MENGATASI MASALAH SOSIAL DI KALANGAN REMAJA BELIA ISLAM

Text-only Preview

MENGATASI MASALAH SOSIAL
DI KALANGAN REMAJA BELIA ISLAM
Disediakan oleh:
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


2
MASALAH SOSIAL DI KALANGAN REMAJA DAN BELIA ISLAM YANG
DIHADAPI OLEH NEGARA-NEGARA MABIMS: CARA MENGATASINYA.
Muqaddimah
Sejak akhir-akhir ini masalah sosial dan keruntuhan akhlak umat Islam, terutama
golongan remaja dan belia di rantau ini semakin jelas dan parah sehingga ia sampai ke tahap
yang membimbangkan Negara-negara MABIMS. Ianya perlu ditangani dengan segera dan
diselesaikan dengan cara berkesan. Kertas ini bertujuan untuk memberikan pandangan cara-
cara mengatasi masalah tersebut di atas.
Remaja Dan Belia Menurut Islam
Menurut Kamus Dewan, remaja bererti, mula hendak dewasa, telah mencapai aqil
baligh dan sudah sampai umur untuk berkahwin. Belia pula ialah golongan muda remaja dan
pemuda.(Kamus Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia. Th: 1970.
hal: 48 dan 95).
Remaja dan belia adalah anak-anak muda lelaki dan perempuan dalam lingkungan
umur yang telah melimpasi umur kanak-kanak dan mula memasuki umur dewasa, umur yang
cukup untuk mendirikan rumah tangga, kerana telah baligh. Umumnya remaja dan belia ialah
golongan muda-mudi yang sudah baligh hingga mencapai umur 25 tahun.
Oleh itu apabila kita membincangkan masalah sosial di kalangan remaja dan belia
Islam bererti kita membincangkan keruntuhan akhlak dan gejala-gejala negatif di kalangan
golongan muda-mudi Islam yang sudah baligh iaitu kira-kira dua belas tahun hinggalah
mencapai umur 25 tahun.
Alam remaja dan belia adalah merupakan zaman keemasan dan menyeronokkan.
Kehidupan yang penuh ceria dan menyukakan hati. Perubahan-perubahan dari segi jasmani
dan tubuh badan akan berlaku dengan cepat dan jelas. Sifat kelelakian dan kewanitaan akan
menonjol. Perkembangan jiwa, emosi dan perasaan akan menjadi subur, keinginan hawa
nafsu dan naluri kemanusiaan amat tinggi dan berpengaruh. Pada peringkat ini
perkembangan kecerdasan otak sedang pesat, mendalami dan meluaskan ilmu pengetahuan
dan pengalaman boleh dilakukan dengan cara berkesan, mengembangkan bakat dan
kemahiran mudah diusahakan.
Umumnya, zaman remaja dan belia adalah zaman yang paling penting dan kritikal,
jika baik dan berjaya, maka baik dan berjayalah mereka di dalam kehidupan di dunia dan
akhirat, jika generasi remaja dan belia-belia berjaya, utuh dan mantap, maka berjaya, utuh
dan mantaplah ummah kerana mereka adalah pemimpin masa depan dan generasi
penyambung. Peringkat umur baligh hingga kedua puluh lima tahun ini adalah peringkat
yang paling produktif dan bertenaga. Umur peringkat ini ialah umur pelajar dan tingkatan
satu sekolah menengah hingga mengikuti Ijazah sarjana atau doktor falsafah di universiti.


3
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala :
“Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas
berkeadaan lemah itu menjadikan kamu kuat. Setelah itu menjadikan kamu
lemah pula serta tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya dan
Dialah jua yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”.

(Surah Al-Rum: 54)
Dari perkongsian hidup suami isteri maka lahirlah anak pinak dan cucu cicit yang
menjadi generasi pengganti sehingga berterusanlah perkembangan manusia. Pada mulanya
semasa mereka masih kanak-kanak, mereka di dalam keadaan lemah, selepas itu menjadi
remaja dan belia, mereka menjadi kuat, penuh tenaga, cergas, paling produktif, aktif dan
berpotensi, setelah itu perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit kekuatan dan kecerdasan
mereka berkurangan, semakin lanjut umur mereka, maka semakin susut kekuatan, tenaga dan
kecerdasan mereka akhirnya mereka menjadi tua dan lemah.
Demikianlah pernyataan Al-Quran yang jelas menunjukkan proses kehidupan
manusia, bertukar dan berubah dan keadaan lemah kepada kuat dan menjadi lemah semula.
Al-Quran menggambarkan dengan tepat bahawa generasi remaja dan belia adalah generasi
kuat dalam semua aspek kehidupan manusia.
Rasulullah J bersabda maksudnya:
“Rebutlah lima perkara sebelum tiba lima perkara iaitu masa engkau hidup
sebelum mati, masa engkau sihat sebelum sakit, masa engkau lapang sebelum
sibuk, masa engkau muda belia sebelum tua dan masa engkau kaya sebelum
miskin”.

(Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi)
Demikian dijelaskan oleh Rasulullah J perkara-perkara penting yang perlu diberikan
perhatian dan keutamaan untuk dilakukan dan direbut sebelum terlambat di antaranya ialah
menggunakan masa muda untuk mencari keredaan Allah, ianya tidak akan dapat dicapai
melainkan jika remaja dan belia tadi dididik, diasuh dan diberikan pelajaran dan nasihat
untuk menjadi seorang yang beriman, bertakwa dan saleh, menegakkan ma’ruf dan
meninggalkan munkar, berjaya melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi dan
berpegang teguh dengan tali Allah yang menghubungkannya dengan Allah dan dengan
manusia, “Hablun Minallah” dan “Hablun Minannas”. Masa remaja dan belia adalah masa
keemasan yang wajib dimanfaatkan sepenuhnya.
Dalam hadith yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Mu’az bin Jabal, Baginda
Rasulullah J bersabda yang bermaksud:
“Tidak akan berganjak kaki anak Adam di Hari Kiamat hingga disoal tentang
empat perkara: tentang usianya pada apa dihabiskannya, tentang masa
mudanya apa yang telah diperjuangkannya, tentang hartanya dari mana4
datangnya dan ke mana telah dibelanjakannya dan tentang ilmunya apa yang
telah dibuatnya.”

Hadith di atas menjelaskan yang setiap orang akan ditanya secara khusus oleh Allah
di Hari Kiamat mengenai usia, masa muda, harta dan ilmu, yang jelas menunjukkan keempat-
empat perkara ini adalah penting di dalam kehidupan seseorang. Mengenai pertanyaan Allah
perjuangan seseorang semasa mudanya menunjukkan masa muda seseorang itu mempunyai
nilai yang istimewa kerana masa muda itu merupakan peringkat zaman kemuncak dan
keemasan dan kekuatan, kegagahan, kecergasan, dan tenaga seseorang. Apa yang telah
mereka lakukan dan perjuangkan pada zaman dan peringkat ini? Adakah mereka telah
menggunakan dan memanfaatkan zaman remaja dan belia mereka sepenuhnya untuk
mendapat keredaan Allah? Jika ia, mereka akan menjadi golongan berjaya (falah) dan jika
tidak termasuk di dalam golongan yang rugi. Adalah menjadi kewajipan kita untuk
mempastikan mereka ini menjadi golongan yang berjaya dan beruntung (muflihun).
“Bahawa hamba itu di antara dua kekuatan, di antara masa yang telah lalu
yang dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Allah padanya, dan yang masih
ada dia tidak tahu apa keputusan Allah padanya, seseorang hamba hendaklah
memeriksa dirinya sendiri dari dunianya hingga ke akhiratnya, dari mudanya
sebelum tua. Demi diriku berada di dalam kekuasaannya, tidak ada kepenatan
sesudah mati, tidak ada tempat selepas dunia melainkan syurga dan neraka”.

Demikian ditegaskan oleh Rasulullah J, betapa pentingnya masa di dalam kehidupan
ini. Ianya perlu digunakan sepenuhnya untuk kerja-kerja berfaedah, terutama bagi golongan
remaja dan belia. Masa bagi mereka amat berharga dan penting kerana mereka adalah
generasi penyambung perjuangan dan harapan ummah untuk masa depan.
Di dalam hadith yang lain pula Rasulullah J bersabda:
“Diangkatkan kalam (dosa) dari tiga golongan, orang tertidur hingga terjaga,
kanak-kanak hingga baligh, dan orang gila hingga siuman”.

(Riwayat Al-Bukhari)
Hadith ini menjelaskan bahawa kanak-kanak yang belum baligh, orang gila dan orang
tidur adalah dimaafkan jika melakukan dosa kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat
mukallaf. Di antara syarat mukallaf ialah sampai umur baligh, iaitu umur peringkat awal
remaja. ini menunjukkan betapa pentingnya peringkat remaja dan belia ini dari segi hidup
sebagai seorang Islam kerana apabila mereka baligh bererti mereka telah mukallaf dan
dengan itu mereka telah dinaikkan taraf sebagai manusia yang dipertanggungjawabkan oleh
agama.
Matlamat Kejadian Manusia
Manusia dijadikan Allah di dalam bentuk yang terbaik dengan tujuan agar mereka
beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala.


5
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku”.
(Surah Al-Zariat: 56)
Ayat di atas dengan jelas menyatakan tujuan Allah menjadikan jin dan manusia agar
mereka beribadah semata-mata kepadanya. Dalam ertikata ibadah yang luas, meliputi ibadah
fardhu Ain dan ibadah fardhu Kifayah, ibadah wajib dan sunnah, ibadah khas dan ibadah
‘am, meninggalkan munkar dan menegakkan ma’ruf juga adalah ibadah.
Ibadah ini hanya akan dapat dilaksanakan apabila kita menjadikan keredaan Allah
sebagai matlamat kegiatan hidup.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku
hanya untuk Tuhan yang memelihara dan pentadbiran sekalian alam.”

(Surah Al-An’am: 162).
Walaupun ayat di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad J tetapi ianya juga
dimaksudkan kepada umat Islam seluruhnya, kita hendaklah menjadikan keredaan Allah
sebagai matlamat kehidupan.
Tugas Dan Tanggungjawab
“Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungiawab amanah kami kepada
langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya) maka mereka
dengan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana
tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya) manusia (dengan
persediaan yang ada padanya) sungguh memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya
tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula
membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan”.

Menurut jumhur ulama, amanah itu ialah kewajipan menegakkan agama Allah
(Islam) atau kewajipan melaksanakan tugas terhadap agama Allah (Islam) yang diberikan
kepada manusia.
Din Allah, atau agama Allah yang disebut Islam adalah suatu amanah yang telah
dibentangkan kepada makhluk-makhluk selain dari manusia untuk menerima dan
menunaikan tanggungjawab keagamaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Semua makhluk-
makhluk itu menolak, akan tetapi manusia sungguh menerimanya kerana ia adalah sebaik
baik makhluk yang layak dijadikan khalifah oleh Allah.


6
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (Surah A1-Baqarah:30).
Khalifah Allah di bumi ini yang bersama insan ditugaskan untuk menunaikan amanah
Allah iaitu menegakkan Islam. Jika mereka benar-benar beriman dan mempunyai iltizam di
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, dan menunaikan amanah Allah ini pasti
mereka akan berjaya.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan
kamu (wahai umat Muhammad) bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-
khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan
ia akan menguatkan dan mengembangkan ugama mereka (ugama Islam) yang
telah diredainya untuk mereka, dan lagi ia juga akan menggantikan bagi
mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh).
Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu
yang lain denganku. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka
mereka itulah orang-orang yang derhaka.”

(Surah Al-Nur: 55)
Demikian dijelaskan oleh Allah janji-janjinya, kepada orang-orang yang beriman dan
beramal saleh, golongan yang berjaya melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di
bumi, dan menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah, akan menjadi khalifah dan
golongan yang memegang kuasa pemerintahan di bumi Allah ini dan menjadi mulia di dunia
dan akhirat.
Islam Sebagai Al-Din
Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wataala di dalam ayat tersebut di
atas telahpun berlaku, kerana umat Islam yang pada mulanya kecil bilangannya, ditindas dan
diancam oleh musuh, telah berjaya, terutama dalam zaman Nabi Muhammad (J ) dan
sahabat-sahabat Baginda, berjaya menegakkan pemerintahan, menghancurkan musuh-musuh
yang menceroboh, menegakkan Islam, melaksanakan syariat Islam, menjadikan Islam
sebagai cara hidup dan mengembangkannya di merata-rata dunia.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu (Islam) dan
telah Ku cukupkan untuk kamu nikmat Ku dan telah Aku reda Islam dan
(agama) kamu”.

(Surah Al Maidah: 3)


7
Ayat ini dengan jelas menerangkan Allah telah menyempurnakan Islam sebagai Al-
Din untuk kepentingan dan faedah manusia, demi untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat
dan Islam adalah merupakan sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada
hamba-hambanya dan tiada nikmat lebih besar dari itu. Allah juga menegaskan yang ianya
reda Islam untuk menjadi agama seluruh umat manusia.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah Islam.”
(Surah Ali-Imran: 19)
Sekali lagi Allah menjelaskan yang Islam adalah agama yang diredainya. Ini
bermakna sesiapa yang ingin mendapat keredaan Allah hendaklah patuh, taat, berpegang
teguh dan melaksanakan seluruh ajaran Islam.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal
kepadanya, menyerah diri apa yang ada di langit dan di bumi, samada dengan
sukarela mahupun terpaksa, dan kepada Allah mereka dikembalikan.”

(Surah Ali-Imran: 83)
Ayat di atas menjelaskan yang Allah telah menegur dan menempelak mereka yang
tidak menerima agama Allah iaitu Islam. Sedangkan sama ada secara sukarela atau terpaksa,
semua makhluk Allah akan kembali dan berdepan dengan Allah, kerana tidak ada ruang atau
jalan untuk lari dari hakikat ini.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Barangsiapa yang mencari (berpegang) selain dari agama Islam, maka
tidaklah akan diterima daripadanya dan di akhirat nanti termasuk di kalangan
orang-orang yang rugi”.

(Surah Al-Imran: 85).
Ayat di atas dengan jelas menyatakan, untuk diterima segala ibadat, perbuatan
kebajikan dan seterusnya diberikan ganjaran oleh Allah dan diredainya, hendaklah kita
menerima Islam, berpegang dan menghayatinya, patuh dan taat kepada peraturan, prinsip dan
ajarannya yang syumul.


8
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Wahai orang-orang yang beriman! masuklah kamu ke dalam ugama Islam
dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak
langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang
nyata.”

(Surah Al-Baqarah 208)
Ayat di atas menjelaskan bahawa wajib bagi kita menerima Islam secara total, semua
arahan, peraturan, undang-undang, ajaran, falsafah dan prinsipnya hendaklah diterima
semuanya tanpa kecuali. ini bermakna menerima dan menghayati perutusan Baginda
Rasulullah J adalah wajib.
Maksud firman Allah Subhanahu Wataala:
“Adakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kufur terhadap
sebahagian yang lain, tidak lain balasan orang-orang yang berbuat demikian
daripada kamu kecuali kehinaan dalam hidup di dunia dan di Hari Kiamat di
halau kepada siksa yang sangat pedih”.

(Surah Al-Baqarah: 85)
Ayat di atas menjelaskan agar kita menerima Islam seluruhnya, kerana Islam itu
agama yang sempurna dan syumul, yang terdiri dari akidah dan keimanan, syariah dan
undang-undang, dan ihsan atau akhlak juga terkenal dengan tasauf. Penerimaan dan
penghayatan terhadap ketiga-tiga asas ini adalah wajib.
Aqidah
Aqidah, atau keimanan, adalah asas untuk menentukan sama ada seorang itu Islam
atau tidak. Jika ia beriman maka barulah diterima sebagai Islam, kerana iman bererti
membenarkan atau bertasdiq dengan hati dan berikrar dengan lisan dan beramal anggota
zahir dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wataala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad J.
Untuk memenuhi tuntutan iman, maka perlu ada ketiga-tiga perkara ini, iaitu
mengakui di dalam hati bahawa Islam itu benar, kalimah syahadah adalah intipatinya,
menyatakan dengan lidahnya bahawa Islam itu agama yang benar, menyebut dan
mengikrarkan kalimah syahadah adalah kuncinya, serta mengamalkan ajaran-ajaran yang
terkandung di dalam agama Islam itu. Kalau ketiga-tiga perkara tidak ada, maka tidaklah
sempurna keimanan seseorang itu.


9
Syariah
Syariah ialah setiap hukum yang diperundangkan oleh Allah Subhanahu Wataala ke
atas hambanya agar mereka beriman kepadanya boleh membawa kebahagiaan di dunia dan di
akhirat. Hukum-hukum ini dinamakan syariah kerana kedudukannya yang lurus, sistemnya
yang benar dan tidak menyimpang daripada tujuannya sama seperti jalan yang tidak
menyimpang daripada tujuannya, lurus dan betul. Berdasarkan pengertian ini ia bolehlah
disamakan dengan saluran air yang menjadi sumber kerana air pun menjadi punca kehidupan
bagi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
Berdasarkan kenyataan tersebut adalah jelas bahawa syariah ialah hukum-hukum
yang diturunkan dan diperundangkan oleh Allah Subhanahu Wataala, kepada hamba-
hambanya yang bersifat adil, hak dan syumul, sistemnya adalah unggul dan berwibawa,
perjalanannya lurus dan tidak menyimpang daripada tujuan asalnya. Berpegang dan
menghayatinya membolehkan kita mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Hukum-hukum yang diperundangkan oleh Islam adalah luas dan menyeluruh
termasuklah yang berhubung dengan muamalah dalam ertikata yang luas, ibadah, akidah dan
akhlak.
- SELESAI -

Sumber Asal:
Kertas kerja asal disediakan Allahyarham Prof. Dato’ Dr. Haji Mahmud Saedon bin Awang
Othman, Pakar Perundangan Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan telah dibentangkan
dalam Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) Kali Ke-22 di Negara Brunei Darussalam
pada tahun 1997.
Rujukan: 240101