Haris Poteris ir ugnies taure

Text-only Preview


12


3J.K.ROWLING

I angl kalbos vert/
Z I T A M A R I E N o

Alma littera


4
UDK 820-93
Versta i:
Ro-179
J. K. Rowling

HARRY POTTER AND THE

GOBLET OF FIRE,

Bloomsbury Publishing Plc,

London 2000

Harry Poter, names, characters and related indicia are copyright and
trademark Warner Bros. (c) 2000"


Copyright (c) 2000 J. K. Rowling

Cover Artwork (c) Warner Bros. A division of

Time VVarner Entertainment Company L. P.

(c) Vertimas lietuvi kalb Zitos Marien/s, 2002
ISBN 9955-08-176-7
(c) Leidykla Alma littera", 2002


5
Skiriu Peteriui Rowlingui,
pono Ridley`io atminimui

ir Susanai Sladden,
pad/jusiai Hariui ilsti i sand/liuko po laiptais


6


7
PIRMAS SKYRIUS

Ridli rmai

Maojo Hengltono miestelio gyventojai nam tebevadino Ridli r-
mais", nors jau daug met Ridli eima ia nebegyveno. Jis stov/jo ant
kalno prieais miestel, kai kurie langai buvo ukalti, dalis stogo erpi -
nukritusios, o priekis - tirtai apaugs geben/mis. Buvs puikus dvaras,
tikrai didiausias ir puoniausias pastatas per daugel myli aplinkui,
dabar Ridli rmai riogsojo dr/gni, apir ir tuti.
Maojo Hengltono mon/s vieningai nutar/, kad senasis namas krau-
pus". Prie pus imtmeio jame nutiko keistas ir baisus dalykas, kur
senesnieji miestel/nai m/gdavo aptarin/ti pristig peno paskaloms. Ta
istorija buvo pakartota toki daugyb kart ir taip pagrainta, kad nie-
kas nebeinojo, kur tiesa. Bet prasid/davo istorija visada vienodai: prie
penkiasdeimt met, vien gra vasaros ryt, kai Ridli rmai tebebu-
vo priirimi ir puiks, svetain engusi tarnait/ visus tris Ridlius rado
negyvus.
Tarnait/ spiegdama nudulk/jo pakaln/n miestel ir prik/l/ pus jo
gyventoj.
- Guli atmerktom akim! Salti kaip ledas! Su vakariniais drabuiais!
Buvo ikviesta policija, ir visas maasis Hengltonas nesitv/r/ i siaubo
ir smalsumo, ir menkai slepiamo jaudulio. Niekas nesivargino apsi-
metin/ti, kad Ridli gaili, nes j labai nem/go. Senieji ponas ir ponia
Ridliai buvo turtingi snobai ir storieviai, o j suaugs snus Tomas juos
netgi pralenk/ bjaurumu. Visiems kniet/jo suinoti, kas gi udikas, -
juk trys pair/ti sveiki mon/s negal/jo iaip sau mirti per vien nakt.
Pakaruoklis", miestelio alud/, t vakar gavo didel peln, mat visi
ia susirinko aptarti mogudyst/s. Jiems buvo atlyginta u tai, kad pali-


8
ko namie jaukiai besikrenanius idinius, nes staiga atsiradusi Ridli
vir/ja nuiuvusiai publikai prane/, jog suimtas mogus, pavarde Fren-
kas Braisas.
- Frenkas! - ktel/jo kai kas. - Negali bti!
Frenkas Braisas buvo Ridli sodininkas. Jis gyveno vienas aplusioje
trobel/je Ridli dvaro em/je. Frenkas gro i karo su nesilankstania
koja, neksdamas moni susibrim bei triukmo, ir nuo tada vis lai-
k dirbo pas Ridlius.
Vyrai puol/ vir/jos vaiinti, kad ji daugiau papasakot.
- Man visad atrod/ keistas, - ausis itempusiems miestel/nams prisi-
paino vir/ja po ketvirtos chereso taurel/s. - Kakoks atiaurus. Kiek
silydavau arbatos, tiek atsisakydavo. Vis alindavosi.
- K jau ia dabar, - suniekino j moterik/ prie baro. - Zmogus per-
/js kar, nori ramyb/s. Tai nereikia, kad...
- Kas dar gal/jo tur/ti rakt nuo upakalini dur? - atkirto vir/ja. -
Kiek prisimenu, sodininko trobel/je vis kab/jo kakoks atliekamas rak-
tas! Durys juk neilautos! Langai neimuti! Frenkui tik reik/jo ats/linti
prie namo, kai mes visi miegojome...
Miestel/nai niauriai susivalg/.
- Man jis visada rod/s toks atgrasus, - suburb/jo vyras prie baro.
- Jei norit inoti, po karo jis nei ioks, nei toks, - pridr/ eimininkas.
- Ar nesakiau, Dote, kad nenor/iau jo supykdyti? - tar/ bruzdi mo-
ter/l/ kampe.
- Baisus bdas, - energingai sulinks/jo Dot/. - Prisimenu, kai buvau
maa...
Ryt turbt n/ vienas Maojo Hengltono gyventojas neabejojo, kad
Ridlius iud/ Frenkas Braisas. Taiau kaimynyst/je, Didiojo Hengltono
mieste, tamsioje ir nevarioje policijos nuovadoje Frenkas atkakliai tvir-
tino ess nekaltas, kad Ridli ties dien prie j nam pasteb/jo tik
vien mog, praalait - tamsiaplauk paaugl blykiu veidu. Daugiau
niekas panaaus bernioko nemat/, ir policija buvo sitikinusi, kad Fren-
kas j igalvojo.


9
Staiga, kai Frenko pad/tis pasidar/ visai gr/sminga, at/jo teismo me-
dicinos ekspert ivados ir visk pakeit/.
Policijai neteko skaityti keistesnio dalyko. Gydytoj grup/, ityrusi
lavonus, padar/ ivad, kad n/ vienas Ridli nebuvo nei nunuodytas,
nei nudurtas, nei nuautas, pasmaugtas, udusintas ar (sprendiant i
to, kiek buvo galima nustatyti) ivis kaip nors sualotas. I ties, su ne-
slepiama nuostaba toliau kalbama ivadose, pasirod/, jog Ridliai buvo
puikios sveikatos, - visa b/da, kad nebegyvi. Tiesa, gydytojai nurod/ (tarsi
nutar vis tiek prikibti prie negyv/li kn), kad vis trij veiduose su-
stings siaubas, bet policija fakt suniekino: ar kas yra gird/js tris
mones vienu kartu numirtant i baim/s?
Kadangi nerasta rodym, jog Ridliai apskritai nuudyti, policija gavo
Frenk paleisti. Ridliai buvo palaidoti Maojo Hengltono kapin/se ir j
kapus kur laik lank/ smalsuoliai. Vis nuostabai, gaubiamas tarim
debesies, Frenkas Braisas gro savo trobel Ridli dvaro em/je.
- Sakiau ir sakysiu, kad jis juos nuud/, ir man nusispjaut, k neka
policija, - Pakaruoklyje" pareik/ Dot/. - Jeigu tur/t padorumo, ne-
dintsi i ia, nes ino, kad mes inom.
Bet Frenkas niekur nesinedino. Jis ir toliau priir/jo sod kitai ei-
mai, apsigyvenusiai Ridli rmuose, paskui kitai, bet niekas ia ilgai ne-
usilaik/. Kiekvienas naujas savininkas teig/, jog namai kakokie slo-
gs, galbt d/l Frenko. Lik tuti, Ridli rmai /m/ irti.

*

Turtuolis, tais laikais valds dvar, jame nei gyveno, nei jo nuomojo; mies-
tel/nai pliauk/, kad jis laik/ tuos namus mokesi sumetimais", nors
niekas gerai nesuprato, k tai gal/t reikti. Taiau turtuolis toliau mok/-
jo Frenkui, kad tas darbuotsi. Frenkas jau trauk/ septyniasdeimt sep-
tintus metus, buvo kurias, dar sunkiau vilko nesveikj koj, bet graiu
oru tebesikapstydavo g/li lysv/se, nors paties beveik nesimatydavo tarp
piktoli.


10
Frenkui teko kariauti ne tik su piktol/mis. Miestelio vaik/zai m/go
svaidyti akmenis pro Ridli rm langus. Jie vain/davo dviraiais po
Frenko taip kantriai puosel/jamas vejas. Por kart net nepabijojo si-
brauti namus. Jie inojo, kad Frenkas atsidavs dvarui, ir jiems bdavo
juokinga ir/ti, kaip jis klibikiuoja per park mojuodamas lazda ir
kimiai r/kalodamas ant j. Frenkas savo ruotu buvo sitikins, kad ber-
nikiai kankina j d/l to, jog, kaip ir j t/vai bei seneliai, laiko j udiku.
Tad vien rugpjio nakt pabuds ir pamats prie namo kak keista,
paprasiausiai nutar/, jog vaikigaliai visai sul/jo.
Frenk paadino skaudanti koja. Senatv/je visai pasidar/ blogai. Atsi-
k/ls nulubavo emyn virtuv ketindamas prisipilti psl kartesnio
vandens ir paildyti sustingus kel. Stov/damas prie kriaukl/s ir leisda-
mas arbatin vanden, jis pavelg/ Ridli rmus ir virutiniuose lan-
guose ivydo mirgant viesas. Frenkas ikart sumojo, kas yra. Berniokai
bus v/l silau vidun ir, sprendiant pagal tai, kaip mirguliuoja viesa,
susikr lau.
Frenkas telefono netur/jo, be to, labai nepasitik/jo policija nuo to karto,
kai buvo kvoiamas d/l Ridli mirties. Jis pad/jo arbatin, kiek leidia
nesveika koja, nuskub/jo virun ir greitai gro apsirengs, tada nuo kab-
lio pas duris nusikabino sen, surdijus rakt. Pasi/ms sien atremt
lazd, i/jo nakt.
Nei namo priekis, nei langai nerod/, kad bt silauta. Frenkas nuki-
bildavo u namo, prie dur, kurias beveik uklojo geben/s, isi/m/ rak-
t, kio urakt ir be garso atidar/ duris.
Jis eng/ didiul virtuv. Frenkas jau daug met nebuvo ia k/ls
kojos; nors buvo labai tamsu, vis d/lto prisimin/, kur yra durys vesti-
biul, ir jis apiuopom nuslinko ton pus/n. nos trenk/ pel/si kvapas.
Itemps ausis klaus/si, ar nepasigirs koki ingsni ar bals. Jis pasiek/
vestibiul, ten buvo vies/liau nuo dideli lang abipus priekini dur.
Jis /m/ lipti laiptais d/kodamas Dievui u dulkes, tirtai nuklojusias ak-
menines pakopas, nes jos sug/r/ ingsnius ir lazdos kauk/jim.