Nationell Idag 7/2012: Mördaren Jacques Wallner

Nationell Idag 7/2012: Mördaren Jacques Wallner screenshot

Text-only Preview

Ni
N Y
i
K
O F
L O
O K
N I U
A S
i.
L I S M
. Kineser tar
over Afrika
NATIONELL IDAG - sanningsenliga nyheter varje vecka

Nr 7 | 2012 | Pris 20 kr
G R A N S K N I N G
DN-SKRAPAN I STOCKHOLM. Foto: Wiki.
Dagens Nyheters hemlighet:
Mordare pa
redaktionen
CHEFREDAKTORENS SPALT
DEBATT
De allierades brutala bombningar av Dresden far
Folkkultur, folkgrupper och (folk)forvirring.
aldrig glommas bort.
Nu ska begreppen redas ut.

Nationell Idag
REPORTAGE | 3
VANSTERPRESSEN
SKYDDADE MORDARE
Fick 9 manaders straff - idag ar han redaktor pa DN
Idag tar vi upp ett 30 ar
riost satt av svenska massmedia. domde istallet for grov miss-
tillhorighet - vare sig denna ar linmurens fall och innan man
gammalt mordfall i Na-
Man kan se denna publicering handel och vallande till annans verklig eller pahittad - ska pa-
strok "kommunisterna" ur par-
tionell Idag. Tingsratten
som en senkommen upprattelse.
dod - en dom som framstar verka vilket straff som utdoms.
tinamnet (,EO8Yb1/2 1/2E8,
domde garningsmannen for
Pa grund av garningsmannens som pafallande orimlig nar man I det mest likartade fall vi kun-
Lejon 2010).
granskar
forundersokningen.
drap. Efter att vanstermedia
kontakter med politiskt lika-
nat hitta med omvanda politis-
Goran Skytte, som sjalv horde
De aktuella namndemannen var
drivit en smutskastnings-
sinnade personer i media blev
ka fortecken, drapet i Skogas ar till 68-vanstern och arbetade
Magnus efter sin dod utmalad utsedda av Socialdemokraterna 2000, domdes garningsmannen pa
kampanj mot offret, slapp
Aftonbladet just pa den tid
som en farlig fascist, nazist och och Centern. Hade de varit van-
till nio ars fangelse. Detta trots da mordet pa Nordenmark var
han betydligt billigare undan skinnskalle som i stort sett hade sterpartister sa hade javigheten att de formildrande omstandig- aktuellt, ska ha sagt att tidning-
i hovratten. Garningsman-
sig sjalv att skylla. Inget av det givetvis varit mer frapperande, heterna uppenbarligen var farre ens redaktion var "forsupen
nen, Jacques Henri Wallner,
var sant - av allt att doma hade men a andra sidan ar manniskor i drapet pa Nordenmark, och de och bestod av vansterstollar". I
har varit en framtradande
Nordenmark inga uttalade poli-
som utmalas som valdsamma, forsvarande omstandigheterna samma tidning skrev han 1996:
person i syndikalistiska kret-
tiska sympatier och han var inte nazistiska skinnskallar inte po-
qbV 81/[email protected] 38b AY8
"En mycket stor del av dem som
sar och bisittare i Aschbergs
heller kladd som en skinnskalle. pulara hos nagot av de politiska med en sjattedel av det straff da viftade med Lenin, Stalin och
partierna. Eller for den delen
tv-soffa. Idag ar han redak-
Det rackte med att Wallner och
som utdomdes i Skogasfallet. Mao sitter idag i ledningen for
hos lagfarna domare, aven om
tor for DN Motor.
andra syndikalister skulle tro
En sadan skillnad kan inte for-
tidningar, radio och tv. De ar
att Magnus var "fascist" for att man kan anta att dessa i mindre klaras med att straffen hardnat professorer och hoga man i de-
braket som borjade inne pa natt-
utstrackning later sig paverkas nagot mellan aren 1982 och partementen och staten."
Vi tar inte upp fallet for att klubben Berns natten till den 18 av personliga sympatier och 2000; det ar ett systemfel och Vad leder denna vanstervrid-
hanga ut Wallner. Trettio ar har mars 1982 skulle sluta med fem antipatier.
ett problem for rattsstatens tro-
ning till pa det personliga pla-
gatt och offrets anhoriga, som knivhugg pa gatan utanfor.
Vilket for oss in pa massmedias vardighet.
net? Jo, bland annat ar det latt
var journalist har pratat med, Man kan misstanka att den makt och det faktum att sagda Ett demokratiskt problem ar att bli forlaten for mord bara
har for lange sedan gatt vidare minst sagt suspekta vinklingen i massmedia i Sverige ar kraftigt journalistkarens extrema van- man hor till ratt politisk sekt.
- aven om de inte vare sig glomt pressen bidrog till det exceptio- vansterdominerade. Lagfarna stervridning, som pavisats av Att gora karriar synes inte vara
eller forlatit. Istallet handlar det nellt lindriga straff som en oenig domare ar knappast immuna forskare. Tva tredjedelar av nagot problem ifall man har de
om att peka pa den korruption hovratt lat Wallner komma un- mot att lata sig paverkas av vad den svenska journalistkaren har ratta kontakterna. Man kan till
bE1/2b8 YbV bY8 qb8
dan med: 18 manaders fangelse som star i tidningarna, men den-
vansterasikter, bland de som och med bli redaktor pa DN och
artionden vansterdominerade, for grov misshandel och vallan- na otillborliga paverkan blir for- bevakar politik och samhalle ar fa sitta i Aschbergs tv-soffa.
svenska pressen.
de till annans dod. Med halv-
stas annu starkare nar det galler siffran 73 procent (Politik och
Forutom att vara ett intres-
b1/2V @1/[email protected] EV }8Yb Ybo1/2E1/2
tidsfrigivning forsattes han pa politiskt tillsatta namndeman E}b1/2A81/2, Bergstrand inte hant om Wallner varit
sant gravande reportage, som fri fot efter nio manader, samma som saknar juridisk utbildning 2006). An mer talande uppgav sverigedemokrat. Formodligen
inte blir mindre intressant av dag som domen foll.
och domer efter sitt eget tyck-
30 procent av de journalister hade det inte ens hant om han
att garningsmannen idag ar re-
ande. Ifall de gillar garnings-
Tva lagfarna domare i hovratten
som var fodda pa 1950-talet varit moderat.
daktor pa en av Sveriges storsta
mannen och avskyr offret, eller
ville falla Wallner for drap, men
och yrkesverksamma 1989 att
dagstidningar, har mordet pa
tvartom, spelar det mindre roll
NI avser att aterkomma till det-
en lagfaren domare tillsammans
de stodde kommunistpartiet i
21-arige Magnus Nordenmark
att lagen sager att varken offrets
ta fall i nasta nummer.
med de tva namndemannen
politiska val. Detta var fore Ber-
har aldrig tagits upp pa ett se-
eller garningsmannens politiska

Nationell Idag
4 | REPORTAGE
Grova valdsbrott med politiska
Wallner domdes till 18 mana-
idag heter Tegelbruket.
han kom fram och halsade.
att saga att Magnus ska "ga och
fortecken behover inte vara ett
ders fangelse. Eftersom man vid
- Det har ju gatt sa lang tid nu,
Sent pa kvallen aker de tre hanga sig i slipsen". Magnus svarar
hinder i karriaren, om det bara
denna tid hade halvtidsfrigivning, men jag har for mig att vi hade va- ungdomarna in till centrala Stock- att de ar bra dumma som inte kan
ar ratt politiska fortecken.
slapptes han direkt efter ratte-
rit pa Taby galopp och vunnit lite holm. Efter att ha varit och dansat 8 b8 b qAu8 O} b V
gangen da han redan suttit av nio
varpa det uppstar en hatsk diskus-
Man kan rentav slippa undan
pengar den dagen, sager Jocke. Vi pa 88:an pa Regeringsgatan gar
manader i haktet. Snart var han
sion dar "alla munhoggs med var-
fangelsestraff helt, fa sitta i
satt pa restaurangen ett tag och pa de vid halvtolvtiden till det an-
ute och holl tal for syndikalister-
skoj blev vi malade med ogonskug-
rika Roda rummet inne pa Berns andra och det handlade om kladsel
Aschbergs tv-soffa och bli
na. Wallner ar personlig van med ga av nagra tjejer.
salonger. Redan nar de nar fram och politisk installning", for att
redaktor pa Dagens Nyheter
Robert Aschberg, och sedan tidigt
ar de tre vannerna salongsberu-
citera tingsrattsdomen. Tillmalen
efter att ha dodat en "fascistja-
1990-tal arbetar han for Dagens
sade och Magnus ar pa sitt mest som "oerhort ful" och "vingmut-
vel".
E}b1/2bV idag som chefredaktor
uppsluppna humor, dansar fram i ter" kastas mellan Magnus och
for DN Motor.
syndikalisterna. Magnus blir aven
N
lokalen och ar allmant "sprallig".
atten till torsdagen den 18
Han vacker aven uppmarksamhet kallad "nynazist", vilket gor ho-
mars 1982 vacklar 21-ari-
Brak inne pa Berns
genom sin kladsel: gragron jacka nom arg. Han sager att han varit
"
ge Magnus Nordenmark
av militartyp, byxor i samma farg, i Framlingslegionen och att de ska
De fem huggen var
in genom dorren till restaurangen Magnus Nordenmark hade nagra
E1/2 1/28 O} E81/2 qAu8
passa sig, medan Benny forsoker
Berns Salonger i centrala Stock-
veckor tidigare kommit tillbaka ef-
platta till Magnus genom att visa
placerade pa ett sa-
De tre kamraterna delar pa tva
holm. Han far fram ett "hjalp mig, ter att ha rymt fran franska Fram-
upp sina grova arbetarhander.
eller tre karaffer vin inne pa Berns
hjalp mig" innan han segnar ner lingslegionen, dar han tjanstgjort
dant satt att Wallner
och blir ganska berusade allt ef-
- Visst var Magnus kaxig sjalv,
pa golvet. Magnus kamrater inne i i atta manader. En nara anhorig
@1/2b }8 FE1/21/2 ub
tersom natten lider. Nar de borjar minns Jocke. Han tog stor plats
foajen tror for nagra ogonblick att som vill forbli anonym beskriver
sjunga hogljutt hamnar Magnus och nar nagon kom med nagon
han skamtar, han brukar ha lustiga honom som en aventyrlig ung man:
om kniven mellan
mycket riktigt i diskussion med en kommentar sa bet han tillbaka.
upptag for sig nar han ar berusad.
j Yb1/2 o 1/[email protected] 1/2b
dem.
kille vid bordet intill som undrar Han lat ingen satta sig pa honom.
Snart ser de dock blodet som rin-
manniskor, de som gor saker och
vad de haller pa med. Den diskus-
Men det hade ju inte behovt bli
ner fran hans kropp och rusar fram de som sitter framfor teven och
- rattslakaren
sionen avloper dock fredligt.
mer an hetsiga diskussioner pa fyl-
for att hjalpa till, men Magnus liv drommer om att gora saker, sa var
lan.
star inte att radda.
Vid ett bord i narheten sitter
Magnus en av de forstnamnda, en
Jacques Wallner med tva andra
Ett sallskap med lite aldre man
Utanfor ropar Jacques Wallner "doer" som man skulle saga idag.
Peter fyller i:
syndikalister, Bengt och Benny. i 40-arsaldern lyckas lugna ner
till sina kamrater: "Nu sticker vi Han var en ratt stor kille som tog
- Det var Magnus stil, han var 2Y b1/21/2 881/2 FY 1/21/2b qb8 8
Magnus och bjuder in honom
grabbar!" och borjar springa fran plats, var oerhort social och gil-
inte radd for att sticka ut. Jag och dra personer ur den politiska van-
till sitt bord. Diskussionen blos-
platsen. Den blodiga kniven har lade uppmarksamhet. Bland annat Jocke var ett par ar yngre och sag stern, som ar ytligt bekanta med sar upp da och da under kvallen
han gjort sig av med da polisen se-
jobbade han som konferencier for val upp lite till Magnus som alltid Wallners gang. Braket, som till - uttrycket "fascistjavel" anvands
nare griper honom, och den ater-
popgruppen Lustans lakejer som verkade ha nagot pa gang. Fram- sist ska leda till Magnus dod, bor- Ab8Yb [email protected] 8E qb8 8E E
o 8Yu
var valdigt stora pa den har tiden. lingslegionen, hangde med Lustans jar med att en av dessa retar upp dikalisterna - men ingen gar till
Wallner och hans kamrater var 1/2b 8E b 1/2AnouV b [email protected] b
lakejer och sa vidare. Medan man sig pa Magnus uniformsliknande handgripligheter. Efter att ha satt
syndikalister. Tidigare under kval-
valdigt snall kille som alltid stallde sjalv hade slitna jeans och jacka nar kladsel och fragar om han ar fas- sig vid Peters och Jockes bord igen
len hade de kallat Magnus "fas-
upp for folk, det kunde vara nagon man skulle ga ut, kunde han dyka cist. Magnus svarar med att fraga slanger Magnus till sist ivag en
cistjavel" och "nynazist", och nar Fb}EYb }< bY b qE1/21/2 b
upp med en vit kapp och smart ka-
om de ar kommunister.
askkopp at Wallners hall och far
de gick ut till Magnus som vantade ler lana pengar eller vad som helst.
vaj. Varken jag eller Jocke var nar-
den tillbakakastad av nagon fran
Ordet "fascist" verkar ha varit
utanfor Berns hade Wallner sagt
Den 17 mars 1982 motte Mag-
mare vanner till honom, men han
bordet intill. En kort stund daref-
ett rott skynke for Wallner och
till de andra att de borde "lara ho-
nus upp sina kompisar Peter och var en rolig kille att umgas med
ter kommer ordningsvakterna pa
hans kamrater, for Benny kastar
nom en laxa".
Jocke i Taby Centrum och de tog och man blev liksom lite stolt nar
krogen och ber Magnus att lamna
sig genast in i diskussionen genom
ett par ol pa den restaurang som
lokalen. Eftersom det anda snart ar

Nationell Idag
REPORTAGE | 5
stangningsdags sager de till vakten upp sina forsok att hindra slags-
att de ska ga sa snart de druckit malet och gar bort mot en av sina
upp, och kort darefter reser de sig kompisar som under tiden kommit
for att ga.
ut fran Berns.
Magnus ar berusad och tveklost
Vad som i detalj utspelar sig un-
arg pa Wallner och hans gang, men der de narmaste 20-30 sekunderna
vakten beskriver honom samtidigt ar det bara Wallner som vet med
som lugn. Han gar ut fran Berns sakerhet. De forsta sekunderna
och vantar utanfor medan hans tva tycks Magnus ha fatt overtaget
kamrater gar in igen for att ringa trots att han ar ensam mot tre.
efter en taxi.
Sedan tranger Wallner in Magnus
bakom containern med hjalp av sin
Mordet
kniv. Enligt Wallner sjalv hade han
inte kniven i handen fran borjan
Wallner och hans grupp har nu fatt utan tog upp den da Magnus gick
hora att Magnus vantar utanfor till angrepp, "for att skramma ho-
och gar ut efter honom. De verkar nom". Han "har ingen uppfattning
vara ute efter brak, berattar ord-
alls over huvud taget att jag huggit
ningsvakten senare. Wallner ar den honom" utan "holl kniven framfor
hetsigaste av dem och sager att de mig", ska han senare saga i forhor.
borde "ge uniformskillen en laxa".
Rattslakarens
undersokning
De far ut sina jackor ur gardero-
och omstandigheterna i ovrigt be-
ben, far syn pa Magnus utanfor rattar dock en annan historia. For-
och skyndar sig ut.
utom att de var tre mot en och att
Nar de kommer ut star Magnus Wallner forfoljde Magnus in bak-
bakom en container och urinerar om containern, kunde rattslakaren
medan han pratar med Sten, en konstatera att Magnus Norden-
av de lite aldre mannen som tidi-
mark fatt minst fem kraftiga kniv-
gare forsokt lugna ner stamningen. hugg - varav tva i ryggen. Huggen
De tre syndikalisterna gar fram var placerade pa ett sadant satt att
mot Magnus och staller sig "som Wallner maste ha bytt grepp om
en propp" mellan containern och kniven mellan dem. Den dodande
husvaggen. Sten sager at dem att skadan bestod i ett hugg snett upp-
ga darifran istallet for att komma ifran i brostet, dar kniven maste ha
dit och braka, men de star kvar gatt in anda till hjaltet ifall Wall-
och borjar mucka brak med Mag-
ners beskrivning av mordvapnet
nus. Sten forsoker samtidigt halla - enligt honom en fallkniv med
tillbaka Magnus, som star pa sig 10 centimeters blad - ar korrekt.
och ar beredd att slass med alla tre. Ytterligare tva av huggen hade en-
Ratt som det ar bryter slagsmalet ligt tingsrattens uppfattning "av
ut och Magnus knuffar undan Sten enbart tillfalliga omstandigheter"
for att rikta en spark mot nagon av inte varit dodande.
de tre syndikalisterna. Sten ger da

Nationell Idag
6 | REPORTAGE
AFTONBLADET LJOG IHOP en historia som passade deras syften. Wallner utmala-
des som en "glad och trevlig kille som gillar att diskutera och haller pa Djurgarden" och en
"mycket fredlig manniska". Magnus Nordenmark utmalades som en "skinhead" med "uniform
DY QD]LVWW\S VRP SnVWRGV KD SURYRFHUDW IUDP EUnN LQQH Sn %HUQV HQ VDQQLQJ PHG PRGLND
tion, minst sagt) och sedan overfallit Wallner nar han kom ut fran krogen (ren logn) sa att
denne tvingades "agera i extremt nodvarn". Wallners van som intervjuades av Aftonbladet
dagen efter kunde ocksa beratta att han "pa andra stallen i stan sett hur skinheads angriper
manniskor helt utan anledning". Da en anhorig till Magnus ringde upp en av Aftonbladets
reportrar for att fraga varfor de ljog, blev han ombedd att dra at helvete.
Infalld: En av manga artiklar om valdsamma skinheads som publicerades under denna tid
(Aftonbladet, 20 juni 1982). Genom att forknippa Magnus med dessa blev det lattare att ut-
mala offret som den skyldige. Enligt alla vi pratat med var Magnus inte alls nagon skinhead,
bara en aventyrlig ung man och nagot av en "sokare" som tyckte om uppmarksamhet.
Till vanster: Dagens Nyheter skrev en kortfattad men relativt objektiv artikel. Nagra ar se-
nare hade de anstallt mordaren som journalist, och idag ar han redaktor for DN Motor.
Nar tumultet vid och bakom contai-
pa kna bredvid Magnus livlosa kropp
nern pagatt i 20-30 sekunder hors Wall-
O} 81/21/2 }8 oO FY @ 8 <Yb
ner ropa "Kom nu grabbar, sa sticker
Bengt jagar forst efter Magnus da han
vi!" Sten reagerar eftersom det "lat som qE 1/2 [email protected] 1/2 bV b 8E 81/2
om nagot var klart eller fardigt", vander att doma har varken han eller Benny for-
sig om och far se Wallners ryggtavla da statt att Wallner anvant kniv. Bada ver-
denne springande forsvinner fran plat-
kar ha blivit genuint chockade da de sag
sen. Magnus tar sig runt containern at blod pa dorren och sedan kom in och be-
andra hallet, springer mot Berns och vittnade Magnus sista ogonblick i livet.
snubblar uppfor trapporna medan hans Enligt vakten ska dock nagon av dem ha
blod rinner ut pa trottoaren. Innanfor sagt "de ska inte satta dit Jacques for det
dorrarna orkar han bara fa fram "hjalp har", och i forhoren ar det uppenbart att
mig, hjalp mig" innan han sjunker ihop. de forsoker utmala sin kamrat som i det
Idag har Peter bara ett minne av att sta narmaste oskyldig.

Nationell Idag
UTRIKES | 7
JACKAN SOM MAGNUS NORDENMARK BAR da han mordades. Huggen ar markerade av rattslakaren. De som betecknas 1A och 1B har traffat i ryggen. 1F var det dodande hugget, men yt-
terligare tva av huggen var "av enbart tillfalliga omstandigheter" inte dodande. I Aftonbladets artiklar kallades denna jacka med tillhorande basker och kravatt en "uniform av nazisttyp" som Magnus burit da
han "overfoll" Wallner. Forundersokningen visar tvartom att det var Wallner och tva av hans kamrater som sokte upp den da ensamme Nordenmark for att gora upp efter braket inne pa Berns.
Massmedial hets
het for andra manniskor".
Magnus som vi pratat med och for
enkelhets skull kan kalla Roger.
Att tva killar forsoker skydda sin
Sex ar for drap kan tyckas vara Arton manader for att ta en man-
kamrat ar inte anmarkningsvart i att komma billigt undan, men un-
niskas liv? Det ar ju svart att veta
sig. Vad som daremot ar markligt der denna tid var det ett ganska sakert, men jag tror att de hade bli-
ar hur handelsen beskrevs i en av normalt straff for nagon som inte vit paverkade av vad som skrevs i
vara storsta kvallstidningar, nam-
domts for valdsbrott tidigare.
pressen.
ligen Aftonbladet. Rubriken dagen
Historien tar emellertid inte slut
efter lod
- Det ar sarskilt en artikel
'Jag ar fascist' - da hoggs
dar. Wallner overklagade domen jag minns. Rubriken lod "Skin-
han ner <88 oO F8Y 881/2
veta att Magnus hade kallat sig
headsmord". I min varld ar inte
sjalv "nyfascist" och att han varit
skinheads nagot bra, vare sig da el-
sa valdsam att vakterna fatt bara
ler nu. Det var valdigt mycket skri-
ut honom medan "andra vittnen
verier om skinheads i tidningarna
berattar att de hort honom skrika
just da. Och de utmalade alltsa
"
att han skulle utkrava en blodig
Magnus som en valdsam skinhead,
Da en anhorig till
hamnd". Vilka dessa "andra vitt-
vilket mycket val kan ha paverkat
ratten.
b Ab E88 o Yb1/2 u8 bY
Magnus ringde upp
tradar till, vare sig i forundersok-
Av hovrattens ledamoter ville
en av Aftonbladets
ningen eller nagon annanstans som
tva lagfarna domare faststalla
vi kunnat lokalisera.
reportrar for att fraga
tingsrattens dom och falla Wall-
Detta var under en tid da man
ner for drap, medan en lagfaren
E8n Yb uV FbE
pa allvar borjade hetsa mot "fas-
domare och de bada politiskt till-
cister", "nynazister" och skin-
satta namndemannen (invalda for
han ombedd att dra at
heads. I tidningarna skrevs det
socialdemokraterna och centern)
helvete.
regelbundet om hur horder av
valde att falla for grov misshandel
skinnskallar gjorde gator och torg
och vallande till annans dod, samt
osakra for hederligt folk. Hur
sanka straffet till en fjardedel av
mycket sanning som lag i detta ar
tingsrattens. De ansag att det inte
svart att saga. Detta var en tid da
kunde bevisas att Wallner haft
media hade friare hander att ljuga, med hjalp av sin advokat, den se-
uppsat att doda.
eftersom Internet annu inte fanns, dermera rikskande Peter Althin.
- Men de var tre mot en och
och att avgora hur mycket som var I hovrattens domslut star att det Wallner hade kniv, sager Roger.
sant och hur mycket som var falskt "inte med visshet kan antagas att Tva av huggen traffade Magnus
vore ett helt forskningsprojekt i Wallner skulle ha utdelat kniv-
i ryggen. Det blir faktiskt inte
sig. Oavsett vilket sa var bilden av huggen pa satt som skett om han mycket fegare an sa. Jag har inte
valdsamma och nazistiska skinn-
i sitt av socialstyrelsen beskrivna ens orkat lasa forundersokningen,
skallar vid den har tiden fast rotad tillstand forestallt sig att de skulle men under rattegangen lyckades
i det allmanna medvetandet. Att leda till Nordenmarks dod". Det-
ju advokaten utmala Magnus som
utmalas som en valdsam skinhead ta "av socialstyrelsen beskrivna jattefarlig och aggressiv, vilket inte
i "nazistuniform" var inte en kom-
tillstand" ar att han "till foljd av alls stammer med den Magnus jag
plimang, for att uttrycka det milt.
skramsel, provokation och smart-
kande. Oavsett om han slog det
paverkan var i ett sa kaotiskt, pa-
Aftonbladets markliga hets mot
forsta slaget sa var de tre mot en,
nikbetonat tillstand att den eljest
mordoffret skulle dock bli annu
en vakt vittnade om att de gick ut
personlighetsframmande aggres-
varre i senare artiklar.
dit for att braka med honom, och
siva handlingen blev mojlig".
en av dem hade kniv. Det racker
Hovratten domde Jacques Wall-
for att kalla det mord i min varld.
Straffet: nio manader i hakte
ner till 18 manaders fangelse den
Peter bekraftar den bilden:
JACQUES WALLNER GREPS AV POLISPIKETER som vantade utanfor
Den 11 juni, efter knappt tre ma-
17 december 1982. Han hade da
hans bostad. Gripandet gick lugnt till men han vagrade att tala med polisen till
- Advokaten lyckades ju fa en en borjan. Mordvapnet, enligt Wallner sjalv en fallkniv med 10 centimeters blad,
naders utredning, foll domen i suttit i hakte i exakt nio manader, att kanna sig som en skurk under aterfanns aldrig. I forhor sade han sig ha glomt var han gjort sig av med den.
tingsratten. Wallner domdes till och med stod av halvtidsfrigivning-
rattegangen. Jag var ratt full och Efter trettio ar i SAC lamnade Wallner syndikalisternas organisation for ett par
sex ars fangelse for drap. Tings-
en forsattes han omedelbart pa fri minns inte allting, men jag tror inte ar sedan. Han sager sig bland annat lange ha varit irriterad over SAC:s sam-
ratten ansag att den sammantagna fot. Wallner avtjanade saledes inte att vi var varre an de andra inne pa arbete med valdsamma vansterextremister, och tar idag avstand fran politiskt
bilden av vittnesmalen och den en enda dag i fangelse for mordet Berns. Och oavsett vilket hande det vald.
rattsmedicinska undersokningen pa Magnus.
ju ingenting darinne. Vi var pa vag
"ger Wallners handlande drag av
- Jag tror att massmedia spe-
darifran nar de gick ut och hogg
hansynsloshet, rahet och likgiltig-
lade in, sager den nara anhorige till ner Magnus.

8 | REPORTAGE
Nationell Idag
Familjetragedi
han jobb pa Dagens Nyheter, dar
han sedan dess har klattrat till chef
Roger menar att man egentligen pa ekonomiredaktionen och sedan
aldrig hamtar sig fran en sadan tra-
redaktor for DN Motor, en posi-
gedi. Det ar en sak nar en gammal tion som han har kvar an idag.
manniska dor, da ar man beredd
- Det har inte kants roligt nar
pa det och kanske till och med
vantar pa det. Det ar en helt annan
sak nar en 21-aring slits bort helt
i onodan av ett meningslost valds-
dad. Livet gar vidare for de anho-
u8V b @b o 81/2Y E8
- Man blir matt pa nagot satt,
"
oformogen att ta tag i saker. Sa
Varst var det nog for
reagerade jag i alla fall. Varst var
det nog for Magnus mamma. Hon
Magnus mamma. Hon
byggde om hans sang och sov i den
FEuuYb }8 <u
anda till sin dod. Att forlora sitt
barn ar nog den varsta forlust man
och sov i den anda till
kan raka ut for, och saknaden lam-
nade henne aldrig.
sin dod.
Inte blev det battre av att Wall-
- anhorig
ner slapptes direkt efter ratte-
gangen i december efter bara nio
manader bakom las och bom. Det
kandes som ett slag i ansiktet for
de anhoriga.
man ser nagot som han skrivit i
en av vara storsta dagstidningar,
- Inget straff hade ju gett Mag-
sager Roger. Han har ju kommit
nus livet tillbaka, men man hade upp sig har i livet. Jag vill inte vara
val anda kunnat kanna att nagon bitter, men det ar svart att unna
sorts rattvisa skipats. Sa blev det
MORDAREN JOBBAR IDAG SOM REDAKTOR PA DN. Foto: Wiki
ju inte nu. Jag ar en ganska sorg-
} Yb1/2 < }8 81/2 oO
nagot straff heller. Det kanns som
los person, tar livet med en klack-
om han kommit undan med mord,
spark, men det har har aldrig slutat
Robert Aschbergs tevesoffa pa de som sokte upp honom, tre mot att tidningarna ibland skriver fel-
som om Magnus liv inte var nagot
gnaga i mig. Det kandes bara sa fel.
TV3. Wallner ar fortfarande van en. Jag blev riktigt arg nar jag sag aktigheter, men nar man ber en
vart.
med Aschberg och sa sent som den vilka logner de skrev, sa jag ringde anhorig till ett mordoffer att dra at
Inte blev det battre av vad som
8 november 2011 var han gast i upp reportern som skrivit artikeln helvete, da kanns det som om det
hande sedan. Pa haktet borjade
dennes program i Radio 1. Roger och fragade "hur kan du skriva sa ar personligt.
Wallner, som da var lokforarelev, Inget hinder for karriaren
tycker att massmedias behandling har, det stammer ju inte". Han bad
istallet utbilda sig till journalist.
av Wallner ar mycket marklig.
mig att dra at helvete och slangde
Val fardig med utbildningen gjor-
Redan 1989 stod Wallner pa ett
pa luren. Och da hade jag alltsa
de han snabbt karriar i massmedia 81/2Fq8 O} } 1/28 n b1/21/2 8
- Magnus utmalades som nagot presenterat mig som en nara anho-
med hjalp av vanner som rorde sig tusen syndikalister pa 1 maj. Under han inte var. Inte for att det skulle
Mattias Lindberg
rig till Magnus. Jag har inte kopt
i samma vansterkretsar som han 1990-talet jobbade han stundtals vara ratt att hugga ihjal nagon
[email protected]m
Aftonbladet sedan dess.
<E 8 oO 81/2<u @ ,Y
som fotograf for Expressen utover aven om han hade varit en aggres-
ningarnas Telegrambyra (TT), lan-
sitt arbete pa DN.
siv skinhead, men Magnus hade
- Jag kan inte undga kanslan av
Yb1/2 1/21/28 E}b1/21/2<1/2 oO
Flera ganger satt han ocksa i ju bara rakad skalle och det var att Wallner hade kontakter. Okej
Fornya din helarsprenumeration eller
uppgradera till en. Fa en forsvarsspray!
+
= 545:-
EXTRA: prenumerera pa
NI, uppgradera eller for-
Fyll i och
nya Din prenumeration
skicka in! Till: 81/2b Y8uV
E sAIAV A A +1/2O}
till helar - fa en effektiv
forsvarsspray pa kopet!
Namn:
Ja tack!
Adress:
Jag vill bestalla en
helarsprenumeration
Postnummer, ort:
pa veckotidningen
Nationell Idag for
545 kronor och fa
Telefonnummer:
en Skunk-spray pa
kopet!