J. Oostveen "Met de rug naar het volk"

Text-only Preview

“Met de rug naar het volk”

In een eerdere bijdrage (KN 38) is melding gemaakt dat het hoogste leergezag in de Kerk valse
interpretaties van Vaticanum II heeft geconstateerd en benoemd. Al tijdens het concilie heeft paus
Paulus VI door toevoeging van de nota Explicativa Praevia aan de dogmatische constitutie Lumen
Gentium aangegeven dat bepaalde teksten voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. In 1972 constateert
Paus Paulus VI “een noodtoestand ... op de eerste plaats een valse en verkeerde interpretatie van
het Concilie, dat een breuk met de traditie zou willen zijn, ook wat de leer betreft, een interpretatie
die zover gaat dat de pre-conciliaire Kerk wordt afgewezen en toegestaan wordt dat men een
‘nieuwe' Kerk bedenkt, als het ware ‘heruitgevonden' van binnenuit, wat betreft de instelling van de
Kerk, het dogma, de gebruiken en het recht”
(Acta Apostolicae Sedis (afgekort AAS) jaargang 64
[1972], p. 498). Ook paus Benedictus XVI heeft zich in 2005 als zodanig geuit.

Nu stond in KN 37 een boekbespreking van “Met de rug naar het volk”. Pater Lukken, een bijna 80
jarige Norbertijn en emeritus professor in de Liturgie (Universiteit van Tilburg) en oud-directeur
van het Liturgisch Instituut (Berne-Heeswijk), geeft hierin zijn mening over de Liturgische
opvatting van Paus Benedictus XVI, het motu proprio Summorum Pontificum, de organische groei
en het streven te komen tot een Hervorming van de hervorming. Zijn interpretatie van Vaticanum II
staat hier centraal.

Op pagina 109 schrijft hij: “Waar het om gaat is de interpretatie van het 2de Vaticaans Concilie.
Enerzijds vind je een richting, die ernaar streeft de overeenkomsten aan te tonen tussen de besluiten
van Vaticanum II en de kerkelijke leer. Daarnaast is er een richting, die de geest van Vaticanum II
verder wil uitdragen en in dit verband erop insisteert dat de concilie-vaders bij alle continuïteit ook
breuken met de tot dan toe geldende traditie zijn aangegaan”.

Met de ontkenning van continuïteit en het uitdragen van de breuk met de traditie is dit boek
exemplarisch voor het waarom van de reactie van het hoogste leergezag. Lukken stelt hier
subjectieve interpretaties van het concilie onder de mom van de “geest van Vaticanum II” boven de
Leer en Traditie van de Kerk en zelfs boven het Leergezag van de Paus. Er wordt zelfs
gesuggereerd dat de concilie-vaders deze breuk met de traditie en de Leer van de Kerk zouden
hebben gesanctioneerd.

Zo stelt hij in zijn kritiek op Summorum Pontificum dat de theologie van de Tridentijnse Liturgie
een andere is dan die van de postvaticaanse liturgie”. Zij verdragen elkaar niet: “Er is beslist
sprake van een theologische breuk”
. En “Hoe kun je de grondoptie van de eucharistie als exclusieve
viering door de priester verzoenen met de grondoptie van de gemeenschapsliturgie van na
Vaticanum II?


In tegenstelling tot de Paus gaat Lukken uit van een breuk in de liturgie en theologie. Deze
vermeende breuk hangt samen met het gedachtegoed achter bepaalde voor meerdere uitleg vatbare
teksten van het missaal van Paulus VI. Fundamenteel hierbij is de definitie van de Mis in de
inleidende tekst van de oorspronkelijke uitgave van het Missaal in 1969 (hoofdstuk 2, §7): “De
maaltijd des Heren of de Mis is de heilige samenkomst of vergadering van het volk Gods, dat onder
voorzitterschap van een priester samenkomt om de gedachtenis aan de Heer te vieren. Daarom
geldt voor de plaatselijke samenkomsten van de heilige Kerk bij uitstek de belofte van Christus;
'Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden' (Mt. 18, 20)".

Deze definitie, die strijdig is met Vat. II (SC4) is, na heftige kritiek, in de uitgave van 1970
vervangen door “Bij de mis of maaltijd des Heren wordt het volk van God bijeengeroepen om,
onder leiding van de priester, die de persoon van Christus vertegenwoordigt, de gedachtenis van de
Heer of het Eucharistisch offer te vieren. Daarom geldt de belofte van Christus: 'Waar twee of drie
in mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden' (Mt 18,20) heel bijzonder voor deze
plaatselijke bijeenkomst van de Heilige Kerk. Want in de viering van de mis, waarin het kruisoffer
voortduurt, is Christus werkelijk tegenwoordig in de gemeenschap die in zijn naam bijeen is, in de
persoon van de bedienaar, in zijn woord en – zelfstandig en onafgebroken – onder de eucharistische


gedaanten.”

Hiermee is een juiste interpretatie in eenheid met de traditie en Vat. II in potentie verzekerd. Echter
door het ongewijzigd laten van de §§ 8, 48, 55d, 56 in de inleiding alsmede bepaalde nieuwe
gebeden en weglatingen in het herziene Missaal is nog steeds ruimte voor de interpretatie zoals deze
in §7 van het Missaal van 1969 was verwoord. Lukken past deze interpretatie toe.

Dit toont het probleem met teksten, die uit 'diplomatieke' overwegingen voor dubbele uitleg vatbaar
zijn opgesteld, zoals de documenten van Vat. II ( Schillebeeckx in De Bazuin, nr. 16, 1965). Dit treft
het tweede discussiepunt inzake de documenten van Vat. II (KN38): kunnen de documenten van
Vat. II nog in volle eenheid met de Traditie worden verstaan?

Het Concilie heeft nergens eenduidig verklaard dat zij dogmatische uitspraken wilde doen, in
tegendeel zij heeft juist het tegenovergestelde verklaard. Ergo, hier is geen sprake van expliciet
onfeilbare uitspraken, doch uitsluitend van een ‘leer van het hoogste leerambt van de kerk, dat door
alle gelovigen zonder uitzondering dient te worden aanvaard en erkend overeenkomstig de
bedoeling van de heilige Synode zelf, die blijkt hetzij uit de behandelde stof hetzij uit de wijze van
uitdrukken, volgens de regels van de theologische interpretatie.'
Daarmee ontbreekt de specifieke
“goddelijke bijstand” die voor de onfeilbaarheid karakteristiek is.

Nu zijn conciliaire of pauselijke decreten, wel of niet onfeilbaar, geen geïnspireerde teksten zoals de
Evangeliën. Het zijn menselijke omschrijvingen van de openbaring. Inherent daaraan wel minder
eerbiedwaardig, doch op zich genomen niet minder waarachtig dan de bijbel. In tegenstelling tot de
bijzondere werking van de H. Geest bij de verkondiging door de Apostelen, vereist de inspiratie
door de H. Geest hier een minzame medewerking, waarbij de vrije wil van de mens wordt
gerespecteerd ook al is deze niet zuiver.

Zo kunnen Conciliedocumenten de uitwendige oorzaken van dwaling wegnemen, de gezagdragers
de gelegenheid tot vergissing besparen en ze desnoods door de omstandigheden dwingen verkeerde
stellingen op te geven. Zij kan positief hun studies en onderzoekingen leiden, hun verstand naar de
waarheid richten en hun hart voor het inwendig licht der genade ontvankelijk maken. Daarentegen
kan een Concilie in principe ook falen. Echter zolang de gehele of gedeeltelijke valsheid van een
tekst niet duidelijk is gebleken, hebben haar niet-onfeilbare uitspraken hetzelfde gezag in de Kerk.

Omdat inzake Vat. II het hoogste leergezag de valse uitleg niet alleen als potentie, doch de facto
heeft vastgesteld, bestaat hierover geen twijfel en is het aan het hoogste leergezag, Paus en Concilie,
hoe deze documenten verstaan dienen te worden. Hier geldt “de bedoeling van de heilige Synode
zelf, die blijkt hetzij uit de behandelde stof hetzij uit de wijze van uitdrukken”
. Nu verwijzen
meerdere documenten eenduidig naar de eenheid met de traditie en voorafgaande Concilies, resp.
dat zij daarmee niet in strijd wil zijn. Ergo wanneer een document van Vat. II onduidelijk is of een
dubbele betekenis heeft, dient deze in eenheid met de traditie en voorgaande Concilies te worden
verstaan.

Ir. J.P. Oostveen is voorzitter van de Stichting Ecclesia Dei Delft en vice-voorzitter van de
Foederatio Internationalis Una Voce.

Indien voldoende ruimte dan gaarne de volgende alinea als slot toevoegen:
In dit licht is het goed dat binnen het kader van het verzoeningsproces met de SSPX op dogmatisch
niveau over de geschriften van Vaticanum II wordt gesproken. Moge deze gesprekken tot duidelijke
uitspraken van het Leergezag leiden, hoe de teksten van Vaticanum II nu werkelijk verstaan dienen
te worden in volle eenheid met voorgaande Concilies en uitspraken van het gewone Leergezag door
alle eeuwen heen. Het laatste woord hierin is aan de Paus. Dit is niet alleen van belang voor de
verzoening van de SSPX, maar voor de totale welzijn van de Kerk.