Leven met de Kerk 1 - Betekenis en geschiedenis van de H. Liturgie

Text-only Preview

Leven met de Kerk 1:
betekenis en geschiedenis van de
H. Liturgie
Mevrouw Mr. H.D.L.M. Schruer
14 juli 2010
1
Waar gaat het in het leven om?
• Het gaat in het leven niet om wat je doet maar
het gaat er om wie je bent.
• Wie we ten diepste zijn moeten we beschouwen
in onze relatie tot Christus.
• Paus Johannes Paulus II riep mensen en
gezinnen vaak op om “te worden wie je bent”
2
Hoe worden we wie we zijn?
• Onze relatie met Christus groeit en wordt
onderhouden in het gebed
• Dat is in het persoonlijk gebed –waarover
heel veel kan worden gezegd
• Dat is ook en op een bijzondere wijze in
het liturgisch gebed.
3
1

Wat is liturgie?
• Liturgie is (voorgegeven / voorgeschreven) publieke
eredienst
• (of: publieke uitdrukking van innerlijke religieuze
gevoelens)
• Publiek = zichtbaar voor anderen
• Bedoeling eredienst: “eer aan God en heil van mensen”
• Liturgie is bron en hoogtepunt (“fons et culmen”) van
alle christelijk waaruit alles voortkomt en waarnaar alles
toegroeit
4
Elementen van liturgie:
• Woorden; het woord is vlees geworden
• Houdingen (knielen, buigen, staan, zitten)
• Voorwerpen: vb kerkgebouw, altaar. liturgisch
vaatwerk, liturgische kleding, brood, wijn
• Symboliek: vuur, water, kaarsen, wierook
Denk ook aan afbeeldingen in kerkgebouwen:
Biblia Pauperum
• Muziek – met name het Gregoriaans
5
Relatie tussen liturgie en geloof
• Lex orandi, lex credendi
• de liturgie is wel gebruikt om
ketterijen te verspreiden; de Kerk
daartegen is opgetreden
6
2

Voorbeeld:
• Voorbeeld: Arianen ontkenning van het
dogma van de H. Drievuldigheid (vierde
eeuw)
• Tegengif: Ambrosiaanse hymnes; en bij
uitstek het “Te Deum”, toegeschreven aan
H. Ambrosius van Milaan die de hymne
zou hebben gezongen bij de Doop van
Sint Augustinus – Sero Te amavi
7
Voorbeelden van liturgievormen:
• Liturgie van de H. Mis (Eucharistie)
• Getijdengebed
• Liturgie van de andere sacramenten: doopsel,
huwelijk, priester & bisschopswijding,
ziekenzalving, biecht
• Liturgie bij bijzondere gelegenheden: uitvaart,
intrede kloosterling (niet WK-voetbal!)
8
Tijd en liturgie
• Liturgie van het liturgisch jaar: Advent,
Kerstfeest, Veertigdagentijd, Paastijd, tijd door
het jaar, heiligenfeest
• Liturgie markeert de dag: metten, lauden, terts,
sext, noon, vespers, completen
(lauden en vespers zijn scharniermoment) –
psalmen, lezingen H. Schrift, hymnen, gebeden
9
3

Grepen uit de liturgiegeschiedenis:
• Kennis van liturgiegeschiedenis draagt bij
aan dieper inzicht in de liturgie van de
Kerk
• Daarom korte helicoptervlucht door
geschiedenis van de Heilige Liturgie van
de Kerk
• In dit korte bestek kan lang niet alles wat
relevant is aan de orde komen
10
Geschiedenis van de liturgie 1
• Handelingen van de Apostelen: zij baden
gezamenlijk, hielden maaltijd en braken het
brood
• Gezangen en gebeden
• Hymnen in NT:
Zacharias - Benedictus Dominus
(Lauden)
Maria
– Magnificat (Vespers)
Simeon
- Nunc dimittis
(Completen)
11
Geschiedenis van de liturgie 2
• Eerste eeuwen:
• Didache, Justianus, Didascalia
(voorschriftenboek)
• Tertullianus en Hippolytus Tradiotio
Apostolica (prex II(c!)
• Vrije teksten
• Christenvervolging - catacomben
(begraafplaatsen en soms gebedsruimten)
12
4

Catacomben van de Heilige
Callixtus – Via Appia:
• http://www.catacombe.roma.it/nl/dettagli
o.html
13
Geschiedenis van de liturgie 3
313 (edict van Milaan keizer Constantijn)-
ongeveer 700:
- van “een of ander huis” naar basilica
- Plechtigheden in de Goede Week –
pelgrimage van Egeria naar Jeruzalem –
staatsieliturgie – vierde eeuw
- geleidelijk aan vastere teksten
14
Geschiedenis van de liturgie 4
• 700 tot 1500:
• Tekstverzamelingen (sacramantaria) o.m.
rondom centra Rome, Jeruzalem, Milaan,
Toledo – Rome behield lange tijd
staatsieliturgie
• Romeinse liturgie wordt de matrix voor
alle liturgie in de westerse wereld –
anders dan bij oosterse kerken
15
5

Geschiedenis van de liturgie 5
• 1563: Concilie van Trente
• In reactie op protestantisme en introductie
volkstaal in liturgie: contra-reformatie
• Zeer exacte vastlegging liturgische teksten
• 1570: Tridentijns (=Trente) Missaal van
paus Pius V bul “Quo primum”
16
Geschiedenis van de liturgie 6
17
Periode vanaf 1850:
• Liturgische Beweging: Gueranger, Herwegen,
Jungmann, Guardini, in Rotterdam: Van
Beukering Antonius Abt – pluriform geheel
• Doel gelovigen dichter naar de liturgie te
brengen (en niet andersom!)
• 1947: Pius XII Mediator Dei et hominum
• 1951: vernieuwde Paaswake
• 1962: Verschijning laatste versie (tot heden!)
van het Tridentijns Missaal
18
6

Tweede Vaticaans Concilie
1962-1965
19
Tweede Vaticaans Concilie 1963
• Liturgie was eerste agendapunt Constitutie
Sacrosanctum Concilium
• Naast Latijn werd ook volkstaal
toegestaan
• Herbronning naar de oude normen der
vaderen
• Vereenvoudiging
• Schatten H. Schrift wijder openstellen
20
Misverstanden na Vaticanum II:
• Latijn is als liturgische taal niet verboden
• Celebreren ad orientem is nog steeds
toegestaan
• Tongcommunie is niet verboden;
handcommunie is volgens de kerkelijke
regels uitzondering, tongcommunie regel
21
7

Periode na Vaticanum II tot 1970:
• Onzekerheid – nog geen nieuwe teksten
• Verdeeldheid – ieder zong zijn eigen lied
• Hobbyisme - beatmissen
• Secularisering als onderdeel bredere
maatschappelijke beweging
• P. Hebblethwaite “Kerk op hol”
“Ze hebben ons de liturgie afgenomen”
- Paus Paul VI: “la fumée de Satan est entrée
dans le peuple de Dieu” – 29 juni 1972
22
“Als Eucharistieviering duidde het experiment op
een beangstigende geestelijke armoede”
23
1970: missaal paus Paulus VI
• Novus Ordo (NO)
• Moeizame receptie – iedereen was al zijn eigen weg
gegaan
• Het duurde lange tijd voor vertalingen beschikbaar
kwamen met name in gidsland Nederland vele eigen
teksten beschikbaar: iedere priesters zijn eigen prex –
proefschrift Joosse 1991
• Invloed A. Bugnini op totstandkoming missaal – Boek
“Die Lturgiereform”
• Anekdote octaaf van Pinksteren
24
8

Liturgische situatie in Nederland
1970 – ongeveer 1990
• Chaos en verwarring praktisch overal
• Creativiteit viert hoogtij los van de liturgie die de
Kerk geeft en vraagt
• Te horizontaal en weinig verticaal; weinig
eerbied en aanbidding
• Vele vormen van tenminste discutabele
kerkmuziek (liederen Oosterhuis)
• Pastoraal werkers strijden om macht en kiezen
met name de liturgie daarbij als slagveld
25
26
Tegenbewegingen:
• Mgr. Lefebvre en aanhangers wijzen
(onderdelen) Vaticanum II af inclusief
• Excommunicatie ipso facto door
bisschopswijdingen op 30 juni 1988
• Publicaties: Klaus Gamber The Reform of the
Roman Liturgy
• Enkele Benedictijner kloosters Congregatie van
Solesmes gaan terug naar de Tridentijnse ritus
(Fontgombault en Le Barroux)
27
9

Periode na 1990:
• Situatie in Nederland vertoont niet tot nauwelijks
verbetering: kwaliteit van de liturgie heeft niet
zozeer de aandacht van de bisschoppen
• Voor de Wereldkerk wordt steeds duidelijker dat
terugkeer naar de liturgie als bron en
hoogtepunt van levensbelang is niet alleen voor
de Kerk maar voor iedere gelovige, ook al dreigt
die gelovige de zin daarvan niet tot nauwelijks te
beseffen, ook door wegvallen van
(liturgie)catechese – The Reform of the Reform
28
Nog meer publicaties:
• Kardinaal Ratzinger: Der Geist der Liturgie
– 1999
• Uwe Lang: Conversi ad Dominum met
voorwoord kardinaal Ratzinger 2004
• Concept van de hermeneutiek van de
continuiteit – toespraak paus Benedictus
XVI tot curie 22 december 2005
29
Wat wordt bedoeld met de
hermeneutiek van de continuiteit?
• Scharnierpunt: het juist verstaan van
Vaticanum II,
Dit pastorale concilie was geen breekpunt
maar onderdeel van de geleidelijke
openbaring door de Kerk zonder dat wat
eraan voorafging van onwaarde te
verklaren
30
10