôn luôn coi trọng:
môn cao, chịu áp lực cao trong việc. Mỗi nhân viên khi vào
- Uy tín với khách hàng
làm việc tại công ty, luôn được đào tạo chuyên sâu nhiều kỹ
- Giới thiệu đầy đủ và rõ ràng về tính năng sản phẩm
năng.
- Khách hàng được sử dụng thử và tìm hiểu kỹ sản Công nghệ sử dụng: Hệ điều hành: Linux, Unix, Windows
phẩm trước khi quyết định mua
7/Vista/XP/2003-2008 Server, Windows Mobile, Mac OS,
- Không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm, ứng dụng iPhone OS, Android. Ngôn ngữ lập trình: Java™, .NET, C++.
công nghệ mới, nâng cao tính dễ sử dụng
Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, Firebird, MySQL,
- Giảm tối đa chi phí cho khách hàng
Oracle, DB2, PostgreSQL. Công cụ phát triển phần mềm:
- Hỗ trợ sử dụng nhanh chóng và hiệu quả
Visual Studio, JBuilder, DialogBlock. Công nghệ Internet và
- Đáp ứng đúng yêu cầu tính năng sản phẩm và đảm WAP: JSP, Servlets, ASP.NET, ASP, XML, XSL, HTML, DHTML,
bảo thời gian triển khai
WML, SSL, AJAX. Ứng dụng chủ: Tomcat, WebSphere,
Tại công ty chúng tôi, nhân tố con người được xem là JBoss, IIS, Apache. Công nghệ phân tán: COM, EJB, RMI,
nguồn lực quan trọng nhất. Chúng tôi đã tập hợp được CORBA, DCOM, SOAP. Thiết kế đồ họa và Web: Adobe
đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Flash, Dreamweaver.
Chuyên sâu về lĩnh vực phần mềm

Thực hiện đúng thời gian cam kết và độ rủi ro thấp


Không ngừng sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới nhất3 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng | 0511.2201389 – 0511.3647923 | [email protected] | http://tony.vn 3

Phần mềm kế toán Tony Accounting .Net là phần mềm kế toán phù hợp với mọi loại hình doanh
nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, … Cho phép tạo nhiều hệ thống sổ sách khác nhau
phù hợp cho cá nhân sử dụng phần mềm vào dịch vụ kế toán. Hỗ trợ nhiều hình thức kế toán. Đúng
chuẩn mực kế toán. Hỗ trợ công tác kế toán quản trị tốt nhất. Đơn giản trong sử dụng. Nhiều công
cụ hỗ trợ: tự động khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, giá thành, kết chuyển.

ập nhật chế độ kế toán mới theo doanh nghiệp, của chế độ kế toán và
C Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC yêu cầu công tác kế toán quản trị.
ngày 14/9/2006 áp dụng cho các
hần mềm được thiết kế đặc biệt,
P
Doanh nghiệp nhỏ và vừa. ập nhật chế
rất linh hoạt và thích ứng dễ dàng
độ kế toán Doanh nghiệp ban hành với nhiều loại hình doanh nghiệp,
theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC nhiều ngành nghề kinh doanh khác
ngày 20/3/2006. Tuân thủ Thông tư nhau và đặc biệt là các yêu cầu riêng
số
103/2005/TT-BTC
ngày biệt của từng khách hàng. Phần mềm
24/11/2005 hướng dẫn về Tiêu chuẩn có thể đưa vào sử dụng ngay mà không
và điều kiện của phần mềm kế toán. phải điều chỉnh nhiều.
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày
ác thông tin cần quản lý trên chứng
C
14/5/2010 quy định về hóa đơn bán
từ thường thay đổi tùy theo nhu danh hóa đơn hay hợp đồng… theo cả
hàng và cung ứng dịch vụ
cầu quản lý của từng đơn vị, do đó giá trị tiền Việt Nam lẫn ngoại tệ. Công
ược xây dựng trên nền tảng công không thể có một khuôn mẫu dùng nợ được tự động xác định khi phát
Đ nghệ .Net hiện đại của Microsoft. chung cho mọi doanh nghiệp, ví thế sinh các nghiệp vụ liên quan. Hỗ trợ
Điều đó cho phép phần mềm có nhiều Tony Accounting cho phép người dùng người dùng trong việc kiểm soát công
tính năng nổi trội, trợ giúp việc nhập tự xác định những thông tin này nhờ nợ quá hạn thanh toán hay vượt hạn
liệu, xử lý và xem báo cáo trở nên vậy thông tin trên màn hình của từng mức tín dụng cho phép đối với từng
nhanh chóng và đơn giản. Khả năng loại phiếu sẽ không thừa hoặc thiếu khách hàng cụ thể.
tích hợp cao với các ứng dụng khác.
đối với người dùng.
heo dõi doanh thu cùng lúc theo
áp ứng các khả năng thay đổi và
heo dõi công nợ chi tiết đến từng
nhiều đối tượng khác nhau: theo
Đ
T
T
phát triển trong tương lai của
đối tượng khách hàng, theo đích nhân viên bán hàng, theo khu vực địa

4
Tony Software| Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp

lý, theo đại lý, theo từng hạng mục,
uản lý số liệu liên năm, Tony
hần mềm có nhiều công cụ hỗ trợ:
Q
P
theo từng vụ việc, …
Accounting cho phép quản lý số
công cụ sao lưu dữ liệu tự động;
uản lý hàng tồn kho chi tiết từng liệu của nhiều năm trên cùng một công cụ tìm kiếm chứng từ, định
Q kho hàng đến tổng thể Doanh nguồn dữ liệu. Điều đó giúp theo dõi khoản; công cụ tìm, lọc, sắp xếp, gom
nghiệp. Có chế độ khai báo hàng tồn liên tục hoạt động của doanh nghiệp nhóm trên danh sách; công cụ kiểm
mỗi khi xuất kho và cảnh báo lượng trong các chu kỳ kinh doanh. Không soát quá trình nhập liệu với nhiều tùy
hàng âm khi số lượng vượt quá số phải tách dữ liệu khi chuyển sang năm chọn khác nhau.
lượng tồn.
khác.
ôi trường làm việc: Tony
M
ó nhiều tùy chọn phương pháp
ệ thống báo cáo đa dạng, Tony
Accounting có thể chạy trên
C
H
trích khấu hao tài sản cố định:
Accounting có đầy đủ các báo cáo nhiều hệ thống mạng nhiều người
khấu hao theo đường thẳng, theo tỷ lệ theo quy định của Bộ Tài chính. Thêm dùng hoặc một máy đơn lẻ. Hệ điều
phần trăm, giảm dần hoặc tăng dần.
vào đó là các báo cáo quản trị cho phép hành: Windows 2000/XP/Vista/7,
hương trình cho phép cập nhật phân tích, xem, in thông tin theo nhiều Windows Server 2003/2008.
C thông tin hóa đơn ngay trong quá chiều, từ chi tiết đến tổng hợp. Cho
trình nhập liệu và thông tin này được phép báo cáo tại bất cứ thời điểm nào,
tự động chuyển vào các báo cáo thuế với nhiều tham số đầu vào linh hoạt.
GTGT.
Khả năng kết xuất báo cáo ra nhiều
hần mềm hỗ trợ phân bổ chi phí dạng tập tin khác nhau: Excel, Pdf,
P mua hàng, các khoản thuế nhập Html, JPG.
khẩu vào giá trị các lô hàng nhập mua
hần mềm được thiết kế với giao
P
hay hàng nhập khẩu.
diện đơn giản, khoa học, tối ưu hóa
uản lý số liệu đa tiền tệ, Tony thao tác nhập liệu. Giao diện và dữ liệu
Q Accounting cho phép quản lý đa sử dụng font chữ Unicode.
tiền tệ. Mọi nghiệp vụ phát sinh đều có
hần mềm được đánh giá cao về bảo
P
thể nhập và lưu theo đồng tiền giao
mật, an toàn, ổn định và tính tin
dịch và quy đổi tự động ra đồng tiền cậy. Phần mềm có thể quản lý nhiều
hạch toán. Tự động phát sinh các bút người dùng với các phân quyền khác
toán chênh lệch tỷ giá, cập nhật chênh nhau tùy theo chức năng do kế toán

lệch tỷ giá cuối kỳ.
trưởng hoặc quản lý hệ thống qui định.3 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng | 0511.2201389 – 0511.3647923 | [email protected] | http://tony.vn 5

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền
Phân hệ mua hàng và công nợ
Phân hệ bán hàng và công nợ phải
 Lập và in các phiếu thu, chi tiền mặt,
phải tr

thu
tiền gửi kết xuất vào các báo cáo và
 Lập và in các phiếu nhập kho hàng  Lập và in các phiếu bán hàng, kết
sổ sách liên quan.
mua.
xuất vào các báo cáo và sổ sách có
 Theo dõi tình hình thu chi tồn quỹ,  Quản lý chi tiết công nợ phải trả cho
liên quan.
kiểm tra tồn quỹ âm khi chi tiền.
từng nhà cung cấp theo từng hóa  Theo dõi công nợ phải thu chi tiết
 Quản lý các hoạt động thu chi theo
đơn hay hợp đồng.
đến từng đối tượng khách hàng, hóa
từng đối tượng khách hàng, nhà  Trên một phiếu nhập cho phép theo
đơn hay hợp đồng, vụ việc, … theo cả
cung cấp đến từng hóa đơn hay hợp
dõi nhiều hợp đồng, vụ việc, ...
giá trị tiền hạch toán lẫn ngoại tệ.
đồng.
 Trên một phiếu nhập cho phép nhập
Công nợ được tự động xác định khi
 Hỗ trợ người dùng hạch toán các bút
phát sinh các nghiệp vụ kế toán bán
toán chênh lệch tỷ giá, theo dõi đối
hàng, cung cấp dịch vụ hoặc thu tiền
tượng phát sinh theo cả giá trị tiền
Tìm hiểu chi tiết và tải về sử dụng thử
khách hàng thanh toán.
hạch toán lẫn ngoại tệ.
miễn phí 60 ngày không giới hạn chức
 Cho phép thực hiện các bút toán
 Cho phép in từ chương trình phiếu
năng tại website http://tony.vn
điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các
thu, phiếu chi trên máy.
khách hàng hoặc với nhà cung cấp.
 Kết chuyển số liệu sang các phân hệ
 Hỗ trợ người dùng trong việc kiểm
công nợ phải thu, công nợ phải trả
soát công nợ quá hạn thanh toán hay
và kế toán tổng hợp.
hàng vào nhiều kho.
vượt hạn mức tín dụng cho phép đối

 Phân bổ tự động chi phí mua hàng,
các khoản thuế nhập khẩu vào các lô
với từng khách hàng cụ thể.
hàng nhập mua hay nhập khẩu trong  Chỉ hạch toán các bút toán về tiêu
kỳ.
thụ, chương trình sẽ tạo chức năng

tự động phát sinh các bút toán xuất
Cho phép thực hiện các bút toán
điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các
kho theo giá vốn hàng bán cũng như
khách hàng hoặc với nhà cung cấp.
hạch toán thuế GTGT hàng bán ngay

trong quá trình nhập liệu.
Theo dõi công nợ theo nhiều loại
tiền tệ khác nhau.
6
Tony Software| Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Phân hệ hàng tồn k
ho
phương pháp khấu hao cho người  Cho phép nhập các hóa đơn thuế

dùng tự thiết lập.
GTGT đầu vào để lên bảng kê hóa
Cho phép lập và in các phiếu
nhập/xuất kho, chuyển kho, trả
Phân hệ chi phí, giá thà

nh
đơn thuế GTGT đầu vào.
hàng, …


Tập hợp chi phí(nguyên vật liệu,
Cho phép định nghĩa kỳ kế toán,

năm kế toán với thời gian linh hoạt:
Trên một phiếu cho phép nhập/xuất
nhân công, chi phí sản xuất chung)
cho phép theo dõi theo nhiều kho
theo từng sản phẩm, đơn hàng, phân
từ ngày đến ngày, tháng, quý, sáu
hàng, vụ việc, nhiều tài khoản nhập
xưởng, từng công đoạn trong quy
tháng.
xuất.
trình sản xuất hay công trình.
 Tổng hợp số liệu từ các phân hệ

khác, thực hiện các bút toán tự động,
Kiểm tra hàng tồn kho khi xuất kho.
 Tự động phát sinh định mức(nguyên

các bút toán kết chuyển, chuyển số
Tự động tính đơn giá theo phương
vật liệu, nhân công) theo đăng ký,
pháp đã xác định trước khi xuất kho.
trong đó người dùng có thể thiết lập
dư sang kỳ kế toán tiếp theo.

định mức nhân công hay chi phí sản  Thực hiện ghi sổ kế toán chứng từ
Phân hệ tài sản cố đị

nh
xuất chung cho nhóm sản phẩm có
ghi sổ, lên sổ cái, sổ tổng hợp, sổ chi
tiết tài khoản.

tính chất sản xuất giống nhau.
Lập và in các phiếu tăng, giảm hay
 Cho phép in phiếu kế toán.
đánh giá lại nguyên giá tài sản.
 Chi phí sản xuất chung phân bổ vào

giá thành theo nhiều phương pháp
Theo dõi các thông tin liên quan đến
tài sản cố định như nguyên giá, giá
khác nhau do người dùng chọn.
trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn  Tính giá sản phẩm với các loại hình
vốn hình thành, số năm/tháng khấu
sản xuất khác nhau.
hao, giá trị khấu hao hàng năm, bộ
phận sử dụng, mục đích sử dụng, …
Phân hệ kế toán tổng hợ
p
 Cho phép khai báo các tài khoản  Cho phép nhập trên cùng một chứng
ngầm định liên quan(tài khoản
từ nhiều định khoản 1 nợ/nhiều có
nguyên giá, tài khoản khấu hao, tài
hoặc nhiều nợ/1 có và thực hiện
khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc
kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ
hạch toán khấu hao tự động.
bằng tổng phát sinh có.
 Tự động trích khấu hao hàng kỳ vào
đối tượng chi phí có liên quan theo


3 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng | 0511.2201389 – 0511.3647923 | [email protected] | http://tony.vn 7

Phần mềm Tony Warranty được xây dựng để trợ giúp công tác bảo hành và sửa chữa sản phẩm tại
doanh nghiệp kinh doanh điện tử, viễn thông, điện lạnh, thiết bị máy tính, điện thoại, …
Phần mềm cho phép quản lý toàn bộ hoạt động của quá trình bảo hành, sửa chữa: tiếp nhận,
chuyển bảo hành hoặc sửa chữa trong nội bộ tại bộ phận kỹ thuật, gửi bảo hành bên ngoài tại nhà
cung cấp hoặc các trung tâm bảo hành, ghi nhận lịch sử bảo hành, thay thế linh kiện, đổi hàng,
tính chi phí, theo dõi trạng thái mặt hàng, theo dõi và ghi nhận việc trả hàng, thu tiền.

Phần mềm cho phép doanh nghiệp nắm được các thông tin chung và chi tiết về khách hàng, số
serial, nhà sản xuất, nhà cung cấp, ngày sản xuất, thời gian bảo hành.
Phần mềm giúp nhà quản lý kiểm soát được công việc của nhân viên, thống kê được: mức độ lỗi ở
mặt hàng, nguyên nhân bảo hành-sửa chữa, số lần bảo hành, số ngày sai hạn trả cho khách hàng.

Các chức năng chính của phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa Tony Warranty 2010
 Danh mục khách hàng
 Ghi nhận thông tin cho mượn thiết  Chuyển thông tin sang bộ phận sửa
 Danh mục nhà cung cấp(sản xuất)
bị dùng tạm
chữa, bảo hành
 Danh mục mặt hàng
 In phiếu biên nhận bảo hành, sửa  Ghi nhận thông tin khi gửi thiết bị
 Danh mục nhân viên
chữa
thực hiện bảo hành-sửa chữa bên
 Danh mục lỗi
ngoài
 Phân quyền sử dụng
 Ghi nhận thông tin khi chuyển bộ
 Nhật ký sử dụng phần mềm
phận kỹ thuật
 Kết xuất dữ liệu ra Excel, HTML, PDF
 Theo dõi quá trình bảo hành: ghi
 Tự động sao lưu dữ liệu
nhận trạng thái, thay thế thiết bị,
 Tiếp nhận thông tin yêu cầu bảo
yêu cầu thanh toán thêm phí, đổi
hành, sửa chữa từ khách hàng: ghi
thiết bị khác, thiết bị đang kiểm soát
nhận thông tin khách hàng, số lượng
bởi nhân viên
hàng nhận, hẹn ngày trả, tình trạng
 Chức năng nhắc việc đòi nhà cung
thiết bị.
cấp và hãng sản xuất trả hàng
 Báo cáo tiếp nhận bảo hành

8
Tony Software| Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp

 Báo cáo trạng thái, kết quả bảo  Thống kê những thiết bị tiếp nhận  Thống kê thiết bị sắp hết hạn bảo
hành: báo cáo trường hợp bảo hành
nhưng chưa phân bổ công việc cho
hành để nhân viên kịp gửi bảo hành
xong, đã trả hàng, quá hạn, gần tới
nhân viên
 Thống kê những thiết bị không bảo
hạn trả
 Thống kê thiết bị đã bảo hành xong
hành đuợc, phải đền hàng hoặc trả
 Báo cáo theo dõi thiết bị chuyển nhà
và chờ trả
lại tiền cho khách hàng
cung cấp
 Thống kê thiết bị đang sửa chữa
 Thống kê tiền dịch vụ thu trên từng
 Báo cáo theo dõi thiết bị chuyển bộ  Thống kê những thiết bị đang gửi đi
thiết bị.
phận kỹ thuật
bảo hành, đang ở nhà cung cấp, đang  Tiền dịch vụ sửa ngoài, thuê dịch vụ
 Báo cáo số tiền đã thu, đã trả
ở phòng bảo hành
bên ngoài, tiền đền cho nhà cung cấp
 Báo cáo theo dõi hàng mượn
 Thống kê thiết bị đã trả khách hàng
hoặc ngược lại
 Báo cáo thống kê loại mặt hàng phát  Thống kê những thiết bị sắp đến hạn  Báo cáo thống kê số lần bảo hành
sinh bảo hành, sửa chữa nhiều
trả khách hàng


Tiếp nhận
1
Quản lý
2
Bảo hành, sửa chữa nội bộ
4
16
3
5
Giấy biên nhận
14
Khách hàng
10
9
Nhận về
Theo dõi
Tra cứu qua website
13
15
11
6
Trung tâm bảo hành, nhà cung cấp
8
12
7

Trả hàng, thu phí

Gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin SMS
Gửi bảo hành, sửa chữa bên ngoài
Gửi đi

3 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng | 0511.2201389 – 0511.3647923 | [email protected] | http://tony.vn 9

Thiết kế website Phát triển phần mềm theo yêu cầu Phần mềm dự đoán, phân loại
gày nay xây dựng website cho
húng ta muốn hoạt động kinh
ột ứng dụng mạng nơ-ron nhân
N
C
M
công ty là một công việc quan
doanh giảm bớt chi phí, tránh sự
tạo(artificial neural network),
trọng và trở thành tiêu điểm đầu tiên lặp lại và nhanh chóng, kiểm soát được cho phép dễ dàng ứng dụng vào nhiều
của mỗi kế hoạch kinh doanh.
công việc của nhân viên.
bài toán dự đoán và phân loại khác
Đôi khi chúng ta cần thể hiện sự khác nhau trong thực tế. Nếu quý khách có
Website là kênh truyền thông và công biệt bằng cách cung cấp cho khách một tập dữ liệu thu thập được, quý
cụ kinh doanh cho mỗi doanh nghiệp, hàng của mình một giải pháp “không khách muốn xây dựng mô hình để tính
nó mang lại những lợi ích to lớn.
giống ai”. Để tìm một phần mềm quản các giá trị đầu ra dựa trên các giá trị
 Tạo cơ hội tiếp xúc với khách hàng ở lý thật sát với hoạt động thực tế rất đầu vào đã biết, phần mềm sẽ học từ
mọi nơi và tại mọi thời điểm.
khó.
dữ liệu thu thập được, kết quả quý
 Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ một
khách sẽ có được một mô hình cho
Với 03 năm kinh nghiệm tư vấn và
cách sinh động và mang tính tương
phép dự đoán hoặc phân loại mẫu dữ
triển khai phần mềm quản lý. Tony
tác cao, chuyên nghiệp mà không
liệu mới.
Software tự tin vào năng lực nghiệp
tốn nhiều chi phí.
vụ quản lý dự án, phân tích thiết kế hệ
Mô hình hệ thống phân loại khách hàng
 Tạo một hình ảnh chuyên nghiệp thống tin học và cam kết đem lại giải
trước công chúng, công cụ hiệu quả pháp phù hợp nhất cho mọi tổ chức –
))
) )
để thực hiện các chiến dịch PR và doanh nghiệp với thời gian và chi phí
Khách hàng
Khách hàng
marketing.
Dữ liệu thu thập
tiềm năng
mục tiêu
hợp lý.

Dữ liệu thô

Đến với chúng tôi, những gì quý khách
Học từ dữ liệu

cần sẽ được thiết kế trong phần mềm,
Sử dụng mô hình để nhận diện

và quý khách chỉ trả tiền cho những gì
sử dụng.
Khách hàng mới
Mô hình thu được


10
Tony Software| Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp

TƯ VẤN, TRIỂN KHAI VÀ ĐÀO TẠO PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
Các giải pháp phần mềm mã nguồn mở miễn phí giúp:
Các phần mềm mã nguồn mở:
- Tuân thủ luật sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm;
1. Hệ thống quản lý nội dung(Content Management System
- Chi phí thấp;
- CMS): Drupal, Joomla, DotNetNuke;
- Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và khả năng mở rộng;
- Phần mềm mã nguồn mở liên tục phát triển bởi cộng
2. Hệ thống quản lý tài liệu(Document Management System
đồng: đảm bảo tính lâu dài;
- DMS): KnowledgeTree;
- Độc lập, không phụ thuộc vào nhà cung cấp phần
mềm hoặc nhà tư vấn triển khai;
3. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng(Customer
Relationship Management - CRM): SugarCRM, vTigerCRM;
- Làm chủ công nghệ mới;
- Chất lượng tin cậy, được nhiều công ty trên toàn cầu
4. Thương mại điện tử(e-commerce): Zencart,
sử dụng.
osCommerce;
Tony Software cung cấp các dịch vụ về phần mềm mã
5. Hệ thống quản lý và theo dõi công việc: Track+;
nguồn mở:
6. Hệ thống quản lý thư điện tử: Zimbra;
- Tư vấn ứng dụng phần mềm mã nguồn mở;
7. Quản lý dự án: OpenProj;
- Tư vấn chuyến đổi sang phần mềm mã nguồn mở;
- Triển khai và cài đặt;
8. Phần mềm xử lý văn bản, ứng dụng văn phòng: Open
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng;
Office, Abiword, Gnumeric, ThunderBird;
- Bảo trì;
9. Hệ điều hành Linux: Ubuntu.
- Nâng cấp: theo dõi và cập nhật phiên bản mới.