Kana dan Saudaranya

Text-only Preview

א
א א
و
و
א
و


َﺑ َﺧ ْﻟا َو
ِر
ِء
اَ َ ﺗ
د ْﺑ ُﻣﻟا ﻰ َﻋ

َ
ﻠ ِﺔ َﻠِﺧ د

ا ﻟا ِ
لِﻣ
اَو َﻌ ْﻟا ُب َﺑ

Bab awamil yang masuk ke atas mubtada’ dan khabar
Bab ini menerangkan beberapa awamil yang masuk ke atas mubtada’ dan khabar.
Awamil ialah sesuatu yang memberi kesan terhadap perkataan selepasnya. Maka ia menukar
dan memansukhkan (padam) hukum-hukum yang sedia ada pada mubtada’ dan khabar.

Justeru, ia digelar al-nawasikh bermaksud yang membatalkan hukum asal sesuatu
perkataan. Lalu penulis al Ajrumiah, Syeikh al Sonhaji
ا
ر memulakan kalam dengan
menyebut awamil tesebut iaitu:

1. ﺎﻬﹸﺘﺍﻭﹶﺨَﺃﻭ ﻥﺎﹶﻜ ﻲﻫﻭ
Iaitu Kana dan saudaranya. Contoh: ﹰﺎﻤﺌﺎﻗ 
ﺩﻴﺯ ﻥﺎﻜ

2. ﺎﻬﹸﺘﺍﻭﹶﺨَﺃﻭ ﻥِﺇﻭ
Dan Inna bersama saudaranya. Contoh: ﻡﺌﺎﻗ ﹰﺩ
ﺍ ﻴﺯ ﻥ3. ﺎﻬﹸﺘﺍﻭﹶﺨَﺃﻭ ﻥﹶﻅﻭ
Dan Zonna beserta saudaranya. Contoh: ﹰﺎﻤﺌﺎﻗ ﹰﺍ
ﺩﻴﺯ ُﹸ ﹾﻨ

ﹶﻅ

…………………………………………………………..
1 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM
Kana dan saudaranya


ﻡﺴِﻹﹾﺍ ﻊﹶﻓﺭﹶﺘ ﺎﻬﱠﻨِﺈﹶﻓ ﺎﻬﹸﺘﺍﻭﹾﺨِﺇﻭ ﻥﺎﹶﻜ ﺎﻤَﺄﹶﻓ ﺭﺒﹶﺨﹾﻝﺍ ﺏﺼﹾﻨﹶﺘﻭ
Makna:

Hukumnya: ialah merafa’ka isim iaitu mubtada dan menjadikannya Isim Kaana. Dan ia
menasabkan khabar, yang mana asalnya ialah khabar biasa yang marfu’, lalu menjadikannya
Khabar Kaana.
Perhatikan pertukaran baris pada jadual ini:

Ayat
I’rab
ﻥﻴﻤﺴ ُلﺠﺭﻝﺍ
ﻥﻴﻤﺴ
ُلﺠﺭﻝﺍ


ﻉﻮﻓﺮﻣ ﱪﺧ
ﻉﻮﻓﺮﻣ ﺃﺪﺘﺒﻣ

ﹰﺎﻨﻴﻤﺴ ُلﺠﺭﻝﺍ ﻥﺎﻜ
ﹰﺎﻨﻴﻤﺴ
ُلﺠﺭﻝﺍ
ﻥﺎﻜ

ﺏﻮﺼﻨﻣ ﻥ
ﺎﻛ ﱪ

ﻉﻮﻓﺮﻣ ﻥ
ﺎﻛ ﻢ
ﺳﺇ
ﺺﻗﺎﻧ ﻰﺿﺎﻣ ﻞﻌﻓ

PECAHAN AKHAWAT KANA:

Contoh
Akhawat Kana
ﹰﺎﻤﻴﺤﺭ ﹰﺍﺭﻭﻔ
ﻏ ُﷲﺍ ﻥﺎﻜﻭ

ﻥﺎﻛ .1
ﺎﻴﻨﹶﻏ ﺩﻴ
ﺯ ﻰﺴﻤَﺃ


ﻰﺴﻣﺃ .2
ﺍﺩﻴﺩﺸ ﺩﺭﺒﻝﺍ ﺢﺒﺼﺃ


ﺢﺒﺻﺃ .3
ﹰﺎﻋﺭﻭ ﻪﻴﻘﹶﻔﹾﻝﺍ ﻰﺤﻀَﺃ


ﻰﺤﺿﺃ .4
ﹰﺎﻤﺌﺎﺼ ﺩﻴ
ﺯ ّلﻅ


ﻞﻇ .5
ﹰﺍﺭﻫﺎﺴ ﺩﻴ
ﺯ ﹶﺕﺎﺒ


ﺕﺎﺑ .6
ﹰﺎﺼﻴﺨﺭ ﺭﻌﺴﻝﺍ ﺭﺎﺼ


ﺭﺎﺻ .7
ﹰﺎﻤﺌﺎﻗ ﺩﻴ
ﺯ ﺱﻴﻝ


ﺲﻴﻟ .8
ﺎﻤﻝﺎﻋ ﺩﻴ
ﺯ َلﺍ
ﺯ ﺎﻤ

ﻝﺍﺯ ﺎﻣ .9
ﹰﺎﺴﻝﺎﺠ ﻭﺭﻤ
ﻋ ﻙﻔﻨﺍ ﺎﻤ

1
.
ﻚﻔﻧﺍ ﺎﻣ 0
ﹰﺎﻨﺴﺤﻤ ﺭﻜﺒ َﺊﺘ
ﻗ ﺎﻤ

1
.
ﺊﺘﻓ ﺎﻣ 1
ﹰﺎﻤﻴﺭﻜ ﺩﻤﺤﻤ ﺡﺭ
ﺒ ﺎﻤ

1
.
ﺡﺮﺑ ﺎﻣ 2
ﻙﻴﻝﺇ ﹰﺍﺩﺩﺭﺘﻤ ﺩﻴ
ﺯ ﻡﺍ ﺩﺎﻤ ﻙﺒﺤﺼﺃ ﻻ

1
.
ﻡﺍﺩ ﺎﻣ 3
2 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COMJika anda perhatikan pada jadual sebentar tadi, kita mendapati Isim Kana (berwarna
biru) marfu’ yakni berbaris depan, dan Khabar Kana (berwarna merah) mansub yakni berbaris
atas.

………..
Kemudian Syeikh membentangkan satu persatu akhawat Kaana dengan katanya:


ﻥﺎﹶﻜ ﻲﻫﻭ

1. ﻥﺎﹶﻜ
Contohnya dan I’rab : ﹰﺎ
ﻤﻴﺤﺭ ﹰﺍﺭﻭﻔ
ﻏ ُﷲ ﺍﻥﺎﻜﻭ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ ﺹ
،
)
ﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ : ﻥ
ﺎﻜ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺍ ﻪﻌﻓﺭ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﺎ(
ﻬﺒ )ﻉﻭﻓﺭﻤ ﻥ
ﺎﻜ ﻡ ﺴﺇ ﺔﻝﻼﺠﻝﺍ ﻅﻔ ﻝ :ُﷲﺍ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺍ ﻪﺒﺼﻨ ﺔﻤﻼﻋﻭ ﺎ(
ﻬﺒ )ﺏﻭﺼﻨﻤ ﻥ
ﺎﻜ ﺭ
ﺒﺨ ﹰﺍ:ﺭﻭﻔﻏ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺭ
( ﺒﺨ ﺩﻌﺒ ﺭ
) ﺒﺨ : ﹰﺎ ﻤﻴﺤﺭ

Dinamakan afa’al ini (Kaana dan akhawatnya) naqisah kerana ia tidak memadai dengan
marfu’ (isimnya semata-mata), melainkan dengan dilengkapkan dengan mansub (khabarnya).


2. ﻰﺴﻤَﺃﻭ
Contohnya dan I’rab : ﺎﻴﻨﹶﻏ 
ﺩﻴ
ﺯ ﻰ ﺴ َﺃﻤ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ﻰ
:  ﺴ َﺃﻤ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﻰ ﺴ َﺃﻤ ﻡ ﺴ ﺇ :ﻴﺩﺯ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﻰ ﺴ َﺃﻤ ﺭ
ﺒﺨ ﺎ:
ﻴﹶﻏ


3. ﺢﺒﺼَﺃﻭ
Contohnya dan I’rab : ﺍﺩﻴﺩﺸ ﺩ
ﺭﺒﻝﺍ ﺢ
ﺒﺼﺃ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ : ﺢ
: ﺒﺼﺃ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝ ﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺢ
ﺒﺼﺃ ﻡ ﺴ ﺇ: ﺩ:ﺭﺒﻝﺍ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺢ
ﺒﺼﺃ ﺭ
ﺒﺨ : ﺩﺍﻴﺩﺸ
3 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM


4. ﻰﺤﻀَﺃﻭ
Contohnya dan I’rab : ﹰﺎﻋﺭﻭ ﻪ
ﻴﻘﹶﻔﹾﻝ ﺍﻰﺤﻀَﺃ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ﻰ
: ﺤﻀَﺃ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﻰﺤ َ
ﻀ ﺃﻡﺴ ﺇ ﻪ:ﻴﻘﹶﻔﹾﻝ ﺍ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨ ﻤﻰﺤﻀَﺃ ﺭ
ﺒﺨ ﹰﺎ:
ﻋﺭﻭ
5. ﱠلﹶﻅﻭ
Contohnya dan I’rab : ﹰﺎﻤﺌﺎﺼ 
ﺩﻴ
ﺯ ّلﻅ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ّل
: ﻅ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ّلﻅ ﻡﺴ ﺇ:  ﺩﻴ

ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ّلﻅ ﺭ
ﺒﺨ ﹰﺎ:
ﻤﺌﺎﺼ

6. ﹶﺕﺎﺒﻭ
Contohnya dan I’rab :ﹰﺍﺭﻫﺎﺴ 
ﺩﻴﺯ ﹶﺕ
ﺎﺒ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ﹶﺕ
: ﺎﺒ
ﺓ ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔ ﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﹶﺕ
ﺎﺒ ﻡ ﺴ ﺇ ﺩ:ﻴ

ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔ ﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﹶﺕ
ﺎﺒ ﺭ
ﺒﺨ ﹰﺍ:
ﺭﻫﺎﺴ

7. ﺭﺎﺼﻭ
Contohnya dan I’rab: ﹰﺎﺼﻴﺨﺭ ﺭ
ﻌﺴﻝﺍ ﺭ
ﺎﺼ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ﺭ
: ﺎﺼ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺭ
ﺎﺼ ﻡ ﺴﺇ ﺭ
: ﻌﺴﻝ ﺍ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺭ
ﺎﺼ ﺭ
ﺒﺨ ﹰﺎ:
ﺼﻴﺨﺭ


4 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM

8. ﺱﻴﹶﻝﻭ
Contohnya dan I’rab: ﹰﺎﻤﺌﺎﻗ 
ﺩﻴ
ﺯ ﺱﻴﻝ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ : ﺱ
ﻴﻝ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺱ
ﻴﻝ ﻡ ﺴ ﺇ :ﺩﻴﺯ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺱ
ﻴﻝ ﺭ
ﺒﺨ ﹰﺎ:
ﻤﺌﺎﻗ

9. َلﺍﺯ ﺎﻤﻭ
Contohnya dan I’rab: ﺎﻤﻝﺎﻋ 
ﺩﻴ
ﺯ َل ﺯﺍ ﻤﺎ
ﺔﻴﻓﺎﻨﻝﺍ ﺎﻤ ﺎ:ﻤ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ َل
: ﺯﺍ
ﺓ ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔ ﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺎ ﻬﻤﺴ ﺇ :ﻴﺩﺯ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺎ ﻫﺭﺒﺨ ﺎ:
ﻤﻝﺎﻋ

10. ﻙﹶﻔﹾﻨﺍ ﺎﻤﻭ
Contohnya: ﹰﺎﺴﻝﺎﺠ ﻭ
ﺭﻤﻋ ﻙﻔﻨﺍ ﺎﻤ *

11. َﺊﺘﹶﻓ ﺎﻤﻭ
Contohnya: ﹰﺎﻨﺴﺤﻤ ﺭ
ﻜﺒ َﺊ
ﺘﻗ ﺎﻤ *

12. ﺡﹺﺭﺒ ﺎﻤﻭ
Contohnya:ﹰﺎﻤﻴﺭﻜ ﺩ
ﻤﺤ ﻤﺡﺭﺒ ﺎﻤ *
* I’rab (ﻙﻔﻨ
ﺍ ﺎﻤ), (َﺊﺘ ﻗﺎﻤ) dan (ﺡﺭﺒ ﺎﻤ) seperti I’rab ‘ﺎﻤﻝﺎﻋ ﺩﻴﺯ َلﺍﺯ ﺎﻤ’

5 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM

13. ﻡﺍﺩ ﺎﻤﻭ
Contohnya dan I’rabnya: ﻙﻴﻝ
ﺇ ﹰﺍﺩﺩﺭﺘﻤ  ﺩﻴﺯ ﻡ ﺍﺩ ﺎﻤ ﻙﺒﺤﺼﺃ ﻻ
Ertinya: saya tidak akan bersahabat dengan kamu, selama mana Zaid mendatangi kamu.
ﺔﻴﻓﺭﻅﻝﺍ ﺔﻴﺭﺩﺼ ﻤ ﺎ:ﻤ

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ )ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ﻡ:
ﺍﺩ
ﺓ ﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺎ ﻬﻤﺴ ﺇ ﺩ:ﻴﺯ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺎﻫﺭﺒﺨ ﹰﺍ:ﺩﺩﺭﺘﻤ
ﺍﺩﺩﺭﺘﻤﺒ ﻕﹼﻠﻌﺘﻤ ﺭﻭﺭﺠﻤﻝﺍﻭ ﺭﺎﺠ ﻙ
: ﻴﻝﺇ


ﺎﻤ zorfiah dinamakan ‘zorfiah’ kerana ia adalah zorof (zaman). Yakni feel ini
mengandungi unsur waktu dan masa. Ia juga dinamakan ‘masdariah’ kerana gabungannya dan
feel selepasnya membentuk masdar iaitu:
ﻙﻴﻝﺇ ﺩﺩﺭﺘﻤ ﺩﻴﺯ ﻡﺍﻭﺩ ﺓﺩﻤ

………..
TASRI
R FA
F T FE
F EL-FE
F EL N
A
N QI
Q S

ﺎﻬﹾﻨﻤ ﹶﻑﺭﺼﹶﺘ ﺎﻤﻭ


Ertinya: iaitu semua feel yang ditasrifkan daripada feel-feel naqis yang ini, mempunyai
kuasa yang sama dengan asal feelnya yang berbentuk madhi, dalam membaris hadapankan isim
(mubtada) dan membaris ataskan khabarnya. 1


ﻥﹸﻜ ﻥﻭﹸﻜﻴ ﻥﺎﹶﻜ : ﻭﺤﹶﻨ

Feel pertama madhi, diikuti mudhari’ dan amar; kesemuanya merafa’kan isim
(selepasnya) dan menasabkan khabar.


ﺢﹺﺒﺼَﺃ ﺢﹺﺒﺼﻴ ﺢﺒﺼَﺃﻭ


Feel pertama madhi, diikuti mudhari’ dan amar; kesemuanya merafa’kan isim dan
menasabkan khabar.

1 Tasrif adalah perubahan satu feel ke feel yang lain iaitu dari feel madhi ke feel mudhari’ ke feel amar. Contoh feel
madhi ﻡﺎ
jika ditasrifkan kepada mudhari’ menjadi ﻡﻭﻘﻴ dan jika ditasrifkan kepada amar menjadi ﻡﻗ.
6 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM


- Contohnya feel Madhi:
ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ ﺩﻴﺯ ﻥﺎﹶﻜ:ُلﻭﹸﻘﹶﺘ

- Contoh Feel Mudhari’:

ﺎﻤﺌﺎﻗ ﺩﻴﺯ ﻥﻭﻜﻴ
I’rabnya:

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ ﺔﺼﻗﺎﻨﻝﺍ ﻥﺎﻜ ﺕﺎﻓﺭﺼﺘﻤ ﻥﻤ )ﺹﻗﺎﻨ ﻉﺭﺎﻀﻤ ﺍﻝ لﻌ ﻓ ﻥ
: ﻭﻜﻴ
ﺓ ﺭﻬﻠﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎ ﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺎﻬﻤﺴﺍ ﺩ:ﻴ

ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺎﻫﺭﺒﺨ ﹰﺎ:ﻤﺌﺎﻗ
- Contoh Feel Amar:

ﻤﺎﺌﺎﻗ  ﻥﻜ
I’rabnya:

( ﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ ﺔﺼﻗﺎﻨﻝﺍ ﻥﺎﻜ ﺕﺎﻓﺭﺼﺘﻤ ﻥﻤ )ﺹﻗﺎﻨ ﺭﻤﻷﺍ لﻌﻓ :  ﻥﻜ
ﺕﻨﺃ ﻩﺭﻴﺩﻘﺘ ﺎﺒﻭﺠﻭ ﺭﺘ ﺴﻤ ﺭﻴﻤﻀ ﺎﻬﻤﺴﺍﻭ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺎﻫﺭﺒﺨ :ﺎﻤﺌﺎﻗ

Maka begitulah juga hal keadaan baki feel-feel naqis yang tinggal. Maka qiaskanlah.

Ringkasan:

Ayat
I’rab
Feel
ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ  ﺩﻴﺯ ﻥ
ﺎﹶﻜ
ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ
ﺩﻴﺯ
ﻥﺎﹶﻜ
Madhi

ﺏﻮﺼﻨ
ﻣ ﻥﺎﻛ ﱪﺧ
ﻉﻮﻓﺮ
ﻣ ﻥﺎﻛ ﻢﺳﺇ
ﺺﻗﺎﻧ ﻰﺿﺎﻣ ﻞﻌﻓ

ﹰﺎﻤﺌﺎﻗ  ﺩﻴ
ﺯ ﻥﻭﻜﻴ
ﺎﻤِﺌﺎﹶﻗ
ﺩﻴﺯ
ﻥﻭﻜﻴ
Mudhari’

ﺏﻮﺼﻨ
ﻣ ﻥﺎﻛ ﱪﺧ
ﻉﻮﻓﺮ
ﻣ ﻥﺎﻛ ﻢﺳﺇ
ﺺﻗﺎﻧ ﻉﺭﺎﻀﻣ ﻞﻌﻓ

ﺎﻤﺌﺎﻗ ﻥﻜ
ﺎﻤﺌﺎﻗ
_
ﻥﹸﻜ
Amar

ﺏﻮﺼﻨ
ﻣ ﻥﺎﻛ ﱪﺧ

ﺘ ﺴﻣ ﲑ
ﻤﺿ ﻥﺎﻛ ﻢﺳﺍ
ﺺﻗﺎﻧ ﺮﻣﺃ ﻞﻌﻓ

ﺖﻧ ﺃﻩﺮﻳﺪﻘ ﺗﺎﺑﻮﺟﻭ
7 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM


I’RAB KHAS UNTUK ﺱﻴﹶﻝ

ﺎﺼﺨﺎﹶﺸ ﻭﺭﻤﻋ ﺱﻴﹶﻝﻭ
Contoh dan I’rab: ﹰﺎﺼﺨﺎﺸ ﻭﺭﻤﻋ ﺱﻴﻝ
ﺭﺒﺨﻝﺍ ﺏﺼﻨﻴﻭ ﻡﺴﻹﺍ ﻊﻓﺭﻴ ﺹﻗﺎﻨ ﻰﻀﺎﻤ لﻌﻓ ﺱ
: ﻴﻝﻭ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﻤﻀﻝﺎﺒ ﻉﻭﻓﺭﻤ ﺎﻬﻤﺴﺍ ﻭ
:
ﺭﻤﻋ
ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ﺔﺤﺘﻔﻝﺎﺒ ﺏﻭﺼﻨﻤ ﺎﻫﺭﺒﺨ : ﹰﺎ ﺼﺨﺎﺸﺱﻴﹶﻝ ini tidak mempunyai mutasarrifat kepada mudhari’ atau amar atau masdar,
tetapi ia hanya mempunyai sighah madhi sahaja. Oleh itu sebahagian ulama (qaul yang lemah)
mengkategorikannya sebagai Huruf Nafi, dan bukan feel. Akan tetapi jumhur ulama telah
bersepakat bahawa ia tetap feel madhi berdalilkan kerana ia dapat dimasuki dengan ta’ ta’nis
al-sakinah
.

Contoh: ﹰﺔﺴﻝﺎﺠ ﺩﻨﻫ ﹾﺕﺴﻴﹶﻝ


ﻙِﻝﹶﺫ ﻪﺒﹾﺸَﺃ ﺎﻤﻭ

Yakni setiap yang menyerupai contoh-contoh sebentar tadi mempunyai hukum dan I’rab yang
sama dengannya, maka kiaskanlah.
………………………………………………………………


8 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COMRujukan

- Syarh Mukhtasar Jiddan ‘ala Matan al Ajrumiyah,

oleh al Imam al Allamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ﻪﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ

Ujang1230, 26/12/2010 @ 142pm

9 | P a g e
WWW.STUDYARAB.BLOGSPOT.COM