Maruppacha - Malayalam Christian Magazine current issue.

Text-only Preview

ka-Im-enI ]{XnI
1
2011 G{]n¬ 20
MEMBER
NEWS PAPERS
ASSOCIATION OF INDIA
www.marupacha.com
ka-Im-enI ]{XnI
hmeyw ˛ 15
e°w : 08

2011 G{]n¬ 20
e-mail: [email protected]
hne 4.00
aX-]-cn-h¿Ø-\-am-tcm-]n®v
]mÃ-sd-bpw hnizm-kn-I-sfbpw
AdÃv sNbvXp
Nmt°m sI. tXmakv (_mw-•q¿)
t]meokv tÃj-\nse XS-¶en-em-
°n. _m°n-bp≈ 20 hnizm-kn-I-
ssakq¿: \yq C¥ym N¿®v Hm^v
sf-bpw Ip´n-I-sfbpw k`m-lm-fn¬
tKm-Uv ssakq¿ k`m ip{iq-j-I-sc-
]q-´n-bn´v _ew {]tbm-Kn®v Ah-
bpw hnizm-kn-I-sfbpw \n¿_-‘nX
cpsS ta¬hn-em-khpw a‰pw tiJ-
aXw am‰w \S-Øp∂p sh-∂m-tcm-]n®v
cn-°p-Ibpw sNbvXp. D®bv°v ti-
t]meokv AdÃv sNbv-Xp.
jw _m°n hnizm-kn-I-sfbpw A-
ssakq¿ _kvÃm≥Un\v k-
dÃv sNøp-I-bpw, Bcm-[-\bv°v h-
ao-]-ap≈ k`m lmfn¬ G{]n¬
∂ hml-\-ßfpw t]meokv ]nSn-
10 Rmb-dmgvN Bcm-[\ \S-°p-
s®-Sp-°p-Ibpw sNbvXp. XpS¿∂v
∂--Xn-\n-S-bn¬ Ccp-]-Ø-t©mfw
t•m_¬ Iu¨kn¬ Hm^v C¥y-
hcp∂ kphn-tij hntcm-[n-I-fmb
≥ {InkvXy≥kv (Pn.-kn.-sF.-kn)
_Pvdm-KvZ¿ {]h¿Ø-I¿ AXn-{I-
tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ {_Z¿ hn¬{^-
an®p Ibdn Bcm-[\ XS-k-s∏-Sp-
Uns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ AUz-t°-
Øp-I-bpw, hnizm-kn-Isf A[n-
‰p-ambn tÃj-\n¬ sN∂v cm{Xn-
t£--]n-°p-I-bpw, \n¿_-‘nX aX-
tbmsS Gh-scbpw hn´-b-®p.
am‰w \S-°p--∂-Xmbn sI.-B¿. t]m-
tIm´bw hmI-Øm\w apcn-t°m-
eo-kn¬ ]cm-Xn-s∏-Sp-Ibpw sNbv-
´v IpSpw-_mw-K-amb ]mÿ hnt\mZv
Xp. XpS¿∂v Fkv.-sF. {io\n-hm-
Fw. Nmt°m Ign™ 6 h¿j-Øn-
kns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ k`m-lm-fn-
e-[n-I-ambv ssakq-cn¬ I∂-S-°m-
se-Ønb t]meokv, k`m-ip-{iq-j-
cp-sS-bn-S-bn¬ kphn-tij {]h¿Ø-
I≥ hnt\mZv Fw. Nmt°m, `mcy
\w \S-Øn-h-cp-I-bm-bn-cp∂p. \yq
B-i, Akn-Â v ]mÿ km_p,
C-¥ym N¿®v Hm^v tKmUv k`-bps-
hnizm-kn-I-fmb sska¨, kbkp
]p\-cp-∞m\ \mfn-\mbv... ain-l-bpsS {]Xy-£X ImØp-In-S-°p∂ sbcpi-te-anse I√-d-Iƒ.
S I¿Wm-SI tPmbn‚ v sk{I-´dn
acp-∏® bm{Xm-kw-Lw ImgvN-Iƒ
t^mt´m: F.-C.
F∂n-h-scbpw AdÃv sNbvXv
tijw 2˛mw t]Pn¬
aX-\yq-\-]-£-߃°v Ah-bpsS kwkvIm-c-Ø-\n-a-Iƒ \ne-\n¿Øp-hm-\p≈ Ah-Im-i-sa∂
\ne-bn-emWv, ]n∂m-°m-h-ÿ-bpsS t]cn-e√ \yq\-]-£m-h-Im-i-߃ \evIn-bn-cn-°p-∂-Xv.
\yq\-]-£-h-Imiw ]n∂m-°m-hÿ ]cn-l-cn-°p-hm-\√
tUm. tPmkv ]md-°-S-hn¬ (tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿ tZiob \yq\-]£ hnZym-`ymk IΩo-j≥)
tIm´bw: tIc-f-Ønse
Iƒ°v [mcm-fw hnZym-`ym-k-ÿm-
AXp-sIm-≠p-X-s∂-bmWv CXp
i-߃ \evIn-bn-cn-°p-∂-Xv.
anIhp \ne-\n¿Øp-hm-\m-h-iy-
ss{IkvXh hnZym-`ymk ÿm]-
]-\-߃ D≠m-bn-°-gn-™-Xn-
kw_-‘n-®p-≠mb F√m tImS-
k¿°m¿ iºfw \evIp-∂-Xp-
amb am\-Z-WvU-߃ kzoI-cn-
\-߃°v \yq\-]-£-°m¿°p≈
\mepw C\n \yq\-]-£m-h-Im-i-
Xn hn[n-Ifpw \yq\-]-£-߃°v
sIm-t≠m, {Km‚p \evIp-∂-Xp-
°p-∂-Xn\v amt\-Pp-sa‚p-Iƒ°v
{]tXy-Im-h-Im-i-߃ \jvS-s∏-
߃°v A¿l-X-bn√ F∂mWp
A\p-Iq-e-ambn Xo¿∂-Xv.
sImt≠m \yq\-]-£m-h-Im-i-ß-
A[n-Imcw kn≤n-°p-∂Xv Cu
´n-cn-°p∂p sb∂p alm-flm-
hymJym-\w.
aX-\yq-\-]-£-߃°v Ah-
fn¬ ssII-S-Øm-\m-hn√ F∂pw
hIp∏v A\p-k-cn-®mWv. ASn-
Km‘n k¿∆-I-em-im-e-bpsS
ss{IkvX-h-k-`-I-fpsS \yq\-
bpsS kwkvIm-c-Ø-\n-a-Iƒ \ne-
kp{]ow-tIm-S-Xn hy‡-am-°n-bn-
ÿm-\-tbm-Ky-X-Iƒ k¿-°m-
Is≠-ج. ss{IkvXh amt\-
]-£-]-Zhn hnhm-Z-am-Ip-∂Xv
\n¿Øp-hm-\p≈ Ah-Im-i-sa∂
´p-≠v. {]n≥kn-∏mƒ, slUvam-
cn\p \n›-bn°mw F∂p am{Xw.
Pp-sa‚p-I-fpsS Nne tImtf-Pp-I-
CXm-Zy-am-b-√. 1957 apX¬ k`-I-
\ne-bn-emWv ]n∂m-°m-h-ÿ-
ÿ ]Z-hn-I-fnse \nb-a\w
kp{]ow-tIm-S-Xn-bnse Cu
fnse {]n≥kn-∏¬ \nb-a-\-Øn\v
fpsS hnZym-`ym-k-ÿm-]-\-߃
bpsS t]cn-e√ \yq\-]-£m-h-Im-
kw_-‘n®pw ÿm]-\-Øns‚
hnjbw kw_-‘n®p ]e kp{]-
AwKo-Imcw \ntj-[n-°p-∂-
N¿®m hnj-b-am-bn-´p-≠v. G‰-hp-
tijw 2˛mw t]Pn¬
Xn\p≈ Imc-W-am-bmWv kn≥-
sam-Sp-hn¬ kzm{i-b-hn-Zym-`ymkw
Un-t°‰v \yq\-]-£-]-Z-hn°v
kw_-‘n-®p≈ hnhm-Z-ß-fp-
]pXnb hymJym\w \evIp-∂-Xv.
sSbpw ASn-ÿm-\-hn-jbw CXp-
tIc-f-Ønse ss{IkvX-h-k-
X-s∂-bm-bn-cp-∂p. k`-I-fpsS
`-Iƒ kmº-Øn-I-ambpw hnZym-
hnZym-`ymk ÿm]-\-߃°p
`ym-k-]-c-ambpw hfsc apºn¬
\yq\-]-£-߃°p≈ {]tXy-Im-
FØn-bn-cn-°p-∂-Xn-\mepw k`-
h-Im-i-ßsf adn-I-S-°p-hm≥
\S∂ {ia-ß-sf√mw tImS-Xn-I-
-
sIm-®p-∏m-∏≥

fpsS CS-s]-S¬aqew ]cm-P-b-s∏-
´p. `c-W-L-S-\-bpsS 30(1)
tIc-f-Øns‚
hIp∏p \yq\-]-£-߃°p
cmjv{Sob `mhnsb¥m-bncn°p?
\evIp∂ Ah-Im-i-߃
B¿°pw \ntj-[n-°m-\m-hn√
F∂-XmWp Imc-Ww.
aX-\yq-\-]-£-߃°v Ah-
cp-tS-Xmb hnZym-`ymk ÿm]-\-
߃ XpS-ßp-∂-Xn\pw {]h¿Øn-
∏n-°p-∂-Xn-\p-ap≈ {]tXyI A-
h-Im-i-߃ C¥y-bpsS khn-
tij kmwkvIm-cnI ]›m-Ø-e-
Ønepw kzmX-{¥y-e-_v[n-tbm-S-
Sp-∏n®v D≠mb Nne Bi-¶-I-
fpsS ASn-ÿm-\-Ønepw `c-W-
L-S-\-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv.
Cu Ah-Im-i-ßsf DZm-c-am-°p-
I-b-√msX ]cn-an-X-s∏-SpØn hym-
CS-Xp-Im-ense a¥v
Jym-\n-°p-hm≥ ]mSn√ F∂pw
CuPn]v‰v Ct∏mƒ im¥w... CuPn]v‰v kµ¿i-\-Øn-s\-Ønb acp-∏® bm{Xm-kw-LsØ CuPn-]vjy≥
he-Xp-Im-en-te°v
`c-W-L-S\ \n¿t±-in-°p-∂p.
sSen-hn-j≥ C‚¿hyq sNøp-∂p.

ka-Im-enI ]{XnI
2
2011 G{]n¬ 20
FUn-t‰m-dn-b¬
s I m S n- ∏- S- b p s S A ¥ y w
A-gn-a-Xn-bn¬ Ipfn®p \nev°p∂ Hcp `c-W-Iq-SsØ P\m-[n-
eokvIm¿. Ahsc cm{„o-b-°m¿ B⁄m-\p-h¿Øn-I-fm-°-cpXv, X´n-
]Xy]c-ambn Fßs\ Xmsg-bn-d-°m-sa∂p CuPn]vXv P\X \Ωƒ°v
°fn-°-cp-Xv. I¿Ω-ti-jn-bp≈ s]meokv tk\-bmWv \ap-°p-≈-Xv.
ImWn-®p-X-∂p.
ssI-°q-en-°mcpw {Inan-\¬kpw s]meokv tk\bv°v A]-am-\-am-
sNb¿am≥
cmPy-tØmSp {]Xn-_-≤-X-bp≈ Hcp-Iq´w \ncm-bp-[-cmb sNdp-∏-
Wv. A¥- mb s]cp-am‰w s]meo-kn¬ \n∂pw P\-߃°v e`n-°-
tPm¨ h¿Kokv
°m¿, GIm-[n-]-Xy-Øns‚ cmPm-hm-bn-cp∂ ap_m-d-°ns\ Bi-b-bp-
Ww. "I≈\pw s]meokpw' F∂ at\m-`mhw amdWw "P\-ßfpw
≤-Øn-eqsS ]pd-Øm-°n.
s]m-eokpw' F∂ temIw hc-Ww.
amt\-PnwKv FUn-‰¿
Cu-Pn]vXv tamU¬ tIc-f-Ønepw ]co-£n-°p-hm≥ Ffp-∏-am-Wv.
s]meo-kn\p \njv]-£-ambn {]h¿Øn-°m≥ Ah-kcw Hcp-°-
Ãm≥en tPm¿÷v
{]kn-U‚ n\p ]Icw ]m¿´n-sb-bmWv D]-tcm-[n-t°-≠-sX∂p am{Xw.
Ww. P\m-[n-]-Xy-Øns‚ Imh¬°m-cmbn s]meokv amd-Ww. cm{„o-
No^v FUn-‰¿
sFIy-tI-cfw \m´p-cm-Pm-°-∑m-cn¬ \n∂pw cm{„o-b-°m-cpsS ssII-
b-°m-cpsS B⁄m-\p-h¿Øn-Itfm `c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS dm≥ aqfn-
A®≥Ip™v Ce-¥q¿
fn¬s]´p. AXp XnI®pw A\n-hm-cy-amb am‰-hp-am-bn-cp-∂p. A[n-Im-
Itfm A√-h¿.
c-tØm-Sp-am{Xw {]Xn-_-≤-X-bp≈ cm{„o-b-]m¿´n-I-sf-bmWv tIcf P\-
F√m k¿°m¿ Hm^o-kp-Ifpw Agn-aXn ap‡-am-°ntb aXn-bm-
Hmh¿kokv FUn-‰¿
Xbv°v Npa-t°-≠n-h-∂-Xv. C—m-i-‡n-bp-≈, I¿Ω-ti-jn-bp≈ `c-
Iq. cm{„ob kzm[o-\tam ssI°q-en-tbm-bn-√msX tkh\w e`n-°p-
DΩ≥ F_-t\-k¿
W-I¿Øm-°ƒ°v F∂pw ]m¿´n-°m¿ Iq®p-hn-e-ßn-´n-´p-≠v. `c-W-
sa-∂p-d-∏m-°-Ww. Agn-a-Xn-°m-cmb k¿°m¿ DtZym-K-ÿsc kwc-£n-
I¿Øm-°-f-√ \mSp-`-cn-°p-∂Xv, ]m¿´n-I-fmWv.
°p-∂Xv ]m¿´n-I-fm-Wv. AØ-c-°msc kwc-
Hmh¿kokv Ub-d-Œ¿
Hmtcm ]m¿´n°pw Hmtcm (lnU≥) AP-
£n-t°≠ DØ-c-hm-ZnXzw X߃°m-sW∂p
tUm. Fw.-F-kv. kmap-h¬
≠-Iƒ. P\-߃°v F¥p \„w D≠m-
]m¿´n-°m¿ [cn-®p-sh-®n-cn-°p-∂p.
ip≤o-I-cWw sk{I´dntb-‰n¬
bmepw Ah¿ e£yw t\Sp-∂p. \mSns\ Zpcn-
k¿°m¿ Hm^o-kp-Iƒ `cn-°p-∂Xv bqWn-
dkn-U‚ v FUn-‰¿
X-Øn-em°n, kºØv sIm≈-b-Sn®v ]m¿´n-
\n∂pw XpS-ß-Ww. kwip-≤hpw
b-\p-I-fm-sW∂p tXm∂n-t∏m-Ipw. F√m-‰n\pw
Ipcym-t°mkv tXm´-Øn¬
Iƒ hf¿Øpw. {]_p-≤-cmb P\-Xsb
bqWn-b≥; F√m-h¿°pw bqWn-b≥. bqWn-b≥
k p X m - c y - h p - a m b ` c - W - a m W v
Fßs\ cm{„o-b-h¬°-cn-°m-sa-∂-Xns‚
t\Xmhv Ib¿Øp ]d-™m¬ GXp a{¥n-a-
t\¿°m-gvN-bmWv tIc-f-Øn-t‚-Xv.
D≠m-tI-≠-Xv. P\-ß-fpsS \nIp-
µn-chpw InSpßp-sa∂ ÿnXn!
Atkm-kn-tb‰v FUn-t‰gvkv
sImSn-]n-Sn-°p-∂-h¿°pw C¶zn-em_v hnfn-
]m¿´n-°mcpw bqWn-b≥Imcpw IqSn `cn®p
h¿Kokv amXyp
Xn-∏Ww ]‰n D]-Po-h\w Ign-°p-
°p-∂-h¿°pw am{X-a√ ChnsS cm{„o-b-ap-
`-cn®p \Ωƒ Hcp ]cp-h-Øn-embn. C\n-sb-
Nm¿eokv amXyp
≈-Xv. ]nd∂p hogp∂ Ip™n\p sXm´p-sIm-
∂-h¿°v B ]W-tØmSp {]Xn-
¶n-epw ]pXn-sbmcp `c-W-tem-I-sØ-∏‰n kz-
sdPn aqteSw
Sp-°p-∂Xv t]mepw cmjv{So-b-am-Wv. \memƒ
]v\w ImtWt≠?
_-≤-X-bp-≠m-I-Ww.
IqSp-∂n-S-sØ√mw N¿® sNøp-∂Xv cmjv{So-
A√; Cu ]m¿´n-°m¿ \ap-°m-cm-Wv? hgn-
amXyqkv ]n. tPm¨
b-amWv. {]Xn-]m-Zn-°-s∏-Sp-∂Xv {]Xy-b-im-
ap-S-°n-Ifpw ]n¥n-cn-∏-∑m-cp-amb Chsc \ne-
tPmkv sF°-c-∏Sn
kv{X-ß-fpsS sX‰pw icn-bp-am-sW∂v Icp-tX-≠. cmjv{So-b-°mcpsS
bv°p \n¿tØ-≠-Imew Bbn. cm{„o-b-°m-c√ C\n \sΩ \bn-t°-
sd©n tP°_v tPm¿Pv
hmN-I-I-k¿Øp-I-sf-∏-‰n, hngn-∏-e-°p-I-sf-∏‰n, hne-Ip-d™ sNbvXn-
≠--Xv. Ahsc \Ω-fmWv \bn-t°-≠-Xv. A-‘-amb cm{„o-bm-\p-`mhw
s_∂n sIm®p-h-S-t°¬
I-sf-∏‰n. H‰-s∏´ \mW-t°-Sns‚ kw`-h-ßsf ]¿∆-Xo-I-cn®p ImWn-
D-t]-£n-°Ww. \mSn\p sIm≈m-Ø-hsc Pbn-∏n-°-cp-Xv.
°m-\mWv Ce-£≥ thZn-Iƒ t]mepw D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. hy‡n-
C{Xbpw dntkm-gvkkv D≈ Hcp \mSpt≠m? C\n-sb-¶nepw hy‡-
k_v FUn-t‰gvkv
Isf tXtPm-h[w sNøm\pw {]k-‡n-bn-√mØ Imcy-߃ N¿®
amb hnI-k\ AP-≠-Iƒ D≠m-tIt≠?
sP n h¿Kokv
sNøm-\p-amWv am[y-a-߃°pw C„w.
sImSn-∏-S-I-fn¬ \n∂pw tamNn-X-cm-Im≥ ka-b-am-bn. F√m A¿∞-
sPbv -tXm-akv amen-bn¬
tIcfw cm{„o-b-°m-cpsS ssII-fn¬ InS∂p ]nS-bp-I-bmWv. \me-
Ønepw amen-\y-ap-‡-amb tIcfw \ap°v kz]v\w ImWmw. \ΩpsS
©p-h¿jw Hcp ap∂-Wn-bpsS Iøn¬. ]ns∂ thsdmcp ap∂-Wn. CS-
tdmUp-Iƒ t\sc-bm-I-s´. \ΩpsS \Zn-Iƒ ip≤-am-I-s´.
Xm-sW-¶nepw he-Xm-sW-¶nepw Hcp-t]mse. A[n-Im-c-tØm-Sp≈
Iep-¶n¬ Ib-dn-bn-cp∂p \mSp-`-cn-°p-∂-h-cpsS Ime-Øn-\-h-km-\-
kvs]jy¬ dnt∏m¿t´gvkv
{`ahpw t{]ahpw F¥pw -sN-øm≥ Chsc t{]cn-∏n-°p-∂p. thm´pt\Sm≥
ap-≠m-I-Ww. t\m°p-Iqen tNmZn-°p-∂hsc Npa-Sp-Np-a-∏n-°-Ww.
‰osbkv I∏-amw-aq-´n¬
F¥p hn´p-ho-gvNbpw sNøpw. Bcp-ambpw Iq´p-sI-´p-≠m-°pw.
ssI°qen hmßp-∂-hsc hne-ßp-h-bv°-Ww. s]mXpapX¬ sIm≈-
tIcf cm{„o-b-Øns‚ `mhn Ccp-f-S™XmWv. aen-\-s∏´ cm{„o-
b-Sn-°p-∂-hsc Xpd¶en-e-S-bv°-Ww. BZn-hm-kn-Iƒ°pw `qc-ln-X¿°p-
sdPn h¿Kokv shÆn-°pfw
b-am-Wn-hn-sS-bp-≈-Xv, CXv tIc-f-Øn\p KpWw sNøp-I-bn-√. ]I-
ambn ka-b-_-‘nX ]≤-Xn-Iƒ Xøm-dm-°-Ww. sNß-d-Iƒ C\nbpw
^n∂n s_©-an≥ h¿Kokv
t]m-°-en-s‚bpw HØp-I-fn-bp-sSbpw cmjv{So-bw. ]W-s°m-gp-∏n-s‚bpw
D≠m-I-cp-Xv.
^n∂n cmPp lqè
Agn-a-Xn-bp-sSbpw cm{„o-bw. Cu cm{„o-b-°msc ]nSn-®n-d-°n-hn-Sm≥
Bip-]-{Xn-I-fpsS timN-\o-bm-hÿ am‰-Ww. sshZy-im-kv{X-cw-
NXz-c-ß-fn¬ P\-߃ ktΩ-fn-°p-hm≥ ka-b-am-bn. cm{„o-b-°msc
KØv ]pXnb ]≤-Xn-Iƒ D≠m-I-Ww. hnZym-`ym-k-\-b-߃ hnim-e-
PÃkv N{µ-t_mkv
P\-߃ \bn-t°≠ ka-b-am-bn.
am-°Ww. Pt\m-]-Im-c-{]-Z-amb hnZym-`ymk kwcw`-ßsf t{]m’m-
kmw amXyp
\ΩpsS `c-W-Iq-S-Øn\v ASn-apSn am‰w D≠m-tI-≠n-bn-cn-°p-∂p.
ln-∏n-°p∂ \b-amWv k¿°m-cn-\p-≠m-tI-≠-Xv. ]≈n-°m¿ ]ncn-sh-
apJy-a{¥n apX¬ Fw.-F¬.-F.am¿ hsc ]Wn-sb-Sp-t°≠ Ime-am-
SpØp \S-Øp∂ hnZym-`ymk ÿm]-\-ßsf X√n-X-I¿°m≥ sImSn-
bp.- F-kv. -P-\-d¬ tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿
bn. ]≤-Xn-Iƒ Bhn-jvI-cn®pw ^b-ep-Iƒ ]Tn®pw P\-tk-h\w
∏-S-Iƒs°-¥-[n-Imcw?
kmw ]Wn-°¿
sNø-Ww. DZvLm-S\ amam-¶ßƒ \SØn `c-W-Imew Ign-°p-∂Xv
ASn-ÿm\ kuI-cy-߃ D≈ \mSmbn tIcfw Db-c-Ww. tIc-f-
bp. -sI. P\-d¬ tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿
Ah-km-\n-∏n-°-Ww.
Øn\p h≥ km≤y-X-I-fmWv Sqdnkw taJ-e.
ip≤o-I-cWw sk{I´dntb-‰n¬ \n∂pw XpS-ß-Ww. kwip-≤hpw
AXns‚ Ah-k-c-߃ \mSns‚ apJ-Omb Xs∂
PnPn _tdmU
kpXm-cy-hp-amb `c-W-amWv D≠m-tI-≠-Xv. P\-ß-fpsS \nIp-Xn-∏Ww
am‰n-sb-Sp-°pw. \ΩpsS kmº-ØnI kml-N-cy-
bp.-F.-C. P\. tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿
]‰n D]-Po-h\w Ign-°p-∂-h¿°v B ]W-tØmSp {]Xn-_-≤-X-bp-
߃ Xs∂ amdpw. F{Xm-bncw Bfp-Iƒ°v
≠m-I-Ww.
sXmgn¬ sImSp°mw, ]cn-ÿnXn {]iv\-߃
tPm¨ aØmbn AXn-cp-¶¬
`cW I¿Øm-°-fm-sW-¶nepw DtZym-K-ÿ-cm-sW-¶nepw X߃ P\-
H∂pw kr„n-°msX Xs∂.
tk-h-I-cm-sW∂p Xncn-®-dn-hm-Wp-≠m-tI-≠-Xv. "ip]m¿i'IqSmsX GXp
tIcfw km≤y-X-I-fpsS \mSm-Wv. hgn-ap-S-°n-
tPm. tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿
k¿°m¿ Hm^o-kp-I-fn¬ \n∂pw P\-tk-h\w e`n-°p-sa∂pd∏m-°-
I-fmb cm{„o-b-°msc t]Sn®p adp-\m-Sp-I-fn-te°v
Ww. Fßs\ Nph-∏p-\m-S-bn¬ Ipcp-°n-bn-Sm-sa-∂√ t\mt°-≠-Xv,
Hm-Sn-t∏mb hyh-kmb {]ap-Jsc kvt\l-tØm-
sPbnwkv taa\
B-h-iy-°m-cs\ Fßs\ klm-bn-°m-s\m°psa-∂mWv Nn¥n-t°-
sS XncnsI hnfn-°-Ww. {]Xn-_-≤-X-bp≈ {]Xn-
≠-Xv.
`m-im-en-Iƒ°v {]h¿Øn-°m≥ Ah-
tIm˛-Hm¿Un-t\-t‰gvkv
s]m-eokv tk\sb cm{„ob ap‡-am-°n-bm¬ am{Xsa \oXn \n¿h-
kcw Hcp-°n-sIm-Sp-°mw. C\n cm{„o-b-
sI.-‰n.-tPm-jz
lWw Ip‰-a-‰-Xm-Iq. `cn-°p-∂-h-cpsS IpdphSnbmtI-≠-h-c√ s]m-
°msc \ap°v \bn-°mw.
tPm¨ Im´p-]-d-ºn-¬
\yq\-]-£-h-Imiw
aX-]-cn-h¿Ø-\-am-tcm-]n®v ]mÃ-sd-bpw hnizm-kn-I-sfbpw AdÃv sNbvXp
cmP≥ G{_lmw
]n∂m-°m-hÿ
tPm¨k¨ tPm¿÷v Umf v
1˛mw t]Pv XpS¿®
kwL-]-cn-hm¿ kwL-S-\-Isf B-
I¨-sh≥j≥ XS- -s∏-´n-√.
IqSn-bmb A-t±-l-Øns‚ Npa-X-e-
tcm-]W hnap-‡-am°n dnt∏m¿-´v \-
s]s¥-t°mkvXv k`m ip{iq-j-
tPmbn kmw tP°_v Im\U
]cn-l-cn-°p-hm-\√
bn¬ lmk-≥, jntam-K, `{Zm-hXn
¬In-b-tXmsS kwÿm-\Øv ho-
I-fpsS sFIy-th-Zn-bmbv slh-≥en
1˛mw t]Pv XpS¿®
Xp-Sßn 23 {]mtZ-inI k`-Iƒ {]-
≠pw AXn-{I-a-߃ \S-°p--∂-Xmbn
B¿aokv {]kn-U‚ v ]mÿ kn-_n
[m\ tIkp-Ifpw h∂-Xns\
h¿Øn-°p-∂p. aX-]-cn-h¿Ø\w
Pn.-kn.-sF.kn \mj-W¬ {]-kn-U-
tP°-_n-s\-Xn-scbpw aX-]-cn-h¿Ø-
XpS¿∂mWv ÿm]-\-ß-fpsS
\S-Øn-sb-∂m-tcm-]n®v tIkv Nm¿-
‚ v tUm. kmP≥ sI. tPm-¿-Pv B-
\-am-tcm-]n®v kphn-ti-j-hntcm-[n-Iƒ
\yq\-]-£-]-Zhn \n¿Æ-bn-°p-
Pv sNbvXv tImS-Xn-bn-tebv°v Ab-
tcm-]n-®p. ssakq-cn¬ \S∂ A-{I-
]cmXn \¬In-bn-cn-°p-I-bm-Wv.
hm¿jnI hcn-kwJy
hm≥ tZiob \yq\-]-£-hn-Zym-
®n-cn-°p-I-bm-sW∂pw Bcm-[\ \S-
-a-W-߃°v XS-bn-S-W-sa∂v tUm.
_Æm¿K-´, sKm´n-sI-sc ktbm¨
C¥y-bn¬ : 100 cq]
`ymk IΩo-j\p cq]w \evIn-b-
Øn-bn-cp∂ lmfn¬ C\n apX¬
kmP≥, apJy-a{¥n sbUn-bq-c-∏-
k`-bpsS ip{iq-j--I≥ Iq-sS-bmbv
bp.-F-kv.-F. & Im\U : $ 40
Xv. PpUo-jy¬ kz`m-h-ap≈ Cu
Bcm-[\ \S-Ø-cp-sX∂v Adn-bn-®-
tbmSv A`y¿∞n-®p.
]mÿ kn_n-s°-Xnsc _n.-sP.]n
Cw•≠v : 20 ]u≠v
IΩo-j≥ kwÿm\ k¿°m-cp-
Xn-\m¬ 75-˛mfw hcp∂ hnizm-kn-Iƒ
G{]n¬ 10 Rmb¿ I¿Wm-SI
_bva-dwKvhq-¿ {]h¿Ø-I¿ Xs∂-
Kƒ^v cmPy-߃ : 1500 cq]
I-fp-sSbpw hmZw tI´-ti-j-
Rmb-dmgvN FhnsS Bcm-[\ \S-
bpssW-‰Uv s]s¥-t°mkvXv s^-
bmWv ]cmXn sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xv.
tem-jn∏v (sI.-bp.-]n.-F-^v) I¨-
t]meokv tÃj-\n¬ hn-fn®v ]e-
hcn-kwJy Ab-bvt°≠ hnemkw
amWv ÿm]-\-߃°p \yq\-]-
Øp-sa∂ Bi-¶-bn-em-Wv. B-cm-
sh-≥j≥ kam-]\ Znhkw D®-`m-
£-]-Zhn \evIp-∂-Xv. Aßs\
[\ \S-Øp-hm≥ as‰mcp CSw e-`n-
tam-i-amb tNmZy-߃ sN-bvXv hcp-
acp-∏®
jn-Wn-bpsS i_vZw Ipd-bv°-W-sa-
∂-Xmbpw A\p-Iq-e-amb H-cp adp-
]Zhn e`n® ÿm]-\-ß-fnse
°p-hm-\pw, tImS-Xn-bn¬ \n∂v A-
∂m-h-iy-s∏´v Hcp kwLw kphn-
]Sn A[n-Im-cn-I-fpsS `mK-Øv \n∂v
\nb-a-\-߃°v AwKo-Imcw
\p-Iq-e-amb adp-]Sn e`n-°p-hm-\pw
πmt¥m´w tImwπIvkv
ti-j hn-tcm-[n-Iƒ slmd-amhv
e`n-°p-∂-Xn-\mbv G-hcpw {]m-¿∞n-
\evIm-Xn-cn-°p-∂Xv ]pXnb
ssZh-a-°ƒ Ghcpw {]m¿-∞n-°-W-
Xncp-h-√-˛1, tIc-f.
sF.-]n.-kn. B-ÿm-\-a-µncw {Ku-
°-W-sa∂pw At±lw ]d-™p.
hyh-lm-c-߃°pw Ime-hn-fw-_-
sa∂pw ]mÿ hnt\mZv ]d-™p.
t^m¨ : 0469-˛2634321
≠n¬ A-Xn-{I-an-®psN∂p-sh-¶nepw
I¿Wm-SI kwÿm-\sØ hn-
c-Øn\pw Imc-W-am-Ipw. ÿm]-
I¿Wm-S-I-bn¬ ss{IkvX-h Bcm-
e-mail: [email protected]
kw-Lm-S-I¿ ka-tbm-Nn-X-ambv
izm-kn-Iƒ°pw, ip{iq-j-I¿°pw
\-ß-fn¬ A\n-›n-Xm-hÿ \ne-
[-\m-e-b-߃-°pw, ss{I-kvX-h¿-
°pw t\¿°v \S∂ A{I-a-߃ A-
£am-]Ww \S-Øn. i-_vZw Ipd®v
kzmX-{¥y-ambv Bcm-[n-°p-hm≥
\n-ev°p-hm\pw CS-bmIpw F∂p
t\z-jn® tkma-tiJc IΩo-j≥
D®-`m-jnWn D]-tbm-Kn-®-Xn-\m¬
\mfn-Xp-hsc km[n-®n-´n-√.
am{Xw.

ka-Im-enI ]{XnI
3
2011 G{]n¬ 20
Ih¿tÃmdn
Hm¿Ω am{X-am-Ip∂ ]c-ky-tbmK߃ ˛ 2
]mÿ sI.-kn. sNdn-bm≥ tImgn-t°mSv {]h¿Øn-°p∂ ka-bw.
]p\-eq¿ `mK-tØ°v t]mI-
Pn√m tImS-Xn-bpsS tK‰n\p apºn¬ \n∂v At±lw kphn-tijw
s´-sb∂v Xocp-am-\-ap-≠m-bn.
{]kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hen-sbmcp Xtºdv sIm´n ]m´pw-]mSn
1930 apX¬ Nne h¿j-
{]kwKw \S-Øp∂ sNdn-bm-®s‚ i–w tImS-Xn°v Ae-£y-ambn
߃ At±lw tImgn-t°m-´m-
bn-cp-∂p. Xncp-hn-Xmw-Iq-dn\p
tXm∂n. PUvPn in]m-bnsb hn´v {]kwKw \n¿Øm≥
]pdØv Xriq¿, IÆq¿,
sNdn-bm-®-t\mSmh-iy-s∏-´p. ""alm-cm-Pm-hns‚ Iev]-\-bp-am-bmWv
tImgn-t°mSv XpS-ßnb ]e
kmPp
Rm≥ h∂n-cn-°p-∂Xv.'' sNdn-bm®≥ in]m-bn-tbmSp ]d-™p.
ÿe-ß-fnepw s]s¥-t°m-
]mÿ sI.-kn. sNdn-
kvXns‚ hym]-\-Øn\p
bm≥ tImgn-t°mSv {]h¿Øn-
ssZhw At±-lsØ Ic-ß-fn-
°p∂ ka-bw.
se-Sp-Øp.
Pn√m tImS-Xn-bpsS
CXv alm-cm-Pm-hns‚
1933-˛¬ sNdn-bm≥ awK-em-
tK‰n\p apºn¬ \n∂v
]p-c-sØ-Øn. Cu ka-b-
At±lw kphn-tijw {]kw-
ØmWv ]mÿ sI.-kn. sNdn-
Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hen-
bm≥ kzoUnjv anj-\-dn-am-
sbmcp Xtºdv sIm´n ]m´pw-
cpambn ]cnNb-s∏-Sp-∂-Xv.
]mSn {]kwKw \S-Øp∂
Iev]\
AXv ]n∂oSv sF.-]n.-kn.-
sNdn-bm-®s‚ i–w tImS-
bpsS Ncn-{X-Øn\p Xs∂
Xn°v Ae-£y-ambn tXm∂n.
Hcp hgn-Øn-cn-hn\p Imc-W-am-
PUvPn in]m-bnsb hn´v
bn.
{]kwKw \n¿Øm≥ sNdn-bm-
1936-˛¬ sI.-kn. sNdn-
®-t\mSmh-iy-s∏-´p.
s‚bpw ]cn-ip-≤m-flm-hn-
sfbpw injy-cm-°n-
ambn sNdn-bm-®≥ in]m-bn-
bm\pw sI.-C. G{_-lmapw
""alm-cm-Pm-hns‚ Iev]-\-
s‚bpw \ma-Øn¬ kv\m\w
s°mƒho≥.''
tbmSv tNmZn-®p.
kzoU-\n-se-Øn. bqtdm-∏nse
bp-am-bmWv Rm≥ h∂n-cn-°p-
Ign-∏n®pw, Rm≥ \nß-tfmSp
""alm-cm-Pmhv Cßs\
aS-ßn-s®∂v in]mbn
]e cmPy-ß-fnepw At±lw
∂Xv.'' sNdn-bm®≥ in]m-bn-
I¬]n-®-sXm-s°bpw {]am-
I¬∏n-®n-cns° F\n°p
PUvPn-tbmSv Cu hnh-c-ß-
k©-cn®v kphn-ti-j-{]-N-
tbmSp ]d-™p.
Wn-°m≥ X°-hÆw D]-tZ-in-
an≠m-Xn-cn-°p-hm≥ Ign-
sfms° ]d-™p. F∂m¬
cWw \S-Øn. 1948˛¬
cmP-I-ev]-\-bp-am-bmWv
®pw-sIm≠v kI-e-Pm-Xn-I-
bptam ktlm-Z-cm...!'' kuay-
At±lw Hc-£cw t]mepw
At±lw Ata-cn° kµ¿in-
Cu a\p-jy≥ sXcphp
£p`n-X-\mbn ]d-™n-√-t{X.
®p.
{]kwKw \S-Øp-∂-sX∂p
C¥ym s]s¥-t°mkvXp
Xs‚ amXr-k-`-bmb sF.-
tI´v in]mbn A¤p-X-s∏-´p-
ssZh-k-`-bpsS {]mcw-`-{]-
]n.-kn. BZy-Ime Z¿i-\-
t]m-bn. PUvPn ]d-™n-´mWv
h¿Ø-I\pw AXns‚ hf¿®-
Øn¬ \n∂pw hgn-amdn k©-
tImS-Xn-hm-Xn-¬°¬\n∂p-
bn¬ \n¿Æm-bI ]¶p-h-ln-
cn-°p-∂p-sh∂ [mcW sNdn-
t]m-Im≥ Bh-iy-s∏-´-sX-
®-h-\p-ambn sI.-kn. sNdn-
bm-®s\ h√msX Ae-´n.
¶nepw alm-cm-Pm-hns‚
bm≥ P\n-°p-∂Xv Cu
ÿew k`-I-fpsS
Iev]-\-bp-ambn h∂-bm-tfm-Sv,
\q‰m≠v XpS-ßn-b -h¿j-Øn-
kzmX¥yw ewLn-°p∂ \ne-
cmP-hmgvN \ne-\n¬°p∂
em-Wv ˛ ]Ø-\w-Xn´ Pn√-
I-fnepw tI{µo-IrX `cW
A°m-eØv Hcp in]mbn adn-
bnse sagp-then I√q¿Im´v
k{º-Zm-b-sØ ]p¬Ip∂
s®-¥p-]-d-bm≥! F∂n´pw
IpSpw-_-Øn¬ Ip™v sNdn-
coXn-bnepw sF.-]n.-kn. hf-cp-
ss[cyw Ah-ew-_n®v
bm-®s‚ aI-\mbn 1900
∂-Xp-I≠v At±lw tcmjm-
Abmƒ tNmZn-®p.
G{]n¬ 17 \v.
Ip-e-\m-bn.
""alm-cm-Pm-hns‚ Iev]\
18˛mw hb-kn¬ aqØmw-]m-
Xs‚ kzX-{¥-amb A`n-
Fgp-Xnb IS-emkv sIm≠p-h-
°¬ sIm®p-Ip™p]-tZ-in-
{]m-b-{]-I-S-\-߃ sF.-]n.-
∂n-´pt≠m?''
bpsS {]kwKw tI´v c£n-°-
kn.bn¬ hy‡-amb tNcn-Xn-
""D≠v.'' sNdn-bm≥ adp-]Sn
s∏-´p.
c-hn\p If-sam-cp-°n. Xm≥
]d-™p.
1921˛¬ sI.-C. G{_-lm-
tNmcbpw \ocpw sImSp-Øp-h-
""F¶n¬ ImWn°q''
ans‚ ssI°o-gn¬ kv\m\-ta-
f¿Ønb sF.-]n.-kn.-
in]mbn ]d-™p.
‰p. 1924 \hw-_-dn¬ Bfl-
A¥yka-b-ß-fn¬ At±-
""{]kwKw Ign-™n-
kv\m\w {]m]n-®p. CXn\p ap-
lsØ {]ÿm-\-Øn¬ \n∂v
´mhmw.''
ºp-Xs∂ At±lw tPmen
apS-°p-I-t]m-ep-ap-≠m-bn.
CXp ]d™p sNdn-bm-
hn´v kphn-tij {]h¿Ø-I-
1954 sabv 2 apX¬ 9 hsc
®≥ Ac-a-Wn-°qdntesd
\mbn ka¿∏n-®p.
Xncp-h-√-bn¬ Hcp henb
Xncp-h-N\w i‡n-bmbn
sI.-kn. sNdn-bm≥ BZyw
I¨h≥j≥ \S-∂p. B
{]tLm-jn-®p. {]kwKw Ah-
s]s¥-t°mkvXv ktµ-i-{]-
i\n-bmgvN 49 t]¿ kv\m\-
km-\n-®-t∏mƒ in]mbn
Nm-c-I-\m-Ip-∂Xv kz¥-\m-
ta¬°m≥ Xøm-dm-bn.
ho≠pw sNdn-bm-®s\ kao-
Smb Ipgn-°m-em-bnepw sagp-
Ahsc ]pfn°ogv Ip™p
]n-®p ˛ alm-cmPmhns‚
th-en-bnepw InS-ß-∂q-cn-ep-
]mÃ-d-psS `h-\-Øn-\-SpØv)
Iev]\ Fgp-Xnb IS-emkv
sam-s°-bm-Wv. ]n∂o-S-t±lw
sI.-kn. sNdn-bm≥ kv\m\-
ImWm≥!
dm∂n tNØ-bv°¬ `mKØv
s∏-Sp-Øn. F∂m¬ Cu
kl-P-amb ]p©n-cn-
Xma-kn-®p {]h¿Øn-®p. B
kv\m\-k-a-bØv Imen-ep-≠m-
tbmsS sNdn-bm-®≥ thZ-]p-
h¿j-sam-Sp-hn¬ sI.-kn.
bn-cp∂ Hcp apdn-hn¬ aÆv
kvXIw Xpd-∂p. aØm-bn-
sNdn-bm\pw sI.-C. G{_-lm-
Ibdn AXv sk]v‰n-°m-bn.
bpsS kphn-tijw 28:19
apw Ip°v kmbv]n-t\mSp
{]tal tcmKn-bm-bn-cp∂
hmbn®p tIƒ∏n-®p.
tN¿∂v ae-¶c s]s¥-
At±lw 1954 sabv 27\p
""BI-bm¬ \n߃ ]pd-
t°mkvXv k` cq]o-I-cn-®-
\nXy-hn-{i-a-Øn-te°p
s∏´v ]nXm-hn-s‚bpw ]p{X-
t∏mƒ sI.-kn. sNdn-bm≥
tN¿°-s∏-´p.

ka-Im-enI ]{XnI
4
2011 G{]n¬ 20
Ih¿tÃmdn
Hm¿Ω am{X-am-Ip∂ ]c-ky-tbmK߃ ˛ 2
amdm-e-Iƒ hI™v am‰n Hm¿Ω-bpsS hmXm-b-\-ßsf ae¿s° Xpd-∂n-Sp-tºmƒ,
]≈n-ap-‰-tØm, AtXm Bsc-
¶nepw Ah-cpsS ho´n¬ Xe-Nm-
B ]gb Nn{X-ti-J-c-Øn¬ Ime-∏-g-°-Øm¬ Ahy-‡-sa-¶nepw C∂pw Xncn-®-
b v ° m ≥ C S w s I m S p - Ø p t h m ?
dn-bp∂ Nne Nn{X-ß-fmWv Ihe {]kw-K-Øns‚ Hm¿Ω-I-fp-W¿Øp-∂-Xv.
Adn-bn-√.
B aq∂m-a≥ ]d™ IY-bm--
sIm´pw, ]m´pw, D®-`m-j-Wn-I-fp-ambn i–m-\-a-b-amb A¥-co£w kr„n-°p∂
bn-cp∂p A∂sØ {]kw-K-Øn-ep-
]c-ky-tbm-K-Øns‚ Nn{X-am-bn-cp-∂n√ AXn-sem-∂v. Ih-e-I-fnepw N¥-ÿ-eØpw
S-\ofw tI´Xv. CS-bv°m´v N¥-bn¬
"c≠mw ssaens\'°pdn-®m-bn-cp-
sXcp-t°m-Wp-I-fnepw \n∂v H‰-bm≥ t]mcm´w \S-Øn-bn-cp∂ Hcp km[p a\p-
∂p. B {]kwKw Hm¿Ωn-°m≥
jys‚ Nn{Xw.
I g n - b p - ∂ n √ . ] t £ a q ∂ m - a ≥
]d™ IY C∂pw Fs‚ apºn¬
tPm¨ aØmbn
sXfn™p \n¬°p-∂p. ""FΩ-hp-
B≠n-sem-cn-°¬ £Wn-°-
k n - t e ° v ] m e m - b \ w s N b v X -
s ∏ - S m s X I S - ∂ p - h - c p ∂ N n e
B aq∂m-a≥ ]d™ hcpsS a\- p-Iƒ DØ-c-an-√mØ
kok-Wp-Iƒ Ign-bp-tºm-tg-°pw,
tNmZy-ß-fm¬ kwL¿j-]q-cn-X-am-
ag tXmcp-tºmƒ IpS aS-°p-∂-Xp-
bn-cp-∂p. Ah-¿ F{X N¿® sNbv-
t ] m s e h f s c k u I - c y - a m b n
Xn´pw Imcy-߃ Fßpw FØn-
aS°n kq£n-°p∂ Hcp D]-I-c-
bn-√. bcp-i-te-anse Pohn-X-Øn\v
W-am-bn-cp-∂t√m ]c-ky-tbm-K-
A¿∞w \„-s∏-´p. Xs∂-b-√,
߃. hgn-tbmcßfnse s]mXp-
A]-am-\-hpw, D]-{Zhhpw, ]s£
tbm-K-ß-fpw, Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw
F s ¥ m - s ° t b m A h y - ‡ X
tImS-Xn-hn-[nsb XpS¿∂v A\yw
IY
Xe-Nm-bv°m≥ Is≠-Ønb CS-am-
_m°n-\n¬°p-∂p. B aq∂m-as‚
\n∂-t∏mƒ, ]c-ky-tbm-K-ßfpw
Hm¿Ω-I-fp-W¿Øp-∂-Xv. sIm´pw,
"F\n-°n-t∏mƒ th≠m-bn-cp∂p'
bn-cpt∂m? F\n-°-dn-bn-√. Hcp
CS-s]-S¬ D≠m-bXv At∏m-gm-Wv.
AXn-epƒs∏-´p. B sh´n-\n-c-Ø-
]m´pw, D®-`m-j-Wn-I-fp-ambn i–m-
]n∂oSv AXv \ncm-I-cn-°msX
]Øp-ss]km \mWbw t]mepw
Cu aq∂m-a≥ C∂pw F∂pw \tΩm-
en¬ Nne k`m hnizm-kn-I-sf-
\-a-b-amb A¥-co£w kr„n-
h m ß n - ° p - S n - ° p ∂ p . N n e ¿
ssIbn¬ Icp-XmØ, a‰p-≈-h-cpsS
sSm∏ap≠v. Cß-s\-sbm-s°-bm-bn-
¶ n e p w B i z - k n ® n ´ p ≠ m h p w ,
°p∂ ]c-ky-tbm-K-Øns‚ Nn{X-
kvt\l-tØmsS sh®p \o´nb
HuZmcyw kzoI-cn®v Pohn-°p∂
cp∂p {]kw-K-ssi-en.
ssZhta! C\n \m´m-cpsS apºn¬
am-bn-cp-∂n√ AXn-sem-∂v. Ih-e-
\mW-b-Øp-´p-Iƒ kuay-X-tbmsS
Hcp `n£mwtZln.
F-{Xtbm Bfp-Iƒ B aq∂m-
Xe-Ip-\n®v \nevt°-≠n-h-cn-√t√m?
I-fnepw N¥-ÿ-eØpw sXcp-tIm-
\ncm-I-cn-°p-∂p. Ipsd A[nIw
I p ™ ∏ n D ] - t Z - i n - b p s S
as‚ IY A∂v {ihn-®p. hgn-b-cn-
F ∂ m ¬ C ∂ - s Ø - t ∏ m s e
Wp-I-fnepw \n∂v H‰-bm≥ t]mcm´w
Bfp-Iƒ PmXn-aX t`Z-at\y B
DW¿∆v {]kw-K-Øn¬ BIr-„-
Inse ss]∏n¬ \n∂v ]®-sh-
hyXykvX Zriy-{i-hW am[y-a-
\S-Øn-bn-cp∂ Hcp km[p a\p-
t{]m{Kmw {i≤n-°p-∂p-≠m-bn-cp-
cmbn c£n-°-s∏´v sXt°-a-e-
≈hpw Bsc-¶nepw ssI\o´n
߃ hnI-k\w {]m]n-®n-´n-√mØ
jys‚ Nn{Xw. B IY tIƒ°p-
∂p. C∂-sØ-t∏mse Hcp tIƒhn-
bnse Ipsd sNdp-∏-°msc Rm≥
\¬Ip∂ A„n-bp-ambn Hcp GIm-
\me©v ]Xn-‰m-≠n\v A∏pdw hgn-
tºmƒ \nß-fn¬ Nne-sc-¶nepw
°m-c\pw {]tIm-]n-X-cm-Ip-∂Xv
Hm¿°p∂p. Ipsd Znh-k-tØ-s°-
¥-]-Yn-I-s\-t∏mse Im¬\-S-bmbn
t b m - c - ß - f n e p w , \ m ¬ ° - h - e - I -
B km[p-hns\ FhnsS shs®-
I≠n-√. {]kwKw Bsc-¶nepw XS-
¶nepw am\-km-¥cw Hcp Bthiw
tZi-߃ Iog-S-°n-bn-cp∂ Hcp
fnepw kwL-am-bpw, H‰bv°pw \S-
¶nepw I≠-Xmbn Hm¿°p-∂p-≠m-
 -s∏-Sp-Øn-b-Xmbpw Hm¿°p-∂n-√.
Bbn-cp∂ R߃°v, AXn-\-
km[m-c-W-°m-c≥. sI´n-s∏m-°nb
Øn-bn-cp∂ ]c-ky-tbm-K-߃
hmw. tXmf‰w Xe-apSn \o´n-h-
As√-¶n¬ Xs∂ tbip-{In-kvXp-
SpØ Znh-k-ß-sfm-∂n¬ Ih-e-{]-
tÃPp-I-tfm, A\p-hm-N-I-tcm,
\Ωn¬ Nne-sc-¶nepw Hm¿°p-∂p-
f¿Øn Hcp Np´n-tXm¿Ø DSp-Øv,
hns\∏‰n-bp≈ {]kwKw tI´m¬
kw-K-I-\mb Ah-dm-®≥ D]-tZin
£Wn-®p-h-cp-Øp-hm-\p≈ t\m´o-
≠m-hmw. Bflo-bm-thiw sI´-S-
]pdw-N´ \„-s∏´ Hcp ]pXn-b-\n-
Bcv {]tIm-]n-X-cm-Ipw.
sXt°-ae ap°n¬ {]kw-Kn-°p-
k p - I - t f m , a q ∏ - ∑ m - c p s S A I -
ßn-bn-´n-√mØ A∂m-fp-I-fn¬
bahpw, Nne-t∏mƒ AXn-t\m-
tIm-g-t©cn tdmUns‚ Hmcw
∂p. "aq∂m-a≥ ]d™ IY.' B
ºSntbm, £Wn-°s∏´ tIƒhn-
`qtem-I-tØ-°mƒ hne-bp≈ Hcm-
sSm∏w Hcp ]g-©≥ t\m´p-_p-
tN¿∂v D]-tZin \S∂p \oßn-b-
aq∂m-a≥ F∂pw \tΩm-sSm∏w
°mtcm H∂pw C√msX hgn-tbm-c-
fl m - h n s \ c £ n - s ® - S p - ° p - h m ≥
°pw, Hcp hSn-bp-ambn ]I-e-¥n-
t ∏ m ƒ R ß - f n ¬ N n e ¿ H c p
D≠m-bn-cn°pw, Nne-t∏mƒ Zriy-
߃ {]kw-K-th-Zn-I-fm-°nb Hcp
Nne¿ \S-Ønb H‰-bm≥ t]mcm´w
tbmfw Im¬\-S-bmbn a≤y-Xn-cp-hn-
]≤Xn Xøm-dm-°n. C∂v D]-tZ-in-
\m-bpw, a‰v Nne-t∏mƒ AZr-iy-
`‡≥. Abm-fpsS {]kwKw Hcn-
{ ] k w - K n - ° p - ∂ - h ≥ C s √ - ¶ n ¬
Xmw-Iq-dnse hgn-tbm-c-ß-fn¬
tbm-sSm∏w Hcp Sq¿. aq∂v ssk°n-
\mbpw . B IY tIƒ°m≥ R-
°se¶nepw Bfp-Isf Atem-
Fßs\ tIƒ°pw F∂ \ntbm-
tbip-{In-kvXp-hn-s\-°p-dn-®v, Ahn-
fp-I-fn-embn \me-©vt]¿ D]-tZ-in-
ßfpw IqSn-\n-∂-h-tcm-sSm∏w tN¿-
k c s ∏ S p - Ø n - b n - c p t ∂ m G s X -
KnX {]Jym-]-\-Øns‚ {]tbm-‡m-
SpsØ Pohn-X-hpw, D]-tZ-i-ßfpw
bpsS ]n∂mse Xncn-®p. tImg-
∂p. "B aq∂m-a≥ \ΩpsS AI-
¶nepw hn`m-K-°m-cpsS hnizmk
°-fmIm≥ ka¿∏n-°-s∏-´-h-cpsS
am{Xw {]kw-Kn-®n-cp∂ Ah-dm-®≥
t©cn, amcm-a¨, Ipdn-b-∂q¿,
°ÆpIƒ°v sXfn-th-Ip-∂-h-\m-
{]am-W-ßsf Abmƒ IpØn apdn-
ZuXy-\n¿∆-l-Ww.
D]-tZ-in-sb∂v Nnecpw D]-tZ-in-
Nc¬Ip-∂v, CS-bv°m-Sv, XSn-bq¿
Wv. \ap°v Np‰p-ap≈ ImWm-Ø
t h - e v ] n - ® n - c p t ∂ m , h ¿ § o b
a m d m - e - I ƒ h I ™ v a m ‰ n
sb∂v a‰p-Nn-ecpw BZ-c-thmsS
hsc R߃ D]-tZ-insb A\p-
ImgvN-Iƒ At±lw Im´n-Ø-cpw.'
hntZzjw IpØn-\n-d® hm°p-I-fm-
H m ¿ Ω - b p s S h m X m - b - \ - ß s f
hnfn-®n-cp∂ B a\p-jy-s\. s\Sp-
K-an-®p. ]n∂oSv R߃ aS-ßn-t]m-
] Ø n - c p - ] Ø © v a n \ n - ‰ p - I -
bn-cpt∂m Abmƒ ]d-™n-cp-∂-Xv.
ae¿s° Xpd-∂n-Sp-tºmƒ, B
th-en-ap°n\SpØv Fhn-sStbm
∂p. c≠v aq∂v Ih-e-IƒIqSn D]-
tfmfw ssZ¿Ly-ap≈ {]kwKw
tX≥ ]pc-´nb a[p-c-hm-°p-I-fm¬
]gb Nn{X-ti-J-c-Øn¬ Ime-∏-g-
Bbn-cp∂p B km[phns‚ hosS-
tZin \S∂p \oßn-bm¬ k‘y-
A h - k m - \ n - ® p . X ø ¬ ° m - c ≥
B km[p, tbip-I¿Øm-hn-s‚
° - Ø m ¬ A h y - ‡ - s a - ¶ n e p w
∂m-bn-cp∂p tI´-dn-hv. AtXm
a-bßpw. Fhn-sS-bm-bn-cn°pw B
_me∏≥]n≈ ASpØ Nmb-°-S-
kvt\lsØ Zn°p-I-fn¬ {]tLm-
C∂pw Xncn-®-dn-bp∂ Nne Nn{X-
Ft∏m-sg-¶nepw B kao] {]tZ-
km[p A∂v A¥n-bp-d-ßn-b-Xv.
bn¬ \n∂pw hmßnb Nmb D]-
jn-®p.
ß-fmWv Ihe {]kw-K-Øns‚
i-ß-fn¬ {]kw-Kn®v Xf-cp-tºmƒ,
IS-Øn-Æ-bn-tem, GsX-¶nepw
tZ-in°v apºn¬ sh®p-\o-´p-∂p.
a[y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dnse ]e-bn-
S-ß-fn¬ D]-tZin {]kw-Kn-°p-∂-
Xmbn A°m-eØv I≠n-cp-∂p.
Fs‚ Ihe {]kw-K-Øns‚
A]q¿∆-ambn sI.]n. tdmUns‚
H m c w t N ¿ ∂ v \ S - ∂ - I - e p - ∂ X v
I≠n-´p-≠v. ]n∂o-Sp≈ hnh-c-߃
A≥]Xp h¿j-߃ A⁄m-X-ambn Ah-ti-jn-°p-
∂p.
"\√-h\pw hniz-kvX-\p-amb
Xncp-h-´m¿ IrjvW≥Ip´n
Xm-bn. Abmƒ Incm-Øq¿ k\ymkn s\¬ks‚ kwL-hp-ambn
Zmkt\' F∂v \√ bP-am-\-\mb
F
]cn-N-b-s∏-´p. Ah-cpsS IqsS tN¿∂p Ipsd-°-gn™v hnLvt\-iz-
s‚ kz¥-_-‘-ß-fn¬-s∏´ Bcpw
Acp-a-\m-Y≥ B km[p-hns\
c≥ \m´n¬ h∂v Fs∂ I≠p. Xs∂ Ipdn®p Rm≥ k\ym-kn-
{InkvXym-\n-I-f-√m-Xn-cn-°p-tºmƒ, Rß-fpsS
hnfn-s®-¶n¬ C∂sØ At∏m-f-Pn-
tbmSp ]d-™p. C\n t]mIp-tºmƒ Xs∂ IqSn Iq´n-s°m-≠p-t]m-
]m´-°m-cmb Nne \mSm¿ {InkvXym-\n-Isf
Ãn-°p-Iƒ FXn¿°p-sa∂v Dd-∏m-
IWw F-∂p ]d-™p. At±lw Imc-t°m-Ww kn.-F-kv.-sF. ]≈n-
am{Xw Adn-bp∂ Ime-ØmWv Rm≥ tbip-
Wv. Ah-cpsS Zr„n-bn¬ ASn-
bn¬ I-¨h≥j-\n¬ {]kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F\n°p {]kw-Kn-
{In-kvXp-hn-s\ Fs‚ I¿Ømhpw c£-I-\pw
ÿm\ D]-tZ-i-ß-fpsS hy‡-
°m≥ A-h-kcw X∂p. ]n∂oSp Rm\pw A-t±-l-Øns‚ IqsS IqSn.
Bbn kzoI-cn®p c£n-°-s∏-´p. \mev amk-
amb hni-Zo-I-c-W-tam, hymJym-\-
I-¨-h≥j-\p-Iƒ, a‰p ao‰nwKp-Iƒ C-√m-Ø-t∏mƒ injy-∑m-cp-ambn
߃°p tijw kv\m\w kzoI-cn®p ae-hn-f-
im-kv{X-Øns‚ kmt¶-XnI anI-
k-©-cn®p sXcp-°-fn¬ {]kw-Kn-°pw. sshIp-t∂-c-am-Ip-tºmƒ
km-[p tZh-\-i≥ BWv Fs∂bpw hnLvt\-
thm, H∂pw Xs∂ I≠n-s√-∂n-cn-
FØp∂ ÿe-Øp≈ ]≈n-bn¬ t]mIpw. AhnsS Xma-kn-°pw.
iz-c≥ \mb-scbpw kv-\m\-s∏-Sp-Øn-b-Xv.
°mw. Xe-\m-cng Iodn ]cn-tim[n-
]-e ÿeØpw At±-lsØ Bfp-Iƒ ho´n¬ kevI-cn-®n-cp-∂p.
kv\m\-s∏´ A∂p Xs∂ Rm≥ {]kwKw Xp-S-ßn. B {]kwKw
®m¬ HØncn t]mcm-bva-Iƒ Ah-
k\ymkn s\¬k¨, kpap-J\pw Zo¿L-Im-b\pw XmSnbpw
At\I Ih-e-I-fn-eqsS I¨h≥j-\p-I-fn-eqsS A≥]Xp h¿jw
dm-®-\p-]-tZ-in-bpsS Ihe {]kw-
apSnbpw \o´n Imjmbtfml [cn-®p tXmfn¬ Hcp ]pX∏pw Imhn
]n∂n-´p. tbip-{In-kvXp-hn-t\m-Sp≈ Fs‚ {]Xn-_-≤X \mhpw Xqen-
K-Øn¬ It≠-°mw. ]t£ Xs‚
XpWn-bn¬ s]mXn™ ss_-_nfpw ]nSn®p an°-hmdpw \S∂p k©-
Ibpw D]-tbm-Kn®p XpS-ßn. A≥]Xp h¿jhpw ]n∂n-´p.
]cn-an-Xn-°p-≈n¬ \n∂p-sIm≠v
cn®p {]kw-Kn-°p-I-bm-bn-cp∂p coXn. AtX thj-[m-cn-I-fmb 10-˛12
Xncn-™p-t\m-°p-ºƒ ]e-Xpw `b-s∏-Sp-Øp∂ kw`-h-߃. ]qam-
A d n - ™ - X p w , { K l n - ® - X p - a m b
injy-∑m¿ sh≈-kv-{XoIfpw Ivfo≥ tjhp-Im-cp-amb aq∂p-\m-ep-
ebpw It√dpw kΩn-{i-am-bn ]n∂n´v C∂p XpScp∂p. sh-√p-hn-fn-
kXysØ h¿j-ß-tfmfw hnfn-®-
t]cpw IqsS D≠m-Ipw. ]≈n-Ifnse {]kw-K-ß-fn-epw At±lw
Isf t\cn´p. sh√p-hn-fn-®p. Bt£-]-߃ Gsd kln-®p. kln-
F\n°v [mcm-f-am-b Ah-kcw \evIn. CXp A-t±-l-Øns‚ a‰p
dn-bn®p ]d-bp-∂Xv Pohn-X-Øn¬
sI´t∏mƒ Npcp°w Nn-esc ˛ kwl-cn-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v ˛
injy-∑m¿°p c-kn-®n-√. Ip]n-X-\mb cmP-ø≥ k-\ym-kn, s\¬ks\
A\z¿∞-am-°nb D]-tZin GXv
hm°p-Iƒ sIm≠v. F-s‚ I∂n {]kwKw Gsd \m´n¬ h®m-bn-cp-
ITn-\-ambn iIm-cn-°p-am-bn-cp∂p. F¥p ]d-™mepw s\¬k¨
k ` m h n ` m - K - ° m - c - \ m - b n - c p -
∂p. hn{K-lm-cm-[-\bpw A‘-hn-izm-k-߃°pw FXn-sc-bp≈ i‡-
k\ymkn Nncn®p Xe-bm-´p-I-tb-bp-≈q. A∂p Fs∂ X\n®p Nne
s∂t∂m, FhnsS InS∂v A¥y-
amb B{I-a-W-am-bn-cp-∂p. Ipd®p _lfw ItØm-en-°¿ D≠m-
]≈n-°m¿ £Wn-°p-am-bn-cp-∂p. k-\ymkn ]d™p ]≈n-°mtcm
izmkw hen-s®t∂m, ih-kw-
°n. Ah¿ \mb-∑msc Iq´p-]n-Sn-°m≥ {ian-®p-sh-¶nepw AXp hnP-
a-t‰m \nßsf hnfn-®m¬ t]mI-Ww. Ch¿°p Fs‚ IqsS \n∂mse
kvImc ip{iqj Bcv \S-Øn-sb-
bn-®n-√.
Ah-kcw In´q. Rm≥ {]tXyI ÿe-ß-fn-te°p £-Wn-®m¬ hc-
t∂m, \nß-sf-t∏mse Hcp ka-ky-
Rm≥ A∂v H‰°p k©-cn-®p. Bfp-Iƒ IqSp∂ ÿe-ß-fn¬
Ww. Rm\Xp kΩ-Xn-®p. ssZh-Ir-]-bpsS sFizcyw \nd™ Bfm-
bmbn C∂pw Fs‚ a\- n¬ Ah-
tbip-{In-kvXp-hns\ {]kw-Kn-®p. Nne-t∏mƒ Ft∂m-sSm∏w c£n-
bn-cp∂p k\ymkn s\¬k¨. At±-l-tØm-Sp≈ kl-I-cWw Hcp
ti-jn-°p-∂p.
°-s∏´ hnLvt\-iz-c≥\m-btcbpw Iq´n. Abmƒ \∂mbn ]mSpw.
h¿j-am-bn-cp-∂p. At±-l-Øns‚ acWw s]-s´-∂m-bn-cp-∂p.
Ipd®p Znh-k-߃ Ign-™-t∏mƒ hnLvt\-iz-c≥ \mbsc ImWm-

ka-Im-enI ]{XnI
5
2011 G{]n¬ 20
Ih¿tÃmdn
Hm¿Ω am{X-am-Ip∂ ]c-ky-tbmK߃ ˛ 2
Ãm≥en tPm¿Pv
CtXmsS Ah-km-\n-°-bmWv.
kZm kphn-ti-j-I-cpsS ]Wn-
C
kmaq-ly-Xn-∑-Iƒs°-Xn-sc-
bm-sW∂pw hcpØn ]c-ky-
Xp-h-sc-bp≈ Pohn-X-
bp≈ t_m[-h¬°-c-W-ambn
tbm-K-Øns‚ hºn® km≤y-
Øn-te°p Xnc-™p-t\m-°p-
t]mepw ]c-ky-kp-hn-tij
Xsb At\-Icpw Ah-K-Wn-®n-
tºmƒ s]mXp-{]-h¿Ø-\-
{]kw-K-߃°pw Gsd {]k-
cp-∂p.
Øns‚ A\p-`-h-߃ \nc-h-[n-
‡n-bp-≠v.
C\n, ]c-ky-tbm-K-ß-fnse
bm-Wv. AXn¬ G‰hpw Bth-
s]mXp-ÿ-e-ß-fn-epw, N¥-
Fs‚ A\p-`-h-߃ ]d-bp-∂p,
i-I-c-amb A\p-`-h-߃ kΩm-
ÿ-e-ß-fn-epw, Ih-e-I-fn-ep-
tIc-f-Øns‚ sX°p apX¬
\n-®Xv kphn-ti-jo-I-c-W-
sa√mw tbip-hns\ km£n-
hS°p hsc \nc-h[n Ih-e-I-
Øn\v Icp-tØ-Inb ]c-ky-
°p∂ kphn-ti-j-I-cpsS
fn¬, IS-Øn-Æ-I-fn¬, tImf-
tbm-K-ß-fm-Wv.
FÆw tImS-Xn-hn-[n°pw apºv
Pp-Iƒ°v apºn¬ ]c-ky-
tIc-f-Øns‚ kmaq-ln-I-
Xs∂ hfsc Ipd-™-h-cn-I-bm-
tbmK {]kw-K-߃ \S-Øm≥
hpw, kmwkvIm-cn-I-hp-amb
bn-cp-∂p. C∂v `qcn-`mKw {]kw-
]cn-ip-≤m-flmhpw XpW
apJ-—mb am‰n adn-°m≥
K-I¿°pw hº≥ Bƒ°q-´-
\n∂Xv Pohn-X-Ønse alm-`m-
Ign™ Hcp ]cn-h¿Ø\ k-aq-
tØm-Spw, ap¥nb kZ- p-I-
Ky-am-bmWv ImWp-∂-Xv.
l-amWv {InkvXob kphn-ti-
tfmSpw {]kw-Kn-°p-∂-Xn-\mWv
R߃ s\√n-°-a¨
j-I¿. tIc-fob kaq-l-Øn¬
Xmev]-cyw.
sF]nknbn¬ Xma-kn-°p∂
\S-am-Sn-bn-cp∂ A\m-Nm-c-ß-
C∂sØ k`-I-fpsS kphn-
Imew. k`m ]mÃ-dm-bn-cp∂
ƒ°pw, A‘-hn-izm-k-
ti-jo-I-c-W-Øns‚ Ahn-`m-
Fs‚ ]nXmhpw (hn.-kn.
߃°pw, P\-ß-fn¬ {]Xym-
Py-L-SIw I¨h≥j-\p-I-fm-
tPm¿Pv) ]mÿ amXyp kmap-
Lm-X-ta¬-∏n-®p-sIm-≠n-cp∂
Wv. P\-d¬ I¨h≥j≥
th-ens\ k`-bn-te°v £Wn-
kmaq-ly-Xn-∑-Iƒ°p-sa-Xnsc
apX¬ ho´p-h-f-∏p-I-fnse Ip´n-
°p-∂p. IØr-ta-i-bpw,
b ]Z-bm{X Bth-i-I-c-ambn-
Ign™v {SmIvSv hnX-c-W-Øn-\n-
{InkvXp-hns‚ kvt\l-k-tµ-i-
I¨h≥j-\p-Iƒ hsc. ]Xn-
sshIn´v ]c-ky-tbm-Khpw
cp∂p. bm{X-°n-S-bn¬ ]cky
S-bn¬ henb Iq´w ap…ow
Øn-eqsS i–n-°m≥ ]c-ky-
\m-bn-c-ßfpw e£-ß-fp-amWv
{Iao-I-cn-°p-s∂-¶n¬ FØp-
kphn-ti-jo-I-cWw \S-Øn.
ktlm-Z-c∑m¿ FXn¿∏p-I-fp-
tbm-K-ß-fn-eqsS Ah¿°v Ign-
CXn-\mbn Nne-hm-°p-∂-Xv.
sa-∂m-bn-cp∂p At±-l-Øns‚
kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬
ambn cwK-sØ-Øn. tbip-ssZ-
™p.
tIgvhn-°m-sc√mw k`m hnizm-
adp-]-Sn. Aßs\ Rmb-dmgvN
kwKo-X-Øns‚ km≤y-X-Iƒ
h-]p-{X-\√ F∂ eLp-te-J-\-
kphn-tijw F√m hn`mKw
kn-Iƒ F∂ hnNm-c-Øn¬
]c-ky-tbmKw Hcp-t°≠ Npa-
I≠ kphn-ti-j-I≥ sP.-hn.
߃ Ah¿ hnX-cWw
P\-ß-fn-te°pw FØn°pI
Ah¿°p-am{Xw a\- n-em-Ip∂
Xe _me-I-\mb F\n°v e`n-
]o‰-dns‚ "tKmkv]¬
sNbvXp. kwL¿j-`-cn-X-amb
F∂ al-Ømb ZuXyw \nd-
ssien-bn-emWv {]kw-K-߃.
®p. BZyw \S-Ønb ]c-ky-
SyqtWgvkv'˛]-c-ky-tbm-K-߃
cwKw kmPp-hn-s‚bpw Sow
th-‰p-∂-h-cmWv ]c-ky-tbm-K-
(an° kphn-ti-j-ß-fnepw
tbm-K-Øns‚ hnP-b-sØ-Xp-
"Syq¨ Zv tKmkv]¬' F∂
eoU-dm-bn-cp∂ Fw.-kn. G{_-
{]kw-K-I¿. ssZh-h-N\ D]-tZ-
tIgvhn-°m¿ hnizm-kn-Iƒ
S¿∂v F√m BgvN-I-fnepw
t]cn¬ Bcw-`n-®p. \mevI-h-e-
lm-an-s‚bpw (a-cp-∏® Ah-dm-
i-߃ hym]-I-ambn km[m-
am{X-am-Im-dp-≠v). Nne hnizm-
bph-P\ kphn-ti-jo-I-c-W-
I-fn-epw, sXcp-hp-I-fnepw Kmb-
®m-b≥) \b-]-c-amb CS-s]-
cW P\-߃°n-S-bn¬ {]tLm-
kn-I-fpsS ]p\-k-a¿∏-W-Øn\v
Øn¬ ]c-ky-tbm-K-߃
I-kwLw F√m-hn[ B[p-\nI
S¬ sIm≠pw im¥am-bn.
B \√-\m-fp-Iƒ
B Nßm-Xn-am¿
XncnsI
C\n HØp-Iq-Sptam?
e`n-°ptam!
P\-Io-b-amb Bi-b-hn-\n-ab ]c-ky-tbm-K-߃ {InkvXp-
hn-s‚bpw injy-∑m-cp-sSbpw {]Xn-Zn\ ]cn-]m-Sn-bm-bn-cp-
kwKoX D]-I-c-W-ßfpw
tImf-Pp-Iƒ°v apºnse
\ncØn \SØn ]pXp-a-bm¿∂
]c-ky-tbm-K-߃ hfsc
∂-t√m. amfn-I-ap-dn-bn¬ \n∂pw A·n A`n-tjIw G‰p-hm-
]cn-]m-Sn-bn¬ \qdp-I-W-°n-\m-
{it≤-b-am-bn-cp-∂p. kwKo-X-]-
ßnb injy-∑mcpw ]c-ky-tbm-K-amWv BZyw \S-Øn-b-Xv.
fp-Iƒ XSn-®p-Iq-Sn-bn-cp-∂p. Cu
cn-]m-Sn-Iƒ hnZym¿∞n-Isf
tbmK-߃ ]Xn-hmbn {]kw-
hfsc BI¿jn-®p. ]I¬
tIc-f-hpw, _mw•qcpw hn´v sFIy-\m-Sp-I-fn¬ Xma-k-ap-d-
Kn-®Xv F∂nse kphn-ti-j-I-
tIm-f-Pp-Iƒ°v apºnepw ssh-
s\ Is≠-Øm≥ klm-bn-®p.
In´pw s]mXp-ÿ-e-ß-fn-ep-am-
∏n-®n´pw C∂pw a\- n-emsI \m´nse ]c-ky-tbm-K-߃
hf™-h´w bqØv s{]b¿
bn-cp∂p ]c-ky-tbm-K-߃.
Bth-i-I-c-amb Hm¿Ω-I-fm-Wv.
s^tem-jn-∏ns‚ ]c-ky-tbm-K-
]T-\-Øn\pw tPmen
߃ i‡-am-bn-cp-∂p. aebm-
tXSnbpw IS-∂p-t]mb _mw•q-
e-∏p-g-bn¬ ]pXp-°p-fØv ]c-
cn¬ I∂-U-°m¿°nS-bnse
jn-°-s∏-Sp-∂-XmWv ]c-ky-tbm-
I¨h≥j≥ hgn-sbm-cp-°n-
]Xnhv ]cn-]m-Sn-bm-bn. ]cn-ip-
ky-tbm-K-Øn¬ sP.-hn. ]o‰-
]c-ky-tbm-K-߃ ad-°m-\m-
K-ß-fpsS i‡n-tb-dn-b kw`m-
bm¬ kwLm-S-I¿°v h≥ hnP-
≤m-flm`ntj-I-tØmsS ]c-ky-
dns‚ km£y-Øn-\mbn At±-
hmØ A\p-`-h-ß-fm-Wv. enwK-
h-\. ]´-W-ß-fn-epw, {Km-a-{Km-a-
b-am-bn.
tbm-K-߃ B-thiw ]I-cp∂
l-Øns‚ ]gb sslµh
cm-P-]pcw ]mÃdpw I¿Æm-SI
¥-c-ß-fn-epw, tNcn-{]-tZ-i-ß-
]c-ky-tbm-K-߃ ]Sn-bn-d-
Ac-ßp-I-fm-bn.
t]cv ]d™v Rm≥ £Wn-
sF]nkn sk{I-´-dn-bp-am-bn-
fnepw Hcp-t]mse ]-c-ky-tbm-K-
ßp-∂-Xns‚ {]k‡n Chn-sS-
]c-ky-tbm-K-ß-fmWv
®Xv henb {]iv\w kr„n-®p.
cp∂ ]mÿ sI.-F-kv. tPmk-
߃ kphn-ti-j-I-s‚ apJw
bm-Wv hne-bn-cp-Ø-s∏-tS-≠-Xv.
F\n°v F°m-eØpw {]nb-
Rßsf B{I-an-°m≥ Bƒ-
^v XojvW-X-bp≈ kphn-ti-
kp]-cn-Nn-X-am-°p-∂p.
Ign™ A©p h¿jØn\p-
s∏´ kulr-Z-߃ kΩm-\n-®-
°m¿ aptºm´p h∂p. I¿Øm-
j-I-\m-Wv. At±-l-Øns‚
P\m-[n-]Xy kwhn-[m-
≈n¬ \S-Ønb I¨sh≥j≥
Xv. kphn-ti-j-I≥ kmPp am-
hv Ah-cn¬ \n∂pw hnSp-hn-®p. -
t{]m¬km-l\w hfsc klm-
\Øn¬ A`n-{]mb kzmX-{¥y-
apJm-¥ncw F{X ]m]n-Iƒ c-
Xyp, ]mÿ jmPn Imc-°¬,
A-Xn\v t\XrXzw sImSp-Ø-
b-I-c-am-bn-. ]c-ky-tbmK {]kw-
Øn-\p≈ ]ucm-h-Imiw ^e-
£n-°-s∏´p? F{X ]n≥am-‰-
]mÿ AeIvkv tPm-¨, hf-
bmƒ c≠mw Znhkw ]mºp-I-
K-Øn-\mbn R߃ I∂U
{]-Z-am-°p∂ ]mX-tbm-cßsf
°m¿ aS-ßn-h∂p? hnizm-kn-
™-h´w tPmkv amen-bn¬,
Sn-tb‰v ac-W-∏-´Xv tZiØv
]T-\hpw XpS-ßn.
\ntj-[n-°p∂ tImS-Xn-hn[n
Iƒ {]m]n®p F∂-h-Im-i-s∏-
_tY¬ tam≥kn, sh-≈nbd
`oXn Df-hm-°n. ]ns∂ FXn-
P\-Io-b-amb Bi-b-hn-\n-
]p\x-]-cn-tim-[n-t°-≠-Xm-Wv.
Sp∂ hnSp-Xepw ]pXp-_-ehpw
k`-bnse sdPn ^nen-∏v, ]m-
¿∏p-≠m-bn-√. AhnsS ]ns∂
ab ]c-ky-tbm-K-߃ {Inkv-
tIc-f-Øn¬ tdmUp-Isf
]c-kv]c kvt\l-Ønepw
ÿ G{_lmw amXyp, kphn.
Hcp ]pXnb k` cq]-sa-SpØp.
Xp-hn-s‚bpw injy-∑m-cp-sSbpw
ka-c-h-gn-I-fm-°p∂ cm{„o-b-
Iq´mb Bcm-[-\-bnepw kphn-
sPbnwkv tPm¨ XpS-ßnb
]mÿ Sn.-kn. Cutim-bpsS
{]Xn-Zn\ ]cn-]m-Sn-bm-bn-cp-∂-
°m-cpw, aX-i-‡n-Ifpw P\-Po-
ti-jo-I-c-W-Ønepw F{X-
kvt\ln-X-tcm-sSm∏w tIc-f-
t\Xr-Xz-Øn¬ a∂m tKmkv]-
t√m. amfn-I-ap-dn-bn¬ \n∂pw
hnXw _p≤n-ap-´n-em-°p∂
am{Xw kzm[o\n®p?
Øn-ep-S-\ofw ]c-ky-tbm-K-ß-
¬ Soan-t\m-sSm∏w tIc-f-Øn-
A·n A`n-tjIw G‰p-hm-
kml-N-cy-Øn-emImw kphn-
I¨sh≥j-\p-I-fpsS {]mcw`
ƒ°pw kPoh ]¶m-fn-bm-bn.
ep-S-\ofw kphn-ti-jo-I-c-W-
ßnb injy-∑mcpw ]c-ky-tbm-
tij {]kw-K-Isc tZmj-ambn
{]m¿∞-\-Iƒ {]Jym-]n-°p∂
Xo-c-{]-tZi kphn-ti-jo-I-
Øn¬ ]¶m-fn-bm-bXpw ^e-I-
K-amWv BZyw \S-Øn-b-Xv.
_m[n-°p∂ \nbaw \S-∏m-°p-
e£ywhs®-¶nepw Chsb
cW km≤y-X-Iƒ ]Tn-°m≥
c-amb {]h¿Ø-\-am-bn. ]c-ky-
tIc-f-hpw, _mw•qcpw hn´v
∂-Xv. A®-S-°-tØm-sSbpw,
hne-bn-cp-tØ-≠-Xm-Wv.
kmPp amXyp-hn-t\m-sSm∏w
tbm-K-߃ Soans‚ ÿncw
sFIy-\m-Sp-I-fn¬ Xma-k-ap-d-
bm{Xm XSkw kr„n-°m-
henb kphn-tij {]kw-K-
tIc-f-Øns‚ IS¬Xo-c-ß-fn¬
]cn-]m-Sn-bm-bn-cp-∂p.
∏n-®n´pw C∂pw a\- n-emsI
sXbpw tdmU-cp-In¬ \S-∂p-
sa-∂m¬ tÃPv ]cn-]m-Sn-bm-
sX°v sIm√wtImSv apX¬
tImgn-t°m-Sn-\-SpØv ao©-
\m´nse ]c-ky-tbm-K-߃ B-
h∂ kphn-tij ]cn-]m-Sn-Iƒ
sW-∂pw, ]c-ky-tbm-K-߃
hS°v \ote-izcw hsc \S-Øn-
¥-bn¬ R߃ ]c-ky-tbmKw
th-i-I-c-amb Hm¿Ω-I-fm-Wv.

ka-Im-enI ]{XnI
6
2011 G{]n¬ 20
kwhmZw
{_m“-W-sc {InkvXp-a-XØn¬ tN¿Øp F∂p
]dbp∂ sk‚ v tXmakv F¥p-sIm≠v Hcp
A{_-m“-Ws\ {InkvXp-a-X-Øn¬ tN¿Øn-√.
AXv {InkvXp-hns‚ ktµ-i-Øn\v tbmPn-®-
XmtWm? sk‚ v tXmakv A∂v {InkvXp-a-X-Øn-
¬ tN¿∂p F∂v Ah-Im-i-s∏-Sp∂ Hcp ]pe-
b-s‚tbm ]d-b-s‚tbm k¥-Xn-Iƒ C∂n-√msX
ZenXv _‘p
Fs‚ teJ-\-Øn\v adp-]-Sn-
t]mbn? Zb-hmbn sk‚ v tXma-kns\ Hcp
bmbn dh. tPmbn amXyp Fgp-
{_m“W ]£-]m-Xnbpw ZenXv hncp-≤-\p-ambn
Xnb teJ\w I≠p. ]{X-ÿ-
ew \jvS-s∏-Sp-ØmsX Npcp°n
Nn{Xo-I-cn-°m-Xn-cn-°p-I. sk‚ v tXma-kns\
Hcp adp-]Sn ]dbmw. At±-l-
Zpjn-°p-∂-Xp-sIm≠p Zpjn-°p-∂Xv {InkvXp-hn-
Øns‚ 12 t]mbn‚p-I-fn¬.
1.
ChnsS Nc-°p-K-Xm-KXw
s\bpw Iq-Sn-bmWv F∂v Hm¿Ωn-°p-I.
IS¬hgn am{X-am-bn-cp∂p
F∂Xm-Wv. Fs‚ teJ\w
icn-bmbn hmbn-°m-Ø-Xp-aq-
e-ap-≠mb sX‰n-≤m-c-W-bm-
W-nXv. ChnsS Nc°p F∂p
tIc-f-Øn¬
]d-bp-∂Xv Ipcpapf-Iv, G-
ew, Idp-h-∏-´, C©n XpS-
ßnb kpK-‘-{Z-hy-ßfpw
Cu´n, tX°v, Nµ\w XpS-
ßn-b XSn-Ifpw abn¬, Ipc-
{InkvXym-\n-Iƒ D-≠m-bXv
ßv XpS-ßnb Pohn-Ifpw a‰p-
am-Wv. Ah hnf-bp-∂Xv Ing-
°≥ ae-I-fn-em-Wv. Ah
sIm≠p-t]m-Im≥ I∏¬ h-
cp-∂Xv ]Sn-™msd kap-{Z-
Xo-c-Øpw. Ahn-sS-bmWv N-
c-°p-K-Xm-K-X-Øns‚ B-h-
Fßs\?
iyw. AXn-\mWv \Zn-Iƒ
D]tbm-Kn-®-Xv. \Zn-I-fn¬ Iq-
Sn h≈-ß-fn¬ Nc°v Ib‰n
Cd-°n. AXn\v ]cn-Nbw a-
8 .
IpSpw-_-t]-cp-Iƒ°p G-
Xpw sk‚ v tXmakv ChnsS
tcmSpw ssP\-a-X-°m-tcmSpw
’y-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°m-Wv
bn. AsX√mw \q‰m-≠p-
Xm\pw \q‰m-≠ns‚ ]g°w
h∂v t{]jnX {]h¿Ø\w
F¥p-sIm≠v kln-jvWpX
Ah¿ AXv sN-bvXp.
IƒsIm≠pw Xe-ap-d-Iƒ-
am{X-ta-bp-≈p.
\SØn F∂Xpw c≠m-Wv.
ImWn-®n-√. H-cp H‰ _p≤-a-
2 .
BZy-\q-‰m-≠p-I-fn¬ {Inkv-
sIm≠pw t\Sn-b-Xm-Wv.
9 .
ChnsS sslµ-h-t£-{X-ß-
BZy-tØ-Xn-t\mSv Rm\pw
X - ° m - c - t \ - b p w A h ¿
Xym-\n-I-fm-bXv henb P\-
4 .
tXmΩm-]¿∆w dºm≥ ]m´n-
fp-≠m-bXv G.-Un. 8˛mw \q-
tbmPn-°p-∂p.
ChnsS Ah-ti-jn-∏n-®n-√.
X-Xn-b-√, A]q¿∆w Nne-cm-
\pw a‰pw aq∂p \mep \q‰m-
‰m-≠n\v tijw am{X-amWv
6 .
]m›m-Xy¿ AwKo-I-cn-°p-
12. kh¿Æ lnµp-°ƒ F∂
Wv. C∂mWv Ah¿ henb
≠p-Im-esØ ]g°w am{X-
F∂v Ncn-{X-Im-c-∑m¿ sXfn-
∂Xpw AwKo-I-cn-°m-Xn-cn-
Hcp hn`m