Εισαγωγη στη Java.pdf

Text-only Preview

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ


ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής καιΣυστημάτων ΠληροφορικήςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVAΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
1
1.1 Τα εργαλεία της
Java

1.2 Δημιουργία μιας Java εφαρμογής
1.3 Δημιουργία ενός Java Applet
1.4 Χρήσιμες Διευθύνσεις Internet για τη Java

2. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό


5
2.1 Δομή ενός προγράμματος σε Java
2.2 Μια συζήτηση σχετικά με τα αντικείμενα στη Java
2.3 Ορισμός κλάσεων στη Java
2.4 Κληρονομικότητα (Inheritance)
2.5 Υπερφόρτωση (overloading)
2.6 Κατασκευαστές (constructors)
2.7 Καταστροφή αντικειμένων (Finalization)
2.8 Προσδιοριστές πρόσβασης (access specifiers)
2.9 Τροποποιητές (Modifiers)
2.10 Casting
2.11 Μεταβλητές – Αναφορές
2.12 Πολυμορφισμός (Polymorfism)
2.13 Διασυνδέσεις (Interfaces)
2.14 Πακέτα (Packages)

3. Τύποι δεδομένων - εντολές - τελεστές

19
3.1 Τύποι δεδομένων στην Java
3.2 Αναγνωριστικά, literals, σχόλια, διαχωριστές
3.3 Τελεστές
3.4 Συμβολοσειρές (Strings)
3.5 Εντολές και Δομές ελέγχου
3.6 Πίνακες

4. Εξαιρέσεις

(Exceptions) 31

5. Τα βασικά των Applets στην

Java
33
5.1 Βασικές λειτουργίες των Applets
5.2 Απλές Applets και η εισαγωγή τους σε σελίδες Web
5.3 Γραφικά, Γραμματοσειρές και Xρώμα
5.3.1 Η κλάση Graphics
5.3.2 Η κλάση Fonts
5.3.3 Η κλάση Color
5.3.4 Παραδείγματα γραφικών – γραμματοσειρών – χρωμάτων

6.


Threads
41
6.1 Παράδειγμα με Threads
6.2 H υλοποίηση των Threads
6.3 Threads σε Applets
6.4 Συγχρονισμός των Threads


6.5 Οι καταστάσεις των Threads

7.


Abstract
Windowing
Toolkit
(AWT)
47
7.1 Βασικά στοιχεία ενός GUI
7.2 Δομή ενός GUI
7.3 Γεγονότα στα GUI (GUI Events)
7.4 Adapter Κλάσεις
7.5 Πλήρης κώδικας του applet EQ

8. Γραφικές διεπαφές τύπου Swing (Swing GUIs)59
8.1 Top-Level Swing Containers και Components
8.2 Διαχειριστές Γεγονότων – Event Handlers
8.3 Swing και Threads
8.3.1 Η χρήση της μεθόδου invokeLater


9. Animation σε

Java
69
9.1 Γενικά περί Animation
9.2 Το animation loop
9.3 Βασικό πρόγραμμα animation
9.4 Τεχνικές Βελτιστοποίησης

10. Είσοδος/Έξοδος


Streams
75
10.1 Γενική Περιγραφή
10.2 Παράδειγμα εισόδου με την κλάση System
10.3 Παράδειγμα εξόδου με την κλάση System
10.4 Κατασκευαστής και Μέθοδοι του DataInput Stream
10.5 Κατασκευαστής και Μέθοδοι του DataOutput Stream

11. Δικτυακός Προγραμματισμός στη

Java
78
11.1 Uniform Resource Locator (URL)
11.1.1 Δημιουργία URL σχετικού (relative) με ένα άλλο
11.1.2 Άλλοι κατασκευαστές URL
11.1.3 MalformedURLException
11.1.4 Ανάλυση ενός URL
11.1.5 Απευθείας διάβασμα από URL
11.1.6 Σύνδεση με URL
11.1.7 Ανάγνωση από ένα URLConnection
11.1.8 Εγγραφή σε ένα URLConnection

11.2

Sockets 86
11.2.1 Το μοντέλο Client – Server και μερικοί ορισμοί
11.2.2 Ανάπτυξη Client – Server εφαρμογής με TCP sockets
11.2.3 Κατασκευαστές και Μέθοδοι της κλάσης Socket
11.2.4 Κατασκευαστές και Μέθοδοι της κλάσης ServerSocket
11.2.5 Περιγραφή και ορισμός των Datagrams
11.2.6 Ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής με UDP Datagrams
11.2.7 Κατασκευαστές και Μέθοδοι της κλάσης DatagramSocket
11.2.8 Κατασκευαστές και Μέθοδοι της κλάσης DatagramPacket


Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Java
1
1.
Εισαγωγή


Η ραγδαία εξάπλωση του Internet και του World-Wide Web δημιούργησαν την
ανάγκη νέων τρόπων ανάπτυξης και διανομής του λογισμικού. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν
στην δημιουργία της γλώσσας προγραμματισμού Java, από την εταιρία Sun microsystems TM.
Η Java σχεδιάστηκε με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα τρέχουν σε ετερογενή
δικτυακά περιβάλλοντα.

Η Java έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
• Αντικειμενοστραφής (ομοιότητες εντολών με τη C++).
• Δημιουργία ανεξάρτητων εφαρμογών και applets (applet = προγράμματα που
περιλαμβάνονται σε HTML σελίδες και εκτελούνται από τον Web Browser).
• Είναι Interpreted γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι ο java compiler δεν παράγει εκτελέσιμο
κώδικα αλλά μια μορφή ψευδοκώδικα (bytecode) το οποίο από μόνο του δεν τρέχει σε
καμία μηχανή. Προκειμένου λοιπόν να εκτελεστεί απαιτείται η χρήση ενός interpreter
(=διερμηνέα) για να μετατρέψει το bytecode σε πραγματικό εκτελέσιμο κώδικα. Αυτό το
χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα στα java bytecodes να μπορούν να τρέξουν σε
οποιοδήποτε μηχάνημα, κάτω από οποιοδήποτε λειτουργικό, αρκεί να έχει εγκατασταθεί
ένας java interpreter. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό του java bytecode είναι το μικρό
του μέγεθος, (μόλις λίγα Kilobytes). Αυτό το κάνει ιδανικό για μετάδοση μέσω του δικτύου.
• Κατανεμημένη (distributed). Δηλαδή ένα πρόγραμμα σε Java είναι δυνατό να το φέρουμε
από το δίκτυο και να το τρέξουμε. Επίσης είναι δυνατό διαφορετικά κομμάτια του
προγράμματος να έρθουν από διαφορετικά sites.
• Ασφαλής (secure). Στο δίκτυο όμως ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για τον χρήστη -
παραλήπτη μιας δικτυακής εφαρμογής, γι' αυτό η Java έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα προσβολής του συστήματος του χρήστη από κάποιο applet
γραμμένο για τέτοιο σκοπό.
• Είναι multithreaded. Η Java υποστηρίζει εγγενώς την χρήση πολλών threads.
Προκειμένου να το επιτύχει αυτό σε συστήματα με έναν επεξεργαστή, το Java runtime
system (interpreter) υλοποιεί ένα δικό χρονοδρομολογητή (scheduler), ενώ σε συστήματα
που υποστηρίζουν πολυεπεξεργασία η δημιουργία των threads ανατίθεται στο λειτουργικό
σύστημα. Φυσικά όλα αυτά είναι αόρατα τόσο στον προγραμματιστή όσο και στον χρήστη.
• Υποστηρίζει multimedia εφαρμογές. Με αυτό εννοούμε ότι η Java παρέχει ευκολίες στη
δημιουργία multimedia εφαρμογών. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την ευελιξίας της σαν
γλώσσα όσο και με τις πλούσιες και συνεχώς εμπλουτιζόμενες βιβλιοθήκες της.


1.1
Τα εργαλεία της Java


Ακολούθως παρουσιάζονται εν συντομία όλα τα εργαλεία που έρχονται με το Java
Java 2 Platform Standard Edition (J2SE), της Sun microsystems. Η παρούσα έκδοση της
Java και του J2SE είναι η Java 2 έκδοση 5.0.

javac
Είναι ο compiler της Java. Η χρήση του στο command-line είναι : javac
<όνομα αρχείου>. Εδώ να σημειώσουμε ότι το javac δεν παράγει ένα αρχείο με όλον τον
κώδικα, αλλά χωριστό αρχείο για κάθε κλάση. Τα αρχεία των κλάσεων ονομάζονται :

<όνομα κλάσης>.class.
java Είναι ο interpreter της Java. Η χρήση του είναι η εξής : java <κλάση>, πχ java
myClass και όχι java myClass.class.
javaw
(ΜΟΝΟ στα Windows 95/NT) Είναι παρόμοιο με το java με μόνη την διαφορά
ότι δεν χρειάζεται shell για να τρέξει.
jdb
Είναι ο Java debuger.
javah
Κατασκευάζει C files και stub files για κάποια κλάση. Αυτά τα αρχεία είναι
απαραίτητα όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε κάποιες από τις μεθόδους της κλάσης σε C,
πράγμα πολύ σπάνιο.
javap
Είναι ο Java disassembler.
javadoc
Είναι ένα πρόγραμμα για αυτόματη κατασκευή documentation. Είναι αρκετά
χρήσιμο στην κατασκευή βοηθημάτων και τεχνικών αναφορών για εφαρμογές
οποιουδήποτε μεγέθους.

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Java
2
appletviewer
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να τρέχουμε και να
χρησιμοποιούμε τα διάφορα applets σε Java. Οι stand-alone εφαρμογές, ωστόσο, δεν
τρέχουν στον appletviewer αλλά κατευθείαν στον java ή javaw.

1.2
Δημιουργία μιας Java εφαρμογής

Με τα ακόλουθα βήματα μπορεί να κατασκευάζεται μια ανεξάρτητη Java εφαρμογή
(stand-alone application).
Δημιουργήστε το αρχείο πηγαίου κώδικα HelloWorldApp.java που να περιέχει τις ακόλουθες
εντολές:

/**
* The HelloWorldApp class implements an application that
* simply displays "Hello World!" to the standard output.
*/
class HelloWorldApp {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
}
}

Κάντε το Compile χρησιμοποιώντας τον Java compiler:

javac HelloWorldApp.java

Ο compiler θα δημιουργήσει το αρχείο HelloWorldApp.class

Εκτελέστε την εφαρμογή καλώντας τον Java interpreter:

java HelloWorldApp

Θα δείτε στην οθόνη σας το μήνυμα "Hello World!"


1.3
Δημιουργία ενός Java Applet

Με τα ακόλουθα βήματα μπορεί να κατασκευάζεται μια Java applet.

Δημιουργήστε το αρχείο πηγαίου κώδικα HelloWorld.java που να περιέχει τις ακόλουθες
εντολές:

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class HelloWorld extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hello world!", 50, 25);
}
}

Κάντε το Compile χρησιμοποιώντας τον Java compiler:

javac HelloWorld.java

Ο compiler θα δημιουργήσει το αρχείο HelloWorld.class

Δημιουργήστε το HTML αρχείο Hello.html που θα καλεί το Applet. Το αρχείο αυτό θα πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο directory με το αρχείο HelloWorldApp.class.


Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Java
3

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> A Simple Program </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

Here is the output of my program:
<APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=150 HEIGHT=25>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>

Φορτώστε το HTML αρχείο σε κάποιον Java-enabled browser πχ τον Internet Explorer και θα
δείτε το αποτέλεσμα "Hello World!" μέσα από τον browser.


1.4
Χρήσιμες διευθύνσεις Internet για την Java
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε κάποιες διευθύνσεις του Internet που παρέχουν
πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες για τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Java Tutorial:http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
Περιέχει αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό και ενσωματωμένα παραδείγματα για όλα τα θέματα
της γλώσσας. Μπορείτε να αναφέρεστε σε αυτό όποτε χρειάζεται να αντλήσετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με κάποιο θέμα που αναφέρουν οι σημειώσεις.

Java API :http://java.sun.com/j2se/1.5/docs/api/index.html
Πολύ χρήσιμη διεύθυνση που είναι σκόπιμο να την έχετε ανοικτή όταν προγραμματίζεται σε
Java. Περιέχει το Application Programming Interface της Java (Java API) δηλαδή όλες της
κλάσεις που διαθέτει η Java ομαδοποιημένες ανάλογα με τις λειτουργίες που προσφέρουν σε
ενότητες (πακέτα), την περιγραφή της λειτουργίας κάθε κλάσης καθώς και των μεθόδους της.

Java Platform:http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
Η Java πλατφόρμα με τα εργαλεία που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.1. Είναι το
εκτελέσιμο πρόγραμμα που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ώστε να είστε σε
θέση να προγραμματίζεται σε Java. Το συγκεκριμένο εκτελέσιμο σας εγκαθιστά και το JRE
(Java Runtime Environment) στον Web Browser του υπολογιστή σας εάν αυτό δεν έχει ήδη
εγκατασταθεί. Το JRE δίνει τη δυνατότητα στο Web Browser σας να εκτελεί java applets.


Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Java
4

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Java
5
2.
Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό


Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, (OOP - Object Oriented Programming),
είναι μια προγραμματιστική φιλοσοφία όπως και ο προστακτικός ή ο λογικός
προγραμματισμός. Σύμφωνα με τον OOP ένα πρόγραμμα ΔΕΝ αποτελείται από τα δεδομένα
και τον κώδικα που τα επεξεργάζεται αλλά από αντικείμενα (objects) τα οποία εμπεριέχουν τα
δεδομένα και τα οποία (αντικείμενα) ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες και μηνύματα
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος. Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε ένα
σύστημα που περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων καθώς και user interfaces με τα οποία οι
χρήστες επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με την Β.Δ..


Βάση
Δεδομένων


User Interface - 1
User Interface - 2

Τα UΙs στέλνουν τις εντολές των χρηστών στην ΒΔ και παρουσιάζουν στην οθόνη τις
απαντήσεις που λαμβάνουν. Δηλαδή όλο το πρόγραμμα αποτελείται από ένα αντικείμενο ΒΔ
και 2 αντικείμενα UI τα οποία είναι ολόιδια (αλλά εξυπηρετούν άλλους χρήστες). Συνεπώς ο
κώδικας που θα γράφαμε θα περιείχε τον ορισμό ενός αντικειμένου ΒΔ, τον ορισμό ενός
αντικειμένου UI και την κατασκευή ενός ΒΔ και 2 UI αντικειμένων.

Ορολογία

Ο κώδικας που ορίζει ένα αντικείμενο λέγεται κλάση (class) του αντικειμένου αυτού.
Η κλάση χρησιμοποιείται σαν μήτρα για την κατασκευή πανομοιότυπων αντιγράφων -
αντικειμένων. Τα αντικείμενα - αντίγραφα, λέγονται στιγμιότυπα (instances) της κλάσης αυτής
και η κατασκευή και αρχικοποίηση ενός από αυτά λέγεται instantiation.

Σημείωση

Το αντικείμενο αυτό καθ' εαυτό είναι μια οντότητα στη μνήμη η οποία περιέχει
δεδομένα καθώς και μεθόδους μέσω των οποίων μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα ή να
επικοινωνήσουμε με το αντικείμενο. Αντίθετα η κλάση είναι απλώς ένα πρότυπο για την
δημιουργία αντιγράφων του ίδιου αντικειμένου. Είναι δηλαδή ότι είναι ο Τύπος Δεδομένων για
τις μεταβλητές (στον δομημένο προγραμματισμό).


2.1
Δομή ενός προγράμματος σε JAVA

< ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ >
<ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΛΑΣΗΣ>
<ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΛΑΣΗΣ>
κ.ο.κ.


Μία από όλες τις κλάσεις θα παίξει το ρόλο της αφετηρίας του προγράμματος, με
άλλα λόγια θα είναι σαν την main() της C. Αναλυτικότερα, θα αναλάβει να κατασκευάσει τα
αντικείμενα που χρειάζεται το πρόγραμμα, με τη χρήση των κλάσεων που ορίσαμε ή φέραμε
από τη βιβλιοθήκη. Φυσικά την αρχική κλάση θα την υποδείξουμε εμείς όταν θα ξεκινήσουμε
τον interpreter της γλώσσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η παραπάνω επεξήγηση δεν είναι απολύτως ακριβής ωστόσο διευκολύνει
σημαντικά την κατανόηση της δομής ενός προγράμματος JAVA.


Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Java
6

2.2

Μια συζήτηση σχετικά με τα αντικείμενα στη JAVA


Όπως ειπώθηκε και παραπάνω τα αντικείμενα περιέχουν δεδομένα και παρέχουν
μεθόδους για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών καθώς και για την επικοινωνία με άλλα
αντικείμενα. Ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτές τις έννοιες.

Κατ` αρχήν τα δεδομένα μπορεί να είναι άλλα αντικείμενα που περιέχονται μέσα σε
ένα άλλο αντικείμενο ή μπορεί να είναι κοινές μεταβλητές όπως τις γνωρίζουμε από την C και
την PASCAL. Τις μεταβλητές και τα αντικείμενα αυτά τα καλούμε πεδία ή instance variables
του αντικειμένου.

Σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε ότι μία κλάση μοιάζει με ένα structure της C το
οποίο μπορεί να περιέχει κοινές μεταβλητές ή μεταβλητές που προέκυψαν από άλλα
structures.

Επιπλέον μία κλάση (ή ένα αντικείμενο) περιέχει και μεθόδους για την επικοινωνία
του με τον έξω κόσμο, δηλαδή τα άλλα αντικείμενα.
Οι μέθοδοι αυτοί υλοποιούνται σαν συναρτήσεις παρόμοιες με αυτές της C. Όταν λοιπόν
κάποιος θέλει να ζητήσει κάτι από ένα αντικείμενο, (ή εναλλακτικά να στείλει ένα μήνυμα -
αίτημα), δεν έχει παρά να καλέσει - εκτελέσει την αντίστοιχη μέθοδο του αντικειμένου. Αυτό
γίνεται πολύ απλά ως εξής :

<Αντικείμενο>.<μέθοδος>(<Λίστα παραμέτρων>);
Π.χ.
mycar.startEngine();


Αυτό το σχήμα μας θυμίζει πολύ τον τρόπο πρόσβασης σε μία μεταβλητή που
περιέχεται σε ένα structure της C. Επίσης να σημειώσουμε ότι μια μέθοδος μπορεί να καλεί
άλλες μεθόδους του ίδιου αντικειμένου ή να επεξεργάζεται τα πεδία του. Φυσικά μπορεί να
καλεί και μεθόδους ξένων αντικειμένων εφόσον έχει κάποιον δείκτη σε αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εδώ είδαμε ένα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό του OOP. Αυτό είναι το να μπορεί να
κρατά τα δεδομένα του κρυφά από τα άλλα αντικείμενα αλλά και να προσφέρει μεθόδους με
τις οποίες μπορούν άλλα αντικείμενα να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μαζί του.
Επιπλέον ο κώδικας που υλοποιεί αυτές τις μεθόδους είναι άγνωστος σε άλλες κλάσεις ή
αντικείμενα.

Έτσι έχουμε την δημιουργία ενός interface επικοινωνίας ανεξάρτητου από την
υλοποίηση και την εσωτερική δο_