Makinat per perpunimin e materialeve polimere

Text-only Preview

Universiteti Prishtines
Fakulteti i Shkencave Teknike te Aplikuara - Ferizaj

MAKINAT PER PERPUNIMIN E MATERIALEVE POLIMEREEKSTRUDIMI I PRODHIMEVE
PERFUNDIMTARE1. Proceset e ekstrudimit te prodhimeve perfundimtareProceset e ekstrudimit ne prodhimtarine e prodhimeve perfundimtare mund te
ndahen ne menyra te ndryshme. Nje ndarje e tille te ishte: filmi, pllaka, gypi, profili,
mbeshtjellja e telave, produktet e fryra, produktet e fituara me koekstrudim, etj.
Definimi i sakte i ketyre prodhimeve nuk mund te jepet. P.sh. per film te trashe
thuhet se eshte shirit (flete) dhe nuk ka ndonje vlere te caktuar te trashesive ne mes
ketyre filmave. Ne pergjithesi, filmi nga plastika me trashesi me te vogel se 0.2 mm
quhet film, me trashesi nga 0.2 mm deri ne 2.0 mm quhet folje dhe mbi 2.0 mm
quhet pllake.


1.1 Prodhimi
i
foljeve me ekstrudim


Shumica e foljeve nga plastika punohen me njeren nga dy proceset e
ekstrudimit te foljeve, qe jane:
1- procesi i ekstrudimit te foljeve me fryrje ajri,
2- procesi i ekstrudimit te foljeve me derdhje


1.1.1 Prodhimi i foljeve me fryrje te ajrit


Ekstrudimi i foljeve me fryrje eshte treguar ne figuren 1. Me kete metode,
masa e plastifikuar ekstrudohet neper veglen unazore dhe formohet gypi (tubi) me
diameter dhe trashesi te murit te caktuar.
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009
1-1
Fig.1. Metodat e prodhimit te foljeve me ekstrudim me fryrje ajri: A- Ekstrudimi vertikal te larte; a-ekstruderi; b-
vegla; c-hyrja e ajrit; d-pajisja per orientim dhe palosje; e-cilindrat per presim - shtypes; f-cilindrat shtrengues;
g-makaraja mbeshtjellese e foljes; h-gypi i fryre; i-unaza ftohese; B- Ekstrudimi vertikal te poshte: f dhe g - folja
e fryre.


Metoda e prodhimit te foljeve me ekstrudim vertikal te larte (nga poshte-lart)
e treguar ne figuren 1. Mirepo ne disa raste ekstrudimi mund te behet edhe ne
drejtimin vertikal nga lart-poshte ose ne pozite horizontale. Ajri per fryrje sillet
permes vegles. Me ane te rregullimit te orientuesit -therres, mund te fitohen folje
me gjeresi te ndryshme pa e nderruar veglen. Folja terhiqet permes cifteve te
cilindrave, keshtu qe ajri mbetet ne gypin e fryre ne mes dizes dhe cilindrave.
Diametri i gypit e me kete edhe gjeresia e foljes mund te rregullohet me sasine e
ajrit qe fryne. Trashesia e foljes varet nga masa e shtyre si dhe nga marredhenia e
fryrjes- sasia e ajrit (diametri i gypit te fryre ndaj diametrit te dizes) dhe shpejtesia e
terheqjes. Ne kete menyre me dize te njejte mund te punohen folje me gjeresi dhe
trashesi te ndryshme e cila mundesohet permes nderrimit te marredhenies ne mes
fryrjes dhe shpejtesise se terheqjes se gypit. Pas kalimit te foljes neper cilindrat
terheqes, ai mbeshtillet me nje force terheqese konstante.

Nese ne folje duhet te shkruhet-shtypet, atehere siperfaqja e saj punohet ne
menyre te vecante me qellim qe te pranoje ngjyren per shkrim. Pajisja per shkrim
gjendet prane makarase (cilindrave) per mbeshtjellje.

Parametrat kryesor te cilet percaktojne cilesine e foljeve jane: temperatura
konstante e mases se lengezuar, rrjedhja e mases plastike ne dizen e vegles dhe
konstruksioni i unazes ftohese. Unaza ftohese e rregullon intensitetin e ftohjes dhe
ndikon ne trashesine e foljes dhe njetrajtshmerine e trashesise foljes.

Intensiteti i ftohjes se foljes, ndikon shume ne kapacitetin e pajisjes per
prodhimin e foljeve me fryrje. Me qellim te fitimit te foljes me kete metode, atehere
folja ftohet ne menyre efektive me ajer te komprimuar. Per ekstradimin e mases se
lengezua perdoren ekstrudere te ndryshem. Ne figuren 2 eshte treguar ekstruderi per
prodhimin e foljeve me fryrje (Bone). Ne figuren 3 eshte treguar formimi i gypit te
filmit ne dalje nga diza e vegles, kurse ne figuren 4 vegla per fryrje dhe formimi i
gypit te filmit.

1-2
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009Fig. 2. Ekstruderi per prodhimin e foljeve me fryrje (Bone)


Fig.3. Formimi i gypit te filmit
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009
1-3Fig.4. Vegla per fryrje dhe formimi i gypit te filmit
(7-layer film blowing die-head with horizontal spiral distributor (HDS))

Forca e terheqjes se makarase (cilindrit) per mbeshtjellje ndikon ne cilesine
dhe kapacitetin e pajisjes per prodhimin e foljes. Me se miri eshte qe forca e
terheqjes te zvogelohet ne varesi te rritjes se diametrit te foljes se mbeshtjelle, sepse
ne kete menyre do te eliminohet shtrengimi i tepert i shtresave te mbeshtjella te
foljeve.

Per prodhimin e foljeve me fryrje, zakonisht shfrytezohet ekstruderi
njeboshtor. Madhesia e ekstruderit varet nga diametri i gypit qe deshirojme te
prodhojme. Gjatesia e boshtit te ekstruderit L/D eshte 25 deri 28.

1.1.1.1
Parametrat e ekstrudimit te foljeve

Tabela 1 . Folja e perfituar me fryrje
Zona e cilindrit oC
Vegla
Termoplasti
1
2
3
4
5
-
Polietilen
(dendesi
te
vogel)
120 130 135 145 140 140
Polietilen
(dendesi
te
madhe)
150 160 160 170 180 190
Polipropilen
180 190 190 200 210 210

Tabela 2 . Folja e perfituar me derdhje
Zona e cilindrit oC
Termoplasti
1
2
3
4
5
6
Polietilen
(dendesi
te
vogel)
160 170 180 185 200 200
Polipropilen
190 220 240 260 260 265

Tabela 3 . Parametrat e pajisjes per folje te perfituar me fryrje nga Polietileni me dendesi te vogel
Diametri i boshtit te
Fuqia e
Nr. i rrot. te
Diametri i
Kapacitetit,
Gjeresia
ekstruderit, mm
motorit, kW
boshtit min-1
vegles, mm
kg/h
maksimale, mm
1-4
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009


50 15-20
30-150
150
50
600
70 30-35
7-150
150
100
600
70
30-35 7-150 250 110 1000
90
50-60 5-100 250 160 1000
90
50-60 5-100 450 200 1500
90
60-70 7-150 450 250 1500
120
110-120 5-100 600 350 2000
120
141-150 7-150 750 420 2000

Tabela 4 . Parametrat e pajisjes per folje te perfituar me fryrje nga Polietileni me dendesi te madhe
Diametri i boshtit te
Fuqia e
Nr. i rrot. te
Diametri i
Kapacitetit,
Gjeresia
ekstruderit, mm
motorit, kW
boshtit min-1
vegles, mm
kg/h
maksimale, mm
50 15-20
10-150
75
40
600
70 30-35
7-150
150
80
1000
90
70-7 7-120 200 110 1500

Qe te arrihet nje shmangie (tolerance) e vogel e trashesise se foljes, duhet qe per
cdo ndryshim te numrit te rrotullimeve te boshtit kermillor te behet rregullimi i
vegles. Pasi qe numri i rrotullimeve te boshtit kermillor percakton sasine e mases se
shtyre (ekstruduear), atehere per rastet e ndryshimit te gjeresise se foljes se fryre ose
te trashesise se saj duhet qe te nderrohet numri i rrotullimeve nese deshirohet qe
vegla te mbetet e njejte.

Vegla qe furnizohet me material nga poshte nuk ka nevoje te rregullohet pas
cdo ndryshimi te mases se shtyre (mases se ndrydhur). Masa e lengezuar kalon
neper dize ne forme simetrike. Kjo behet per shkak te ndarjes dhe ngjitjes se
serishme te mases e cila rrymon ne mes elementeve per perforcimin e orientuesit
(therres) dhe ne kete menyre arrihet shtypje e njejte e mases se lengezuar ne maje te
therres se vegles qe njeheresh ne dalje nga vegla e krijon foljen me mure te njejta
(fig. 5). Ne figuren 6 eshte treguar skema parimore e fryrjes.

Fig.5. Vegla per fryrjen e foljeve: a-furnizimi qendror; b-furnizimi permes kanaleve konike; c-furnizimi nepermjet
kanaleve spirale.

Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009
1-5

Njesia per fryrje


Fig. 6. Skema parimore e fryrjes


Dizat (fig.7.) per formimin e gypit te filmit jane te ndryshme dhe zgjedhen ne varesi
nga lloji i materialit qe punohet, nga kapaciteti i punes dhe nga numri i shtresave te
foljes. Sot me te madhe perdoret veglat rrotulluese. Te keto vegla pervec vegles
shpeshhere rrotullohet edhe unaza per ftohje.

Dizat mund te jene per prodhimin e gypit te filmit me nje shtese dhe me
shume shtresa. (diza per koekstrudim), fig.8.

1-6
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009
Rbf new rotating blown film dies
Cylindrical blown film die

Fig. 7. Diza rrotulluese
Fig. *. Diza cilindrike5 Layer Die-head
coextrusion_blown_film_die
Diza per 5 shtresa
Diza per koekstrudim


Fig. 8. Diza per fryrjen e gypit te filmit me shume shtresa

Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009
1-7
Fig.*. Fryrja e gypit


Fig. *.* Formimi i gypit te filmit me pajisje ADDEX
1-8
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009


1.2 Pajisja per fryrje
Per fryrje te gypit shfrytezohet shtypja e ajrit. Raporti i fryrjes (raporti ne mes
diametrit te gypit te fryre dhe diametrit vegles
) 2:1 deri 2,9:1 jep folje me
perkulshmeri te mire. Mirepo, per raport 3:1 e me te madh mund te shkaktohet
perdredhja dhe rrudhja e gypit te fryre, gje qe shkakton probleme gjate mbeshtjelljes
se foljes.Pajisja per fryrjeUnaza - pajisja per fryrje POLYCOOL

Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009
1-91.3 Pajisja per ftohje

Qe te arrihet shtyrje-zhvendosje e nevojshme, forme stabile dhe simetrike e
gypit te fryre si dhe per te menjanuar ngjitjen e padeshiruar te foljes se mbeshtjellur
(palosur), eshte e domosdoshme te behet ftohja e rregullt e gypit te fryre. Deri me
tani jane zhvilluar shume menyra te ftohjes se gypit te fryre.

Metoda me e thjeshte dhe mjafte efikase eshte metoda ftohjes se gypit filmit
me ajer. Keshtu fitohet folje e mire dhe kapacitet optimal. Kjo ftohje behet ne ate
menyre qe gypi i foljes udhehiqet neper rrymim te ajrit. Ajri rrymon nga unaza
ftohese e cila duhet te vendoset ne afersi te dizes. Unaza ftohese duhet te kete
konstruksion te atille qe mundeson rrymim te njetrajtshem rreth gypit te foljes. Ajri i
komprimuar merret nga rezervuari i ajrit te komprimuar permes instalimeve
perkatese dhe sillet ne unazen ftohese. Nese nuk kemi ajer te komprimuar, atehere
mund te perdoret ajri nga ventilatori.

Nese rrymimi i ajrit nuk eshte i njejte, atehere masa e lengezuar do te ftohet
jo njetrajtshem dhe do te fitohet folje me trashesi te jo te njejte. Kjo verehet edhe ne
foljen e mbeshtjelle, ku mund te verehen te ngritura dhe lugje te cilat ndikojne
negativisht gjate procesit te metejme te perpunimit te foljes.

Terheqja jo e njetrajtshme mund te shkakton rrudhje te foljes gjate kalimit
neper cilindra shtypes. Me rendesi eshte qe gypi i filmit te mbetet cdohere i njejte
dhe te levize neper siperfaqe te njejte te cilindrave shtypes.


Gypi i fryre percillet deri te cilindrat shtypes (presues) pasi qe ai te jete
presuar ne folje te rrafshet.


1.4 Cilindrat
shtypes
-
presues

Keta paraqesin ciftin e cilindrave qe permbahet nga nje cilinder i celikte
neper te cilin leviz folja dhe i cili vehet ne levizje me ane te cilindrit te mbeshtjelle
me gome. Shtypja - presioni ne mes ketyre dy cilindrave duhet te jete i njejte
pergjate tere gjatesise dhe duhet te jete i tille qe te siguroje shpejtesi te njetrajtshme
te udheheqjes se foljes dhe te mos lejoje daljen e ajrit nga gypi i fryre.

1.5 Pajisja per mbeshtjellje
Folja mbeshtillet ne gjendje te ftohte, me qellim qe te mos vjen deri te rrudhja e saj
(fig. 8). Presioni ne cilindrin me folje te mbeshtjelle nuk shkakton ngjitje te foljes se
mbeshtjelle. Faktor me rendesi per perfitimin e foljes cilesore eshte mbeshtjellja e
rregullt.
1-10
Hysni Osmani - Makinat per perpunimin e materialeve polimere 2008/2009