Het raadsel van leven en dood

Text-only Preview

HET RAADSEL VAN LEVEN EN DOODuitgave Allerheiligen 2005 aangeboden door, en reacties welkom bij:
William
Peleman,
Rozenlaan
6,
2870
Puurs
-
Ruisbroek


2
Bij iedere geboorte verschijnt er een ogenschijnlijk nieuw
leven in de wereld. Langzaam groeit de kleine vorm. Hij leeft
en beweegt zich onder ons; hij wordt een gegeven in ons
eigen leven. Maar onvermijdelijk komt de tijd dat die vorm
ophoudt met bewegen en vergaat tot stof en as. De geliefde
die verscheen uit het onbekende, gaat terug naar de
onzichtbare overkant. Dan stellen wij ons bezorgd, misschien
vertwijfeld, de vraag: waar komen wij vandaan? Waarom zijn
wij hier? Waar gaan wij heen?
Over ieder huis hangt vroeg of laat de afschrikwekkende
schaduw van de dood. De grootste paleizen tot de kleinste
huisjes worden bezocht. Niemand blijft gespaard: oud of
jong, ziek of gezond, arm of rijk. Allen moeten wij door dit
donker portaal, en doorheen de eeuwen klinkt dan de
schrijnende roep om een verklaring voor het raadsel van het
leven, het raadsel van de dood.
Spijtig genoeg heeft onwetendheid bij velen geleid tot
verschillende gissingen, en wordt nu algemeen aanvaard dat
het onmogelijk is het fijne te weten over het meest
belangwekkende deel van ons bestaan: het leven dat
voorafgaat aan de poort van de geboorte, en het leven dat
volgt op het portaal van de dood.
Dit is een vergissing. Nauwkeurige rechtstreekse kennis is
beschikbaar voor wie de moeite neemt om het “zesde zintuig”
te ontwikkelen waarover iedereen beschikt. Wanneer wij dit
kanaal opwekken, gaan onze spirituele ogen open, zodat wij
de geesten kunnen waarnemen die het stoffelijk leven gaan
binnentreden langs de geboorte, en diegenen die na het
overlijden pas zijn teruggegaan naar de overkant. Wij zien ze
even duidelijk en scherp als de mensen rondom ons, die wij
met onze gewone ogen waarnemen.


3
Rechtstreekse inlichtingen aangaande de innerlijke werelden
is nochtans niet noodzakelijk om de zoekende mens tevreden
te stellen, net zomin als je China zou moeten bezoeken om
een idee te hebben over de levensomstandigheden daar. Onze
kennis van vreemde landen is ook afkomstig van
reisverhalen. En er bestaat evenveel kennis over het
hiernamaals en de innerlijke wereld als over Afrika, Australië
of China.
De oplossing van het vraagstuk omtrent het leven en het
bestaan is in de volgende uiteenzetting gebaseerd op
overeenstemmende getuigenissen van velen die hun zesde
zintuig hebben ontwikkeld en bevoegd zijn bevonden om de
bovennatuurlijke koninkrijken te bestuderen op een
wetenschappelijk onderbouwde wijze. De aangeboden
oplossing klopt met de wetenschappelijke feiten; zij toont ons
een wetmatigheid die de menselijke vooruitgang regelt, net
zoals de wet van de zwaartekracht de planeten onveranderlijk
vasthoudt in hun baan om de Zon.
Drie stellingen
Er bestaan drie stellingen die het raadsel van leven en dood
kunnen oplossen. Het bestaan van een vierde stelling wordt
algemeen uitgesloten. Dan moet een van de drie bestaande de
juiste zijn, tenzij het probleem door de mens niet kan worden
opgelost.
Iedereen komt ooit oog in oog te staan met het raadsel van
leven en dood. De oplossing ervan belangt iedereen aan, en
kleurt het verdere leven. Daarom moeten wij eerst alle
mogelijkheden bekijken, bestuderen, vergelijken, en tegen
mekaar afwegen, met een open blik, vrij van vooroordelen,
bereid om elke stelling te aanvaarden of te verwerpen op
basis van haar verdienste. Wij zullen dus eerst de drie


4
stellingen opsommen, en dan nagaan in welke mate zij
kunnen worden verzoend met de werkelijkheid, en met
andere bekende natuurwetten. Vermits in de natuur geen
tegenstelling bestaat, mag je verwachten dat een juiste
stelling evenwichtig samengaat met de rest van het leven en
de levensprocessen.
1. De Materialistische stelling verklaart dat het leven een
tocht is van de wieg naar het graf; dat het verstand een
product is van de stof; dat de mens de hoogste intelligentie is
in de kosmos; en dat de intelligentie verdwijnt wanneer het
lichaam sterft.
2. De Theologische stelling meent dat er bij elke geboorte
een nieuwe ziel door God geschapen de arena binnenstapt
van het leven; dat bij het einde van een relatief kort leven in
de stoffelijke wereld, de ziel de poort van de dood
binnenstapt in het onzichtbare hiernamaals, om daar
vervolgens te blijven; en dat geluk of ongeluk daar wordt
bepaald door het geloof juist voor de dood.
3. De stelling van de Wedergeboorte leert dat elke geest een
onafscheidelijk deel is van God; dat die de kiem bevat van
alle goddelijke krachten, zoals een zaadje de kiem bevat van
de plant; dat deze sluimerende krachten geleidelijk worden
gewekt tot bewegende energie door middel van herhaalde
geboortes; dat niemand verloren gaat, maar dat alle Ego’s
uiteindelijk het doel van de volmaaktheid en eenheid met
God bereiken, en wel door ervaring, de vrucht van hun
pelgrimstochten doorheen de stof.
De Materialistische Stelling
Wanneer wij de materialistische stelling vergelijken met de
bekende Natuurwetten, vinden wij dat zij tegengesteld is aan


5
de welbekende wetten van het behoud van stof en energie.
Volgens die wetten kan het verstand niet worden vernietigd
bij de dood zoals de materialistische stelling voorstelt, want
wanneer elke energie behouden blijft, moet ook het verstand
daaronder worden begrepen.
Bovendien is het verstand vanzelfsprekend superieur aan de
stof, want het geeft vorm aan het aangezicht zodat het de
spiegel is van het verstand. Ook weten wij dat de cellen van
ons lichaam voortdurend veranderen, dat een volledige
vernieuwing minstens eens om de zeven jaar wordt voltooid.
Indien de materialistische stelling juist was, dan zou ons
bewustzijn ook een complete verandering moeten ondergaan,
met absoluut geheugenverlies van wat voorafging, zodat
niemand zich zou herinneren wat meer dan zeven jaar
geleden is gebeurd.
Wij weten dat zoiets niet het geval is. Wij herinneren ons het
hele leven: de kleinste gebeurtenis, ofschoon vergeten tijdens
het gewoon leven, komt terug in de herinnering van de
persoon die op het punt staat te verdrinken, of zich in een
toestand van geestvervoering bevindt. Het materialisme houdt
geen rekening met deze toestanden van onder- en
bovenbewustzijn; het vindt hiervoor geen verklaring, en
veronachtzaamt deze. In het licht van wetenschappelijk
onderzoek dat het bestaan van psychische fenomenen niet
meer kan ontkennen, is het onverbiddelijk veronachtzamen
van deze feiten eerder dan ze proberen te weerleggen, een
onaanvaardbaar gebrek in een stelling die beweert het
grootste raadsel van het leven op te lossen, namelijk het
Leven zelf. Wij kunnen deze stelling dus beter verwerpen, en
ons tot de twee overblijvende richten.


6
De Theologische Stelling
Wat de stelling van de theologen vooral onaanvaardbaar
maakt is haar onmiskenbaar tekortschieten. Volgens deze
stelling wordt bij elke geboorte een nieuwe ziel geschapen.
Myriaden zielen werden geschapen sinds het begin van het
menselijk bestaan (ook indien wij slechts 6000 jaar
teruggaan). Volgens sommige sektes worden slechts 144000
zielen gered; de rest is gedoemd tot eeuwige pijn. Dat is dan
“het Goddelijk reddingsplan”, voorgesteld als bewijs van
Gods wonderbaarlijke liefde.
Stel dat een groot passagiersschip aan het zinken is, vlak voor
de kust , en dat er 3000 mensen gaan verdrinken. Zouden wij
het dan redelijk vinden om er een kleine, snelle motorboot op
af te sturen om 2 of 3 mensen te redden? Zeker niet. Enkel
het inzetten van toereikend materieel, om een grote
meerderheid te redden, zou worden erkend als een gepast
reddingsplan.
Het plan dat de theologen ons aanbieden, is erger dan het
sturen van een motorboot om enkele duizenden passagiers te
redden van een zinkend schip. 3 zielen redden op een totaal
van 3000 is verhoudingsgewijs meer dan het redden van
144.000 op de ontelbare zielen die werden en blijvend
worden geschapen in het theologische plan. Indien God
werkelijk zulk een plan had bedacht, dan zou men moeten
besluiten dat Hij niet zo al goed is, als Hij wordt voorgesteld.
Indien Hij het niet kan helpen, dan is hij niet zo almachtig als
hij wordt voorgesteld. In geen van beide gevallen kan Hij
daarom God zijn. Zulke veronderstellingen zijn evenwel
ondenkbaar in de realiteit, want dat kan Gods plan niet zijn,
en het is een brutaal heiligschennis om Hem dit toe te
schrijven.


7
De Stelling der Wedergeboorte
De leer van de wedergeboorte of reïncarnatie in een
menselijk lichaam stelt dat er zich een langzaam maar zeker
ontwikkelingsproces
voltrekt.
Doorheen
herhaalde
belichaming van een toenemende doeltreffendheid in
menselijk vorm, bereiken allen een onvoorstelbare spirituele
hoogte. Die stelling zien wij bevestigd in de natuur. Overal
vinden wij dit langzaam maar zeker streven naar
volmaaktheid en nergens is er een proces van schepping of
verval te vinden dat ogenblikkelijk wordt gerealiseerd zoals
theologen en materialisten ons willen laten geloven voor de
ontwikkeling van de mens.
De wetenschap erkent het evolutieproces als de natuurlijke
ontwikkelingsmethode voor zowel sterren als zeesterren,
microbe zowel als mens. Het is de vooruitgang van de geest
doorheen de tijd, en terwijl wij om ons heen kijken en de
evolutie waarnemen in onze driedimensionale wereld, kunnen
wij ons niet ontdoen van het voor de hand liggende feit dat
haar eigen pad ook driedimensionaal is, een spiraal; iedere
slag van de spiraal is een cyclus, en elke cyclus volgt een
vorige in een ononderbroken vooruitgang. Iedere cyclus is de
verbeterde versie van de vorige, en de basis van vooruitgang
in de volgende.
Een lijn is niets anders dan de uitbreiding van een punt. Het is
de weergave van de stelling der materialisten en theologen.
De materialistische bestaanslijn loopt van geboorte naar
dood, die van de theologen begint net voor de geboorte en
loopt door in de onzichtbare wereld voorbij de dood.
Er is geen weg terug. Een dergelijk bestaan zou slechts een
minimum aan ervaring opleveren uit de school van het leven.


8
Het is een eendimensionale ervaring, niet vatbaar voor
verruiming of verheffing tot sublieme hoogtes.
De Spiraalsgewijze vooruitgang
Een tweedimensionaal zigzagpad voor de ontwikkeling van
het leven blijft begrensd en een cirkel zou een niet-aflatend
rondje zijn van steeds dezelfde ervaringen. Welnu, alles in de
natuur heeft een doel, zo ook de derde dimensie. Opdat wij
zouden leven naar de kansen van een driedimensionaal
universum, moet het pad van de evolutie wel een spiraal zijn,
en dat is het ook. Overal in de hemel en op aarde gaan voor
altijd alle dingen steeds voorwaarts, opwaarts.
Van het kleinste plantje in de tuin tot de reuze Redwood
boom in Californië met zijn 12 meter diameter, alle vertonen
de spiraalvorm in de plaatsing van hun takken, twijgen, en
bladeren. Wanneer wij de hemel bekijken en de spiraalnevels
bestuderen van werelden in wording, of de beweging van de
zonnestelsels, dan is de spiraal de voor de hand liggende
ontwikkelingswijze.
Een ander voorbeeld van spiraalsgewijze vooruitgang is de
jaarlijkse cyclus op elk planeethalfrond. In de lente ontwaakt
dat uit de rust van een winterslaap. Overal zien wij het leven
ontluiken. Alles in de natuur wordt gericht op vruchtbaarheid.
Met het verstrijken van de tijd rijpen graan en druiven. De
oogst breekt aan, en opnieuw treedt er een stilte in, en de
zomerweelde maakt plaats voor winterrust. Sneeuw bedekt de
aarde. Maar de slaap duurt niet eeuwig; de zang van een
nieuwe lente wekt weer tot leven, en dan zijn wij een beetje
vooruitgegaan over het pad van de tijd.


9
De Wet van afwisselende cycli.
Is het mogelijk dat een wet universeel aanwezig is in de
gehele natuur, en dat de mens daarop een uitzondering
vormt? Zal de Aarde elk jaar ontwaken uit haar winterslaap,
zullen boom en bloem weer leven, en de mens sterven? Neen,
dat is onmogelijk in een heelal dat wordt bestuurd door
onwrikbare wetten. Dezelfde wet die het leven in de plant
wekt tot nieuwe groei, moet ook het menselijk wezen wekken
tot verdere vooruitgang naar de volmaaktheid. De leer der
wedergeboorte, of herhaalde menselijke belichaming in
geleidelijk verbeterende voertuigen of lichamen is daarom in
perfecte overeenstemming met de
evolutie en de
gebeurtenissen in de natuur. Zij stelt dat geboorte en dood
elkaar opvolgen. Zij sluit volledig aan bij de Wet van
afwisselende periodes die stelt dat werken en rust, ebbe en
vloed, zomer en winter, elkaar onafgebroken moeten
opvolgen. Zij sluit ook volledig aan bij de spiraalfase van de
Evolutiewet wanneer zij stelt dat de geest bij iedere nieuwe
geboorte een steeds beter lichaam aanneemt, en naarmate de
mens vooruitgaat op mentaal, moreel en spiritueel vlak als
gevolg van verworven ervaring uit voorbije levens, komt hij
ook terecht in een betere omgeving.
Wanneer wij het raadsel van leven en dood willen oplossen,
moeten wij een antwoord vinden dat zowel het hoofd als het
hart tegemoetkomt. Wij moeten het verschil in talent bij
mensen verklaren, en een reden vinden voor het bestaan van
zorgen en pijn. Wij moeten een antwoord vinden op de vraag
waarom de een baadt in weelde terwijl een ander meer vloek
dan zegen ontvangt, waarom de een geniet van een hoge
morele opvoeding, terwijl een ander wordt geleerd om te
stelen en te liegen; waarom de een naar lijf en leden een
Venus of Adonis is, terwijl een ander met de kop van een
Medusa door het leven moet; waarom de een in prima


10
gezondheid verkeert terwijl de ander geen ogenblik zonder
pijn is; waarom de een begiftigd is met het verstand van een
Socrates, terwijl de ander nauwelijks tot drie kan tellen. Als
wij ons dat alles afvragen, dan verkrijgen wij geen
bevredigend antwoord van de materialist of de theoloog.
Materialisme haalt de erfelijkheid aan als reden voor ziekte,
en wat betreft de economische situatie, vertelt Herbert
Spencer ons dat in de dierenwereld de wet van de wildernis
heerst: “eten of gegeten worden”; in de beschaafde wereld
heet dat “bedriegen, of bedrogen worden”.
Oorzaak van morele tendensen
Erfelijkheid speelt gedeeltelijk een rol in het lichamelijk
gestel. Het gelijke trekt het gelijke aan, voor wat de vorm
betreft, maar erfelijkheid kan niet worden ingeroepen voor
morele en mentale gelijkenissen. Die verschillen in ieder
mens. Erfelijkheid is een feit in de lagere koninkrijken waar
alle dieren van een bepaalde soort er ook soortgelijk uitzien,
hetzelfde soort voedsel gebruiken, en gelijkaardig handelen
in gelijke omstandigheden, want zij beschikken niet over een
individuele wil, maar worden geleid door een groepsgeest. In
het menselijk rijk is dat anders. Iedere mens handelt
verschillend. Iedereen volgt een eigen voedingspatroon.
Naarmate de kinder- en jeugdjaren verstrijken, boetseert het
innerlijke Ego zijn werktuig zodat het zichzelf weerspiegelt
in de kenmerken ervan. Zodoende zijn er geen twee precies
dezelfde mensen. Zelfs tweelingen die gedurende hun
kindertijd niet van elkaar zijn te onderscheiden, groeien uit
tot verschillend uitziende volwassenen, naarmate hun
kenmerken de afspiegeling worden van het innerlijke Ego.
Op het morele vlak heerst een gelijkaardige toestand.
Alhoewel de kinderen van misdadigers vaak misdadige
trekken vertonen, bewijzen politierapporten dat zij er