Latihan Bahasa Melayu PSLE - Imbuhan 03

Latihan Bahasa Melayu PSLE - Imbuhan 03 screenshot

Text-only Preview

03LATIHAN BAHASA UNTUK P5 & P6IMBUHANIMBwww.saujana.sgBAHAN INI DIUSAHAKAN OLEHJAWATANKUASA PENGUMPULAN SOALAN P5 & P6LATIHANLAIMBUHAN (3A) 1(1)ciptaan(2)dicipta(3)mencipta(4)terciptaRendang ialah makanan 2(1)digemari(2)kegemarantradisitrya  ngn ama tama te   rte kr ek ne an l2(1)digemari(2)l.  (3)menggemari(4)penggemarWalaupun pelbagai jenis 3(1)dipilih(2)memilihresre es pe ip  moden (____ 1( ) ____(3)pilihan(4)terpilih, bagi mereka yang ___(2) 4(1)berbeza(2)membezakan___ masakan, rendang akan (3)pembezaan(4)perbezaantetap menjadi 5(1)menyerupai(2)menyerupakan___(3)____utama dalam (3)merupakan(4)serupasajian( )p( )psajian.6(1)bertempat(2)ditempatkan(3)setempat(4)tempatan7(1)disajikan(2)menyajikan(3)sajian(4)tersajiLATIHANLAIMBUHAN (3B) 1(1)ciptaan(2)diciptaRendang juga mempunyai (3)mencipta(4)terciptapelbagai rasa yang(4)2(1)digemari(2)kegemaranpelbagai rasa yang ___(4) ____.  Sebagai contoh, (3)menggemari(4)penggemarRendang Tok   (5) 3(1)dipilih(2)memilihRendang Tok ____(5)____rendang yang berasal dari (3)pilihan(4)terpilihnegeri Perak yang terletak 4(1)berbeza(2)membezakan(3)pembezaan(4)perbezaandi bahagian barat  Malaysia. Kini, rendang tersebut 5(1)menyerupai(2)menyerupakansemakin menjadi(3)merupakanp(4)serupasemakin menjadi pkegemaran dalam  kalangan 6(1)bertempat(2)ditempatkanmasyarakat   (6) di (3)setempat(4)tempatany___ ( )____Singapura.7(1)disajikan(2)menyajikan(3)sajian(4)tersajiLATIHANLAIMBUHAN (3C) 1(1)ciptaan(2)diciptaRendang Tok sering (3)mencipta(4)terciptadijadikan(7)2(1)digemari(2)kegemarandijadikan ___(7)___ istimewa untuk majlis (3)menggemari(4)penggemarperkahwinan dan juga 3(1)dipilih(2)memilihperkahwinan dan jugaketika menyambut Hari (3)pilihan(4)terpilihRaya. Masakan ini 4(1)berbeza(2)membezakan(3)pembezaan(4)perbezaandisediakan untuk dimakan bersama lemang, lontong 5(1)menyerupai(2)menyerupakanatau ketupat(3)merupakan(4)serupaatau ketupat.( )p( )p6(1)bertempat(2)ditempatkan(3)setempat(4)tempatan7(1)disajikan(2)menyajikan(3)sajian(4)tersajiJAWJA AW PA AP NA1(1)ci tp aan(2)di ic tp aLATIHAN IMBUHAN (3)(3)mencipta(4)tercipta2(1)digemari(2)kegemaran(3)menggemari(4)penggemar3(1)dipilih(2)memilih(3)ilihpan(4)tiliherp4(1)berbeza(2)membezakan(3)pempe bezbe aanaa(4)perpe bezbe aanaa5(1)menyerupai(2)menyerupakan(3)merupakan(4)serupa6(1)bertempat(2)ditempatkan(3)setempat(4)tempatan7(1)disajikan(2)menyajikanwww.saujana.sg(3)sajian(4)tersajiBAHAN INI DIUSAHAKAN OLEHJAWATANKUASA PENGUMPULAN SOALAN P5 & P6