Lutfa Taher , Ittefaq , Tahers refusal for mercy petetion

Text-only Preview

The Daily Ittefaq
Page 1 of 3

AvM/ 27, 2010, i evi : 12 fv, 1417

wRqv h
h GZ
v wbozi wQj Zv
Z RvbZv
Z g
g bv : j
: yrdv
Zv
Z ni
n


Zviv MOvgi evwoi wZb gvBj ~i jvk dj Pj hvq

00 mvByi ingvb

gnvb gywhyxi mi KgvUvi Kb(c)j (Aet) Avey Zvnii (exi DEg) x jyrdv Zvni ejQb, wRqvDi ingvb
Kb(c)j Avey Zvnii mv_ wek|vmNvZKZv KiQb| 1975 mvji 3 bf^i wRqvDi ingvb ex nj Zvi gywi
Rb Kb(c)j ZvniK dvb KiwQjb| 7 bf^i wmcvnxi mnvqZvq Kb(c)j Zvni wRqvK gy Kib| Zvni
wRqvDi ingvbi Rxeb iyv KijI wZwb Pig wek|vmNvZKZvi cwiPq wq ZvniK nZv KiQb| iay ZvB
bq, nZvKvEi ci Zvnii Kei ch(c)I mbv cvnvivi ee'v KiwQjb wRqv| Ze Avgiv KLbv fvwewb,
Kb(c)j Zvnii duvwm ne| Avgvi aviYv wQj ZvK mvRv qv nZ cvi| wK` Rbvij wRqv h GZv wbozi
wQj Zv RvbZvg bv|

MZKvj BEdvKi m1/2 mvyvrKvi wZwb GK_v ejb| jyrdv Zvni ejb, 1976 mvji 21 RyjvB wmcvnx-
RbZvi AfzIvbi bvqK, RvZxq mgvRZvwK ji (Rvm) mn-mfvcwZ Kb(c)j Avey Zvni exi DEgK XvKv
K xq KvivMvi dvuwm qv nq| GwU wQj VvEv gv_vq nZvhA| mk evwnbxZ Aw'iZv mwoi AwfhvM
Zvnii weiaex ivovni Kw_Z AwfhvM Avbv nqwQj| Rbvij wRqvDi ingvb ygZvq Gj Kw_Z
http://ittefaq.com.bd/content/2010/08/27/print0172.htm
8/26/2010

The Daily Ittefaq
Page 2 of 3
AwfhvM Zvnimn Rvmi 33 Rb bZv-Kgx(c)K Mvcb wePvii gyLvgywL vuo Kivb| ZwoNwo Ki 33 Rb
Rvm bZv-Kgx(c)i wePvi iiae Kib|

GZvwb ci wiU Kb- Ggb cOkoei Reve wZwb ejb, nVvr KiB Kb(c)j Zvnii wePvi PvIqv nq wb| Kb(c)j
Zvni cwievi, Rvm I Kb(c)j Zvni msmi cy _K xN(c)wb ai duvwmi bvg nZvKvEi wePvi vwe Kiv
n"Q| wK` Avgiv bvq wePvi cvBwb| 1999 mvj ZrKvjxb ^ivogxi KvQ wePvii bw_cI Pq Aveb
KiwQjvg| wK` Avgvi Aveb miKvi mvov qwb| msweavbi cAg mskvabxi gvag Kb(c)j Zvnii
cOnmbi wePvii ivqi weiaex Avwcj Kivi myhvM eU nqwQj|

wZwb ejb, mk evwnbxZ Aw'iZv mwo Ki ivovwnZvi AwfhvM 1975 mvji 24 bf^i Kb(c)j ZvniK
MOdZvi Kiv nq| MOdZvii ci ZvK Kv_vq ivLv nq Zvi Kvb Lei wQj bv Avgvi KvQ| 1976 mvji
17 RyjvB Zvi duvwmi ivq qv nq| 19 RyjvB ejv 2Uvi wK KvivMvi Zvnii mv_ Lv Kivi Rb
cwievii mmi Lei qv nq| weKvj 3Uvq KvivMvii 8 b^i mj Avgvi mv_ Zvi kl Lv Kivbv
nq| Gmgq ZvK ^vfvweK Lv hvw"Qj| wZwb ejwQjb, OAvwg KLbv wew"Qboe ivRbxwZ Kwiwb| yzwivgi ci
Avwg AcivRbxwZi wkKvi| h wRqvK AvwgeuvwPq wQjvg mB Avgvi m1/2 eCgvwb KiQ|O kl gyn~Z(c) mIvb
wbZz, whi I wgii LuvR wbqwQjb wZwb|

1976 mvji fqvj 21 RyjvBqi K_v iY Ki Zvnii x ejb, 21 RyjvB mKvj mvo 7Uvq gvnvcyi
Zvnii eo fvB Avwidzi ingvbi evmvq wQjvg| KvivMvi _K dvb Ki Kb(c)j Zvnii jvk wbq hvIqvi
Rb ejv nq| DwOMoe cwievii mmiv Rj MU wMq Zvi jvk MOnY Ki| Ze Avgvi B"Qv wQj XvKvi Kvb
RvqMvq Kb(c)j ZvniK mgvwa Kiv nvK| miKvii KvQ G B"Qv cOKvk Kij Zviv MOvgi evwoZ wbq
hvIqvi wmxvI MOnY Ki| GKwU G^yjY Zvnii jvk MOvgi evwoZ cvVvbv njv| Avi Avgvi GKwU
gvB vevm cvwVq qv njv| bIKvbv Rjvi c~e(c)ajv _vbvi KvRjv MOvg evwoi 3 gvBj ~i kvgMA jvk
dj iL AvBb-k*Ljv evwnbxi mmiv Pj hvb| ZLb MOvg Kvb ivIv wQj bv| jvki Rb miKvi Avjvv
Kvb Kwdbi ee'v Kiwb| KvivMvii Pvi wq XvKv Ae'vq 3 gvBj jvk Kuva wbq cvwievwiK Mvi'vb
ZvK vdb Kiv nq| GgbwK jvk vdbi 21 wb ch(c)I Zvnii Kei cvnviv qv nqwQj|

ZvniK AvcvgIK ...pPZv mvnmx gvbyl DjoL Ki wZwb ejb, G KviYB cwievii cy _K Pvc qvi
ciI ivocwZi KvQ wZwb ygvcOv_(c)x bv nq eis D"PKE ejwQjb, 'wbtk1/4wPEi Pq Rxebi g~jevb mu
Avi wKQy bB| Kvb Ae'vZB wZwb Kviv KvQ ygvcOv_(c)x neb bv| ivocwZi KvQ ygv PvIqvi Rb cwievi
GgbwK Zvi gv Avkivdzboemvi cy _K evievi Abyiva Kiv njI wZwb GKevii RbI m c_ cv evovbwb;
eis wZwb wbRi mvnmx wmxvIi K_v ejQb AKcU| wZwb ejwQjb, OgZzZ weygvI fq bB, BwZnvm
GKwb ZvK g~jvqb KieB| Avi G KviYB wecoex Zvni ...pZvi m1/2 wbR nvZ dvuwmi wo Mjvq ci
mvivwek| gywKvgx gvbyli Rb GK Abb bwRi 'vcb KiQb|

DjoL, 1976 mvji 21 RyjvB gywhyxi AbZg mi KgvUvi Kb(c)j (Ae:) Avey ZvniK (exi DEg)
Mvcb wePvii gvag duvwm qv nq| MZ 23 AvM/ Mvcb wePvii gvag duvwm qv I mvgwiK digvb Rvwi
Kb AmvsweavwbK NvlYv Kiv ne bv Zvi KviY kv(c)Z wb(c)k wqQ nvBKvU(c)| AvMvgx wZb mvni ga
miKviK G iaeji Reve wZ ejv nqQ| GKB m1/2 mvgwiK AvvjZi Mvcb wePvii bw_ Zje KiQ
nvBKvU(c)| AvMvgx wZb mvni ga cOwZiyv I ^ivo mwPe Ges Kviv gnvcwik(c)KK bw_ AvvjZ Rgv qvi
wb(c)k qv nqQ|


This page has been printed from the web site of The Daily Ittefaq (www.ittefaq.com).
URL: http://ittefaq.com.bd/content/2010/08/27/news0172.htm

http://ittefaq.com.bd/content/2010/08/27/print0172.htm
8/26/2010

The Daily Ittefaq
Page 3 of 3
The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.

http://ittefaq.com.bd/content/2010/08/27/print0172.htm
8/26/2010