NEWS

Text-only Preview

0
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
96
97
98
99
100
C M Y K
∫ …—«œù« f‡K−Ä f‡Oz—
≥∂
r‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ýU¼ vKŽ
W×H‡
∫ d¹d‡‡‡‡‡‡×²Ã« f‡‡‡‡‡‡‡Oz—
tOMł http://www.eltahrir.net
rO¼«dÐ≈ vKŽ bL?×Ä
WO½U¦Ã« WF³Dë
bŠ«Ë E.mail:[email protected]
“AL GOMHURIA”- 26 - JANUARY -2011
≤∞∏¥∏ œbFë ≠ ‚±∑≤∑ W u sÄ ±∏ ‡‡‡ Â≤∞±± d UM sÄ ≤∂ ≠ ‡ ±¥≥≤ dH sÄ ≤≤ ¡UF —_«
www.gom.com.eg 09080220 07772220 lOL−K X½d²½« ≤µ∑∏±µµµ ≤µ∑∏±∂∂∂ ≤µ∑∏±∑±∑ ∫ vKOL ÂU ≠ ±±µ±± ∫ Èb¹d³Ã« rÁdë ≠≤ µ∑∏≥≥≥≥ ∫ ÊuHOKðË …d¼UIë ≠ fO Ä— Ÿ—Uý ±±µ ≠±±± ≠ dAMÃ«Ë l³DKà d¹dײë —«œ
WzœU¼ ÂuOH «Ë WO uM*«Ë bOFÝ—uÐË ÆÆW¹—bMJÝùUÐ ≤∞∞Ë ◊UO bÐ ±∞∞Ë …—uBM*UРΫd¼UE² µ∞
d¹dײ « Ê«bO v VGA « «Ë—UŁ√Ë —Ëd*« «uKDŽ ÊËd¼UE²*«
 PAM*« «uHKð√Ë …—U−(« «uI √ ÆÆs¹dNL−²*« s ·ô¬ ±∞ jÝË …—uE;« d UMŽ
W d qJ ÆÆ —u Ë `JÃË Èœd
Ê«uK
 Ëd oÃU)«b Ë «d  «d UEÄ
s _« b{ W dF v »uD «Ë ÂuA « «u b ²Ý« vŠU³ s¹bLŠ ¡U b √ ÷u d  öH½ô« ÆÆvŽdý È√d « sŽ dO³F² « ∫WOKš«b «
∫ öIë ÂUB ‡‡ aOAë dHÂ
sÄ_«  «u??Á vK vB??FÃ«Ë …—U?? ??(U rOD?K ¡UM « sÄ 5M? «u*« iF ‰U??N «
W?O? U? ? ? ô« W??H?Áuë 5ÄQ? à rODK W?M b0 vÄu?L?Fë nÁu*« v? XF?L?& v ë
WOŽdAK d U « Èbײ «Ë n u*« —UL¦²ÝUÐ `L ½ s
ÂU ? Á« ÊuM «u*« ‰ËU? Ë «dNÿ WO U? ë W U? ë v U s b?L U?N ÂUÁ v ë
WÃËbK?à W?Oz«b??Fë  U?? U?? ?N?ë s œœd??Ä WM b*« Ÿ—«u?? «u?? uDOà vMÄ_« ÃU??O?? ë
Æ5M «u*« `ÃUBÄ qDF ô v dO ë ÂbF 5M «u*« ŸUMÁ« ◊U Cë ‰ËU Ë
 «d} r}EMð vHM| vMÞu «
WHz«“  «—UFý ¡«—Ë ‚UO ½ô« ÂbFÐ 5FL−²*« býUMð WOKš«b « ∫ vM √ —bB
U UM? ? ? W??Hz«“  «—U??F?? ¡«—Ë ‚U?O?? ? ô« Âb? 5?F?L?? ?? *« W??O?K «bë  b?? U
W??O?ÃËbë  U??Äu?KF*« WJ? ?? vK? lÁ«u*« iF? t?? ÃËUM? U??Ä vM?Ä√ —b??B???Ä vH
U dD W H ŸË—√ ÈdÂc qH ?% dBÄ X U ULMO fÄ√ ÊËd UE *« Ãd
œœd UÄ W? } bL? Ä ”bMN*« v «dI?L|bë vM uë »e(U »U ?Aë s}Ä√ vH
d?? U?? b?% v n?Áu*« —U??L? ?? ?? ô Êu??F? ? s cÃ«Ë „d?? ?? ë «c u??L? e?? ??Ä
ÆWO U
ô«  UHÁuë v  U—UA*«  UO Hë sÄ W uL Ä vK i IÃU
V d?? ?? ë ÈËU?? œ ÊuM «u*« i — ÆÆÎU??ÄU?? µπ cMÄ W d??B*« W d??Aë ‰U?? —
r}EM à  «u bë iF vK «œ— fÄ« t U Aà  «d}? Ä r}EM »e(« ÂU}Á s
U d?? UM sÄ …d?O?? ? œ«b?? Q …—uE;« Ê«u?? ô« W? U?L?? XF? œ ÆÆW??O? d??AKÃ
U??Lz«œ W?? U? ??Ä W?? d?H?ë Ê« fÄ√ ¡U? ??Ä U??Nà ÊU??O v W??OK «bë …—«“Ë  b??Â√
v  «—U??F??Aë »U?? ? √ «u??Âd Ë n?MFë W??Ä«Ëœ vÃ≈ rN?? «—b?? ? « WÃËU?? ??ÄË
ÆW dAë b}F ‰UH ô« lÄ UMÄ«e Âu}ë  «d} ÄË  «d UEÄ ·ô¬ …d??A? s d??N??L? ?? *« œb?? “ËU?&Ë …d U??IÃU d? d? ?? ë Ê«b??O0 W? U??
Æv «dI1bë —U *« lÄ UI «u WO UO Ë√ W u VÃUDÄ s v dAë dO F KÃ
Æå5 ÈdB*« VFAë ÆÆ5M « ÆÆb «Ëò ÊËœœd r b Ë Ÿ—«uAë
∫ÂuO « vLOKF² « å òo×K

v
l b «Ë vMO?F?ë d?B?Á Ÿ—U?A  «u?Ië vK …—U? ?(« rN?C??F vIÃ√Ë h ?
vK Êu{d?;« ÁUM Ècë È—U ô« ZNMë r — t « ‰u ? Ä vMÄ√ —bB?Ä ‰UÁË
X—U? v ë ≠ …œËb?;« W?{—U?F?*« »«e? √Ë q d √ ∂Ë W U?H? U? ?Âd?  e?—
sÄ «œb? «u U √Ë W?ÄU  P?AM0  UO?HK À«b «Ë VG? ‰UL? √ vÃ≈ rNC?F
Ê«u? ô« W? U?L? rN? ?Äb?I??Ä v Ë rN? ÃUDÄ b?O?F?B Èu? b f?Ä√ Âu lL? ? ë
WÃËU ?Ä v …d UIë j? ËË d d ë Ê«b?OÄ vK ≠ VC?Gë ÂuO t? L? √ UL?O
˚W¹œ«bŽù«Ë WOz«b²Ðô« 5ðœUNAK ÊUײ ô« v UO  UFł«d ˚
·c???Á —«d??L??? ?? « W??? ???O?? ? W d??A?ë  «u??Á œ«d??? √
q d √ ∂ v? ??Âd?? v?L?? U???ÄË U??N U??A? —uE;«
Æ«uKA rN √ ô≈ …—U*« —UE √ XHKÃ
‰«RÝ
Æ…—U («
ÕU?L ë - b?I d?OO?G? Kà WOM u?ë WO?FL?'«Ë W UH?ÂË
v VGAë …—U « «uÃËU? Ë …d UIë j Ë Ÿ—«uA —Ëd*« W?Âd ÊËd UE *« qD
s¹eOL²*« vKŽ  U³¹—bð ˚ ÊUײ ô« UNMŽ Ãd ¹ s œ«u*« lOLł v WK¾Ý√ „uMÐ
pK? ¡U??N « …—Ëd??{ vÃ≈ vM?Ä_« —b??B*« U?? œË
dšü« È√dK «d²Šô« q …d U????I?ë v  e????Âd? v?ë  U????H????Áuë r?OEM? r?Nà ơȗ«uDë WÃU ¡UGÃ≈Ë —u _« l—  «—UF 5F«— sœUO*«Ë Ÿ—«uAë iF
≥’ÆÆ
WOzUNM « Wł—b « vKŽ ‰uB×K pK¼Rð …b¹b'« Z¼UM*«
q u?? ? vK U??N?O?? «b?? à U œU??H  U??F??L? ? ë
 b???N??? U???LM?O W???O d???G?Ã«Ë W —bM?J ô«Ë …e???O???'«Ë
µ∞ rN?MÄ qOK?Á œb?? ¡U?M ??? ?? U? fÄ√  UE U???;« rE?F??Ä ÂU??? ë ¡Ëb???Në œU???
±±’  U½Uײ ô« v WF u²*« WK¾Ý_« r¼_ WO U{≈ W×H ÆÆÎUO u¹ ¿¿
ÆÂUFë sÄ_U
≥’ÆÆÆÆÆÆÆ d¹dײ « fOz— ‰UI
5 X Ë«d …œËb? ?Ä  UF?L?& Èd _«  UE U?;«
U?LMO —uNMÄb ≥∞Ë W —bMJ? ôU ≤∞∞Ë ◊UO?Äb ±∞∞Ë …—uBM*« v «d UE ?Ä
¥’ À«b úÃ WKÄU WODG
Æh nÃ_«Ë WzU*«
Æ «d UE*« sÄ Ê«uK Ë dBÁ_«Ë bOF —u Ë UNM Ë ◊uO √ XK
∫vJ¹d _« WOł—U)«  U öF « b Ë «uNł«Ë È—uA « ÊU' ¡U݃—
W‡‡‡‡‡‡‡OMÞu « …b‡‡‡‡‡‡‡Šu UÐ 5M R*« b‡‡‡‡ý√ s‡ „—U‡‡‡‡‡‡‡‡³
ÆtOK d
ôË t —U% WÄuJ(« sJÃ œU „UM
Êu???? ????A?ë WM?' fO?z— vI????H?ë vH?DB????ÄÆœ V?ÃU
∫b «— ‰ö Ë ”b »U uëb ‡‡ V Â
×U?)« v Âö? ù« Ê≈ fÃd?O? U?H? ≈ W? zUMë XÃU?ÁË
Âb? …—Ëd?C v?Äu?Ië sÄ_«Ë W?O? —U?)«Ë W??O d?Fë
fK Ä ¡U?C √Ë WO? uMë ÊU Kë ¡U? ƒ— sÄ œb œ—
ôË U?N?? ?I??O?I?? d?O?? vK d?B??Ä v —u?Ä_« —u??B
WO?*U r “ X% d?BÄ b?{ WI ? Ä ÂUJ? √ —«b ≈
d?B?Ä U?Nà ÷d?F? v ?ë  «¡«d? ? ô« vK È—u?Aë
WOD Á U Q 5O O *«Ë 5LK *« 5 eOO9 È√ b u
pN?? ?M ô√ V W??O?*U??Fë Ác Ê_ ÊU?? ? ù« ‚u??I??
vK? «bë l?{uë ‰u?D v ?Ã«Ë …d????O???? _« W? Ëü« v
ÆdBÄ v …bL ‰Ë√ XOÃu
ÆWÃËœ q WO uB Ë …œUO
b u ¡U?Ià v pÃ–Ë lÁ«uë Ë√ WIO?I(« sÄ bM ÊËœ
”bM?N*« lÄ vJ? d???Ä_« b?? u?ë ¡U???C??? _ ¡U??I?à v Ë
vI?Hë ‰UÁ vJ d?Ä_« b uë ¡U?C _ ‰«R? vK Ϋœ—Ë
ÆvJ dÄ_« WO —U)«  UÁöFë
b?Â√ W? UMBÃ«Ë …—U? ? ë d “Ë b?O? — b?L ?Ä b?O? —
s b UFë s “Ë f u Ë dBÄ 5 Ϋd?O  ÎUÁd „UM Ê≈
fOzdë Ê√ È—u??Aë ¡U?C?? √Ë ÊU? Kë ¡U?? ƒ— b?Â√
…—U?& W?O?ÁU?H ô W? U? v? X ?Oà d?B?Ä Ê√ b?O? —
…d?O ? W U? 0 l ?L d?BL? „—U? L? fOà vK s
ZO?? Ë W?OM u?ë …b? uÃU 5MÄR?*« b? √ sÄ „—U?? ?Ä
W —U????&  U???Áö????Fà l?KD ? UMM?Jà UJ? d???Ä√ l?Ä …d???
W???O d???? WÃËœ ÈQ Ê—U???I? ô v Ã«Ë W d????(« sÄ Î«b???
W?OÃu ? *« tOÃu cM?Ä Î«bN? d b rÃË b? «uë dB?Ä
ÆsDM «Ë lÄ l Ë√ W œUB Á«Ë
ÆlOL Kà W U Ä dO F Ã«Ë W U Bë W d Ë Èd √
¡UM _ W ËdA*« ‚u?I(« W U WO K u ? tO u ë v
¥’ qO UH ë
qF???H?ÃU ÆÆW œ—Ë …—u???Bë Ê≈ ‰u???I? ô UM « ·U???{√
Æb «uë s uë
WKLŠ ÊËœuI¹ ◊U³ _« »«uM «
`Oýd² «  U³KÞ ‰u³ X³ «
vJ¹d _« ”d$uJ « vKŽ œdK
UOMO WKŠ— bFÐ cOHM² « ·UI¹≈ l ôUÐUJOý  U «dſ
f¹u UÐ È—uA « bFI*
∫ ÈœUH œuL Ä ‡‡ V Â
∫ 5Ä√ bÃU ≠ V Â
vK VFAë f?K Ä œ— sÄ W U? ≤¥ bF
∫ ‘«œdÄbë bL Ä ‡‡ V Â
«—«d?Á W??}K «bë d|“Ë vÃœU??Fë V}? ? —b? √
ÊQ???A vJ d???Ä_« ”d???$uJë  UD?ÃU??G???Ä
v pÃU?Äeë r$ ôU UJO? ‚“«dëb? ? œu?L ?Ä vK W?F?Áu*«  U?Ä«d?Gë XGK
W|uCFà `}? d ë  U K ‰u Á œUF?}Ä b|b
»e???(« VzU? Âb???I d???B???Ä v ◊U??? ???Á_«
v d(« ÃU? ù« ¡UIà VI? tMÄ —b UÄ V ? tOM nÃ√ ∑µ 5O?{U*« 5ÄuOë
U d?IÄË f|u? ë …dz«œ s È—uAë fK ?Ä
V?F?????Aë f?K ?0 v «d?????I?1bë v?M u?ë
Ê√ W —u?NL?'« bÂR Ë ÆÆ5O?{U*« 5Äu?Oë Ê«d*« s t ?O?G W uI? WH? UC?ÄË
s}?? ö?HÃ«Ë ‰U??L??Fë sÄ sÄ_« W|d|b??Ä Ê«u|œ
W? ? b?L?? « ‘U?IMKà W?O?C??Ië Õd ÈcëË
 U?{ËU?H?ÄË  ôU??B « —u? ?Ä X U?ÂË c?O??HM ë ·U?I « lÄ ôU UJ?O?  U?Ä«d?
b???? √ W?ÃU????I????? ???? U? XK? v ?Ã«Ë ¨ U???? ?????HëË
b?L « —u? ÂbKÃ Õ«d? ÁU? UOM*U W? UG?Ä VzU
sÄ «—U?? ? ? «  U? ?KDë vIK √b?? | ÆÆU??N?}K U??
bL? √ Ê«dÄ ¡U? Ë UOM?O vë o d?Hë lÄ dH? ë r Ê«d*« v tÄUE «Ë t? œu
W??O U?*d qzU?? — t???O?? u?? —Ëd?? v? ?? ??
≤ ¡U??F —_« v ? Ë vÃU??(« d|U?M| ≤π X ? ë
sÄ r dë vK ¡u? ë …œUO?I vMHë “U?N'« lÄ t?ÁU?H « vK ¡UM ËbO?Ä ÂU ?
d??? ??? 5 d???B*«Ë »«uM?ë sÄ W???O?? ???F??? Ë
vÃ≈ U?? U?? ? W??F? U? ë s?Ä ÆÆ≤∞±± d|«d? ?
ÆÎUOL — …œuFë œuI vK tFOÁu Âb
s d?? ??F ”d??$uJë ¡U??C?? ô X d?? ô«
Âu?}?ë «b? U?L??}? ¨¡U?? ?Ä nBMÃ«Ë …b?? «uë
vë W?N u? *« o dHë W? F? à rC «Ë fÄ√ Ê«d*« v rE « b?Á ôU UJO ÊU?ÂË
v ”d$u?Jë  ö b à Èd?B*« i dë
W? ÄU?)« W U? ë vÃ≈ œU?F}*« b? ?L}? d}? _«
ÆåW —uNL'«ò  —U √ ULÂ UOMOÂ
ÆÈdB*« ÊQAë
”—U?Ä ∂ b? _«  U U? ? ô« Èd?& ÆÆ¡U? ?Ä
n×B*« WŽU³D b|bł ŸËdA
Æ≤∞±± ”—UÄ ±≤ b _« Âu| …œU ù«Ë ≤∞±±
ÈdC(« W “√ q( qšb²¹ a¹d*«
∫ WFL bL √ ‡‡ V Â
Ϋ—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡N½ ‰b‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡²F
∫ÊULOK d UMëb ‡‡ V Â
t? K v W?}Äö? ô« Àu? ë lL? Ä Âb?I|
Ê« W|u???'« œU??? —ô« ¡«d??? ??? l?Áu??? |
V}Dë b??L? « Æœ d? ?Â_« ÂU?Äù« W?? Uzd «b?
v «œu? ë a d*« ÈœU? Ê√ åW —u?N?L?'«ò XLK
b|b «—U?N ‰b FÄ fI Âu?}ë œu |
’U????)« Êu U???I?ë ŸËd???A????Ä d “ô« a}????
ÂU????B???? ”—U?????(« W????Ä“√ q( q? b???? ????O????
W??????????? U??????????? v?K?? ö???????????}?à …œËd??????????? ?ë
vÃ≈ U?} u UÁ t? ? U}? b?F n ?B*« W U? D
vM ? v ? vK _« ÈœUMë lÄ Èd?C?(«
…d U??I?ë v Âu??}ë …—«d???(«ÆÆ¡U?? ô«
’U??)«Ë VF? Aë f?K 0 W???}M?|bë WM ?Kë
…d? ?Hë v o d?Hë ·u?H? v? VFKë tÃ
ÆW —œ ≤¥ Ê«u «Ë ≤∞ W|—bMJ ô«Ë
sÄ ÁU??& lL??:« sÄ W?? d? ?I*«  U u??I??FÃU
ÈœUM?ë vÃu??? ?? ???Ä »U??? « Y?O?? W?K ???I*«
∏’ W|u'« …dAMë
Ê√ d????Âc| ÆÆn? ???B?*« W???? U??? ?D Êu????Äu????I|
 «b b?N b?F oK?Ië sÄ WÃU? v «œu? ë
v ë d??AMë —Ëœ b??{ W?? d? ?I*«  U u??I??Fë
…öBë XOÁ«uÄ
”—U??????? K?Ã ·U???????I ù« b? b?????? ??????? ? vK? _«
ÆW |œ— W U n B*« W U D ÂuI
Áœ«b?? Âb?? WÃU?? v Ϋœb?? ??Ä Èd??C??(«
dNÿ
‚Ëd
d
t} d} s
—dI*« ·UI ù« sÄ r dë vK W?OÃU*« WÄ«dGKÃ
±≤[∞∑
∂[¥π
µ[±π
ÆÂœUIë d «d ±≤ Âu ÁƒUN «
¡UA
»dGÄ
dB
¥’ ÆÆÆÎU} u| vÐeF « bL× ‰UI
ÈdC(«
≤∞ ¨±π ¨±∏ ’ W{U¹d «
∂[¥∑
µ[≤∂
≥[∞∂
W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡M²H « „«u‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ý√ v‡KŽ ÆÆ «—«u‡‡‡‡‡‡‡‡‡Š
ÊU eF¹ È—uÝË W¹dB
∫å ò ‡ v²M Ð U³½_«
π’ qOײ ÆÆÊ«œu « »uMł v ÀbŠ U —«dJð
bŠ«Ë œuŽ vKŽ
…œU¹“ 5LK Ë ÎUÞU³ √ åWB U½ g ò bK³ «Ë ÆÆ◊U³ ú v½U¦ « ëËe « WOC r Š ʬdI «
µ’ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ