Manual

Text-only Preview

Formularz zgoszeniowy

Waciciel: ............................................................................................................................................
Replika: .................................................................................................................................................
Bateria (TAK/NIE):................................................................................................................................
Magazynek (TAK/NIE): .......................................................................................................................
Dodatkowe akcesoria: .......................................................................................................................
Zlecona usuga:....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dane kontaktowe:
- tel: .......................................................................................................................................................
- adres korespondencyjny:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Jestem wiadomy ryzyka wynikajcego z wysyki repliki, oraz przyjmuj do wiadomoci, e replika
zostanie wysana do mnie zapakowana dokadnie w ten sam sposob jak sam zapakuj. Jednoczenie
owiadczam, i nie bd oskara serwisu o usterki spowodowane w wyniku transportu.
W przypadku braku uiszczenia opaty w przecigu 5dni roboczych od zakoczenia usugi wyraam
zgod na naliczanie dodatkowej opaty wynoszcej 5pln/dob jako naleno za magazynowanie
sprztu.


............................................. ....................................................
(Miejscowo, data) (czytelny podpis zainteresowanego)