Đơn Xin Ghi Danh Tu Học 2011

Text-only Preview

GIO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
---
---
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU

GĐPT Thiện Trí – C/o Lê Công Thọ – Wülflingerstr. 158 – 8408 Winterthur – Switzerland
Tel.+41(0)522227717 – Email: [email protected] – Web: www.gdpt-thien-tri.ch.vu
Phật Lịch 2554
Ngày 05.10.2010

Đơn Xin Ghi Danh Tu Hc Pht Pháp k III t22–25.04.2011
(Xin gởi về địa chỉ: Lê Công Thọ, Wülflingerstrasse 158, 8408 Winterthur, trước ngày 15.04.2011)


Họ và Tên: .............................................................. Pháp danh: ................................. Nam , Nữ


Địa chỉ:
Tên đường và số đường:Số bưu điện / thành phố

Quốc gia:

..............................................................................
..................... / ...............................
.......................

Điện thoại (nhà hoặc di động): ................................................ Email: ........................................................

Tuổi: .................., xin ghi danh vào ban
Vệ sinh,
Hành đường (= dọn cơm và rửa chén)

Xin ghi danh quy y tại khóa tu.


Xin ghi danh cho nhng người cùng trong gia đình:

1. Họ và Tên: .............................................................. Pháp danh: ............................... Nam , Nữ

Tuổi: ................., xin ghi danh vào ban Vệ sinh, Hành đường. Xin ghi danh quy y tại khóa tu.

2. Họ và Tên: .............................................................. Pháp danh: ............................... Nam , Nữ

Tuổi: ................., xin ghi danh vào ban Vệ sinh, Hành đường. Xin ghi danh quy y tại khóa tu.

3. Họ và Tên: .............................................................. Pháp danh: ............................... Nam , Nữ

Tuổi: ................., xin ghi danh vào ban Vệ sinh, Hành đường. Xin ghi danh quy y tại khóa tu.

4. Họ và Tên: .............................................................. Pháp danh: ............................... Nam , Nữ

Tuổi: ................., xin ghi danh vào ban Vệ sinh, Hành đường. Xin ghi danh quy y tại khóa tu.

Những yêu cầu cá nhân (Wünschen / Desiderata / Wishes)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

http://www.khoatuhoc.ch.vu