LoK Serbian version

Text-only Preview

the Legacy Of Kain series

Blood Omen

Postoji magino delovanje od najvee vanosti :
Otpoinjanje novog eona,
kad postaje neophodno izrei re.
Cela planeta mora biti okupana krvlju.

Sirom Nosgoth-a Sarafani(sveti odred svetenika-boraca, pod zakletvom da e
unititi kugu vampirizma) postavljaju vampire nabijene na kolac pokazivajui svoju
nadmo. Sve ovo nadzire est lanova Kruga od devet, uvara maginih Stubova koji
daju ivot i mo ovom svetu. Odjednom u sobu upada vampir Vorador s namerom da ih
ubije. Moi uvara ne deluju na vampira i oni uzaludno dozivaju Malek-a, vo u Sarafana
i zatitnika Kruga od devet, ne bi li ih spasao. Vorador ubija est od devet uvara, a
Melek stie kasno samo da bi i on bio savladan od strane vampira. Zbog svog neuspeha
nekromanser Mortanius, uvar stuba smrti , kanjava Malek-a prebacujui mu duu u
oklop, liavajuci ga zadovoljstava tela. U ovom obliku paladin Malek postaje uvar stuba
konflikta. Pored Mortanius-a, Ariel, uvarke stuba ravnotee i Moebius-a, uvara stuba
vremena, na mesto ubijenih dolaze novi uvari: Mentalist Nupraptor uvar stuba uma,
ravnar Azimuth, uvarka stuba dimenzije, druid Bane, uvar stuba prirode, alhemist
Anarcrothe uvar stuba stanja, energist DeJoule, uvar stuba energije.

Vekovima kasnije, Ariel, uvarku ravnoteze, ubijaju i ra a se Kain kao njen
naslednik. Ariel-in ljubavnik u ludilu i mizeriji truje ostale lanove inei da pate kao i
on. Sad iskvareni uvari naputaju Stubove i nekada beli Stubovi pucaju i postaju crni.
Oko 30 godina kasnije plemi Kain zanemaruje svoju sudbinu i upada u zasedu.
Neuspevi da se odbrani on biva ubijen i dospeva u podzemni svet. Mortanius prilazi
Kain-u, u ijim grudima se i dalje
nalazio ma koji mu je zadao fatalnu
ranu, nudei mu ponudu koja se teko
moze odbiti: On e ga oiveti i pruiti
mu ansu da se osveti. Mislei samo
o osveti Kain prihvata ponudu
nekromansera ne razmiljajui o
posledicama. Nita nije besplatno,
ak ni osveta. On se budi u svom
mauzoleju i shvata da se vratio u svet
ivih kao vampir. Kain dolazi do
groblja i uvi a svoje slabosti prema
suncu i kii.
Sa novim moima i manama,
Kain pronalazi svoje ubice koje mu sada nisu dorasle i sveti se. Mortanius govori da su
njegove ubice samo instrumenti njegove smrti i da iza toga stoji neko drugi. Nekromanser
ga alje kod Stubova. Mladi vampir se pita da li je ovaj "poklon" nekromansera ujedno i
prokletstvo. Kain dolazi do Stubova i divi se njihovom prizoru.

1


Ariel: Nupraptor-e tvoje ludilo je razbilo nae snove i oslepelo te...
Kain: Ne pribliavaj se due, inae u te poslati nazad u pakao!
Ariel: Nema ega da se plai, ja sam samo senka bive sebe...Ariel - ravnotea
Kruga od devet. Ali i tako mogu ti dati odgovore koje trai.
Kain: Jedino to traim jeste lek. (misli na vampirizam)
Ariel: Za smrt ne postoji lek, samo oslobo enje. Mora unititi arobnjatvo koje
truje Nosgoth, samo onda e pronai spokoj. Krug od devet uvara zaklelo se da e
pomou svojih moi odravati mir, me utim izdajnik je korumpirao Stubove. Moje
ubistvo izludelo je mog ljubavnika i sada on iri bol i patnju kroz Krug. Mora vratiti
ravnoteu Nosgoth-u.
Kain: Ne zanima me sudbina
ovog sveta.
Ariel: Onda to uradi zbog
svoje sudbine... uvaj se
"Neizreivog"...

Duh Ariel nestaje. Da bi se
izleio Kain mora vratiti ravnoteu u
Nosgoth-u tako to e unititi izvor
korupcije Kruga - Nupraptor-a. Do
Nupraptor-ovog skrovita prolazi
kroz gradove Steinchencroe i
Vasserbunde i konano stie. Ovde
od jedne njegove slukinje saznaje da
je njen sluga zatvorio oi i usta za svet i brine samo za sebe. Kain je ubija i kree na
mentalista. Usput on nailazi na gomilu trulih leeva bivih Nupraptor-ovih sluga. Dalje
mladi vampir pronalazi Nupraptor-a i Malek-a(uvara Kruga), ali ubrzo mentalist govori
da e se sam pobrinuti za Kain-a i Malek odlazi. Nupraptor i Kain se sukobljavaju i
mentalist ostaje bez glave. Novoro eni vampir odnosi glavu mentalista i lei stub uma.
Ariel mu govori da nije dovoljno unititi izvor korupcije, nego i sve uvare koji su postali
pokvareni. Duh bive uvarke mu govori da od svakog uvara mora doneti predmet koji
ga vezuje za stub koji slui i da njegova sledea rtva treba da bude Malek - zatitnik
Kruga i uvar stuba konflikta.
Na putu do Malek-ovog utvr enja Kain je proao pored svog rodnog grada
Coorhagen-a i video kako kuga nije potedela ni ovo mesto. Kada je stigao do Malek-a,
Kain-a su napali bivi Sarafani nalik na Malek-a. Oslabljen, jer se nije mogao hraniti
krvlju ovih protivnika, Kain je morao da uniti mainu koja ih je pravila. Uinivsi ovo,
Kain napada Malek-a, ali ne uspeva da ga uniti. Kain se povlai i odlazi do Ariel.
Ona ga upuuje kod Proroanstva. Istraivavi peine Kain pronalazi razne
maeve, titeve, giljotine i knjigu. Proitavi je, on saznaje kako su uvari Stubova
oformili odred Sarafana i kako su ovi skoro uspeno istrebili kugu vampirizma. Zga en,
Kain prestaje da ita. Mladi vampir stie i do Proroanstva.

Proroanstvo: Plemi? Trai mudrost? Smrt te je dobro nauila.
Kain: Dosta filozofiranja, traim odgovore.

2

Proroanstvo: Da, odgovore. Imam ih sve, ako ima odgovarajua pitanja. Koja su
to pitanja na koje trai odgovore? Kralj Ottmar, jedina nada da se porazi mona
vojska Nemesis-a; Kralj Ottmar, paralizovan od bola zbog svoje erke; Kralj Ottmar,
beskoristan.
Kain: Dosta brbljanja stare. Odgovori mi ovo: ko je Malek i kako ga mogu
unititi?
Proroanstvo: Sve u svoje vreme. Da vreme. Ako ga ne savlada, ono e tebe. A
sada je vreme za tvoj odgovor : Malek - uvar Kruga i poslednji Sarafan, njegova
uobraenost dovela je do pokolja Kruga od strane Vorador-a. Za svoj neuspeh dua mu je
prebaena u avolski magini oklop. Od tada nijedan uvar nije nastradao.
Kain: Ko je taj Vorador?
Proroanstvo: Prati sjaj "Ignis Fatuus" do Termogent ume.
Kain: Ignis Fatuus?
Proroanstvo: Ignis Fatuus osvetljava put do
pakla, plemiu. Tvoj Put. Vreme Kain-e. Do sledeeg
puta...

U umi, koja gotovo potpuno zaklanja zrake
sunca, Kain pronalazi dvorac starog vampira. Uavi u
zamak, Kain otkriva bogatstvo i rasko koje se
nalazilo u unutranjosti. Dalje kroz zamak, Kain-a
napadaju Voradorovi uvari, ali Kain ih lako unitava. Soba do koje je sledee stigao bila
je puna ljudi, krvi i sprava za muenje, Kain je lako zakljuio da je Vorador uivao da se
hrani i mui ljude. Dalje pronalazi drevne zapise koje govore o vampirima i odredu
Sarafana ili kako su oni sebe nazivali "An eli Svetlosti" i kako su istrebljivanja poela.
Konano, mladi vampir stie do sobe za ruavanje gde se nalazio Vorador.
Kain: U srcu Crne ume pronaao sam neto gore od pakla. Vizija sebe i ta u
postati...
Vorador: Ne vi am esto nekog od nae vrste, pogotovo ne nekog ko je mlad i
budalast kao ti. Bez obzira na to, pij (prua mu au krvi). Pij i predaj se svom daru.
Kain (Dar? Ha! Vorador je mislio da je moje prokletstvo blagosvov,dar, da smo
mi bogovi i da je smrtnicima dunost da se rtvuju kako bi nas zadovoljili. Negde u sebi
znao sam da je upravu. Sluao sam ovu matoru budalu kako je govorio o prolosti, kako
je ubio Malek-a i ostvario svoju krvavu osvetu nad Krugom od devet zato to su podrali
istrebljivanje nae vrste...)
Vorador: Poto sam zaklao est uvara, ubio sam i njihovog patetinog zatitnika,
Malek-a. Od tada se naa vrsta nije dosa ivala sa Sarafanskim utvr enjem, osim kada je
morala da se hrani. Predlaem da i ti uini isto. Meanje u afere ljudi nam ne moe
doneti nita dobro. Sarafanske hajke su previe mune i dosadne da bi se njima zanimali.
Da li si me razumeo?
Kain neznatno klima glavom kao da
potvr uje.
Vorador: Dobro. Uzmi ovaj prsten. Ako ti
ikad zatreba pomo, sa njim e me pozvati. Uprkos
tvojoj mladalakoj aroganciji, zabavlja me, Kain-e.
Bilo bi teta da zavri u Ambisu. Idi sad.

3


Videvi ta e postati, Kain je dobio dodatnu motivaciju da se oslobodi ovog
prokletstva vampirizma. Mortanius ga telepatski obavetava da se tri uvara nalaze
severno ka Mranom vrtu. Na svom putu Kain prolazi kroz grad Uschtenheim u kojem je
lovio legendarni vampir Janos Audron, sve dok ga Sarafani nisu ubili i isupali mu srce.
Kain stie do Mranog vrta koji je okruen magijom koja ipak ne utie na Kain-a. Vrt je
postao izopaen i udna stvorenja su se ra ala iz njega, polu insekti polu sisari, sve je bilo
izvrnuto i irilo se. Kain je znao da je samo pitanje kada e ova zaraza zahvatiti ceo
Nosgoth. On ulazi u zamak i pronalazi tri arobnjaka DeJoule-a, Bane-a i alhemista
Anarcrothe-a

Kain: A, ne jedan nego tri. Ba lepo od vas to ste mi ubrzali put.
Bane: Dakle, kazna Kruga je stigla...
DeJoule: Nemoj ga se plaiti, on je samo kuence, njegova dua je naa.
Anarcrothe: Nemojte biti apsurdni. Malek! Dolazi u pomo!
Anarcrothe nestaje.
Kain: Proklet bio alhemiaru! Nisam doao dovde da bi moj plen pobegao.
Kain priziva Vorador-a pomou prstena i Malek stie. Dva arobnjaka se povlae,
a Kain kree za njima dok se dva stara neprijatelja sukobljavaju.
Malek: Osveta! Osveta za venost patnje koju si mi zadao.
Vorador: Paenie! Kad bi samo znao ta je venost. Pokloni se pred svojim
gospodarem!
Malek: Nikad! Unitiu te i tvojim ostacima nahraniti tvoje ljubimce!
Kain stie dva arobnjaka.
Bane: Njegova magija je slaba. On je uvreda prirodi, naa dunost je da ga
unitimo!
DeJoule: Gori! Prokleti vampire! Gori!

Druid Bane pretvara zemlju u vodu, ne bi li odvratio vampira, ali ovaj se pretvara
u maglu i ubija ga. Energist ga a Kain-a energetskim strelama, ali se vampir zatiuje
odbojnom magijom i unitava i drugog arobnjaka. Poto je unitio jo dva uvara on
uzima od Bane-a kapu i ogrta od DeJoule-a, ne bi li sa njima oporavio stubove energije i
prirode.
Vrativi se do prethodne odaje
Kain pronalazi rasturen oklop Malek-
a i zakljuuje da ga je Vorador
unitio. On uzima njegov lem i
vrativi se do Stubova lei tri
korumpirana stuba. Ariel upuuje
Kain-a na sledeeg uvara koji se
nalazio u gradu Avernus-u. Stigavi
tamo, Kain pronalazi zapaljeni grad
sa leevima svuda naokolo. Uskoro,
on pronalazi izvor ove destrukcije.
Demoni iz druge dimenzije ga
napadaju, ali on ih ubrzo ubija.

4

Jedino je katedrala ostala netaknuta, jer su odatle demoni dolazili. Unutra, Kain pronalazi
oklop Haosa koji ga titi od zadobijenih povreda, kao i legendarni ma SOUL REAVER.
Ubrzo posle toga pronalazi Azimuth, uvarku stuba dimenzije.

Azimuth: Ah, ta je ovo? Nisam ni znala da su ma i oklop ovde. Ne stoje ti loe
Kain-e, ali na meni e stojati bolje.
Kain: Majka Avernusa, ledi Azimuth. Znai ti si prizvala demone koji su
odgovorni za ovaj nered.
Borba poinje.
Azimuth: Do ite deco moja. Zajedno emo opustoiti Nosgoth.
Pa mali
ovee, poslali su te da me zaustavi? Moja deca e te raskomadati. Do ite moji demoni,
za veeru imamo supu od vampira.

Proistivi put od demona koje je prizvala, Kain je lako ubija i uzima njeno tree
oko kako bi oporavio stub. Pored njenog lea, Kain nalazi ure aj za putovanje kroz vreme
odakle je Azimuth prizivala demone. Kain odlazi do Stubova i pojavljuje se Ariel.

Kain: Doneo sam dokaz jo jedne smrti uvara. (lei stub pomou oka Azimuth)
Ariel: Vrlo dobro. Naao si i Moebius-ovu igraku. Azimuth nije bila zadovoljna
prizivanjem demona samo iz ovog vremena pa je ukrala vremeplov od uvara stuba
vremena - Moebius-a. uvaj vremeplov, pomoi e ti vremenom. Armija Nemesis-a
dolazi sa severa unitavajui sve pred sobom. Nije bilo davno kada je Nemesis bio
William the Just, dobroinitelj ove zemlje. Njegova mo je porasla kao i njegova armija i
jedno kraljevstvo nije mu bilo dovoljno. Toliko mrtvih... I Willendorf e pasti, Nemesis
mora biti zaustavljen ili e sve biti izgubljeno!
Kain: Kako jedan moe zaustaviti armiju?

Ariel: Mora okupiti vojsku Willendorf-a, oni su nam poslednja nada.

Prativi njen savet, naslednik stuba ravnotee zanemaruje Voradorov savet i
odlazi u Willendorf. Poto samo plemii mogu prii dvorcu Kain pronalazi fontanu krvi
koja mu daje plemenito nasle e. Ariel-in naslednik ulazi i pronalazi kralja u alosti zbog
svoje keri. Dvoranin zaustavlja Kain-a.

Kain: Skloni mi se sa puta seljaku.
Dvoranin: Kralj ne prima nikoga, u alosti je zbog svoje erke.
Kain: Uskoro e aliti i za svojim kraljevstvom, a za tobom e aliti jo ranije!
(Kain ga odguruje, i dolazi do kralja koga nita nije zanimalo sem svoje erke)

Kralj Ottmar: Ro endanski poklon. Za njen ro endan sam organizovao
takmienje. Ko napravi najlepu lutku dobie za uzvrat kraljevsku uslugu. Hiljade njih se
prijavilo, ali pobednik je bio oigledan,
Elzevir lutkar napravio je takvu lutku da su svi
bili oarani njenom lepotom. Sve to je traio
bio je pramen njene kose. Ubrzo posle toga
postala je beivotna lutka. Kog god je izlei
dobie moje kraljevstvo!


5

Kralj postaje oajan, te nudi celo kraljevstvo onom ko mu izlei erku. Poto cela
vojska traga za Elzevir-om nee biti nikoga da se suprotstavi Nemesis-u i mladi vampir
kree u potragu.
Na svom putu ka severu Kain prolazi kroz opustoeni grad Stahlberg, nekadanji
akademski grad Nosgoth-a, od strane Nemesisa. U reci izgubljenih dua Kain pronalazi
zamak Elzevir-a. Unutra ga napadaju lutke Elzevira, ali on ih unitava i pronalazi
njihovog gospodara.

Kain: Elzevir-e! Doao sam po njenu duu.
Elzevir: Dakle Ottmar te je poslao da me ubije, oseam njegov miris na tebi ili je
to miris tvoje smrti!
Kain: Nemam vremena za tvoje igre.
Elzevir: Dua je moja. Zasluio sam je, Ottmar mi je dao!
Kain: Onda si zasluio i smrt!
Kain ga ubija i pronalazi lutku u kojoj je bila dua kraljeve keri. On se vraa kod
Ottmar-a sa lutkom i glavom Elzevir-a.
Kralj Ottmar: Ne znam kako da ti se zahvalim, ratnie. Moje kraljevstvo je nita u
odnosu na ivot moje erke. Willendorf je tvoj ukoliko ga eli.
Kain: Ne elim tvoje kraljevstvo, ve tvoju vojsku. Potrebna mi je kako bi
zaustavio pretnju koja dolazi.
Kralj Ottmar: Vrlo dobro. Donesite mi oklop i buzdovan, idemo u rat!

Kain sa kraljem Ottmar-om i
vojskom Nade se souava sa
Nemesis-om, ali ubrzo kralj gine, a
vojska bei ka umi. Bez drugog
izlaza Kain upotrebljava vremeplov.
Vremeplov se unitava, a on od
jednog oveka saznaje da je dospeo
oko 50 godina u prolost. Moebius ga
navodi do zemlje Nemesis-a. Ovde je
okrutni Nemesis jo bio William the
Just i Kain odluuje da ga ubije kako
bi spreio da ovaj postane Nemesis.
Unutar zamka Kain uoava kako
Moebius upozorava William-a i daje mu ma Soul Reaver.

William: Da, oruja koja si doneo e koristiti. Kakvu igru igra Moebius-e?
Moebius: Nikakvu. Samo elim da ti pomognem u borbi protiv neprijatelja, oruje
je samo gest moje dobre volje.
William: A vesti koje donosi? Vampir je poslat da me ubije? Odakle ti to?
Moebius: Samo se brinem za va ivot Vae Visoanstvo.
William: Moda, moda... dobro moe ii, ako mi zatreba...
Moebius: Doi u na "vreme".
Moebius odlazi i Kain se sukobljava sa William-om.
William: Aa, da vampir, Moebius mi je rekao da e doi.

6

Posle teke borbe u kojoj su obojica imali Soul Reaver-e, Kain ubija Villiam-a
menjajui istoriju na "bolje". U sledeoj sobi Kain pronalazi jo jedan vremeplov i vraa
se u svoje vreme.
Ovde se vie ne vide tragovi biveg rata, ali on osea da neto nije uredu.
Odjednom Kain-a napadaju lovci na vampire i on shvata da je smrt William-a pokrenula
genocidni rat ljudi sa vampirima. Stigavi do trga, Kain gleda kako besna rulja sa
Moebius-om, na elu, giljotinira Vorador-a, pretposlednjeg ivog vampira. Moebius
okree masu prema poslednjem vampiru - Kain-u, ali on uspeva da pobegne. Kain shvata
da je Moebius izigravao Proroanstvo i da je sve ovo on udesio. Kasnije Kain nailazi na
Moebius-a.

Moebius: Ljudi nee prestati sve dok tvoja vrsta ne bude konano istrebljena!
Vratiemo te u grob iz kojeg si izaao! Ja sam video budunost i ti nisi u njoj Kain-e.

Moebius priziva Kain-a iz prolosti, sadanjosti i budunosti. Pravi Kain ubija
svoje verzije iz drugih vremena.

Kain: Ironino, promenivi istoriju William je postao Nemesis.
Moebius: Da, video si moj plan, ali ja sam video tvoju sudbinu, budunost kae
da e umreti!
Kain: Ali ja ve jesam mrtav...a i ti si!

Kain ubija Moebiusa odrubljujui mu glavu i uzima njegov sat. Mortanius
telepatski poziva Kain-a da do e do Stubova na veliko finale njegove osvete. Tamo on
zatie Mortanius-a i Anarcrothe-a kako se sva aju. Kain se sakriva iza stuba i slua
razgovor.

Anarctothe: Izdao si nas Mortanius-e!
Uredio si da ubiju Kain-a, pa si ga vratio kao
monstruma i poslao na nas!
Mortanius: Tako je moralo biti.
Nupraptor-ovo ludilo nas je sve zarazilo i
otrovalo nae misli. Krug je napustio svoje
dunosti i mora biti uniten.
Anarctothe: Napustili svoje dunosti.
Idiote. Krug postoji zbog nas, a ne mi zbog
njega. Nae moi e spasiti ili unititi
Nosgoth, kako nam se prohte. Stani uz nas Mortanius-e ili umri!
Mortanius: Onda u umreti!
Dva arobnjaka se sukobljavaju i Mortanius izlazi kao pobednik. Kain izlazi iz
senki.
Kain: Ako Krug mora biti uniten, mora umreti i ti. Divim se tvojoj pronicljivosti
ali nee pobei od svoje sudbine.
Mortanius: Ne samo to, prihvatiu je. Ali moja smrt e ostaviti jo jednog uvara.
Dokraji me!


7

Nekromanser priziva ne mrtve, ali ih
Kain unitava i ubija Mortanius-a. Odjednom iz
Mortanios-ovog tela pojavljuje se demon poznat
kao "Neizreivi" odnosno Hash'Ak'Gik.

Neizreivi: Mislio si da si kralj, a ustvari
bio si samo piun. Dobro si me sluio Kain-e!
Kain: Ja ne sluim nikoga!
Neizreivi: Zaista. Tako ograniena
vizija. Zar ne vidi? Ubistvo Ariel, savreno
proraunate posledice, prvi je in moje velike
predstave u kojoj si ti tragini "heroj". Samo nastavi tako mali vampire, samo nastavi...
Kain: Vae Victus!

Kain napada Neizreivog, ubija ga i lei i preostale stubove osim stuba ravnotee.
On shvata da je on poslednji uvar i da mora da se rtvuje ne bi li spasio Nosgoth od
propasti koja dolazi zajedno sa propau Stubova koji daju ivot ovom svetu. Ako se
rtvuje, vampiri e biti zauvek uniteni, ali bi Nosgoth bio izleen. Zgraen prevtljivou
ljudi, Kain zakljuuje da vampiri jesu bogovi i odbija da se rtvuje osu ujui Nosgoth na
propast, a Ariel-in duh na veni zatvor kod Stubova...8

period blood omen 2 deava se usled paradoksa koji e nastati u budunosti
(preporuka :bo2 itati na kraju)
Blood Omen 2

etiri stotine godina od kako je Kain proklet da hoda nou kao vampir
i vekovima pre nego to e vladati propalim Nosgoth-om sa svojim porunikom Raziel-
om
na njegov put je stao novi neprijatelj,
Stubovi lee u ruevinama, vampiri ponovo lutaju Nosgoth-om i zavetavanje Kain-a se
nastavlja
Kain lei na krevetu, budi se iz sna i primeuje vampiricu pored sebe.

Umah: Dobro vee. Nismo oekivali da e se tako brzo probuditi. Ve nas
iznena uje.

Kain: Gde sam ja? ... neseam se.

Umah: Da. Rekli su da e ti pamenje biti poremeeno zbog dugog sna. To e
proi, vremenom. Ja sam Umah, tu sam da ti pomognem. Tvoje ime je Kain i nekad si bio
jedan od najmonih u ovom svetu.

Kain: Znam svoje ime. Prolost samo delie...

Umah: To to si se uopte probudio, udo je. Kada smo te nali u tebi je bio samo
traak ivota. Negovali smo te, hranili i sada opet hoda.

Kain: Kakvo je ovo mesto?

Umah: Nalazi se u Meridian-u, glavnom gradu Nosgoth-a, zemljom koju si
nastojao da pokori. Kai mi, poto zna svoje ime, da li zna svoju prirodu?

Kain pokazuje svoje onjake.

Kain: Naravno.

Umah odlazi do balkona sa Kain-om i nastavlja.

Umah: Dozvoli onda da ti pokaem budunost. Spavao si 200 godina, za to vreme
mnogo toga se promenilo. Bio si veliki general i komandovao si armijom vampira, ali si
se suprostavio nekom jaem i od tebe. Bio si poraen, a tvoja armija rasuta i unitena, svi
su mislili da si mrtav.

Kain: Ko me je porazio?

Umah: Sarafani. Armija
fanatika, ljudi, zakletih da e unititi
sve vampire. Novi vo a ih je okupio
i sam novom magijom, smrtonosnom
za nau vrstu, unitio tvoju armiju i
skoro sve vampire u Nosgoth-u.
Njihov vo a, Sarafan Lord, te je
porazio. Ali tu nije kraj prie, pod
maskom zatite od vampira uzeli su
kontrolu Nosgoth-a i njihova
vladavina nije mila. Ve 200 godina
oni vladaju Nosgoth-om i love preostale vampire.

Kain: Ipak, nisu uspeli.

9


Umah: Ne jo, ali sada uz tvoju pomo nadamo se pobedi, vratiemo red u
Nosgoth-u.

Kain: Prirodan red. Vampiri nad ljudima.

Umah: Naravno.

Kain: Rekla si "nadamo", ko ste vi?

Umah: Mi smo Cabal, pokret otpora vampira. Trudimo se da podkopamo
Sarafane u svemu. Ali gubimo. Sa novom magijom koju koriste - glyph, pronalaze nas i
ubijaju. Na broj se smanjuje, bez pomoi nema nam spasa. Potreban si nam Kain-e.

Kain: Naravno da me niste vratili nazad samo iz ljubaznosti, postoji cena.

Umah: Potreban si Cabal-u. Naa lica su poznata, odmah bi nas prepoznali i ubili,
ali ti si drevna istorija, odavno mrtav i sahranjen. Moe ii tamo gde mi ne moemo. To
nam daje malu prednost.

Kain: Ba lepo. A zato bih to uradio, koja je moja nagrada, vaa vena
zahvalnost.

Umah: Zar si se toliko promenio? Zar ne eli da ubije Sarafan Lord-a? Kad ga
ubije, moe konano vladati Nosgoth-om. Zar te elja sa osvetom i moi vie ne
motiviu, zar si toliko mrtav?

Kain: Seam se da sam jednom bio piun, loe se zavrilo.

Umah: Ovaj put e prevladati. Mi smo tvoji saveznici, a ne neprijatelji. Sve to
elimo kaemo, nita ne sakrivamo, ako ti uspe, svi pobe ujemo.

Kain: Trai da ti verujem?

Umah: Moramo verovati jedno drugom. Zajedno moemo pobediti Sarafan Lord-
a. Kad ga ubijemo, njegov red e se sruiti. Ali do njega ima i drugih opasnosti.

Kain se naginje ka Umah-i pokuavajui da je zastrai.

Kain: Briga me je za opasnosti. Oni e se plaiti mene, uje li me? Kai mi gde
da na em Sarafan Lord-a, sahraniu ga za sat vremena!

Umah: Tako arogant. Da je tako lako, uradili bi smo to sami. Jo si oslabljen, a
njega uvaju drugi vampiri.

Kain: Vampiri u slubi sarafana, jel su poludeli?

Umah: Oni cene svoje ivote. Dokle god ga slue on ih dri u ivotu.

Kain: Uivau ubijajui ih.

Umah: Imae sree ako preivi jedan susret sa nekim od njih, dok ne ojaa. Ali
ako i ubije nekog dobie nove moi, novi mrani dar.

Kain: Jedva ekam da upoznam te izdajice.

Kain-a sustie slabost i Umah ga vodi na hranjenje.


Posle "veere" napolju,
Umah podsea Kain-a na
"apat", mo vampira da
komuniciraju telepatski na
velikim udaljenostima. Slums,
naselje glavnog grada Nosgoth-a
je najstariji i najoteeniji deo
Meridiana i savreno mesto za
Kain-ov trening. Uprkos Kain-
ovom protivljenju, ona ga

10