hasanul haq inu ,6 nov 2010 ,amadershomoy

Text-only Preview

The Daily Amadershomoy
Page 1 of 3

bf^i 06, 2010, kwbevi : KvwZ(c)K 22, 1417

wRqvK
K gy K
K i
i Gwjd
d vU
U ivW
W bv Avbvq Z
vn
i
ejjb Ljv nv
n Z
i
Z evBi
P
j
j Mjnvmvbyj nK Bbyi mvvrKvicxi nvweeyi ingvb:

Rvm mfvcwZ nvmvbyj nK Bby iv bf^i wbq Avgvi mgqi m1/2 AvjvcPvwiZvq ejQb, mwbK ms'vi
bZv nvwejvi nvB gRygvii vwqZ wQj wRqvK gy KiB 336 GwjdvU ivW Kb(c)j Zvnii fvB mvR(c)U
Avey BDmyd Lvbi evmvq wbq Avmvi| Zvni I Bby GLvb Acvq wQjb| wRqvK gy Ki iIqvbvI
wqwQj Zvi evmfebi nix nvB| KvUbgUi PviwK wji ka GKch(c)vq mwbKiv wRqvK mKU
wdi AvwU(c)jvwiZ iL Zvni I BbyK wbZ Djvm Ki wZb UvK mwbK GwjdvU ivW Avm| Kb(c)j Zvni
wRqvK bv L nvBmn mwbK ms'vi bZvi ejjb, Zvgiv Zv wbRi cvq Kzovj gvijv| Ljv Zv nvZi
evBi Pj Mj|

Bby ejb, ZLb ivZ oUv bvMv ne| Zvi wmxv- wQj wRqvK Avbv nj ZvK AvUK iL mKvj 10Uvq
mvn&ivIqv(c)x Dvb RbZv I mwbKi mgvek wRqv-Zvni me(c)jxq RvZxq miKvi (A-(c)eZ(c)xKvjxb) Ges
RvZxq wbe(c)vPb, ivRewi gywi NvlYv wZb| ivZ yBUvi wK Kb(c)j Zvni I Bby GwjdvU ivW _K
mwbKi m1/2 mKU AvwU(c)jvwiZ hvb| ZvniK LB wRqv Rwoq ai ejjb, ZzwgB Avgvi Rxeb
euvwPqQ| fZi eWi"g wRqv-Zvni-Bby 30 wgwbUi gZv eVK Kijb| wRqvK Zvni ejjb, Avcwb
mbvcwZ| mKvj 10Uvq mvn&ivIqv(c)x Dvb mwbK-RbZvi Rbmfv ne| mLvb Avcwb fvlY eb, AvwgI
_vKe| GLb wKQy ejvi iKvi bB| AvM wbqY nvK| wRqv PZziZvi m1/2 ejjb, Avwg mwbK gvbyl|
Rbmfvq hve bv| Rbmfv Zvgiv Ki| wZwb RvbZ PvBjb, wmivRyj Avjg Lvb Kv_vq? ejv njv- XvKvq|
wRqv ejjb, Avwg wmivR mvnei m1/2 Lv Kie| ZZY GLvb cOvq yB nvRvi mwbK GKwIZ nqQ|
wRqv-Zvnii Avwj1/2b k Djvm KiQ| wZbRb Awdm i"g Gjb| wRqv e1/2feb Kb(c)j kvdvqvZ
RvwgjK dvb Ki Zvi m1/2 hvM wZ ejZB wZwb bvKP Ki wjb| Kb(c)j Zvni dvb wbq K_v ejZ
Mj kvdvqvZ Rvwgj Rvmi KvQ OKxmi AvImgc(c)Y ejO DEwRZ nb| Gmgq Awdm i"g uvovbv Rbvij
http://www.amadershomoy.com/content/2010/11/06/print0594.htm
2/10/2011

The Daily Amadershomoy
Page 2 of 3
gxi kIKZ ejb, wRqv Zzwg Rvmi Aaxb hve bv| Kb(c)j Zvni kvUAvc ej agK wj kIKZ Pzc nq
hvb| Zvni-Bby ewiq Gjb| GwK ivZ wZbUvq eZvi gywhvxv mvsevwK kvgmywIb cqviv NvlYv wjL
wece msMwVZ nIqvi Lei cOPvi KiZ _vKb| ivZ PviUv _K mKvj mvo mvZUv ch(c)- miKvi Kwei
DwIbK ai Gb GB Lei cvV PjZ _vK| fvi Zvni-Bby Avevi wRqvi KvQ hvb mKU AvwU(c)jvwiZ|
wRqvK eZvi wMq NvlYv wZ ejjb| wRqv mLvbB iKwW(c)sqi K_v ejj ZvB Kiv njv| wK`
iKwW(c)sq Zviv wQjb bv| Bby ejb, wRqv IB NvlYvq wbRK cOavb mvgwiK AvBb-cOkvmK ej Zvi
D"Pvwfjvlx Pnviv DvwPZ Kijb| mKvj mvZUv 30 wgwbU _K G NvlYv iwWIZ evRvbv njv| Bby
ejb, gxi kIKZ Avjx wevn Ki hkvi bv _K XvKvq GmwQjb Lvji m1/2 Avcmidv Ki c-cwe
jvfi Rb| jywKq wQjb| wevn ii" nj mwbKiv ZvK ai wbq Avm| Zvnii m1/2 wRqv iwWIZ
Mj gviv coZb ej gxi kIKZi eeK Bby eKzei gZv K_v ej Dwoq b| ejb, Zvni wbg(c)g
nj wRqv-gykZvKK nZv Ki gZv Lj KiZ cviZb| wK` Zvni kcOgi Ljv LjQb| mLvb
wek|vmNvZK wRqv LjQb gZvi Ljv| cuvP nvRvi mwbK nZv KiQb wZwb|

Bby Rvbvb, 1973 mvji 1 Rvbyqvwi mbvevwnbxi fZi gywhvxvi wbq wecex mwbK ms'v nq| bvqK
myevi gvneyeyi ingvb mfvcwZ, Kb(c)j Zvni wecex MYevwnbxi cOavb| Bby mKU Bb KgvU| yBRb mwbK
ms'vi Dcov| mgvRZi j mkevwnbxK Mo Zvjvi Rb Zviv KvR KiwQj| eAvBwb njI ji
wecei wmxv-MZ KviY MwVZ nq MYevwnbx| Avk(c) cOPvi mwbK ms'v| 15 AvM/ _K 3 bf^i yBdv
mbvevwnbxZ gZv Lji dj h Mnhyx I icvZi cwiw'wZ mwo nq Zv _K iv cZ wewfboe wef
BDwbUi mwbKiv Zvnii AvkOq bb| 7 bf^i Kvbv wece Kivi wmxv- wQj bv| mgMO mbvevwnbx
Lvji AfzIvbi ci wef nq co| gyLvgywL yBci GK c Rvnv1/2xi MU, AviK c Mvwimb wq
kni ei nZ| DERbvi ga Lvj 64 Rb AwdmviK cvboewZ b| Zvi BDwbU wq Ab BDwbU
ejcOqvMi ugwK wj Pig DERbv Lv q| e1/2eUzi Lywb Awdmviiv Zvi m1/2 _vKv 800/1000
mwbKK iL kZvM Kib| ZvivI fxZ nq cob| GgbB msKU Zvni wecei cO`wZ bv _vKvq mevBK
wbR wbR BDwbU wMq Awdmvii ej k*Ljv wdwiq Avbvi civgk(c) b| Awdmviiv ew^v_(c) QyUjb
Lvji wK| AvUK wRqv cbkb fvZvi wbqZv cq cZvM Kijb ^v_(c)cii gZv| KvUbgU bZ...
Znxb| Lvji m1/2x Zi"Y Awdmviiv Lywb gvkZvKK DrLvZ Ki bZzb ivocwZi mUvb ei nq wePvicwZ
mvqgK kc_ Kivjb| 5 bf^i iscyi _K 10g iwRgU Kb(c)j bIqvRki bZ...Z ki evsjv bMi
AvkOq bq| uvI XvKvq| cwiw'wZ AwMoeMf(c) njv| Lvj 5 bf^i e1/2feb k*Ljv wdwiq Avbvi eVK WvKj
mwbKiv fvIZv gb Kijb| mwbK ms'v ivZ _K Awdmvii gZvi OO Owmcvnx wmcvnx fvB fvB, hb
Rxeb bv qO- G AvnYvb Rvwbq evcK wjdjU weZiY Ki| IBwbB weKvj PviUvq jkvb BwAwbqvi
Avbvqvi nvmbi evwoi Qv wZb/PvikO mwbK Zvni-Bbyi m1/2 dvq dvq eVK ii" Kib| Lei Avm 7
bf^i Lvj Zvi BDwbU wq cOwZc mwbKi ej cOqvM Ki wbi Kieb| 6 bf^i weKj Zvni-Bby
mwbKi eVKB ivZ 12Uvq AvKvk wj Kivi gvag AfzIvb ii"i Pov- wmxv- bqv nq| 764 ivRy* Kvj co-b-Zvnii duvwmi cOwZev Kijb gAyi

* kvDU& Ki wRqv ejjb wn gv/ WvB


This page has been printed from the web site of Amadershomoy (www.amadershomoy.com).
URL: http://www.amadershomoy.com/content/2010/11/06/news0594.htm

http://www.amadershomoy.com/content/2010/11/06/print0594.htm
2/10/2011

The Daily Amadershomoy
Page 3 of 3
Amadershomoy

http://www.amadershomoy.com/content/2010/11/06/print0594.htm
2/10/2011