Kurs układania kostki rubika.

Text-only Preview

Kurs ukadania Kostki Rubika metod LBL
(Layer by layer)


I. Nastawienie i motywacja.

Rozpoczynajc nauk ukadania kostki Rubika, naley mie wiadomo, e nie wystarczy
wyku na pami algorytmow, poniewa przede wszystkim trzeba zrozumie istot samej
kostki, po czym krok po kroku stara si zrozumie sekwencj ruchow, i analizowa
to co si dziej z poszczegolnymi slotami na kostce. Jedynie wtedy unikniemy bdow
podczas ukadania, i sprawimy e po pewnym czasie kady algorytm bdziemy wykonywa
intuicyjnie.

Naley zrozumie, e sam fakt uoenia kostki po "wyklepaniu algorytmow" nie jest
niczym specjalnym, dlatego warto "zaprzyjani si" z kostk, co zaowocuje nie tylko
udoskonaleniem swojej wyobrani przestrzennej, ale take zapewni nam wiele godzin
rozrywki. :-)

Motywacj moe by te fakt, e jeeli "zrozumiesz" kostk 3x3x3, kostki 4x4x4, 5x5x5,
czy nawet 6x6x6, nie bd stanowiy problemu, i nauczenie si ich ukadania bdzie kwesti
kilku dziesiciu minut.


Wanym aspektem jest trening utrwalajcy ju po pierwszym uoeniu kostki.
Jeeli o to nie zadbamy od razu po nauczeniu si ukadania, nie utrwalone wiadomoci

szybko zostan zapomniane, a przecie chodzi o to, eby nawet po kilku latach, bez chwili
zastanowienia zapa kostk do rki, i j uoy.

Oczywicie dziki systematycznym treningom, czas potrzebny do uoenia kostki bdzie
si skraca, co bdzie nie tylko bardziej zadowalajce, ale rownie bdzie niezwykle
efektowne dla osob ktore maj zbyt ograniczony budet ambicji, czyli dla widzow.


Przed rozpoczciem samego ukadania, proponuj wybra sobie kolor na ktorym bdziemy

si bazowa, czyli ten ktory ukadamy jako pierwszy, co zlikwiduje dezorientacje podczas
ukadania. Moim Kolorem jest kolor biay, poniewa jest neutralnym kolorem na kostce, i
rozpoczcie ukadania caej kostki od uoenia ciany koloru biaego, uatwi nam zadanie.


Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]

II. Odnonie samej kostki:
Standardowa, uywana na zawodach kostka Rubika, posiada sze cian, w
nastpujcych kolorach:

Biay

oty

Pomaracz

Czerwony

Niebieski

Zielony

Dla uatwienia, kolory znajdujce si na przeciwlegych cianach, s kontrastowo
podobne, dlatego zapamitaj e ZAWSZE:

ciana koloru biaego znajduje si naprzeciw ciany o kolorze otym.

ciana koloru zielonego znajduje si naprzeciw ciany o kolorze niebieskim.

ciana koloru pomaraczowego znajduje si naprzeciw ciany o kolorze czerwonym.

Koniecznoci, jest zapamitanie pooenia danego koloru, dlatego proponuj zrobi to

w pierwszej kolejnoci. Kostka 3x3x3 posiada nieruchome rodki, dlatego kolor klocka
znajdujcego si porodku danej ciany, jest kolorem odpowiadajcym kolorowi w ktorym
docelowo jest caa ciana.

ZAPAMITAJ, E, KOLORY NA POSZCZEGOLNYCH KLOCKACH W KOSTCE NIE MAJ
MAGICZNYCH ZDOLNOCI ZAMIENIANIA BOKOW Z ROGAMI, CZY ROGOW ZE RODKAMI.
JEST 8 ROGOW, 12 BOKOW, 6 RODKOW, I KADY Z NICH MA SWOJE OKRELONE
MIEJSCE I KOLOR.


Ukadanie kostki rozpoczynamy od uoenia ciany o preferowanym kolorze (Biay)

Najlepszym rozwizaniem bdzie samodzielne nauczenie si ukadania tej ciany, co uatwi
przejcie przez kolejne etapy ukadania, dlatego nie pokazuj adnych algorytmow na
uoenie jednej ciany (nawet mao inteligentna osoba powinna nie mie z tym wikszych
problemow ju po kilku godzinach treningu i analizy.


Ukadanie kostki dzieli si na kilka etapow:

1. Uoenie pierwszej ciany
2. Pierwsza warstwa cian bocznych
3. Druga warstwa cian bocznych
4. Trzecia warstwa, ktorej ukadanie dzielimy na trzy czci


Ustawianie naronikow ostatniej warstwy

Permutacja Kolorow naronikow ostatniej warstwy

Ustawianie bokow ostatniej warstwy.

Ukadamy w caoci pierwsz cian.


Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]

Pierwsza warstwa.

Chcc zamieni naroniki pierwszej warstwy tak, aby zgadzay si z odpowiadajcym
kolorem kadej ciany, musimy znale naronik w kolorach ktore bd
odpowiaday docelowemu naronikowi, aby to zrobi, naley postpowa zgodnie z
algorytmem "Permutacja Naronikow". W pierwszych fazach nauki proponuje powtarza
algorytm a do zamierzanego efektu. Z czasem zaczniesz dostrzega w jaki sposob
optymalnie ustawi kostk, aby algorytm przynosi zamierzany efekt ju za jednym
podejciem.

Pamitaj, e w przypadku tego algorytmu kostk trzymasz tak, aby biaa ciana
skierowana bya ku gorze, a algorytm wykonujesz trzymajc przed oczami jeden
z `kolorowych' bokow.

Majc uoone naroniki pierwszej warstwy, musimy zaj si zamian rodkow
pierwszej warstwy, i "woenie" ich na ciany odpowiadajce ich kolorom. Czynno
powtarzamy do momentu w ktorym kady bok kostki bdzie mia narysowan liter "T"
(obrazek powyej). Skorzystaj z algorytmu "zamiana rodkow pierwszej warstwy"Druga warstwa
Drug warstw naszej kostki ukadamy trzymajc cian o biaym kolorze na dole, po to,
aby mie dobr widoczno na sloty ktore mamy do woenia w krawdzie drugiej warstwy.

Aby rozpocz wykonywanie algorytmu, szukamy na gornej warstwie klocka w kolorach
odpowiadajcych kolorom krawdzi do ktorej chcemy go woy, przy czym naley pamita
o tym, e kolor po boku klocka, decyduje przy ktorej cianie naley go umiejscowi, przed
rozpoczciem algorytmu. Na obrazku powyej pokazane jest prawidowe uoenie klocka na
gornej warstwie, przed woeniem go w odpowiedni krawd. W tym wypadku wykonujemy
algorytm w lewo, lecz moe si zdarzy e bdziemy musieli zastosowa algorytm w prawo.
Nie boj si obraca gorn warstw w lewo, lub w prawo, poniewa klocki nie zawsze s w
miejscach z ktorego mog zosta woone do krawdzi, i musimy sami, krcc ca warstw,
dopasowa je do "pozycji startowej". Wykonujemy algorytmy opisane jako "druga warstwa".Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]


Trzecia warstwa.

Przed nami ostatnia warstwa, kostki uoone, wypada wytrwa do koca.
Uoenie ostatniej warstwy, wraz z ostatni cian (ot), jest podzielone na trzy czci.

Opisywaem je wyej.

1. Ustawianie naronikow ostatniej warstwy
Pierwsza cz polega na ustawieniu rogow trzeciej warstwy tak, aby zgadzay si z
kolorami bocznych cian. Chodzi tutaj o to, aby kostki byy jedynie na swoich miejscach,
niekoniecznie z prawidowo ustawionymi kolorami.
Np.

Aby skompletowa pasujce krawdzie, przesuwamy trzeci warstw w lewo lub w prawo,

szukajc dwoch pasujcych krawdzi. Moe si zdarzy e wszystkie ju bd dopasowane,
ale moe si zdarzy rownie, e aden si nie zgodzi. Wtedy wykonujemy algorytm "Zamiana
naronikow ostatniej warstwy" (Biaa ciana na gorze!), i ponawiamy poszukiwania.
znalezione krawdzie przesuwamy na swoje miejsca i ponownie wykonujemy ten sam
algorytm. Wane aby przed rozpoczciem algorytmu dwie "uoone" krawdzie znajdoway
si z przodu. Gdy naroniki bd zorientowane w odpowiadajcym im rogach, przechodzimy
do czci drugiej.


2. Permutacja kolorow naronikow ostatniej warstwy.

Gdy mamy ju wszystkie cztery rogi w odpowiednich naronikach, musimy teraz obroci

nimi tak, aby odpowiadajcy cianie kolor, znalaz si w przeznaczonym mu miejscu. Aby
tego dokona chwytamy kostk tak, aby biaa ciana znajdowaa si na gorze, po czym
szukamy na trzeciej warstwie rogu tzw. "idealnego", czyli takiego, ktory ma ju ustawione
kolory rogow, do odpowiadajcych kolorami cian. Gdy znajdziemy taki rog, chwytamy
kostk tak, aby "rog idealny" znajdowa si w lewym dolnym rogu kostki..


Z kadym wykonaniem algorytmu, bd nam si pojawia kolejne idealne rogi, dlatego,
zawsze po wykonaniu algorytmu, analizuj sytuacj na ostatniej warstwie, i chwytaj za kostk
tak, aby w lewym dolnym rogu znajdowa si rog idealny, natomiast w prawym dolnym rogu
rog pomieszany. Algorytm powtarzamy do momentu, w ktorym, wszystkie cztery naroniki
bd posiada prawidowo ustawione kolory.

Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]

3. Zamiana rodkow ostatniej warstwy.

Brawo, udao Ci si dotrwa do ostatniego etapu, najmniej skomplikowanego sposobu

uoenia kostki Rubika, dlatego eby byo miesznie, trzecia cz ukadania trzeciej warstwy
kostki, wystpuj trzy rone sytuacje, ktore wykonujemy trzema ronymi algorytmami. Duo?
Ja w tym momencie znam ju okoo 100 algorytmow, i zaczynam nauk kolejnych 119 po to,
aby ukada pomieszan kostk w mniej ni 20 sekund. Ty take moesz doj do takiego
poziomu, ale wiadomo, kady od czego musi zacz, i Ja zaczynaem dokadnie od tej
techniki, ktor teraz Tobie pragn przekaza. No to do roboty:


W ostatniej fazie ukadania moemy mie nastpujce sytuacj do rozgryzienia:


WSZYSTKIE ALGORYTMY WYKONUJEMY TRZYMAJC KOSTK BIAL
CIAN DO DOLU (obrazek obok), TAK ABY NA GORNEJ (otej) CIANIE,
MIE TAKIE SYTUACJ JAK PONIEJ:


Sytuacja "H"

W tej sytuacji, wykonujemy algorytm(kostk trzymamy tak aby przed
sob mie jedn z `kolorowych' cian) :


Sytuacja "Y"
W tej sytuacji, wykonujemy algorytm(kostk trzymamy tak aby przed
sob mie jedn z `kolorowych' cian) :Sytuacja "X"
W tej sytuacji, wykonujemy algorytm(kostk trzymamy tak aby przed
sob mie jedn z `kolorowych' cian) :
Algorytmy wykonujemy a do chwili, w ktorej otrzymamy w caoci ukoczon ot cian.

Teraz odszukujemy w peni ukoczon boczn cian (czerwon, pomaranczow, niebiesk
lub zielon) i apiemy kostk w ten sposob, aby boczna, w peni uoona ciana znalaza si z
tyu, po czym wykonujemy algorytm:Algorytm ten wykonujemy a do skutku.

MOE SI ZDARZY, e adna ze cian bocznych nie bdzie w peni uoona. Wtedy

wykonujemy ten sam algorytm co powyej, majc na tylnej cianie obojtnie ktory z Kolorow
bocznych.

Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]

ALGORYTMY LBL

Pierwsza warstwa

1. Permutacja naronikow.

Z Prawej do lewej.Z Lewej do prawej.

2. Zamiana rodkow pierwszej warstwy.

Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]

Druga warstwa.

Do boku po lewej.


Do boku po prawej.Autor tekstu, oraz motywow graficznych: Damian Kruszyna.
Publikowanie, rozpowszechnianie treci i grafiki, oraz kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Kontakt mailowy: [email protected]