Odinstalować Lightning SpeedDial: Łatwy sposób usunąć Lightning SpeedDial

Text-only Preview

Usun Lightning SpeedDial
LightningSpeedDialjestbardzoszkodliweiniebezpiecznezagroenie internetowewykonane w

celu atakowania systemow komputerowych. To take mona wyodrbni poufne informacje
uytkownika, takie jak dziaania surfingowych, krytycznych danych i tak dalej. Dane zebrane
przez Lightning SpeedDial zostay brutalnie wykorzystywane przez stron trzeci w celu
uzyskania korzyci finansowego. Cikie zakaenie niekorzystnie wpywa przegldarek
internetowych, obnia wydajno komputera, zwiksza przepustowo poprzez naruszenie
rodkowbezpieczestwasystemu.
Jak cakowicie odinstalowa Lightning SpeedDial i jego warianty: Kroki
PozbysiLightningSpeedDialcakowicie, trzeba s
i d
o p
oniej w
ymienionychczynnoci,ktore
satwedoprzeprowadzenianawetdlapocztkujcychuytkownikowkomputerow.
OdinstalowaLightningSpeedDialzzainfekowanegosystemusystemuWindows
UsunLightningSpeedDialrozszerzeniazprzegldarkiinternetowej
UyjAdwcleanerInorderusunLightningSpeedDialzzaatakowanegoprzegldarce
UyjJunkwareUsunNarzdzieusunpozostaociLightningSpeedDial
ChronikomputerzSpyhunterAntyspywareNarzdzie
Szczegoowe kroki, aby odinstalowa Lightning SpeedDial
Krok1:UsuLightningSpeedDialodWindowskomputera
DlaWindows8

W Windows 8, opcji otwarte aplikacje, a nastpnie kliknij Panelsterowania. Tutajznajdziesz
opcj Odinstalujprogram,wybierz Lightning SpeedDialsporod listywieluzastosowa.Teraz
kliknijnaprzyciskuokrelajcegoUninstal /Changewceluusuniciazagroenia.
DlasystemuWindowsXPiWindows7
Kliknij przycisk Start i otworz panel kontrolny, potem kliknij na programach. Tutaj wybierz
"Uninstal a program" opcj i wybierz Lightning SpeedDial i kliknij Uninstal /Change, aby je
odinstalowa.
Krok2:UsuLightningSpeedDialrozszerzeniazprzegldarkiinternetowej
To jest niezwykle wane! Do cakowitego usunicia Lightning SpeedDial, bdziesz musia
upewnisioskreleniecaegojejrozszerzeprzegldarek.
GoogleChrome
KliknijChromemenuwprawymgornymroguekranu
TerazKliknijmenuToolsExtensions
WybierzLightningSpeedDial,dalejkliknijnaikonkosza
KliknijRemoveprzyciskpodpolupotwierdzenia
InternetExplorer
KliknijStartInternetExplorer,abyotworzyprzegldark
KliknijToolsManageAddOns
KliknijToolbarsandExtensions,anastpniewybierzopcjLightningSpeedDial
TerazkliknijnaRemoveprzycisk,abyopcjwyczytak,abytrwaleusuninfekcj

MozillaFirefox
Popierwsze,otwarteMozil aFirefox
KliknijnaFirefox p
rzycisk, a
nastpniekliknij p
rzyciskAddOns. M
oesztakeprzej d
o
menuToolsAddOns
TuwybierzDisableprzycisklubprzyciskUsu,abyusunLightningSpeedDial
Zrestartowaprzegldarkzacousunicieskutecznej
Krok3:UyjAdwcleanerodinstalowaLightningSpeedDialzprzegldarki
Adwcleaner jest cakowicie darmowy program, ktory cakowicieskanujesystem dla Lightning
SpeedDial. Skanuje take losowej lokalizacji dla rejestrow, uszkodzonych plikow, zoliwych
usug, skroty pozostawionych przez bd. Aplikacja jest bardzo skuteczna w mocowania i
czyszczenia wszystkichproblemow,atakenaprawiaproblemywobrbieprzegldarektakich
jakIE,Mozil aFirefoxiInternetExplorer.
POBIERZADWCLEANERODINSTALOWALightningSpeedDial
ZAINFEKOWANYCHPLIKOW
Kliknij odnonik, abypobra wwAdwcleanerimaepudekodialog"SaveFile"pojawi.Zaznacz
polewyboru,ajakocelpodroy,wybierzpulpitdlaatwegodostpu.
AdwcleanerikonaNapulpiciepojawisi.
PodrcznikuytkownikazAdwcleanerdoUsuwanieLightningSpeedDial
1.KliknijprawymprzyciskiemmyszynaAdwcleanerikoniwybierzRunasAdministratortab.
2.Pouruchomieniuaplikacji,kliknijScanprzyciskiskanowaniawpywy.

3.Pozakoczeniuskanowania,bardzoprogramwywietlilistwszystkichzychrzeczy,ktore
s zwizane z LightningSpeedDial. Teraz usu zaznaczenie elementow, ktorych nie chcesz
usun,albozostawigo.
4.Terazkliknij"Clean"przyciskabyusunwszystkiezeskanowanegronych.

5.Abywywietliplikdziennika,naleykliknnaReportTab
Uwaga:ZawszeZapiszplikdziennikajakotopomoeCiwposzukiwaniudalszejpomocy
odproficientstechnicznych.

Krok4:UsuLightningSpeedDialresztzpomocJunkwareRemovalTool
Junkware Removal Tool jest darmowy program, ktory usuwa wszystkie pliki zoliwych z
komputera z systemem Windows, przegldarki, jak rownie rownie eliminuje zainfekowane
Lightning SpeedDial pozycji. Tozawszebdziezaktualizowanaizapewniaoptymalnochron
przedbdem.
POBIERZJUNKWAREREMOVALTOOLDOUSUNLightning
SpeedDial
PobierzplikexeJunkwareRemoval T
ool,a n
astpnie k
liknijprawym p
rzyciskiemmyszy.
ExeidalejUruchomzAdministratora.

Zapiszplikdziennika
Uyj SpyHunter AntySpyware Narzdzie Inorder zapewnienie ochrony 24x7 do
systemow Windows przed Lightning SpeedDial i innych destrukcyjnych robakow
internetowych.

POBIERZSPYHUNTERTOOL[KLIKNIJABYPOBRA]
Spyhunter jest jednym z najbardziej skutecznych i sprawdzonych rozwizania wszystkich
kwesti systemu.Tojest u
waany z
a n
ajlepszyantyspyware n
arzdzie p
rzezWest C
oast L
abs
certyfikat za cakowicie usun wszystkie rodzaje zagroe komputerowych i bdow. Co
wicej,jestatwywobsudzei m
oeby atwo w
ykorzystanezarownoprzez p
ocztkujcychjak
iekspertow.
Krok po kroku metod, aby zainstalowa narzdzie [PRZEWODNIK
UYTKOWNIKA]

Przedewszystkim,naleypobranarzdzie,anastpniezapisaswojplikexe, k
likajc
Saveprzyciskw"FileDownload"okniedialogowym.

Exeznarzdziamogbyzapisanewdowolnym m
iejscu, a
le n
aatwy d
ostp, tolepiej,
abyzapisagonapulpicie.
Teraz kliknij na SpyHunterInstal er.exe (Computer & tarczowe ikona) na pulpicie, aby
zainstalowanarzdzie.
Uwanie przeczytaj umow licencyjn, a nastpnie sprawdzi, pojawi si "agree to
terms"owiadczenie.TerazkliknijNext.
Tu wybra docelowy folder, okrelajc siebie lub pozostawi domylne jeden czyli
"C:\ProgramFiles\SpyHunter".TerazkliknijNext.
Po zakoczeniu procesu instalacji, uytkownik zostanie poproszony o ponowne
uruchomieniekomputera.Kliknij"Yes,REBOOTMYCOMPUETRNOW".
Krok po kroku metody, aby uruchomi narzdzie
1. Uruchom SpyHunter Program, klikajc na ikon pliku wykonywalnego. Teraz wydaje swoj
pierwszyinterfejs, tu w
ybra S
canComputer N
ow!Rozpocznie s
i p
roces s
kanowania s
ystemu
wceluwykryciaLightningSpeedDial.

2. Po zakoczeniu skanowania, narzdzie wywietli list zagroe, ktore s zwizane z
LightningSpeedDialwrazzOpcjacakowiciegousun.