Hrvatski gramatika i pravopis

Text-only Preview


Sadraj
PRAVOPIS
6
1.
Pisanje velikog i malog slova
7
1.1. Velikim slovom
7
1.2. Malim poetnim slovom
9
1.3. Pisanja rijei iz drugih jezika
10
2.
Sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei
11
2.1. Sloenice
11
2.2. Polusloenice
11
3.
Reenini i pravopisni znakovi
12
KRATICE
17
GLAS
18
1.
Fonetika i fonologija
18
1.1. Glasovne promjene
19
1.2. Podjela glasova
25
1.3. Nastanak glasova
28
1.4. Govorni organi
30
1.5. Glasovi , , d i
31
1.6. Naglasni sustav suvremenoga hrvatskog jezika
33
JEZINO IZRAZAVANJE
35
RIJE
36
1.
Tvorba rijei
37
1.1. Prefiksalna tvorba
40
1.2. Sufiksalna tvorba
41
1.3. Prefiksalno-sufiksalna tvorba
42
1.4. Slaganje
42
2

1.5. Srastanje
43
1.6. Preobrazba
43
1.7. Tvorba sloenih skraenica
44
VRSTE RIJEI
45
1.
Promjenjive
46
1.1. Imenice
48
1.2. Glagoli
50
Kondicional I
52
Kondicional II
53
Glagolski oblici
55
1.
Jednostavni glagolski oblici
56
1.1.
Infinitiv
56
1.2.
Imperativ
57
1.3.
Prezent
58
1.4.
Aorist
60
1.5.
Imperfekt
61
2.
Sloeni glagolski oblici
62
1.1.
Perfekt
62
1.2.
Pluskvamperfekt
63
1.3.
Futur I
64
1.4.
Futur II
65
1.3. Pridjevi
66
1.4. Brojevi
68
1.5. Zamjenice
69
2. Nepromjenjive
73
2.1. Prilozi
73
2.2. Prijedlozi
74
2.3. Veznici
74
2.4. Usklici
74
3

2.5. estice
74
3.
Naglasnice i nenaglasnice
75
REENICA
76
1.
Reenice po sastavu
77
1.1. Jednostavna
77
1.2. Sloena
78
1.
Zavisno sloene reenice
78
1.1.
Predikatna reenica
79
1.2.
Subjektna reenica
79
1.3.
Objektna reenica
79
1.4.
Atributna reenica
80
1.5.
Prilone reenice
80
2.
Nezavisno sloene reenice
83
1.1.
Sastavne
83
1.2.
Rastavne
84
1.3.
Suprotne
85
1.4.
Iskljune (izuzetne)
85
1.5.
Zakljune
85
1.5.
Reenini niz
85
2.
Dijelovi reenice (sluba rijei)
86
1.1. Predikat
86
1.2. Objekt
86
1.3. Prilone oznake
87
1.4. Subjekt
87
1.5. Atribut
88
1.6. Apozicija
88
3.
Upravni i neupravni govor
89
RJENIK
90
1.
Leksem
90
4

2.
Sinonim
91
3.
Homonimi
91
4.
Antonimi
92
5.
Vremenska raslojenost jezika
93
6.
Leksik na prijelazu"
93
7.
Podruna raslojenost jezika
94
8.
Funkcionalna raslojenost leksika
94
JEZIK - RAZVITAK
96
KNJIZEVNOTEORIJSKI POJMOVI
105
PODJELA GLASOVA PO PROLASKU ZRANE STRUJE
109
5

Pravopis
-
Sustav odnosno skup pravila prema kojima se grafijski znakovi (slova) odreenoga jezika
biljee pri pisanju rijei i reenica
-
Pravopis moe biti: fonoloki, korijenski, etimoloki (morfoloki)
-
Osnovna obiljeja nekom pravopisu daje nain na koji se piu pojedine rijei s obzirom na
glasove koji ih sastavljaju, na njihove oblike i skupove rijei
-
Sadanji pravopis je FONOLOSKO-MORFOLOSKI
o FONOLOSKI - utemeljen je na glasovnom naelu, tj. trai da se isti fonem (glas) pie
uvijek istim znakom (slovom)
o KORIJENSKI - pri pisanju pazi da se isti morfem uvijek pie istim slovima bez obzira
to se u razliitim glasovnim okolinama razliito izgovara (ne navode se glasovne
promjene)
Patka
razliito se izgovara i uje
patak
robski - ropski (glasovna promjena)
hrvatska - hrvacka
korijenski fonoloki
kod kue - kotkue (nema glasovne promjene kod spojeva rijei)
korijenski
6

1.PISANJE VELIKOG I MALOG SLOVA
1.1. VELIKIM SLOVOM
-
piu se rijei zbog isticanja, poasti, dodatnog znaenja.
1.1.1. PRVA RIJE U REENICI
-
svaka nova reenica nosi novu misao i pie se velikim slovom
-
prva rije upravnog govora
Ne znam", slagao je Marko.
Puno vam hvala , kae Petar, stvarno ste mi puno pomogli."
Hvala!" kae Petar.
nema zareza
Ako doete," kae Petar, pomoi ete mi."
-
ako je u oslovljavanju u pismu usklinik, sljedea reenica poinje VPS, ako je zarez
MS
1.1.2. RIJEI IZ POASTI
-
Ti, Vi, Tvoj, Va, Vi, Va - ako se u pismu obraate jednoj osobi, tada se, iz
potovanja, pie VS

Potovani gospodine ravnatelju. Molim Vas
-
Nazivi poglavara drave, ako je bez vlastita imena, pie se VPS
Dolazi predsjednik Mesi.
Dolazi Predsjednik.
-
zanimanja malim slovom Dolazi ministar.
-
Titule
Njegovo Visoanstvo, Njezina Ekselencija, Vaa Visosti
-
akad

emik, doktor - MS
7

1.1.3. VLASTITA IMENA
o Jednolana
* Imena (Pero, Marko, Aldo)
* Imena ljudi prema pripadnosti narodu, kraju... (Dalmatinka,
Kranin)
* Imena boanstava i mitolokih bia (Bog, Isus, Jahve, Kiklop)
* Imena ivotinja (Bambi, Pluton)
* Posvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica (-ov, -ev, -in)
(Mato Matoev, Gustav Gustavov, Aldo Aldov)
* Prezimena (Horvat, Baldani, Brli - Maurani)
* Nadimci (Miko, Kiki, Miki, Ambi)
* Imena naseljenih mjesta (Zagreb, Osijek)
* Imena drava (Slovenija)
* Imena kontinenata (Europa, Azija, Afrika)
* Imena proizvoda (Vegeta)
o Vielana
* svi se l

anovi vielanih imena (osim veznika i prijedloga) piu VPS kod:

Osobna imena ljudi i boanstava (Petar Kreimir etvrti,
Blaena Djevica Marija)

Naseljena mjesta (Slavonski Brod, Hum na Sutli)

Imena drava (Sjedinjene Amerike Drave, Austro - Ugarska,
Republika Hrvatska)

Imena kontinenata (Sjeverna i Juna Amerika)
* u svim ostalim sluajevima se VPS pie samo prvi lan, a od ostalih
l
anova samo onaj koji je i sam vlastito ime, tj. koji

bi se i izvan naziva
(samostalno) pisao VPS

Imena ulica (Ulica kralja Tomislava, Frankopanska ulica, Ulica
kralja Petra Kreimira IV.)

Imena naselja (Cvjetno naselje)
8


Imena trgova (Trg bana Josipa Jelaia, Mauraniev trg)

Imena upanija (Zagrebaka upanija, Sisako - moslavaka
upanija)

Imena gradskih naselja (Autocesta Zagreb-Split)

Imena krajeva (Zagorje, Hrvatsko zagorje, Dalmatinska zagora,
Istra, Dalmacija)

Imena voda (Sava, Jadransko more, Plitvika jezera)

Imena planina (Bjelolasica, Velebit, Moslavaka gora,
Zagrebaka gora)

Imena nizina (Panonska nizina)

Imena polja (Lonjsko polje)

Imena blagdana (Nova godina, Blagdan blaene djevice Marije)

Imena ustanova, organizacija, udruga
(Ministarstvo
pravosua, Gradska knjinica, Sveuilina knjinica, Vinogradska
bolnica, Udruga branitelja iz Domovinskog rata, Osnovna kola
Ivana Gorana Kovaia, Uiteljaska akademija (ili Akademija
ako se zna koja je))

Imena knjiga (Prie iz davnina, udnovate zgode egrta
Hlapia)

Imena filmova (Na rubu zakona, Mala sirena, Petar Pan,
Zvjezdane staze)

Imena novina (Jutarnji list, Veernji list, Globus, Glorija)

Imena nebeskih tijela (Mars, Pluton, Uran, Neptun, Mlijena
staza)

1.2. MA

LIM PO

ETNIM SLOVOM PISU SE :
o zanimanja, titule uz ime (kralj Zvonimir)
o nazivi drutvenih pokreta, povijesnih dogaaja i razdoblja (opi su pojmovi) i
umjetnikih epoha (ilirizam, humanizam, srednji vijek, devetnaesto stoljee, renesansa,
romantizam)
-
ako se drutveni pokreti obiljeavaju vremenski piu se VPS (Prvi svjetski
rat, Seljaka buna)
1945. zavrio je Drugi svjetski rat.
9

esto sam mislio na drugi svjetski rat.
o nazivi pripadnika pokreta, uenja, stranaka, klubova (ilirac, franjevac, dinamovac,
hadezeovac)
o nazivi vjera (islam, kranstvo, budizam, katolianstvo...)
o nazivi ivotinjskih pasmina (bernardinac, koker...)
o odnosni pridjevi na -ski, -ki,-ki, -ki izvedeni od zemljopisnih imena i imena
stanovnika (hrvatski, paki, gospiki...)
o osobna imena u slubi opih imenica (najee mjerne jedinice i proizvodi) (amper,
ford, mercedes...)
1.3. PISANJA

RIJEI IZ DRUGIH JEZIKA

- PRILAGODBA POSUENICA - posuenice se prilagoavaju hrvatskom jeziku na
grafijskoj, pravopisnoj, fonolokoj, morfolokoj, semantikoj razini
RIJEI STRANOG PODRIJETLA
STRANE RIJEI POSUENICE
(cool)
TUICE PRILAGOENICE USVOJENICE
(bajt) (referencija) (eer)
- Posuenice

se s

obzirom na uklopljenost u hrvatski jezini sustav dijele na:
o TUICE

- posuenice koje su pravopisno prilagoene hrvatskom glasovnom
sustavu, ali sadravaju neka svojstva izvornog jezika nesvojstvena hrvatskom
jeziku (bicikl, fajl, lift, sak, bife, roza, drap, lila)
o PRILAG

OENICE - posuenice koje su naglasno, glasovno i sklonidbeno
prilagoene hrvatskom jeziku (bit, centar, ip, kursor, printer, sida)
10

Document Outline

 • ﾿
 • ﾿
 • ﾿
  • ﾿
 • ﾿
   • ﾿
  • ﾿
  • ﾿
  • ﾿
 • ﾿