Montering av parabolantenne

Text-only Preview

  MONTERING AV PARABOLANTENNE  Viktig informasjon: Vi anbefaler at du benytter deg av en autorisert installatør når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskelig å posisjonere parabolantennen nøyaktig uten bruk av riktige instrumenter. Blir ikke antennen posisjonert nøyaktig kan kvaliteten på TV‐bildene forringes. Ønsker du allikevel å montere parabolantennen selv kan du følge instruksene i dette dokumentet.   Vær oppmerksom på at montering av parabolantenne krever at du fører kabler gjennom yttervegg da antennekabelen må føres fra antennen og inn til dekoderen. Bildene i denne instruksjonen kan fravike noe fra den antennen/monteringsutstyret som medfølger i din pakke. Verktøy avbildet i instruksjonen medfølger ikke i pakken som inneholder utstyret.     VERKTØY FOR MONTERING   Før du starter monteringen, er det viktig at du har hjelpemidlene (verktøyet) du trenger. Normalt trenger du:   • Skiftenøkkel   • Flat skrutrekker og stjerneskrutrekker   • Avbitertang og skarp kniv for fjerning av kabelisolasjon   • Vaterpass eller en spesialkonstruert vinkelmåler for montering av parabolfeste   Verktøyet for montering av parabolfestet avhenger av valg av feste og fabrikat. Behovet kan variere fra tilfelle til tilfelle.    Figur 1     MONTERING AV PARABOLANTENNE   Det følger en monteringsbeskrivelse med hver parabolantenne (parabolen produseres ikke av Canal Digital). Det er svært viktig at parabolantennen monteres korrekt. Feilmontering fører til at man ikke får bilde på kanalene.   Før monteringen bør selve parabolskålen kontrolleres.   Parabolantennen må være helt fri for skader. Overflaten skal være slett og uten buler.   Mikrobølgehodene (LNBene) skal vende mot parabolantennen, se figur 2.     Parabolfestet monteres loddrett Vend mikrobølgehodet mot parabolantennen Figur 2   VALG AV POSISJON FOR PARABOLANTENNEN   Når parabolantennen er satt sammen, er det på tide å velge posisjon.   Så lenge sikten mot sør, mot satellitten, er helt fri, spiller det ingen rolle om parabolen plasseres høyt eller lavt. MERK! Pass på at sikten mot sør ikke sperres av trær, greiner eller bygninger, se figur 3. Vær oppmerksom på at busker og trær senere kan vokse opp og sperre for sikten.   Monter parabolantennen med feste på for eksempel en vegg eller en stolpe. Pass på at underlaget for parabolfestet er stabilt og Figur 3solid.   Festet for parabolantennen skal plasseres loddrett. Rett inn festet med et vaterpass eller en spesiell vinkelmåler, se figur 2.   GROVINNSTILLING AV PARABOLANTENNEN   Når festet er montert, er det på tide å sette parabolantennen på plass. Vent med den endelige finjusteringen til mottakeren er koplet til parabolantennen.   Ikke skru parabolantennen altfor hardt til N på festet. Det skal være mulig å vri den sidelengs med litt kraft (se figur 4) slik at VØdet er mulig å foreta de siste finjusteringene senere. Parabolen vris da mer nøyaktig sidelengs mot satellitten ved hjelp av et måleinstrument eller signal‐måleren i den digitale mottakeren.   Begynn alltid med å stille inn vinkelen i S høyden. Kontroller med vinkelmåler på festet  Figur 4   (figur 5 og 6).   Høydevinkelkartet på side 7 viser hvilken vinkel du skal velge der du bor.   I høyden behøver du bare å grovjustere vinkelen. Parabolantennen skal peke mot sør med noen graders dreining mot vest, se figur 7.   MERK! Det finnes ingen vinkelmåler på parabolantennen for innstilling av sidevinkelen. Du kan f.eks. bruke et kompass til dette.   Tips! Se etter om det finnes Figur 5 parabolantenner der du bor som peker mot Norden‐posisjonen (1° Vest og 5° Øst).   Figur 6   INNSTILLING AV MIKROBØLGEHODENE (LNB)   Du må foreta en såkalt SKEW‐innstilling for å få optimal separasjon mellom kanalene på de forskjellige polarisasjonene. SKEW er vinkelen i forhold til vertikalplanet. Still inn mikrobølgehodet med en vinkel på 7–11 grader (ca. klokken fem), se figur 8.   Noen mikrobølgehoder har et merke som viser optimal innstilling av SKEW. Se monteringsanvisningen som følger med parabolen. Merk! Disse vinklene varierer avhengig av hvor du bor. For å få nøyaktig innstilling må man ha et instrument.   7 ‐ 11°Figur 7 MONTERING AV KONTAKT PÅ EKSTRA KABEL Hvis den 20 m lange koaksialkabelen (for tilkopling av parabol og svitsj til mottakeren) er for kort, må du forberede en ny. Den nye kabelen skal IKKE skjøtes sammen med den medfølgende kabelen, men erstatte den. Merk! Du må være svært nøye – hvis kontaktene ikke monteres omhyggelig på kabelen og det derfor ikke blir noe signal, er det svært vanskelig å rette på dette senere.     Kontroller at kontakten er riktig montert ved å trekke litt i den. Ta tak i kabelen med en hånd og i kontakten med den andre. Hvis du nå trekker lett, skal kontakten ikke gi etter.   Kontroller også at ingen av de små metalltrådene fra skjermen (jord) berører innerlederen. Du kan vente med å sette kontakt på den enden av kabelen som skal koples til den digitale mottakeren, til du ser hvor lang den må være. Jo kortere kabelen er, dess bedre blir signalet.   Figur 8      HØYDE‐ OG SIDEVINKELKART     TILKOPLING AV SATELLITTMOTTAKEREN.   TILKOPLING AV LNB   Parabolantennen leveres med ett mikrobølgehode (LNB) som skal koples til mottakeren. Kople den lange kabelen med den formonterte kontakten til LNBen, og kople så den andre enden til den inngangen på mottakeren som er merket LBN IN.     Denne prosessen må gjentas for hver mottaker du ønsker å koble til parabolantennen, våre parabolantenner levers med 4 utganger fra mikrobølgehodet. Vår PVR mottaker benytter 2 antennekabler.   MERK! Bruk gjerne en liten skiftenøkkel til å stramme til kontaktene til slutt, men vær forsiktig så du ikke tar i for hardt.   TILKOPLING AV TV   Kople den medfølgende SCART‐/HDMI‐kabelen til den inngangen på mottakeren som er merket TV/HDMI, og til en SCART‐/HDMI‐inngang på TV‐en.   PROGRAMKORT   Sett programkortet fra Canal Digital i mottakerens programkortleser med gullbrikken vendt oppover og innover.   SLÅ PÅ MOTTAKEREN   Slå først på TV’en. Slå deretter på den digitale mottakeren ved å trykke på strøm‐bryteren i front. Du må nå gjennomgå oppsett for dekoderen før du får tilgang til TV‐kanaler. Vennligst les gjennom brukerveiledningen for dekoderen.